• Nem Talált Eredményt

GYULAI KATAU R A SZ SZ O N Y

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "GYULAI KATAU R A SZ SZ O N Y"

Copied!
76
0
0

Teljes szövegt

(1)A’ Sz. JÁNOS APOSTOL’ VÁLASZTOTT UR A S Z S Z O N Y A ’ PÁRJA. ,. •. A z, A z:. A Z ID V E Z Ú L T NÉHAI M É L T O S Á G O S ÉS N A G Y ­ SÁ G O S S Z Ü L E T E T T G R O F F M . NÉM .. GYULAI KATA U R A SZ SZ O N Y A’ Néhai Áldott Emlékezetű. M É L T O S . É S N A G Y S Á G O S É R D . G U B E R N . A C T . C O N SI*. L IÁ R IU S ’. L . B.. B O R B E R E K .I. ALVINCZI GÁBOR UR ,. E L - M A R A. . D O T T. A R V A ÚRI Ö Z V E G Y E . A’ KINEK. É R D E M L E T T D IT S É R E T É R E , ÉS A L . dott örök emlékezetére, midőn Koporfojában el-alutt Drága ÚRI T E S T E , A' N . Envedi Réf. Templomban lévő BÁ N FFI Kriptá­ ban, Nagy Tifztefséggel eí-temettetnék, a' M A G A Teftamentuma fzerint^ íz említett Sz. Templomban, a* Népes, és Szép Halotti fzómorú brenuentia előtt, , M D C C L ^ X T í/A’ Efztendöben, Martiusnak 17 -dik — Napián, G Á B O R Napja után , Sz. Tanitáft és Alkalmai-^-sA- ,\ tatáit tett. N. BOROSNYAI N. SIGMONf) -. S Z . I. M . D O C T O R , É S A ’ R E G E N F E J E R V Á R T , M O S T pedig N . Enyeden. Réfidealó Bethleni. R éf. Nefn, Kollé giumban A d . P R O F E S S O R . Profeflorságra lett Hivatalának Negyvenedik , Aclualis Prójefsorságának Harmintr. ^egyedik '■/. "Életének pedig Hatvan nyoltzadik EfztendejéVefc ^ '-É/' ' NAGY.. E N Y E D E N !. Nyomtattatott D E B R E T Z E N I SÁ M U E L által. 07. 1 7 7 . -dik Elztendőb*. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely. ÉP. ^. ■ í_. ____ A. 71.

(2) 5S O L T . IV. f . 4. Légyen tudtatokra: Hogy Magának Válafztatt az UR engemet, ki­ nek kedves vagyok. Az UR. meghalgai engemet, mikor konyörgok Ö néki.. Péld. X X X I. * , 30, 31. A'mely Afzfzonyi állat jeli az U R A T , ez ditséretet fzerezö magá­ nak. Adjatok ennek az ö keze munkájának gyümöltséböl, és dnsérjék ötét a’ kapukban az ójó tselekedetei.. Mát. XXVI. f.. ig . Bizony mondom nektek, valaholott az egéjz világon prédikáltatik az Évangyéliom, amit ez Afzjzonyi állat én velem tselekedék, az-is birdettetik az ö emlékezetére.. ’ SO T. XVI. f . 9.. Örül az Én fzivem, Örvendez az én ditsöfségem, még az én testemis• bátorfágban nyiigfzik-. JOB. XIX. f.. 25.26. Jól tudom hogy az én Megváltom’ ély és minekutánnafel ebredek, eb­ ben a* testben meg látom az Istent.. JELEN. X IV .*. 13Bóldogok azok kik az Urban balnak megg mert meg nyugofznak azö Járadtságaktol, és az ö tselekedeteknek jutalma követi őket.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(3) SZENT TEXTUS. 2. Ján. v. i. 2. 3. A z Egyházi Szóiga á* Válafztatott AJyfzonynak, és az 0 Fiainak kiket Én valóba J'zeretek, nemtic.k Én pedi ghanem mind azokis, kik az Igazságot tudják. Az Igazságért, mely meg-marad mi bennünk, ts velünk léjzen mind 'örökké. Légyen 'Ti veletek Kegyeltm, Irgalmáfság, BtkeJ'ség az Atya Ijiéntől, és azlJr JéJiis Krjlujlol, az Atyának Fiától, az Igazsággal, és Szeretettel,. ELÖL JÁRÓ BESZÉD É g tő l fo g v a , fő t e le itő l fogva fokát difpúttiltanak az Emberek az Afzfzonyi Nem­ ről , és rendről: Némellyek a’ Férfiak feje felett az Égig fel-magafztalták; Máfok pedig a1 Férjfiak lába alá a’ Pokolig le-tafzitották, nem tsak az Emberi névtől meg akarván fofztani , hanem Idveíségeketis kétstségben hozni. Az elsők vétkeztenek in excefsu, többet tulajdonítván az Afzfzonyi rendnek, mint fém érdemle­ nek; A’ máfod rendbéliek, hibáztanak in defectu, attolis meg-fofztván a* mire méltók. Én a’ közép utón kí­ vánván járni, két Axiómát téfzek-fel, és azokat rövidé/Ion ’Tovfnfomr*! n mr f'i 11olí -Ifi. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(4) Az Első Axióma ez: Fagynak az Afzfzonyi Nem­ nek oly preerogátivái, a7 mellyekkel a’ Férjfá k nem ditsekedhetnek. Ennek bizonyítására elég kettőt említenem; Egyet a’ Terméfzetnek rendéből; máit pedig a’ kegye­ lemnek állapotyából. ( i ) Az Afzfzonyi Nemnek erede­ te nem a’ Földből való mint az Ádámé, hanem fokkal nemefebb matériából, t. i. Az lilén képére teremtetett élő Férfiúnak oldala tsontyából: a’ mint hogy ezt vagy hallottátok , vagy pedig olvaítátok a’ Szent Moles Teremtésröl irt Hiítoriájából. ( 2 .) A’ Világ Meg-Váltója: nem Férfiú által; hanem a’ Szent Léleknek ereje által; de Afzfzonyi Nemből való tifzta Szűztől fzüiettetet, ar mint a? Paraditsomi Proto Evangéliumban meg-igértetet vala hogy Afzfzonyi állatnak Magva lenne. 1. Mos. 3. ír. is- Azért nevezi az Angyal a’ Szűz Máriát az ö Idvezlésében Áldotnak Luk. 1. ír. 28. Sőt az Erfébet Afzfzonyis azért mondja Boldognak Luk. 1. y t 45. In­ nen lzármazott a’ mi Urunk Jéfus Kriítus Édes Annyának ez a’ ditsöséges Neve: Boldogságot, és Áldott Szűz Mária, Máfodik Axióma ez; A z Afzfzonyi Nemnek v-agynak olly preerogátivái, mint a’ Férjfui Nemnek. Igaz az akár a’ T e íti, akár a’ Leki prcerogativáikról értsük. Lásfunk tehát elföben a' Teíliekrök ( i . ) H a a’ FérjfiuiNem a’ maga termetével, és teliének ékefségével ditsekedik; azzal bizony fokkal inkább kérkedhetik az Alzfzonyi rend. (2.), Ha a’ Férfiúi Nem, Nem efségével, Méltósá­ gával, T ifztsé g é vel, Hatalmával ditsekedik-; azzal mél­ tán ditsekedhetik az Afzfzonyi rendis: mert eleitől fog­ ván voltának eabölis uralkodó Királyok, és Fejedelmek; főt ki volt hirefebb Király mint az Angliai Erfébet, a’ ki felöli halála után azt mondják vala: Jkex erűt Eliza.Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(5) tét';’ mmc ejl Regina Jacobas-, És hogy máfokuf ol-hal­ gafsak ki uralkodik ma böltsebben , és ditsóségeiVoberí, mint a’ mi Felséges, örökös, és kegyelmes, Fejérijein Afzfzonyunk M ARI A T H E R E S IA , a’ kinek lábait aiazatofon tsolcolöm. ( Z - ) Ha a’ Férfiúi Nem Hadi Virtusfával kérkedik; ki volt abban fiírefebb: mint az Amazonok, Eebora, és Judit Afzfzony, és a’ moftani F. ÍVluízka Tsáfzárné-.CATHARIN A Jecunda Ha elmebéli ajándéké Val, ’s Tudományával ditsekedik a’ Férfiúi Nem; azzal dítsekedhetik az Afzfzonyi Nem-is, mert voltának elei­ től fogva fok Tudós Afzízon-yok, a’ kik bölts munkákatis irtanak, és nem régen az emlitett C A T H d R I N A az Scientiarum Societasban-isbé vétettetett : sőt ma-is vad­ nak a’ kik kivált a’ Vallás dolgában többet tudnak lók Férfiaknál. Máfodfzoi*. Lássunk immár a’ L elki prcerogafiváboi. ( i . ) Ha a’ Férfiak az CJr J.éfus Kriáusban mint meg-Váltójokban ditsekednek fzintén úgy az Afz­ fzonyi rend-is; sőt az Anna Próféta Atfzfzony Nevezte lég elsőben a’ Meg-Váltót Mefsiáfnak. (2.) Valamiképpen a’ Pümköft InnepNapján az Apoítolok vették a’ Szent L é ­ lek ajándékait, fzintén úgy az ott lévő Afzszonyok-is. Valamiképpen az első kerefztény Ekkléíiában a’ Férfiak kozzül Diacenuiok válafztatnak vala: fzintén úgy az A sszonyokból Diákonijsák a’ mint ez ineg-tetztzik az Apoítoli Actákból. (Z-J Ha a’ Szent IrásDan a’ Férfi­ ak az Ö Virtufokért, Hitekért, az CJr Jéfuftól ditseretet nyertének: fzintén úgy az Afzszonyok-is: mert Ma­ riáról mondotta ezt: hogy a jobb réfzt válafztotta Afzfzonynak mondotta ezt-is , Ók Afzszonyi állat nagy a’ Te Hited. Sőt Afzszonynak ígérte azt: Hógyt valahol, és Haáz valamig. Evangélium az ö jó tseleRezső az Múzeum Tudományosprédikálta*-A Könyvtára, Székelyudvarhely.

(6) kedete-is hirdettetik, sőt ma-is sok Asszonyoknak több gondjok vagyon az Isten Házára, a’ Prófétákra, a’ Le­ vitákra a’ Kegyességre a’ munkás szeretetre, mint sem sok Férfiaknak : El-hiszem hogy az Aszszonyi rend eze­ ket figyelmetesen, és jo szivel halgatytya; de ne hogy a’ Férfiúi: Nemnek unalmat szerezzek a’ mint szokták mondani, a’ Fontot még egy kevéssel meg-szerzem. (4.) Valamiképpen az Apostolok az ö Levelekben a’ Férfiakat köszöntötték, úgy szintén az Aszszonyokot-ís; sőt a’ miképpen a’ Szent Lukáts az Ö írása szerint va­ ló Evangéliumát, és az Actákot egy Theofilus nevű U­ ri Embernek dedicalta, fzintén úgy a’ mi Urunk kedves Tanítványa a’ Szent János Apostol-is az ö Második Levelét egy Úri Aszszonynak dedicálta , a’ kit-is a’ ma­ ga áldásával a’ Levélnek elein illyen idvezléssel köszön­ tett: Az Egyházi szolga a' választatott Aszszonynak, és az Ö Fiának, kiket én valóba szeretek. st. st. st. Mellyis az én mostani beszélgetésemnek Matériája. .. FEL TÉTEL, Summa szerént a’ Fel-olvastatott Szent Igékben bé foglaltatik a’ Szent János Apostol Levelének dedica­ tioja, és égy Méltoságos Keresztyén, és kegyes, Uri Aszszonyhoz , és annak Úri Famíliájához irt Apostoli Kö­ szöntése, áldása, és Idvezlése, a’ végre: hogy ezzel az Igaz Hitben, meg-erösitessék, és az Eretnekségek ellen meg-öriztessék.. RÉSZEK’ Szent Textusunknak első Részében vadnak a’Sze­ mélyek t. i. a’ ki köszönt, és azok a’ kiket köszönt. A’ Második Részben elő adatik a’ köszöntésnek Formu­ lája, és az áldásnak Authora. AJ-.

(7) ÍS> )( « )(. SSa. A J Á N L Á S . Minekokáért valaki kivan réfzesülní az ApoíloÜ Áldásban, és a’ Szent Háromság kegyeimében, irgal­ mában, és békfségében, illendő léfzszen , hogy egy kevéfsé figyelmetes halgatásával, és békefséges türeíivel az Én erötelenségemet fel-fegillye.. ELSŐ RÉSZNEK MAGYARÁZATYTYA. (A .) A köfzöntö fzem ély: az Úgy házi Szolga, a’ kiis az eredet fzerint való nyelven Prejfaternak ne­ veztetik. Ki légyen pedig ez a’ köfzöntö Egyházi Szol­ ga avagy Presbiter ? és ig y ezen Levélnek írója ? abbán a’ Régi Kerefztény Atyák egy-máfsal nem egyeztenek meg. Irénéus Régi Tudós ezen Levélnek a’ tize­ dik versit czitálja a’ maga könyvében, a’ melyet irt az Eretnekségek ellen, az holott ezen L evelet minden kételkedés nélkül a’ Szent János Apollóinak tulajdonitya.. De* Eusebius, és Hyeronimus' azt tagadták; Hyerommus azt' állította: Hogy Éféfusban két János v o lt , és maga mind a’ kettőnek koporsóját látta, az egyik volt Szent János Apollóié; a’ másik pedig Presbiter Jánosé a* ki irta ezt ay L e v e le t,- Clemens pedig többet mondott: H ogy a’ miképpen: Timotheus S z : Pál- Apollóitól Püs­ pökké tétetett Éféfusban, a’ Pogányokból kereízfényekké lett Tanítványok fzámára;. úgy ez a’ Presbiter, vagy Máíodik J á n o s a ’ Szent János Apollóitól ugyan ott PüíHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(8) ^. )( o r. ^. Püfpökké rendeltetett a’ Sidókbol meg-tért kerefztényeknek, A zt mondják léhát ezek hogy a’ Szent Já­ nos Apollóitól Füfpökségre kenettetett Presbiter János irta ezt a’ L evelet, és igy a’ köfzöntéílis. Vifgályuk meg azért ebben a’ fententziában lévöknek argnmentumokot. ( i . ) Eröfségek ez: H ogy ez az ír ó , és köfzöntö fzem ély,'nem nevezi magát Apollóinak: hanem tsak Presbiternek: holott az Apoítolok azt a’ Tituluít a’ magok iráfaikból ki-hadni nem fzokták hogy az ö Iráfoknak nagyobb autboritássok, és Cndentziájók lenn?. Jóllehet Szent Péter Apoílolis a’ maga Levelében a’ Presbiterekét meg-fzóllitván, Magátis <ruu Presbiternek n e v e z i, de nem a’ Levélnek elein a’ mint itt vagyon , azonban azt tfelekedte nyájafságból, mint a’ Római Imperátorok a’ kik a’ vitéz Hadi rendet excomitate megfzóllitván, Magokatis Con-mileseknek és Commilitoknxk fzokták vala nevezni. Feletet- ( i . ) ez a’ fzó Presbiter a’ Görögöknél a’ mint a* Rómaiaknál a Senator, a’ mellyet a’ Fordító igy tett ki, Egyházi fzolgci Méltóságnak és az Eccléfiában nagy hatalomnak neve vala, az hon­ nan a’ Presbiterek Epifcopufoknakís neveztettek, mely­ hez képeit hellyefen nevezte magát a’ Szent János Apoltol per éxcellcntíam Presbiternek. (2.) Továbbá fzokáfaez a’ Sz. János Apollóinak, mind a’ maga iráfa fzerint való Evangéliumában, mind pedig az. első Levélben ma­ gát nem egyenefen nevezi, hanem tsak per circumlocutionem a’ mint itfis, és talám azt tselekedte a’ jelen-lévő üldöztetéfekért. (3 .) Nem ok nélkül nevezi pedig ma­ gát az Apöjtol presbiternek ; Mert ezzel azt akarta je ­ lenteni: Hogy Ö immár Apoítoli hivatalát el-végezte, és hintsen egyéb hátra, hanem hogy ö-is mint a’ több PrésHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(9) T--------------- — ----------. * x •x *. ,. ,. bíterek az eddig fundált kerefztény Ekkléfiákra vigyáz­ zanak, és a’ hamis Tudományoktól fzorgalmatoíbn meg­ őrizzék. {2 .) Máfodfzor igy Argumentdiódnak : Sok ke­ refztény nemzetek ezeket a’ János L eveleit a’ mint a* Szent P éterét, és Judásét Szent írás gyanánt bé nem vették, az honnan a’ magok nyelvekre nem-is fordítot­ ták. Felelet. Ez nem tsuda, mert az írónak tulajdon nevit nem látták a’ L evél elein; de minekutánna az ujj Teílamentumi Szent Iráfok Canon;a pofi rigidum examen rendben fzedettetett, és ezen Levélbennis fel-találván, nótái Divinae revelationis, ez a’Levél-is a’ Szent Iráfok közzé bé-vétettetett, és a* kerefztény Ekkléfiától ezen Levélnek illyen Titulus preefigáltatott: Szerit János A pcfiolnak Catbohca, vagy közönséges mdfodik Levele és igy azok a’ Nemzetek-is ezen Levelet Szent írás gya­ nánt bé-vették. (3.) Harmadtzór igy okoskodnak: a’ ki kerefzténynek fzerette neveztetni, nehezen lehet hinni hogy magát az Apoítoloknak ellenibe merte vó na ten­ ni; ennek a’ Levélnek pedig Írója azon panafzolkodik. Felelet. Sót inkább nyilvánságos az: hogy az akkori Eretnekek magokat az Űr Jéfus Apoítolinak opponálták , kik is azért A pótlótoknak hivattattak, íg y tette el­ lenében magát Alexánder a’ Szent Pálnak. 2. Tim. +. f . 15. i.T im . 1. f . 20. íg y a’ Szent Péternek, és Judás Apoílolnakis 2. Pét. 2. y. 10. Jud. f . 8. 11. i.K.ór. 8. Illyen Antagonifiáfa volt a’ Szent János Apollóinak a’ többi között Cerinthus nevű eretnek mint Kriítus tagadó a’ kit Polycirpus a’ Szent János Apollói Tanít­ vánnyá nevezni fzokott: Primogenitum Sátánt. Ennek az Eretneknek egyenefen ellenében tette a’ Szent János B ApoílHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(10) //•??.. a. x <k a. Apoflol a’ maga irSifa fzerint való Evangéliumát a’ mint annak tsak az első Réfzéböl-is világofon ki-tetztzik; sót az Ekkléfiai Hiítóriát író Régiek azt jegyzették meg: Hogy a’ fzent János Apóitól midőn egy feredöben éfzre vette volna Cerintus Eretneknek ott létit, onnan ki. ugordott, ezt mondván: Félek ne hogy itt véle együtt el-vefzszek , és el-fülyedjek. De mi fzükség erről töb­ bet difputálni, midőn mind az Szent János Evangéliu­ mának mind a’ Titkos Könyvnek, mind ezen Levélnek egymáshoz hafonló Jlilufsa, mind az első Levéltől való függéfe azt bizonyittya: hogy ez a’ Levélis a’ Szint János Apollóié, és ugyan azon Szent Lélektöl dictáltatott, a’ kitől a Szent János több iráfai. P. o. Vesd öfzve ezen Levélnek. ir. 4, S. 6. 7. Az első L evél máfodik Réfzének f . 7. n . úgy az első Levélnek, 3. f ‘ 23. az §dik Réfzének. f 2. . Presbiternek nevezi tehát magát az Apóitól, mind az O idejére nézve, mert az Apoítolok közziil tsak egyedül Ö maradott vala, élet­ ben, és a’ tájban .Vén vala u. m. kilentzvenhét Efztendös. Mind pedig az O Méltoságos tifztire nézve, mind Sz. Péter i.P é t. 5. ü. 1. nem azért pedig hogy Apóitól nem lett voln a, hanem alázatofságért fzelidségért, az Egyházi fzolgákhoz való fzorofs kötelefségiért, a’ kik kel Apoítoli hatalmával nem akar vala bánni hanem tsak minijlerialiter, vagy Comminijleriditer, f B .J Máfodfzor következnek a’ fzem élyek, a* kiket köfzönt a* Szent János Apóitól, t. i. A x Fá~ lajztott Afzszony, és az Ö Fiái. Itt némellyek (C Válafztott Afzszonyon értik az Ekkléfiát, a’ Rerefztény Anyafzentegy-házat, a’ mely Válafztatotnak mondatik kiyálképpen-való módon, hogy lenne Iítennek öröksége 1 Pét. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(11) í. Pét. 2, f , 9. T i ■ pedig Válafztott Nemzetstség, Kirá­ lyi Papi ág, ér Szent Nép vagytok. 1. Pét- 5. f . 13. KöJzönt Titeket a* Ti veletek együtt vúlafztatott Babilóniai Gyülekezet. Továbbá AJ'zszonynak-ir nevezete alatt adatik elé az Ekkléfia íok helyeken a’ Szent írásban, u, m. az Énekek Énekéről irt Könyvben, és a’ negyven ötödik ’ Sóltárban nevezetefen pedig Jelen. 12. Az holott az Afzszonyi állat, az az; A z Ékkléjia fzaladott a’ kígyó előtt a’ pufztában hogy legeltetnék a’ Pogányoktöl. Azonban ez az Afzszony az eredeti nyelven Kúriának neveztetik, az a’ fzó pedig az Áthénásbélieknél, és on­ nan a’ Rómaiaknál a’ Kúria Gyülekezetei Ekkléíiát tett, a’ melyet nem nevezett ki a’ Szent János az akkori üLdözélek miatt. Felelet. Ezek ugyan máfutt a’ Szent Irásban mind meg lehetnek, de a’ kezünk alatt való SzTextufra nem illenek; mind azért, mert az Apoítoli köfzcntéfekben, ez a’ frajis nem occurral az Ekkléfiáért: Mind azért, mert a* Szent János Apóitól azt Ígéri, hogy el-mégyen ehez az A fzszonyhoz, és az ö Fiaihoz, sőt az Ö Ötstsének Fiait-is köfzönti azok nevével, V. n * 13. az honnan következik: hogy ezen az Afzszonyon, particulans magános fnemélyt értett az Apóitól, és nem közönséges Gyülekezetét. Ez a’ Személv pedig a* Görög nyelvben nevez­ tetik exAfxnj xoc,í«-nak Electa Dóminának, Válafztott Úri Afzszonvnak; a’ mely névről úgy vélekednek némelyek: mintha ezen Úri Afzszonynak tulajdon, és kerefzt neve lett vólna e z : Electa, A’ minémü Nevek ezek-is: fa jla , vagy Jujlina az az: Igaz Afzszony. Krijlina, az az: Kereíztény Afzszony. st.st. de ez az értelem megnem álhat mert ennek az Úri Afzszonynak az Otstse-is B a E ltelHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(12) *. X « X. Electanak neveztetik f . 13. Mondatik hát ez az Úri Afzszony Electanak, ( 1 . ) per Excellentiam, t. i. Méltósággal, Nemefséggel, és Virtufokkal, Kegyefségpel, és hivatallal igen jelesnek, Leciifsimának sokak közzül, és fókák felett válogat atnak. ( a._) 'Az Idéntől az örök é. letre el-válafztatotnak, mivel a’ Szent János a’ fzeretetnek törvénye fzerint igy ítél vala erről az Úri Afzfzonyról. Továbbá neveztetik ez a’válafztott fzemély xufimól*. Dominónak Ur Afzszonynak; mivel ez a’ fzó kiiriós annyit téfzen mint Dominus, a’ mely titulus a’ ré­ gieknél igen nagynak tartatott Tifztefségnek oká­ ért^ Nemes Famíliából fzármazott, Méltóságos Úri Ember­ nek Felesége vólt. (2 } Az ö Gazdagságáért, nagy Udvaráért kiváltképpen pedig a’ fzegényekhez való jó téteményiért,és a’ Hitnek tselédinvaló könyörületefségiért, és mun­ kás fzeretetiért; főt ugy gondolom, hogy ez az Úri Afzszony a’ Szent Jánofnak-is gazdálkodott, mint az Afzszonyi állatok a’ mi Urunk Jéfus Kriílusnak, kivált az ö Felsége utazáfiban. U gy látzik pedig hogy ez az E/ecia Domina nagy Heroina Méltóságos Úri Mátrona, Ci.) Sidó Nemzetből való v ó lt, és nem Eféfusban, ha­ nem máfutt lakott. (2 .) H ogy Ö zveg y vólt mert a* Férjéről femmi emlékezet nintsen, nem-is köfzöntetik. CZ-J Hogy az Ekkléliában mintegy lég főbb v ó lt, a* minémü Afzszonyok voltának az Apoítolok idejében fo­ kán, u. m. Mária. Róm. 16. f . 6. Júlia. tf.15. Thabita, Tsel. 9. f . 37. L'ydia. st. (4-) Minthogy pedig az akkori Eretnekek ennek a’ Fő Afzszonynak kedvében kívánván efni, az ö Úri Familiáját dögleletes tudomán­ nyal akarják vala ínficiálui, ez az oka, hogy a’ Szent János Apóitól azt éfzre vévén ezen Úri Afzszonynak ir Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(13) 'X. 0 )(?. <. / Z (H r .. irta ezt az L e v e le t, a’ melly-is az Ö intéséből ki-tetztzík y . io. i i . Ha valaki hozzátok menven más tudo­ mányt vifzen,hé ne fogadj átok^ és ne-is kefecsínyetek néki. De továbbá nem fsak az Úri Aízszönyt kofzönti az Apóitól, hanem az ö Famiiiáját-is, és Úri Fiait; de nem minden Fiait a’ mint ki-tetztzik a’ negyedik versből, hanem tsak azokat, á’ kik igazán jártának a’ parontsolat fzerint, a’ kiket az Apóitól riem tsak maga fzeretett, hanem mind azok a’ kik az Igafságot tudják, és fzeretik, nem egyébért pedig .hanem a’ mint a’ nenegyedik versben mondja: mert igazán jártának, az Apoíiolí Tudománytól el-nem tántorodtanak, a’ parontso1atok bán el-jártanak; és így a’ Szent János Apóitól fze­ rint tifztelték az Ó. Úri Annyokot, és egymáít ízeretté k , ’ s betsülték, köfzönti tehát az Apóitól azokat a* Fíakot. (i.) a’ kik az Annyok nyomdokán járnak1 és a’ kiket az Úri Anya az Itteni félelemben, és a’ kerefztény igaz Vallásban fel-nevelt. (2.) A’ kiket fzeretett az Apóitól az Itten fzerint való fzeretettel, az igaz tudományért és engedelmefségért. (3.) És mind azok a* kik tudják az igafságot, az az; A’ kik bé-vetté k , és vallyák az Ur Jéfus Kriítuít, és az ő Evangé­ liumát valósággal, és tselekedettel, illyen igafságnak efméretíröl vagyon emlékezet Sid. 10. y. 26. 1. Pét. 1. y. 22. (4.) A’ kiket mind az Apóitól, mind máfok a’ kik Éféfusban, vagy máfutt efmérik vala az Úri Afzfzony Famíliáját. ($,) A z Igafságért az az: Az igaz Tudományért, és a’ fzerint való kegyes életért, a* mellyben még eddig az Eretnekségek között álhatatofon meg-maradtanak. Effelöl az igafság felöl azt mond­ ja az Apóitól; hogy meg-marad mi bennünk az az; míaHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(14) )z °i. ss, x. ss.. 3 en válafztott igaz H ívekben,. a* kik a* Szent Lélek­ nek ereje által mint valami prafidium által őriztetnek, hogy az lilén kegyelméből ki ne efsenek, és az Itten befzéde lakozzék ö bennek i. Ján, a f . 14. Továbbá azt mondja effelöl az igafság felö l: Remélyük hogy ve­ lünk léjzen mind örökké; az az: Attól minket femmi él­ ném fzakafzthat, fém ebben az életben, fém a’ következendöben, mert az követi a’ Hivöket mind örökké és Nemzetstségröl Nemzetstségre, azokat, a’ kik Lélek fzerint járnak Ésa. 59. f . 21, Ebben-is irgalmafságot tselekedvén az Ur Itten ezer iziglen az ötét fzeretökkel; ezzel azért jelenti az Apóitól azt-is, hogy az örökké való mag az Igafságnak befzéde bövséggel hirdettetet mindeneknek az Idvefségre, a’ mely idvefség örökké tartó. Ezekből arra taníttatunk: hogy minden Embereket fzerefsünk; de kiváltképpen azokat, a’ kik az igaz Vattáit bé-vették, álhatatofon tartyák, és a mi Hitünknek tselédi.. A’ MÁSODIK RÉSZNEK MAGYARÁZATTYA. 'A. Válafztott Úri Afzfzonyt, és az ö Úri Fia­ it ekképpen Idvezli; a* Szent Apóitól. Légyen Ti Ve­ letek kegyelem, Irgalmajság, ér békefrég az Atya Ijientöl. st. st. Szükség tehát befzélgetnünk Elsőben az áldás­ nak formulájáról; annak utánna pedig az áldásnak adó­ járól Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(15) w. & X • X ■&. /Z O iK. ( k ) A’ I^égi Sidóknak Köfzöntéfeknek formúlája e’ vala : Béftefség Tinéktek. Ezzel a’ formulával köfzönté a’ mi Édes Idvezitönk-is a’ maga Tanitványit Iáik. 24 f . 36. Békefség Tinéktek. a’ Tanítványoknak is e’ parantsoltatott vólt hogy a’ mely Házban bé-mennek annak békefséget kivánnyanak. A z Apollóinknak pedig fzokott formulájok ez vala: kegyelem néktek és bébe ség, Mentöl a’ mi Atyánktól, és az Ur Jé’ sus Kriíluíltól. Róm. 1. f . 7. íg y a’ Szent Pál Apóitól Levelének elein, másutt-is sót Szent Péternél-is, Ja­ kab Apóitól pedig köfzönetit ajánlya Jak. 1. V. i> Judás Apoítol-is: Az Irgalmafság, a’ Békefség, és a’ Szeretet, bőségesen adafsék tinéktek Jud. v. 2. Szent János Apóitól pedig a’ harmadik Levelében Gájuít igy köfzönti: L é g elöfzőr azt kívánom, hogy jól légyen dolgod, és jó egélségben légy miképpen hogy a’ T e Lelkednek jól légyen dolga. De Jelen: 1. v. 4. íg y köfzönti a’ hét Gyülekezeteket: Kegyelem néktek, és békefség, st. st. A’ mi Textíliánkban pedig kíván Ke­ gyelmet Irgalmafságot, és Békefséget, úgy vagyon ugyan hogy a’ hol ezek közzül tsak egyik említetik ott mind a’ hármat bé-foglalja; a’ hol pediglen mind a’ há­ rom öfzve foglaltatik, jóllehet egymáítól kevefet külömböznek, mindazonáltal meg-lehet kiilömböztetni egymás­ tól, a’ mint a’ következendökböl ki-tetztzik. A’ Bol­ dog emlékezetű Luther Márton a’ kegyelm et, és Bé­ kefséget , igy külömböztette meg a’ Galatziabéliekhez küldött Levélnek elfő réfzére ki-adott írásában: Gratia culpam, Pax poenam aufert, az az: A z Illeni kegyelem a’ bűnt el-törli, a’ Békefség pedig a’ bűnnek büntetéfit, mi pedig ezekről való elmélkedéfünket igy adjuk elé, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(16) )C -o X ( i . ) Légyen Tiveletek Kegyelem, ez azt téfzi 'mintha mondotta vólna az Apóitól: Immár el-következett való* fággal a’ kegyelemnek Orfzága, vagy a’ Mennyeknek Orfzága, a* melyben a’ Kegyelem hirdetterik, és a’ ke­ gyelemnek befzéde bövségefen íáfároltatík. El-törölte tett amaz 0 Teftamentumbéli kemény fzolgálatnak igája, nem kell immár az adófságról Clnrographurnot adni, nem kell fenkinek a’ Iujlitianufokkal tartani, mintha tfelekedetekböl kellene idvezülni mert a’ kegyelemnek L elke ki-öntetett az ö ajándékira nézve a’ Prófétziák fzerint böv mértékben, egy fzoval Gratia kiáltatott min­ den adófoknak, és fzabadulás a’ foglyoknak Ksa. ó i. v. i. Az Apoítolis azért azt kivánnya hogy a’ válafztot Afzszonynak, és az Q Fiainak mind ezekben a’ jókban réfzek légyen. (2.J Effelett azt kivánnya: hogy légyen ö véllek Irgalmafiág. az az : A1 Kegyelmes, és Irgalmas ISTEN , ne bánnyék véllek az ö bűneikért a’ maga fzoros Igaffága fzerin t; hanem Könyörüljen rajtok az O Irgalmasfágának foksága fzerint, törölje-el minden álnok.ságokat, és Irgahnazzon-meg az UR ISTEN1 ö nékiek hogy az ö Felsége Bírói Széke előtt igazaknak találtafsanak, a’ Jéfus Kriílus tökélletes elég tételéért, és érdeméért. ( 3 ) Végezetre eztis hozzá té fz i: Légyen Ti veletek BékeJtég az az: Az Angyalok hir mondáfa fzerint; Légyen Bé kefség, és jó akarat e’ Földen az Emberekhez Luk. 2. v. 14. El érkezet immár az örök Békefségnek tanátstsa fzerint a’ Békefség fzerzö főt a’ Bek el ségnek fejedel­ me az UR Jéfus Kriílus, a’ ki az Atyát a’ bűnös Em­ beri Nemzettel meg-békéltette , a’ ki a’ köz-falt elront­ ván , békefséget fzerzett a’ Sidók, és Pogányok között, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(17) A X > X. A. Fogy immár ne lenne fe G örög, fém Scitha, fém Bar. bánts; hanem mindenek egygyek lennének az Ur Jéfus Kriílusban Gál. 3. y. 2$. A’ Lelki efméretnek békesfége, és tsendefsége immár meg-adatott a’ mely félelem alatt vólt az 6 Teílamentumban; mert immár nem parejií hanem <*?*<»« vagyon az az: Az Ur Jéfus Kriílus elégtételiért a’ bűnöknek tellyefségben való botsánattyok. A z lilén Népét háborgatók a’ Kriílus lábai alá tapod­ tattak, és valakik az Evangéliumnak elleniben vetették magokat, meg-rontattak. Ezek fzerint a’ Szent Apoílol kivánsága ez, Terjedjen ki Tireátok ezen békefség va­ lósággal böv mértékben; álgyon meg az lilén titeket az igaz tudományban való álhatatos meg-maradáfsal, őriz­ zen meg titeket minden tévelygőinek ereje ellen, ne hogy annak izéiétől ide ’s tova hányattafsatok. (¥>.) Mind ezeket az áldáfokat pedig kivánnya a* Szent Apoílol a’ Válafztott Ur Afzszonynak, és az ö Fiainak ( i . ) A z Atya ljlentöl, a’ ki a’ Szent Há­ romságnak rendiben első Személy, a’ ki örökké imádan­ dó igaz lilén, Menynek, és Földnek Mindenható Teremtője Tsel. 4. f . 24. A’ ki az Ur Jéfus Kriílufnak terméfzet fzerin t öröktől fogva való A ttya, minékünk-is az Ur Jéfusban meg-engefzteltetett Abbénk az az: fzerelmes Atyánk; mert ö Felsége a’ Váltságnak titkában úgy gondoltatván mint Bíró, a’ maga Fóruma előtt az Ur Jéfus elég-tételéért minket meg-igazit, a’ kitől mint világofságoknak Attyától fzármaznak minden jo adományok, a’ ki mint Mennyei A tya, ád jókat azoknak a’ kik ö T ölle kérik Mát. 7. f . u . A’ ki úgy meg őrzi az övéit mint ízeméinek fényét ettől az Atya Iílentöl kiván ke­ gyelm et, Irgalmat, Békefséget, a’ Szent Apóitól. (2.) C De Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(18) -------------I-------------------/ to ^ .. % ] { • ) ( %. De Továbbá kivánnya ezt: A z Ur J-éfus Kriftiijlól az ÁtyánakFiától mintha'mondotta vólna, Attól a’ kinek köntöfe prémére ez Íratott; Királyoknak Királya, és Uraknak Ura. Jelen. í g . v . i 6. A’ ki Jéfusnak neveztetett; mertö fz a badittya meg az ö Népét minden bűneiből Mát. i. v. a i. A’ ki talált váltságnak árrát a’ bűnösökért , a* ki az Atyáknak meg igértetett M efsiás, A ’ ki a’ mi Idvefségünk felöli az ö Attyának titkos tanátsát, és minden akarattyát ki-jelentette A’ ki fel-kenetett Fö Prófétává, 5. Mós. 18. v. 15. Fö Pappá. ’ Sólt. n o . y. 4. Királ­ lyá, ’ Sólt. a. y- 6. A’ kiről neveztetünk miis Kerefztényeknek. Tsel. 11. y. 25 . A ’ ki az Atya Iítennek terméfzet fzerint örökké való Fia Ján. 1. y. 14. ’ Sid. 1. v. 2. 3. Róm. 8. v. 32. A’ ki az Atya kebelének fzerelme Ján. 1. y. 18. A* ki felöli maga az Atya ezt kiáltotta: E z az én Szerelmes Fiam! kiben En meg enge/zteltettem. Mát. 3. v. 17. Ötét halgafsátok Mát. 17v. 5. A’ ki nékünk-is adott oly Méltóságot hogy Mén Fiaivá lennénk Ján. 1. v. 12. Gál. 3. y. 26. a* kinek Ne­ vében áldattattak meg e’ földnek minden Nem zetségi, Melyhez-képeít nem tsuda, hogy a’ Szent János Apóitól a’ Válafztott Ur Afzszonynak, és az ö Fiainak ettől kiványa az áldáít, avagy a’ Kegyelmet, Irgalmafságot, és Békefséget. Végezetre a’ maga Idvezléséhez hozzá téfzi a’ Szent Apóitól, és azt bé*rekefzti e z z e l: az Igazsággal, és fzeretetteU ezt a’ fzolláfnak formáját a’ Szent Iráít visgáló Tudófok külömb külömb-féle módon magyarázzák ( 1 ! ) A’ felylyebb meg-mondott Évangéliumi igafság, az Igaz H it, az Iíteni, és Felebaráti fzeretettel légyen T iyeletek; és abban Napról Jiapra öregbegygyetek az Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(19) % X « X Jílennek, és a’ mi Urunk Jéfusnak efméreti által. 2. Pét. 1. v. 3 . Mintha ezt mondotta volna; Nem lehettek a’ Kegyelemnek st. réfzefli, hanem e’ kettő által, t. i. A z Igafságnak efmérete, és a’ fzeretet által, a’ mellyekröl az első Levelében bőven fzollot, és e’ kettő egy máftől el-nem válafztathatik, a’ mint a’ Tbeoria a’ Praxijlól, mert a’ fzeretet az Igafság nélkül nem valóságos vir­ tus : az Igafság-is és a’ Hit a’ fzeretet nélkül meg hóit állat, a* mint fzóll Szent Jakab Apóitól úgy, hogy hijában ditsekedik valaki abban hogy ö hifzen, de mi lé­ gyen az Igafság még nem tudja a’ mint a’ Deákok fzokták mondani Tbeoria Jine Praxi parit Atheifmum ; Praxis Jine Tbeoria Supcrflitionem 1. Ján. x. v. 4- S* Máfodfzor. Igafsággal, és Szeretettel, az az: Valósággal, Tökéletefséggel , és tselekedettel légyen T i veletek a’ kegyelem, st. Z a k .■ 8. f , 5. Igazés Illeni fzeretettel. (3 , ) Igazsággal, és fzeretettel az az: A z Ur Jéfus Kriítufsal, a’ kit az Apóitól nevez Iíten Fiának Igazsággal és fzeretettel, mert Ö az Atyának Igaz, és fzerelmes Fia Ján. 1. ir. 14. A’ ki az Atyának minden tanátsát, és hozzánk való fzeretetét ki-jelentette (4 .) Igazsággal és fzeretettel, az az: A z Atyának Igafságával, és a’ Fi­ únak fzeretetével, mert az Atya mint Igaz Biró kiván a’ bünöítöl elég-tételt, a* Fiú pedig fzeretett minket ad­ ván magát váltságnak árrául érettünk, a’ kik valánk ö ellenségi, és az Atya ezt az elég T ételt nékünk tulajdonittya, az ö Szent Fiához való fzeretetiért, mintha mondotta volna: Úgy léfzen tinéktek kegyelem, st. ha az Atyának igafságát a’ Fiúnak hozzátok való fzeretete temperálja, és ha érettetek az lilén Igafságának a’ Fiú tökélletefen eleget téfzen , és igy a’ jéfus fzeretetéért Ca azt’ Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(20) / zo?.. áfc )( « X. &. azt néktek tulajdonittya, r mintha Timaga*ok tettetek vólna eleget nékie. ($.J Én ugyan ezeket az értelme­ k et hellyben hagyhatom mert nem ellenkeznek a’ Kerefztény ValMnak ágazatival, és a’ Hitnek analógiájaval\ mindazonáltal ha a’ Szent írás Stilufsa fzerint a* dolognak valóságát, a’ Szent Apollóinak fzokását, és it­ ten való tzélját meg-fontolom, úgy gondolom hogy ezen fzollásnak formáját: az lg újsággal és fzeretettel hellyefen lehet igy magyarázni: az Igafságnak, és fzeretetnek L e i­ k é v e l, avagy világofabban: a* Szent Lélek lítennel, a* ki a* Szent Háromságnak rendire nézve harmadik Sze­ m éllyé, a’ mint ezt nyilván bizonyittya a’ Szent János maga i. Ján. 5. y. 7. Hárman vadnak a’ kik bizonysá­ got téfznek a’ Mennyben, st. Mert a’ Szent Lelket ma­ ga édes Idvezitönk nevezte Igafságnak Lelkének. Janv r4. y. 17. i£. y. 26. 16. 13. 1. Ján. %. y. 29. Azon­ ban a? Szent Lélek Szeretetnek Lelke-is, mert a* fzeretet a’ Szent Léleknek gyümöltse, a’ Szent Pál Apoítolbizonyságának ereje fzerint Gál. £. y . 22. úgy hogy a* kiben nintsen a’ Szent L é le k , nintsen abban igaz, és valóságos fzeretet; hanem vagyon abban a’ gyülölségnek L e lk e a’ Sátán a’ ki gyilkos volt eleitől fogva, és az gyüIölség mint a’ Telinek munkája által gyilkofságot kivan az Emberekben munkálódni 1, Ján. 3. y. 23. 2-4. A z honnan a’ Szent írásban a’ Kegyelemnek ki-íáfárláfa fze­ rint a’ Kegyelem r Irgalom, és Békefség, és a’ több L e lk i ajándékok a’ Szent Léleknek fzoktak tulajdonitat­ ni- Ide való az-is hogy ezzel a’ köfzöntéfnek formájá­ val a’ Szent János Apóitól máfutt-is élt Jelen. 1. y. 4* S- 6. A z holott a’ hét Áíiai Gyülekezeteknek Kegyel­ m et, és- Békefséget kiváa a’ Szent Háromságtól, t. i_ Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(21) & x o ;r £&. / 2 jO & .. A z A ty á tó l a’ hét L elkek től, és a’ Jéfus Kriíluítól. Végezetre ez a’ Magyarázat igen hellyefen: illik, a* Sz. János Apollóinak ezen Levélben való tz élj ára , és an­ nak meg-eröíitésére; a’ mellyröl-is moll mingyárt bő­ vebben befzélgetek.. ELSŐ A L K A L M A Z T A T Á S yp Szent Lélek által fzólló. Szent Jánofnak tzéljára,. Kerefztény Halgatók í Mind ezekből fzemlélhettyük, és nyilván áltaí láthattyuk a’ Szent János Apóitól böltsefségít, a’ ki a’ maga köfzöntéfét-is tzéljához képeíl for­ málta. A z Apollóinak ebben a’ Levelében tzélja e’ vala : hogy a’ választott Úri Afzszonyt; az ö Fiaival egygyütt az akkori Eretnekek ellen muniálja és pnrfervátivával éltefse , a’ mint meg tetztzik a' 7dik, és n d ik verfekböl. Ezek az- Eretnekek voltának a’ JudaizánJok és a’ Gentilizánf, Gnojlicufok, a’ kik vifzsza élnek vala az U jj Teílamentumi fzabadsággal a* magok kívánsá­ gokra, és ha fzájjal vallyák vala-is, de tselekedettel tagadták az Ur Jéfus Kriítus Teílben-való meg-jelenéfit a’ mint e’ meg tetztzik a? hetedik versből. Ezek el­ len kiván a’ Szent Apóitól ( i . ) Kegyelmet, mert a’ ke­ gyelem nélkül lehetetlen a’ Hitben meg állani, és ab­ ban hajó tőréit nem fzenvedni (z .J Kiván Irgalmafrágot, Minthogy a’ Hivek-is vétek nélkül nem élnek, főt minden napon nem fsak hétzer hanem hetvenhétzer-is megefnek aztj kivánnya tehát ne hogy a’ bűnt gyűlö­ lő lilén, az ö bűneikért reájok botsáfsa ar tévelygéfnek erejit. (3 .) Kiván Békefséget, az az; A ’ L elki efméHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(22) ;z o 9 .. r '»■ )r • )( as. retnek tsendefségét a’ habozás ellen, a* meg ifmért I»gafságban való meg-nyugováít, hogy az idegen Tudo­ mányoknak fzelétöl ide ’s tova ne hányattafsanak ( 4.) Mind ezeket kivánnya attól a’ ki mint Mindenható mind azokat meg adhattya, u. m. a’ Szent, Háromságtól az Atyától, Fiútól, főt a’ Szent Lélektöl mint Igafságnak Lelkétöl a’ ki vezérelheti őket, és meg-tarthattya az Igafságban, és mint fzeretetnek L e ik é tő l, a’ ki az Iítenhez, és egymáshoz való fzeretetnek tüzét fel-gerjefztheti , élefztheti; mert a’ fzeretet nélkül az Igafság, és a’ Hit meg nem álhatnak; melyhez-képeít a’ Szent Apóitól a’ mi Textusunkban igen böjtsen, foglalta egy­ ben az Igafságot, és a’ fzeretet, mert az Igafságnak efméreti által, és az Atyafiui fzeretet által az Mennek jó téteménye mi reánk és minden Hivekre ki-árad; és na­ ponként öregbedik.. MÁSODIK ALKALMAZTATÁS. A z ] Igaz Hitben [való. álhatatos Meg-erősödésre.. Mindezekből, a’ mellyeket eddig befzélgettem , fok drága Igazságok és meg jegyzéfre méltó Tanúfágok . folynának, és per Legitimam Confequentiam minden eről­ tetés nélkül Következnének, de hogy. unalmat ne fzerezzenek tsak kevefet említek aztis rövideden: bűnös Embernek nintsen J'emmi dologra ollyan nagy Jzüksége mint az Idvefséges Kegyelemre, Irgalmafságra , és Bé­ kef s égre. Ez Következik a’ Szent János 'Apóitól áldá­ sából a’ ki egyebet _nem kíván a’ válafztott jüri Afzfzonynak, és az Ö Úri Fiainak; hanem tsak ezeket. ' BiHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(23) A X • )( f i. /Z S V .. Bizony az Embernek fok kívántatik, fok jókra vagyon fzüksége, ezek tsak femmika’ Kegyelemhez Irgalmafsághoz, és Békefséghez k ép eit; mert ha Kegyelem vagyon, ügy az lilén a5 vicaria fatisfaclot acceptálja ingyen Ke­ gyelemből, Ha Irgalmafság vagyon, az lilén Irgalmas léfzen, és Könyörülő a’ bűnös Emberen, és nem bánik véle az ö bűnei fzerint. Ha Békefség vagyon, az Is­ ten nem haragfzik az Emberre a’ L elki efméretis tsendes, és nem háborgattya az Embert. . . . ( “ •). Mindezeknek az Idvefséges meg-betsülbetét len drága jóknak egyedül való fö Jzerzö oka, kút fe je , és adója tsak a* Szent Háromságban lévő bárom I S T E N I Személy : t. i. az Atya, az Atyának Fia, az Igafságnak, és fzeretetnek Lelke. E zt bizonyittya a’ Szent János Apoítol, a’ ki ezeket nem máitól kivánnya; hanem tsak a’ Szent Háromságtól. Innen pedig következik e z is : H ogy a* ki nem h ifz i, és v a lly a , a’ Szent Háromság­ ban az A ty á t, a’ Fiút, és a’ Szent Lelket, örök Igaz, egyenlő IS T E N I Szem élyeknek; annak femmi forfa és réfze nem léfzen az Idvefséges Kegyelemben, Irgalmafágban, és békefségben; hanem az Iítennek haragja ma­ rad rajta, a’ mely ég az alsó Pokoliglan meg olthatatlan tűzzel. (III.) Ad Tévelygő Tudományok, és az Eretnek­ ségek ellen nintsen erój'seb Munitio, Artileria, nintsen hafznofabb Medica prafcriptio, mint a 1 tellyes Sz. Háiromfágnak Idvefséges Kegyelme, Irgalmafsága, és BékcJ'sége, Bi­ zonyság erre a’ Szent János Apóitól, a’ ki félti vala a’ válafztott A fzfzonyt, és az ö Úri Fiait az Eretnekek tévelygö Tudományoktól; annak pedig el-távoztatására nem kíván egyebet, hanem azt a* hármat, a’ mi Szent T ex-. -—á—mü. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(24) /?//-. * x •x a. Textíliáink fzerint: M ert ez a5 Kegyelem meg őrzi a* Embert a’ Hittől való el-fzakadáílól, ez fzerez Confirmátiot, ésr perfeverantiat az Igaz Hitben. A z Irgalmaffág nem engedi; hogy az Isten a’ bűnért az Emberre botsáfsa a’ tévelygőinek erejit. A* Békefség meg-oltalmazza a’ L elki ifméretet a’ háborgáftól, habozáítól, ne hogy a’ Tudománynak akármely Izéiétől id e, Js tova hányattafsék, a’ világi hafzontalan ditsöfségnek ígéreté­ től , és a’ meg-ifmért igaz Hitben való álhatatos megmaradáfért el-végezett, és ki mondott kemény fényegetéfektöl. (IV-) A z Egyházi fzólgának, a* mint az O Tes­ tamentumban úgy Jzintén az uj-ban-is tifzte, és hivatalaa z; Hogy az egéfzfz Népet kójzöntse, Idvezlye, és álgya\ de nevezetefen az Igaz Hitnek tselédeit, kivált az Hitben gyengélkedőket, és az Eretnekektől ojlromoltattakat. E zt tselekeízi a’ Szent János az ö Apoííoli Idvezlésében, mellyet meg-határoz és le-fzoritt tsak az igaz Hit­ nek tselédeire , t. i. A ’ Válafztott Úri Afzszonyra, és az ö Úri Fiaira; a’ kik közzül forgolódnak vaía tfPfeudo-Apojlolok a’ Juduízáns, és Gentilizans Eretnekek, hogy őket meg-mételyefitstsék az ö dögleletes Tudo­ mányokkal ,’ de a’ Szent János meg-parontsolá nékiek: H ogy azokat bé ne fogadják, neis köfzöntsék.. HARMAD. ALKALM AZTATÁS JP Kegy ej.'ség fzerint való Kerefztény hivatalunknak, és Tífztünknck követéjére, és álhatatos gyakorlására. C i . ) Ha mind ezek igy vadnak, a’ mint hogy biHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(25) &)(")(£&. 72/2. bizonyofon ugy-is vadnak, kell-é bűnös Ember az Idvefséges Kegyelem? Hogy ne kellene, hifzem azt mond­ ja a’ Koronás Próféta Gratici prcevita az az; Drágább a’ Kegyelem az életnél. Kell-é Idvefséges Irgalmafság ? H ogy ne kellene, mert ha az Idén nem könyörül rajtad, és a’ T e bűneidnek irgalmas nem léfzen ; meg kell hal­ nod bűneidben, és bűneidért mind örökké. Kell-é az Jítenn el, és Lelked efméretével való békefség? Hogy ne kellene mert külömben az lilén és, a’ Confcientiád vádo­ ló ellenségid léfznek az Ur Jéfus nem teílál néked Békefséget mint a’ maga Tanitványinak Ján* 14. az lilén .pedig táborba fzáll ellened, és T e oh nyavalyás Em­ ber egéfzen oda léfzefzsz. C2.) Ha kell az Idvefséges Kegyelem Irgalmaf­ ság, és Békefség azért fe Magadhoz, fém femmi terem­ tet állathoz ne folyamodjál; mert meg tsalod magadot hanem meg tagadván magadot, nagy alázatofsággal, de igaz hitbéli bizodalommal, és élő reménféggel folyamod­ jál a’ Szent Háromság Királyi izékéhez, és meg-nyered, mert ez egyedül azoknak az ajándékoknak kútfeje, fzerz ö je , adója. Ennek felette ha a’ Szent János áldására méltónak akarod magadot tenni kövefsed, nevezetefen Úri Afzszonyságok, és Úri Fiák, kövefsétek a’ Szent János Apóitól válafztott Úri Afzszonyának, és Úri Fi­ ainak jó példájokat; mutafsátok meg a’ T i Idéntől va­ ló válafztatádokat a’ T i Hitetekből; a’ T i Hiteteket pe­ dig annak gyümöltseiböl, a’ Szent Jakab Apodol parontsolattya fz érint. ( 4.) Ha ezeket meg nyerted, örüly és örven­ dezz az Urban, mint T e Meg-Tartódban, őrizd meg ezeket az ajándékokat mint a’ T e Lelkedet, és fzemeD idnek Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(26) s& X » X SS, idnek fényét, és lég drágább -kintsedet zárjad bé a’ T e fzivednek ládájában; mert ezeknek ki-mondhatatlan hafznát fogod venni a’ tévelygéfektöl léjendö kisérteteidbeny mert a’ kegyelem 1 egedet confervál az igaz Hitben, ád néked abban perfeverantiat ; az Irgalmafság4nem botsáttya T e reád a’ tévelygéfnek erejét, a* békefség mególtalmaz a’ L elki eíméretnek hánykodásátol : tsak hogy, qui Jlat videat ne cadat, az az: Ha a’ Kegyelemben vagy vigyázz hogy abból ki ne efsél a’ kisértetekben, hanem; fzüntelenül, Toháfzkodjál, az Úri Imádság fzerint: N e vigy engemet a kisértetlen, de fzabadits meg sL (Xv> Ha az Egyházi fzolgának tifztiben ’s kötelefségében jár hogy az lítennek N érét a’ Jéhovának Nevében áldja, Idvezlye, köfzöntse; Én-is az Én Uram Jefus Kriítufomnak lég kifsebb méltatlan de rendeíen hivattatott Egyházi Szolgája lévén f áldalak Tégedet fzomoruságra hivatott kerefztény Halotti Gyülekezet a* Szent János Apóitól áldásával ekképpen; Légyen tinék~ tel Kegyelem, hgalmafság, érBékcjség az Atya ljlentöl, az Ur Jéfus Krijlujlól az Atyának Fiától az lgafságnak és fzeretetnek Szent Leikével.. NEGYED. ALKALMAZTATÁS A ' Mojlani fzomoru, de igen nevezetes Alkalmatofságra Szomorúságra hivatott Kerefztény Halotti Gyü­ lekezet? úgy tetztzik Nékem, hogy T i veletek eléggé meg ifmértettem a’ Szent János Apóitól Válafztatott Ur Afzszonyát; nintsen immár egyéb hátra, hanem hogy annak éppen hafonló Párját kerefsem, ha fel-találhatnám Ti Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(27) SS. X. o. x. IS,. n/Jf. T i köztetek: óh vajha Jaz élők között láthatnám, lmint régen fokfzor e’ drága Templomban, de azok közt meg nem találhatván, fordítom Szemeimet ama Doloris Cajlrumra. a’ fzomoru gyáfznak hellyére, és imé ott meg találám. A’ ki-is nem más,‘hanem az ö Lelkére nézve idvezült; drága Úri Teltére nézve ama gyáfzos Koporsóban bé zároltatot, és ott tsendefen aluvó Néhai Méltóságos fzületett g r ó ff , és L , Bárónifsa M. Németi G Y U L A I K A T A UR A S Z S Z O N Y Ö Nagysága, a’ Néhai ál­ dott emlékezetű L . B, Gubernialis, Aétualis, Conliliarius, Borbereky Al-Vintzi Gábor Ur O Nagysága el­ maradott Árva Ö z v e g y e , az Iíten Házának nevezetes Dajkája : a’ kíre-is valósággal illenek mind azok a’ ditséretek, a’ melyek a’ Szent. János válaíztot Ur Afzszonyáróla’ Magyarázatban el-mondattak, és igy méltán ne­ vezhetem Én Ezt-is: VÁla/ztott Úri Afzszonynak, Ugyan-is a’ mi Úri Afzszonyunk Válcifztatótt volt. C i .) per excellentim ^zz az: Lectifsima, fókák közzül ki Yrálogattatott, az Ö Nemefségéért Méltósá­ gáért, és jeles Virtufsiért, Minden Virtufoknak kút fe­ je fzülö- Annya, az Igaz Hittel el-válhatatlanul egyben köttetettifzta fzeretet,a’ mely az egéfz Törvénynek Sumája. Szerette IJlenét, az Iíten Befzédit, az IíteiyTörvényit, fzerette az Iíten Házát, és ott tifztelte Ö Felségit Szent, és hangos énekléfekkel, buzgó foháfzkodáfokkah a’ Szent Igének figyelmetes halgatásával, az LJri Szent Vatsorával való éléfsel, főt Lévitát-is tartván, a’ maga Házát mint a’ Szent János Ur Afzszonya, Templommá Iíten Házává tette, fzerette az Iíten Szol­ gait, a’ Papokat Prófétákot, és azoknak Fiait, Szeret­ te továbbá minden Feiebaráttyát, az ügye fogyott fzegéD a nyeHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(28) / 2/ j \. $s. X. 0 X. nyékét; de kiváltképpen fzerette a z 'ö Úri Fiát, f ie ­ tette minden Úri Attyafiait de kivált Úri T eílv ereit, és azoknak Úri tsemetéjeket, kik közzül egygyet minte g y maga Fiává fogadott vala, és nem külömben mint az Édes Anya n evelte, táplálta, ruházta és tanitotta. Gyakor Ízben kivált a’ Sátoros Szent ünnepekben Úri Attyafiait magához gyüjtette, fokáig el nem botsátotta: és mindenkor véllek egygyiitt lenni kívánta vólna, maga-is Azokot fokfzor meg látogatván. Ezen Cardinalis Virtusból fzármaztanak más virtufok-is t. i. A’ Kegyelmefség, mely fzerént könnyen meg engedett az ö ellene vétkezteknek. A’ Könyörületefseg, mellyet ki-mutatott T ifzteih ez, T selédihez, Jobbágyihoz, ’Sellérihez, és a’ fzükölködö Szegények­ hez . A’ Békefség, . és Béhefséges tűrés, a’ melyet mindenekhez és mindeneken fzeretett, és gyakorlott, fzorgalmatofon el távoztatván a’ békételenséget, zugolódáft, keménységet, és verfengéfeket, A' Fortitudo r Magnanimitas, A bátor f z i v ’ mert talpára efett v é l t , a’ maga árnyékától meg nem ijedet; a’ mit magában fel tett böltsen ferényen, és bátron véghez-is vitte. Ez a* bátor fziv tselekedte; hogy méréfzelt a’ Felséges Ud­ var előtt meg jelenni, a’ melyei oly Refpeclujl fzerzet magának, hogy a’ Néhai Mélt. Úri Férjének Gubernialis Actualis ConJiliáriuJ.ságot nem tsak nyert hanem ezt magával Haza-is hozta- A’ Conjlantia, az álhatatofság mert a’ kiket egyfzer meg kedvellet, és méltóztatot Grátziájában venni, azokot, ha máfok vádolták-is mind végig meg nem vetette, hanem fzerette; és óltalmazta. Mind ezeket bé fejezi a’ Sapientia, a’ Böltsefség, ezt bizonyittya, mind a’ maga Úri Háza bajos dolgainak fzép Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(29) )(. «"X &. fzép rendel való folytatnia, mind máfoknak oktatáfa, utafitáfa, és bölts tanátsok adáfa. ( 2-J Továbbá Váilafztatot vólt a’ mi Dominánh, mint a’ Szent Jánosé az Iílentöl az örök Élet­ re , mert jóllehet tanátsofsi az Iílennek nem vóltnnk, mindazáltal fzabad ugy Ítélnünk fecundum Juditium charitatis mert a’ jó Fát meg lehet elmérni az ö gyümöltseiböl, ugy az el-válafztáíl-is az igaz H itből, és a’ jó tselekedetekböl mert a’ kiben vagyon tifzta , és Szent Szeretet, vagyon abban Idvezitö Igaz Hit-is, a* mely igafság gyanánt tulajdonitatik a* Hivöknék: a’ mi Dominánkban pedig: a* mint felyeb meg jegyzettem v ó lt, ez a’ kerefztényhez illő fzeretet fel találtatot, Igaz Hiten v ó lt ; tehát Iílentöl el-válafztatot az örök életre ingyen kegyelemből az .Ur Jéfus Kriílusban, az ö igaz Hitéről Valláíl-is tett minden Efztendöben hatztzor az Úri Szent Vatsorának vételekor, midőn az Apoíloli Hitnek Formáját a’ közönséges Gyűlésben el­ mondotta, és az Ur Jéfus fzolgája által fel-tett rendfzerint való három kérdéfekre halhatós fzóval ezt felel­ te; En bifzem, ér vallom. De effelett a’ minta’ Szent János Válafztot Afzfzonya Domina vólt a’ Görög Igének ereje fzerint, ugy a’ mi Válafztött Afzszonyunk-is a’ mely titulus régen ritka Afzszonynak adattatot, f i.') Elsőben mert régi Nemefséggel tündöklő Méltóságos Úri Familiából fzármazot, és Nevezetes Méltóságos Úri Férfiúnak Felesé­ ge vólt. Mert ugyan-is Édes Nemző Ur Attya vólt ama Martialis Nagy Heros a’ Néhai Méltós: fzületett gróff Campi Marfcbal Generális M. Németi G Y U L A I IST V Á N UR. Cujus Memória fit in ceterna henedictione. A’ Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(30) /Z/7. &. )( ° )(. A’ IcíneTc emlékezete légyen mindenkoron áldott. Édes fzülö Ur Afzszony Annya pedig vólt, ama kegyefségg e l, és fzemérmetefséggel rogyogó Méltós. Lofontzi BÁNFFI JÚ LIA UR Afzszony, a’ Néhai Mélt, Lofon­ tzi BÁNFFI P Á L UR kedves Leánya, Ezektől vévén eredetét a’ Szent Kerefztségnek Sacramentuma által az lilén Kegyelembéli fzövetstségében bé plántáltatok és az Anyafzentegyház kebelében in-matriculáltntot, és nevekedvén Lelkében, Teliében, lilén , és Emberek előtt való kedvéfségben. Mélt. Úri Szüleitől neveltetet az Illeni félelemben a’ Kerefztény Vallásban az Igaz Hit­ ben, Idvefséges Tudományban, a’ kegyefségben, és jó erköltsekben. Minekutánna pedig Mélt. Ur Afzszony Annya az Urban bóldogul el alutt vólna, Mélt. Úri Attyafiainál nevekedett, és végre a’ Néhai Mélt.. L . B. Gyerö Monoílori Kemény Sámuel Ur O Nagysága Űri Udvarában rartatot volna, ott tanult fzorgalmatos Szent Biblia olvasáít, fzüntelen való könyörgéíl, és Prédikátziók halgatását,és különösön Nagy Gazdafzszonyságat; az honnan Emaritáltatott-is amaz Bölts ambulatoria Bibliothecának, a* Néhai Mélt. L . B. Confiliárius Borbereki Al-Vintzi Gábor Urnák’ a’ kinek Udvarából mint egy Trójai Lóból fok Bölts nagy Hérofok jöttének ki. A’ Szent Házafságban pedig félvén az lílen t, és fzeretvén egymáíl, az Iílentöl meg áldattattak fok teüi, és Lelki jókkal és jeles Úri magzatokkal, a’ kik egygyen kívül mind el-multanak, és Én-is Egynek t. i. Francifcus Stepbanufnek egy Halotti Prédikátzióval an­ nak idejében Parentáltam. Ki-mulván pedig e’ világ­ ból a’ Mélt. Afzszony Úri Férje, mint holtig Árva Őzv vegyHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

• Ugyanez a könyv egészen nyíltan és okosan beszél «Páris ka- tonai védelméről® is, melyről ezeket mondja : oPáris a célpontja min- den ellenséges seregnek,

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a