AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

ÁRA: 1775 FT

TARTALOM

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

I. RÉSZ Személyi rész

II. RÉSZ

Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági elnöki határozatok, kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ

Egészségügyi miniszteri rendeletek és utasítások 14/2009. (IV. 29.) EüM ren de let a di me til-fu ma rát bi o -

ci dot tar tal ma zó ter mé kek for gal ma zá sá nak meg til tá - sá ról ... 1234

IV. RÉSZ Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ Közlemények

Az egész ség ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter együt tes köz le mé nye a fek võ- és já ró be teg-szak el lá tás tel je sít - mény egy sé ge i nek fo rint ér té ké rõl ... 1234 Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Jogi To vább kép zõ

In té ze té nek köz le mé nye jogi sza kok le ve les or vos és egész ség ügyi szak em ber kép zé sé rõl ... 1235

VI. RÉSZ

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár köz le mé nyei VII. RÉSZ

Vegyes közlemények

(2)

I. RÉSZ Sze mé lyi rész

II. RÉSZ

Tör vé nyek, or szággyû lé si ha tá ro za tok, köz tár sa sá gi el nö ki ha tá ro za tok, kor mány ren de le tek és -ha tá ro za tok

III. RÉSZ

Egész ség ügyi és egyéb mi nisz te ri ren de le tek és uta sí tá sok

Az egészségügyi miniszter 14/2009. (IV. 29.) EüM

r e n d e l e t e

a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek forgalmazásának megtiltásáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl szóló 1997. évi CLV. tör vény 56. §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 161/2006.

(VII. 28.) Korm. ren de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. § E ren de let al kal ma zá sá ban

a) DMF: ké mi ai di me til-fu ma rát, IU PAC-név: Di me til (E)-bu tén di o át, CAS-szám: 624-49-7, EI NECS-szám:

210-849-0,

b) DMF-tar tal mú ter mék: bár mely olyan ter mék, ba) amely nél vagy amely nek bár mely ré szé nél a DMF je len lé te fel van tün tet ve, vagy

bb) amely nek DMF-kon cent rá ci ó ja ter mé ken ként vagy ter mék ré szen ként meg ha lad ja a 0,1 mg/kg-ot.

2. §

(1) DMF-tar tal mú ter mék nem for gal maz ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak meg sér té se ese tén az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té - kes kis tér sé gi in té ze te (a továb biak ban: in té zet) el ren de li a DMF-tar tal mú ter mék for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát, va la mint a fo gyasz tó kat meg fele lõen tá jé koz tat ja an nak ve szé lyes sé gé rõl.

(3) Az in té zet a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés sel össze füg gés ben az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá - gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let 6. §-ában fog lalt jogkö ré ben el jár va el ren del he ti a DMF-tar tal mú ter mék nek a fo gyasz tó tól tör té nõ vissza hí vá sát is.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben fog lalt in téz ke dés rõl az in - té zet – ha tá ro za ta meg kül dé sé vel – ér te sí ti a Nem ze ti Fo - gyasz tó vé del mi Ha tó ság köz pon ti szer vét.

(5) A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság a RAPEX- rend sze ren ke resz tül ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Eu ró - pai Bi zott sá got a (2) és (3) be kez dés sze rint tett in téz ke dé - sek rõl.

3. §

(1) Ez a ren de let 2009. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2010. már ci us 15-én ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a di me til-fu ma rát bi o ci dot tar tal ma zó ter mé kek for ga lom ba ho za ta la vagy pi a ci hoz zá fér he tõ vé té te le meg til tá sá nak a tag ál la mok szá má ra való elõ írásáról szóló, 2009. már ci us 17-i 2009/251/EK bi zott sá gi ha tá ro - zat nak való meg fe le lést szol gál ja.

Szé kely Ta más s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter

IV. RÉSZ

Irány el vek, tá jé koz ta tók

V. RÉSZ Köz le mé nyek Az egész ség ügyi mi nisz ter

és a pénz ügy mi nisz ter e g y ü t t e s k ö z l e m é n y e

a fek võ- és já ró be teg-szak el lá tás tel je sít mény egy sé ge i nek fo rint ér té ké rõl Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let alap ján az egész - ség ügyi mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter ál tal megálla -

(3)

pított or szá gos alap dí jak - a 2009. áp ri lis havi tel je sít mé - nye ken ala pu ló 2009. jú li us hó nap ra tör té nõ kifizeté - sektõl kez dõ dõ en - az aláb bi ak:

a) ak tív fek võ be teg szak el lá tás tel je sít mény egy sé gé nek fo rint ér té ke 150 000 fo rint,

b) já ró be teg-szak el lá tás tel je sít mény egy sé gé nek fo rint - ér té ke 1,60 fo rint.

Dr. Szé kely Ta más s. k., Dr. Osz kó Pé ter s. k.,

egész ség ügyi mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

Az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem Jogi To vább kép zõ In té ze té nek

k ö z l e m é n y e

jogi sza kok le ve les or vos és egész ség ügyi szak em ber kép zé sé rõl

Az ELTE Jogi To vább kép zõ In té zet fel vé telt hir det a szak irá nyú egye te mi/fõ is ko lai ok le vél lel zá ru ló jogi szak - okleveles or vos és egész ség ügyi szak em ber kép zés re.

Tan díj: 130 500 Ft/fél év.

Je lent ke zé si ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

To váb bi fel vi lá go sí tás és „Tá jé koz ta tó” igé nyel he tõ:

- te le fo non: 266-2563, - in ter ne ten: www.el tej ti.hu, - fa xon: 266-4502

vagy

- sze mé lye sen: 1053 Bp., Egye tem tér 1-3. III. em. 303.

VI. RÉSZ

Az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár köz le mé nyei

VII. RÉSZ

Ve gyes köz le mé nyek

(4)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te

R. C. van Ca e ne gem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû kö tetét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az eu ró pai jog tör té nész-tár sa da lom egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a nyu ga ti gon - dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se. Ugyan is az 5. szá zad tól – ter mi nus a quo – to váb bi 15 szá za don át – ter mi nus ad qu em – a je len ko rig ter je dõ eu ró pai vi lág nagy össze - hasonlító fog la la ta a kö tet.

A „há rom Eu ró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Eu ró pa (5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fel, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a - ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá - cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te. S ez a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Eu ró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.

A Har ma dik Eu ró pa kí sér let, a je len ko ri Eu ró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál ja a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na ci o ná lis in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar tás jel lem zi.

Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit is kezd he tünk az Eu ró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tud szol gál ni ne künk, mint a né met an ci en ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot má nyos struk tú rá - ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Eu ró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti ál lam és a gon dos - ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ ala kí tá sa a je len kor nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új eu ró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni, hogy az EU mint sui generis in téz mény az em be ri jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár sa da lom ként funkcio - náljon.

Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel - adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szü le tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 3990 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Közlöny - boltban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megren - deles@mhk.hu).

--- MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ára: 3990 fo rint áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Utca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

(5)
(6)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ - tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót, mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak, kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u.

sar kán) szám alat ti Köz löny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

---

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas - sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Ut ca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez - vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te - tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

(7)

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad vány

A ki ad vány a sza bály sér té si jog – a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény és az egyes sza bály sér té sek rõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let – kom men tár já nak I. kötete.

A dr. Kis Nor bert (PhD, egye te mi do cens, ügy véd) és dr. Papp Lász ló (fõ is ko lai do cens, mes ter ta nár) ne vé vel fém jel zett kom men tár át te kin tést ad a más fél év szá za dos múlt ra vissza te kin tõ jog ág in téz mény tör té ne ti fej lõ dé sé rõl, a sza bály sér - té sek el mé le ti kér dé se i rõl, va la mint a jog ág alap jog sza bá lya, a sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény el mé - le ti és gya kor la ti szem pon tú meg kö ze lí té sé rõl, a vég re haj tá si jog sza bá lyok ra és a bí rói gya kor lat ra is fi gye lem mel.

A kom men tár fel hasz ná lás ra ke rül a sza bály sér té si jog egye te mi ok ta tá sá ban, mi köz ben a sza bály sér té si szak te rü le te - ken dol go zó jog al kal ma zók szá má ra hi ány pót ló jel le gû, nagy ha szon nal for gat ha tó mû.

A sza bály sér té sek rõl szóló 1999. évi LXIX. tör vény ma gya rá za ta a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár DVD-ki ad vány ban meg je lent kom men tár szer kesz tett vál to za ta.

A kö tet 504 ol dal ter je del mû, ár a 3200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:

meg ren de les@mhk.hu).

---

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem

A SZABÁLYSÉRTÉSEKRÕL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû, 504 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 3200 Ft áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el az aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Ut ca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

(8)

Szer kesz ti az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um, Jogi, Köz igaz ga tá si és Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Fõ osz tály.

Szer kesz tõ ség: 1054 Bp., Arany Já nos ut ca 6-8. Te le fon: 301-7958. Fax: 331-6712.

Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó 1085 Bp., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál

Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf.: 357, vagy fa xon: 318-6668.

Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.

Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Meg je le nik ha von ta két szer. 2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 39 564 Ft, fél évre: 19 782 Ft. Egy pél dány ára: 1 775 Ft.

A pá lyá za ti hir de té sek tõl el té rõ hir de té sek fel vé te le a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál (1085 Bp., So mo gyi Bé la ut ca 6.) tör té nik.

Amennyi ben a meg ren de lõ hir de té sé ben emb lé mát kí ván meg je len tet ni, azt tar to zik a meg ren de lé sé hez fo tó zás ra al kal mas mó don mel lé kel ni.

HU ISSN 1419-029X

For ma ké szí tés: TYPO 2000 Kft.

09.1195 - Nyom ja: a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó meg je len tet te a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK 1948–2008

cí mû köny vet

Má sod szor ren dez te kö tet té a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Kos suth-, Ál la mi és Szé che nyi-díj jal ki tün te tet tek név - so rát, il let ve a dí jak kal kap cso la tos jog sza bá lyo kat, do ku men tu mo kat. A 2008-as ki adás nak te hát szer ves, tartalmi elõz mé nye az 1998-ban, a Kos suth-díj ala pí tá sá nak 50. év for du ló ja al kal má ból meg jelent, de ke res ke del mi for ga lom ba nem ke rült, A Kos suth-díj, az Ál la mi Díj és a Szé che nyi-díj fél év százada cí mû kis lexikon. An nak elõt te, 1988-ban lá tott nap vi lá got az Aka dé mi ai Ki adó és a Ma gyar Nép köz tár sa ság Miniszter tanácsának kö zös gon do zá sá ban a Kos suth-dí ja sok és ál la mi dí ja sok al ma nach ja 1948–1985 cí mû mun ka. A sor rend ben har ma dik, összeg zõ könyv idõ sze rû sé gét is az év for du ló ad ja: hat van év vel ez elõtt, 1948-ban adták át az el sõ Kos suth-dí ja kat.

A könyv köz re adá sá ban az a szán dék ve zet te a ki adót és a szer kesz tõ ket, hogy az ol va só tel jes át te kin tést kap jon hat év ti zed Kos suth-, ál la mi és Szé che nyi-dí ja sa i ról, e ran gos el is me ré sek ala pí tá sá nak és oda ítélésének kö rül mé nye i rõl.

A két kö tet 550 ol dal ter je del mû, ára 19 900 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va la mint a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411), il let ve meg rendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: meg ren de les@mhk.hu).

--- MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a

KOSSUTH-, ÁLLAMI ÉS SZÉCHENYI-DÍJASOK 1948–2008

cí mû, 550 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ár a: 19 900 Ft áfá val) ... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...

Utca, ház szám: ...

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon belül át - utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ... ...

cég sze rû alá írás

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :