• Nem Talált Eredményt

A Vertugada-, vagy az első abrincs-szoknya-kor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Vertugada-, vagy az első abrincs-szoknya-kor"

Copied!
4
4
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

i n .

A Vertugada-, vagy az első abrincs-szoknya-kor.

Az abrincs-szoknya igen régi találmány, s az nj-kor krinolinja nem egyéb, mint a régi abrincs- szoknyának feltámadássá — a kor ízlése és igényei szerint módosítva. .

A világtörténelem első abrincs-szoknya-kor- szaka Spanyolországból származik, holott a máso- dik és harmadik abrincs-szoknya-divat igazi párisi gyermek; — s mind a három világosan elárulja eredetének jellegét.

A XVI. század. abrincs-szoknyája) tökéletes öszhangzatban áll a többi feszes, szűk, begyes, befűzött, redőtlen, negélyzett spanyol viselettel. — Az abrincs-szoknya redőtlenííl feszíté szét a ruhát lefelé harang-alakban, tökéletesen utánozva annak idomát. A X V U l . és XIX. század abrincs-szoknyái ellenben nem követelték a redőtlenséget, sőt inkább a felső ruhák dudorosan, gazdag redŐzettel borul- tak nád- vagy aczél-állványukra.

A túlságos meztelenségek eltűntek, a nyakat széles, kerék fodor vette körül, s az ujjakat a váll- nál vastag hurka környezé. A ruhaderék szorosan

(2)

41

simult a felső testhez, látni engedvén a termet ido- mait, mert a spanyol nők fölötte hiuk szép, teljes testidomaikra és termetükre.

De midö'n a szoknya a feszes harangformát felvette, akkor a ruhaderekat elül a mellen felvág- ták s a hasadék széleit aztán drága gombsor díszité, a felvágás által támadt hézag pedig csipkével lőn elfödve.

Az abrincs-szoknya maga sodronyból, vagy halhéj-, vagy vasabrincsból állt; és a hölgy, a ki viselé, fölötte hasonlított egy megfordított serleg- hez vagy haranghoz. Az előbbi hasonlatot gyakor- latilag is felhasználták, s máig is léteznek még a XVI. századból való arany- vagy ezüst-serlegek, melyek, megfordítva, egy akkori abrincs-szoknyás hölgyet ábrázolnak.

Az abrincs-szoknyán kivül még párnákkal tömték ki a csípőket. Ezen divat azonban külön- böző időkben is szokásban volt, és a XVI. században nem csak a nők, de a férfiak is gyakorolták ezen torz-divatot, főleg Spanyolországban, — s a ki a divatok történetét tanulmányozza, valóban egyedül azon csodálkozik, hogy még soha nem volt divat- ban egy mesterségesen kitömött ékes púp a háton;

azonban a mi nem volt, — lehet még a jövőben.

A kitömött csípőket illetőleg azt beszélté és irta az akkori gonosz világ, hogy Valois Margit királynő azért viselt párnát csípőin, mert abban zsebek voltak és minden zsebben egy doboz, meg- gyilkolt imádói egyikének szivével, — mert a királynő szeretetteljesen gondoskodók arról, hogy

(3)

42

sziveik haláluk után bebalzsamoztassanak. S onnan jött, hogy a királynő napról-napra vastagabb lett, s kénytelen volt mindig bővebb ruhát viselni; de miután termete úgy is idomtalan kezdett lenni, végre vasabrincsokat varratott a szoknyákba, hogy ne csak felül, de alúl is széles legyen. Azt is hozzá- teszik, hogy közönséges ajtón nem is férhetett be.

Majdnem valamennyi régibb irók és erkölcs- bírák ugyanazon egy eszmének tulajdonítják az abrincs-szoknya feltalálását, s azon laza erkölcsű korban fölötte mohón kaptak egy olyan ruhadara- bon, melynek természetellenes alakja és bősége nagyon kényelmes palástól szolgálhatott sok bűn és félrelépés eltitkolására.

Az abrincs-szoknya kortársa az u s z á 1 y, melyet már 1220-ban ismertek, a mint akkori fel- jegyzések bizonyítják. A mainczi hajadonok hosz- szu uszályt húztak 'maguk után, midőn a temp- lomba menték, és nem sokat törődtek vele, hogy a pap a templomban ezen »pávafarkat« kárhoztatta és állította:« hogy ez az apró ördögök tánczterme,

— és ha Isten szükségesnek találta volna, hogy az asszonynak ilyen pávafarka legyen, akkor azzal teremtette volna.«

E g y másik krónika meg így szól:

»A legendákban is olvashatjuk, hogy egy szent az ő ájtatos szemeivel látta, miszerint az.

ördög ama hosszú pávafarkra ült, melyet a nők a földön húznak, és vigyorogva jókedvében, szánká- zott ezen haszontalan, bűnös függeléken.«

U g y látszik, régente az ördög nagy szerepet

(4)

43

játszott az uszályoknál; — mik szánkáznak és tánczolnak jelenleg a hölgyek uszályain, azt nem mondhatjuk meg egész bizonynyal, annyit azonban tudunk, hogy a n g y a l o k most sem ülnek r a j t a . . .

Különben a közép-korban mindenütt és min- denben szerepe volt az ördögnek; voltak is olyan sokféle ördögök, hogy a jámbor hívőknek minden hajszáluk (ha mindjárt parókát viseltek is) égnek állt, a sokféle ördögre gondolva: |az iszákosság-, bugyogó-, gőg-, uszály-, erkölcstelenség-, telhetet- lenség-, házasság-, cselédek-, fösvénység-, irigység-, szentek-, bűvészet-, vadászat-, nehéznyavalya-, pestis-, hiúság- stb. ördöge, — -— egy egész thea- trum diabolorum,, s egyiket borzasztóbb alakban festették a másiknál. De a papoknak szükségök is volt arra a sok ördögre, hogy a hanyatló vallásos- ság mellett is fenntartsák erkölcsi befolyásukat. — (A jelenkorban már nem az ördöghöz, hanem a szentekhez fordulnak s azoknak segélyével remélik hatalmukat fenntartani.) Az ördög most már egé- szen kiment a divatból, s ha meg is jelenik olykor- olykor, akkor szép úriember alakjában mutatja be magát valamely delnő salonjában; — most már az ördög is épen olyan divatarszlán — mint a többi.

A g o n o s z t ó l megszabadultunk ugyan, de — a g o n o s z a k megmaradtak.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

Committee of the Polish United Workers’ Party between XX Congress of CPSU and October 1956 in Poland. Discussion 11.45 – 13.00 Break 13.00 – 14.30

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Ehhez nem kell változó mágneses tér által keltett elektromos térről beszélni, elég, ha tudjuk, hogy a vezetékben álló elekt- ronokra a vezeték mozgatása miatt mágneses

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Fontos feladatunk, hogy a társadalom érzékenységét ezek iránt a családok iránt megnöveljük, hogy a családtagok számára kellő mértékű, megfelelő időben nyúj- tott

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

Jóllehet az állami gyakorlat és a Nemzetközi Bíróság döntései világos képet mutatnak, az e tárgyban megjelent szakirodalom áttekintéséből kitűnik, hogy jelen- tős,

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A nőnek kétségtelenül speciális rendeltetése van a család és háztartás körül. Elvonni az egész nemet e rendeltetéstől, bi- zonyára helytelen dolog volna. De a

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

A pszichológusokat megosztja a kérdés, hogy a személyiség örökölt vagy tanult elemei mennyire dominán- sak, és hogy ez utóbbi elemek szülői, nevelői, vagy inkább

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A kötet második egysége, Virtuális oktatás címmel a VE környezetek oktatási felhasználhatóságával kapcso- latos lehetőségeket és problémákat boncolgatja, azon belül is a

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

„Én is annak idején, mikor pályakezdő korszakomban ide érkeztem az iskolába, úgy gondoltam, hogy nekem itten azzal kell foglalkoznom, hogy hogyan lehet egy jó disztichont