Az IATUL 1991. évi közgyűlése megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 39. évf. 1992. 6. sz.

kutatásszervezők és -irányítók számára rendkívül fontosak és hasznosak.

A folyóirat rövid, eredeti közleményeket is közöl ugyan, de nagyobb részét más folyóiratokban megje­

lent rövid eredeti közlemények utánközlése és nagyobb lélegzetű tanulmányok leglényegesebb eredményeinek bemutatása teszi k i . Az új folyóirat legrokonszenvesebb vonása frissessége és sokrétű­

sége. Az eddig megjelent számok bemutatnak néhány magyar "idézettségi klasszikust"; efemzik a társszerzőség különböző kérdéseit; ö s s z e h a s o n l i - tóan elemzik a világ tudományos termelésének mennyiségi és minőségi mutatóit; a szerkesztőbizott­

ságok tagjainak megoszlását az egyes országok között; korrelációs-regressziós összefüggéseket a tudománymetriai és a társadalmi-gazdasági mutató­

számok között; a természettudományi kutatócsopor­

tok publikációs tevékenysége értékelésének lehetőségeit; a nemzetközi tudományos együttmű­

ködés mutatóit és még sok-sok más érdekes és fontos problémát, melyek felsorolására itt nincs hely.

Minden tudománymetriával foglalkozó számára megszivlelendőek Eugene Garfield megfontolásai az idézetelemzés alkalmazásáról és annak buktatóiról, melyekből a múlt év decemberi szám közöl egy cso­

korravalót. (Ugyanebben a számban jelent meg egy érdekes, eredetileg a Nature-ben közölt cikk az olasz­

országi professzori kinevezési gyakorlati anomá­

liákról. A cikk szerzőinek annyira megtetszett Garfield egyik mondata, hogy azt szóról szóra átvették - hivatkozás nélkül.)

É r d e k e s s é g e a folyóiratnak, hogy egyes, eredeti­

leg angol nyelven megjelent munkákat nem magyar fordításban, hanem az angol eredetiben közöl, lévén az angol a mai tudomány lingua francája (ha ú g y tet­

szik latinja vagy eszperantója). A sok értékes és infor­

matív ábrával tarkított szöveget szellemes k a r i ­ katúrák, jobbára Sidney Harris rajzai teszik még élvezetesebbé.

Bármennyire is az eredmények objektív érté­

kelésére törekszik a tudománymetria, nem lehet telje­

sen mentes a szubjektivitástól. Az Impakt szerkesztői ezt azzal is kifejezésre juttatják, hogy mottóként egy Szilárd és Bethe közötti beszélgetésrészletet v á l a s z ­ tottak.

Nálunk már meglehetősen elterjedt a kutatással foglalkozók körében a tudománymetria valamelyes is­

merete. Megnyugtató, hogy a próbaszámban elemzett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek - az 1 9 9 1 . március 5-i M T A - f ó r u m o n résztvettek - többsége a tudománymetria és a részletes tudomá­

nyos értékelés (peer review) együttes alkalmazását tartja a legalkalmasabbnak a tudományos tevé­

kenység értékének elbírálására.

A folyóirat szerkesztőinek: Braun Tibornak. Schu­

bert Andrásnak és Zsindely S á n d o r n a k nem lesz könnyű dolga, ha az első hét szám színvonalát fenn akarják tartani.

J ó lenne, ha az Impaktot minél s z é l e s e b b körben ismernék. Ennek sajnos gátat szab a folyóirat igen magas előfizetési ára: évi 2400 forint. Talán lehetne két előfizetési árat megállapítani intézményeknek és egyéneknek, azzal a megszorítással, hogy csak azok lehetnek egyéni előfizetők, akik olyan intézmények­

hez tartoznak, amelyik előfizetője az Impaktnak.

Valószínűleg nagy érdeklődés tenne az Impakt angol vagy német nyelvű kiadása iránt is.

Beck Mihály

Az IATUL 1991. évi közgyűlése

Az IATUL 1 9 9 1 . július 1 2-én tartotta közgyűlését a Massachusetts Instttute of Technologyban (Cam­

bridge, Mass., USA), ahol a szervezet 22 tagja volt jelen.

Elsőként az 1 9 8 9 . évi, ljubljanai közgyűlés jelentését egyhangúlag elfogadták, majd az elnök áttekintette a szervezetnek és a vezető testületnek az utolsó közgyűlés óta végzett tevékenységét.

Az eltelt időszak alatt tartott rendezvények: A könyvtár vezetőjének változó szerepe az ú\ technoló­

giák korában nemzetközi szeminárium (Abo Acade- my, Turku, Finnország, 1 9 9 0 . aug.); az É s z a k - Amerikai Regionális Csoport 5. és 6 . éves szeminá­

riuma (Lehigh University, Betlehem, Pennsylvania, USA. 1 9 8 9 . szept. és McGill University, Montreal, Kanada, 1 9 9 0 . máj.); az IATUL és az IFLA T u d o m á n y o s és Műszaki Könyvtári Szekciójának közös rendezvényei az IFLA-konferencia alkalmával (Párizs, 1989. aug. és Stockholm, 1990. aug.). Az 1989. évi téma Az EGK akcióterve a könyvtárak

számára volt, az 1990. évi pedig Az OPAC beillesz­

kedése a tudományos és műszaki könyvtárakba.

Az IATUL képviseltette magát A könyvtárak és in­

formációs szolgálatok felhasználóinak képzése a fel­

sőoktatásban c. U N E S C O - s z a k é r t ő i értekezleten (Helsinki, 1 9 9 0 . aug.), az ICSU 2 3 . k ö z g y ű l é s é n (Szófia, 1990. okt.), az UNESCO Általános Informá­

ciós Programja kormányközi tanácsának ülésén (Párizs, 1 9 9 0 . nov.). é s a Kelet-nyugati információát­

vitel c , a könyvtárközi kölcsönzéssel és másolatszol­

gáltatással foglalkozó szakértői értekezleten (Berlin, 1991. íebr).

Az IATUL a következő rendezvényeket tervezi:

• 1 9 9 2 : l A T U L - s z e m i n á r i u m a tudományos és műszaki publikációk egyetemes hozzáférhetősé­

géről (Tallinn, 1 9 9 2 . jún. 8 - 11.),

• 1993: 15. lATUL-konferencia (Hamburgi Műszaki Egyetem),

• 1995: 16. lATUL-konferencia (Enschede, Hollan­

dia),

2 8 1

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

• 1 9 9 7 : 17. lATUL-konferencia (Edinburgh, Nagy- Britannia).

Dr. Dennis Shaw vezetésével az IATUL elkezdett egy speciális projektet a tudományos és műszaki doktori disszertációk világméretű kézikönyvének előállítására. Az lATUL-tagkönyvtárak által használt osztályozási rendszereket a titkárság 1 9 9 0 - 9 1 - b e n tekintette át. A FID vizsgálja, hogy az ETO-val kapcso­

latos munkák hatékonyságát hogyan lehetne javítani.

Ezzel ö s s z e f ü g g é s b e n a nemzetközi ETO-fel- használói csoport iránt érdeklődő lATUL-tagokat meghívják a tamperei University of Technologyban tartandó előkészítő értekezlelre. D. Shaw-t kinevez­

ték a Nemzetközi Geoszféra-Bioszféra Program Regionális T u d o m á n y o s Információs Központjaira vonatkozó ICSU-projekt igazgatójává.

Az IATUL reméli, hogy elő tudja segíteni az i n ­ formációátvitelt azáltal, hogy

• támogatja a tagok közötti cserelátogatásokat,

• pártfogolja a tagkönyvtárak és az új tagok közötti kapcsolatok létesítését,

• támogatja az információs termékek eljuttatását az olyan országok könyvtáraiba, ahol jelenleg a b e ­ szerzés nehézségekbe ütközik.

A titkárság közreadta az lATUL-taglétszám ala­

kulását:

1991 1989 Rendes tag 150 141 Megfigyelő tag 15 16 Társult tag 15 12 Támogató tag 6 6 Tiszteletbeli tag 8 7

A pénztáros jelentést tett az IATUL pénzügyi hely­

zetéről. 1991-ben a várt negatív eredmény 3 0 0 0 font, az IATUL Quarterlynek az Oxford University Pressnél történő kiadásával kapcsolatban felmerült költségek miatt. Az 1 9 8 9 . és 1990. évi pénzügyi jelentést egyhangúlag elfogadták.

Az l A T U L - t a g s á g i díj 1 9 8 5 óta nem változott. A növekvő költségek és a csökkenő bevétel mialt a tagsági díj 160 holland forintra emelését javasolták.

A választmány által jóváhagyott terv szerinl bevezet­

nék a három- és ötéves tagságot. Ez csökkenti az adminisztrációt mind a könyvtárak, mind az IATUL pénztárosa számára, és a kezelési költséget is. Java­

solták a befizetések következő általános csökkentését:

3 éves beűzetés esetén 1 0 % = 4 3 0 holland forint.

5 éves befizelés esetén 15% - 680 holland forint.

A fenti javaslatokat egyhangúlag elfogadták. A v á ­ lasztmány javasolta a kelet-európai és fejlődő o r s z á - gokbeli lATUL-tagoknak, hogy szükség szerint írásban kérjék a tagdíj 50%-os csökkenlését.

Az elnök megköszönte a tisztségviselőknek eddigi tevékenységüket. Először is a leköszöni elnöknek, D.

Shaw-nak az 1985 - 1 990 közötti időszakban először titkárként, majd elnökként végzett munkáját. A választások ulán kél új tagot neveztek k i : Tom

Cochrane-t, a Ű u e e n s l a n d University ol Technology (Ausztrália) igazgatóját és Michael BreaksU a Heriot- Watl Univeresity (Skócia) könyvtárosát. A tervek sze­

rint M. Break lesz a titkár a tallinni szeminárium után, dr. Gerald van Marle követi Törnudd professzort az elnöki poszton, Annette Winkel-Schwarz. a Dán Nem­

zeti Műszaki Könyvtár igazgatója lesz a pénztáros, és dr. Nancy Fiallbrant az első alelnök.

A szerkesztőbizottság foglalkozott az IATUL Quarlerly jövőjével, és úgy döntött, hogy nem újítja meg a kiadásra vonatkozó szerződést. Javasolták, hogy a korábbi IATUL Quarterly kiadása az 5. kötet 4.

számával fejeződjön be. A bizottság úgy döntött, hogy visszatér a korábbi IATUL Proceedings kiadásához.

Ezt a nem tagországokban történő eladásokból finanszírozzák. Előreláthatólag évi egy kötet fogja tar­

talmazni a kétévenkénti konferenciák vagy szeminári­

umok válogatott előadásait. Az 1992. évi 1 . kötettel új sorozat kezdődik a 14. konferencia anyagaival A v á ­ lasztmány újraválasztotta D. Shaw-t az IATUL Pro­

ceedings kiadóbizottságának elnökeként és Joan Hardyl szerkesztőként. Mindkét megbízatás 1992 végéig szól. A közgyűlés jóváhagyta az IATUL News negyedéves folyóirat kiadását, amelyért a választ­

mány a felelős. DTP-eljárással készítik, és a tagok térítésmentesen kapják. N. Fjallbrant felel az új k i ­ advány előállításáért és marketingjéért.

Végül az elnök köszönetet mondott Jay Luckemek és a 14. konferencia szervezőbizottságának. A követ­

kező közgyűlés 1993-ban lesz Hamburg-Harburgban a 1 5. konferencia alkalmával.

/FJALLBRANT, N.: Summary of tha report on the 1991 General Assembly of IATUL. = IATUL News, 1. köt. 1. sz.

1992, p. 3 - 4./

fViszocsekné Péteri Éve)

A II. Fehér Házi Konferencia

A Speciel Libraries c amerikai folyóiral az 1991 évi tavaszi szárnál szentelte a könyvtári és információs szolgáltatásokkal foglalkozó II. Fehér Házi Konferencia IWhite Hause Conterence on Libtary end Information Ser­

vices • WHCLIS) előkészítésének A konferenciái egyébkén! 1991 július 9 - 13-án rendezték meg, hosszú, átfogó, az egész országra kiierjedő előmunkálatok után. A tematikus szám néhány fontosabb írását ismertetjük az alábbiakban - A szerk.

2 8 2

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :