IDEGENFORGALMI TUDÓSÍTÓ L

Teljes szövegt

(1)

IDEGENFORGALMI

TUDÓSÍTÓ L

A Z O R S Z Á G O S M A G Y A R I D E G E N F O R G A L M I T A N Á C S K I A D Á S A

MEGJELENIK ANGOL, FRANCIA, NÉMET, OLASZ ÉS MAGYAR N Y E L V E N

N o v e m b e r i e s e m é n y n a p t á r

1. Az O p e r a h á z b e m u t a t ó j a . Bethlen M a r g i t grófnő' ú j p a n t o m i m j e : „Örök t e m e t é s . " Liszt-kísérőzenével.

1—15-ig. Házi f ü r d ő - és fűtőberendezési kiállítás a Techno- lógián. ( J ó z s e f - k ö r ú t 6.) 10—3-ig.

1—6. A dán g r a f i k u s o k r e p r e z e n t a t í v kiállítása a Nemzeti Szalonban.

1. Urlovasok versenyei.

1—30. Az I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t állandó i p a r m ű v é s z e t i és háziipari kiállítása. (VI., A n d r á s s y - ú t 69.)

1—11. Derkovics Gyula h a g y a t é k i kiállítása az E r n s t M ú z e u m b a n .

2. A N e m z e t i Színház b e m u t a t ó j a . Ú j h á z i György: „Té- kozló f i ú " .

2. M ü n c h Charles s t r a s s b u r g i k a r n a g y vezényli a Budapesti H a n g v e r s e n y Z e n e k a r t . Vigadó 8 ó r a k o r .

2—9. Olaszországi u t a s c s o p o r t B u d a p e s t e n . 2—10. Olasz v a d á s z v o n a t érkezik B u d a p e s t r e .

3. A Vígszínház b e m u t a t ó j a . Molnár F e r e n c : „Az i s m e r e t - len leány".

3, 6, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 Ügetőversenyek.

4. L i p i n s k a j a e s t j e ú j m ű s o r r a l . Z e n e a k a d é m i á n fél 9 ó.

4. E s t e b a n Canal perui s a k k m e s t e r 30 t á b l á s szimultán elő- a d á s a a J ó z s e f v á r o s i S a k k ö r b e n (Üllői-út 48 d. u. fél 5).

4. A MAV filléres g y o r s v o n a t o k a t i n d í t : 1. B u d a p e s t r ő l Mezőkövesdre, Miskolcra és S á t o r a l j a ú j h e l y r e . 2. B u d a - pestről T a p o l c á r a ( B a l a t o n f ü r e d e n á t ) . 3. Budapestről Kereszthelyre. (Siófokon át.) 4. B u d a p e s t r ő l Gyöngyösre. 5.

Törökszentmiklósról és Szolnokról B u d a p e s t r e . 6. Kapos- várról B u d a p e s t r e . 7. Veszprémből B u d a p e s t r e . 8. Gyu- láról és Békéscsabáról Szegedre. (500 u t a s jelentkezése e s e t é n ) .

4. Mercedes Capsir vendégszerepel az O p e r á b a n . ( T r a v i a t a ) . 4. H . F i l h a r m ó n i a i h a n g v e r s e n y f ő p r ó b á j a .

4. O f f e n b a c h - h a n g v e r s e n y d. u. 5 ó r a k o r (Székesfővárosi Z e n e k a r ) Bor Dezső k a r n a g y vezényletével. Közreműköd- nek D a r v a s Ibolya, E y s s e n Irén, K o v á t s Ilonka és dr.

I m r e Vince operaénekesek.

4. A F e r e n c v á r o s — B u d a i 11 l a b d a r ú g ó - m é r k ő z é s e az Üllői- ú t i pályán.

4—11. D e t t r e Szilárd g r a f i k a i g y ű j t e m é n y é n e k kiállítása a z E r n s t M ú z e u m b a n .

4., 7. és 11. A Pestvidéki Versenyegylet lóversenyei Megyeren.

5. H . F i l h a r m ó n i a i h a n g v e r s e n y az Operában.

6. B u s t a b o Giula hegedűestje.

6. Az I n d i g - k v a r t e t t k a m a r a - e s t j e , V á s á r h e l y i M a g d a zon- goraművésznővel a Z e n e a k a d é m i á n fél 9 órakor.

6. S é t a h a n g v e r s e n y a F ő v á r o s i K é p t á r b a n (TV., E g y e t e m - u t c a 6) este 6—8 órakor. (Székesfővárosi Z e n e k a r ) . 6. Mercedes Capsir és Nino P i c c a l u g a vendégszerepel az

O p e r á b a n (Rigoletto).

6—13. Svájci u t a s c s o p o r t érkezik Zürichből B u d a p e s t r e . 7. A m f i t h e a t r o f f vezényli a S z i m f o n i k u s Z e n e k a r t . Zene-

a k a d é m i a fél 9 órakor.

7. Dunoelli Alain párizsi t á n c o s estje. Z e n e a k a d é m i a fél 9 ó.

7. Angol S h a k e s p e a r e - e s t Sir Archlbald F l o w e r és I n d y F l o w e r előadásaival a Tiszti Kaszinóban.

8. Szakolczay-Riegler E r n ő o r g o n a e s t j e .

9. E l ő a d á s az E x p o r t a k a d é m i a szemináriumi előadás-soro- z a t á b a n . Dr. Czenner J e n ő : „ I d e g e n f o r g a l m i p r o p a g a n d a - m u n k a külföldön."

9. Mercedes Capsir és Nino P i c c a l u g a vendégszerepel az Operában ( A i d a ) .

9. Földessyné H e r m a n n L u l a Beethoven-zongoraestje. Zene- a k a d é m i a fél 9 órakor.

10—26. A P a á l László T á r s a s á g jubiláris kiállítása a N e m - zeti Szalonban.

10. Brailowsky Alexander z o n g o r a e s t j e .

10—11. Bridgejátékosolt Holfeld-emlékversenye a BBTE-ben.

10. A F ő v á r o s i Operettszínház b e m u t a t ó j a . B é k e f f i I s t v á n és Vadnai László: „Nápolyi Szerenád", L a j t a y L a j o s ze- néjével.

11. F r i e d m a n n z o n g o r a e s t j e a Z e n e a k a d é m i á n fél 9 ó r a k o r . 11. D. e. fél 11 ó. a Népegészségügyi M ú z e u m eugenikai ki-

á l l í t á s á n a k m e g n y i t á s a .

11. d. e. 11 ó. a M a g y a r Pszichológiai T á r s a s á g öröklődés- biológiai s z a k o s z t á l y á n a k alakuló ülése. E l ő a d ó k : Bene- dek László dr. egy. ny. r. t a n á r , Szabó Zoltán dr. egy.

ny. r . t a n á r ; Csörsz Károly dr. egy. m. t a n á r ; Gortvay György dr. egy. m. t a n á r .

12. Mengelberg egyetlen h a n g v e r s e n y e a F i l h a r m ó n i á v a l a Városi Színházban 8 ó r a k o r .

12. A Denevér előadása a Z e n e a k a d é m i á n fél 9 órakor.

13. Butnikoff h a n g v e r s e n y e a Városi Színházban 8 ó r a k o r . 14-től kezdve minden szerdán este fél 7—8 a „Szabadegye-

t e m " t a n f o l y a m a az egyetemi bölcsészeti k a r központi épületében ( M ú z e u m - k ö r ú t 6—8). Előadó: dr. N é m e t h y I m r e kir. t r v s z é k i bíró: „A polgár a modern á l l a m b a n " .

Bővebb felvilágosítást ad az

IDEGENFORGALMI TUDÓSÍTÓ VI., Andrássy-út 73. Tel.: 26-4-60 (MÁV igazgatóság)

a m. kir. k ö " ~ t — t

(2)

NOVEMBERI ESEMÉNYNAPTÁR (Folytatás)

14. Ascher O s z k á r előadóestje. Zeneakadémia fél 9 órakor.

15. E s t e 8 ó r a k o r olasz h a n g v e r s e n y . (Székesfővárosi Zene- k a r ) .

15. A B u d a p e s t i S z i m f o n i k u s Z e n e k a r e s t j e R a j t e r L a j o s vezényletével a Budai Vigadó n a g y t e r m é b e n . (II., Corvin t é r 8.)

15. S c h m i d t h a u e r L a j o s o r g o n a e s t j e . Z e n e a k a d é m i a 8 óra.

16—23. Itáliából u t a s c s o p o r t érkezik.

16. Szánthó E n i d ária- és dalestje. Vigadó 8 órakor.

16. Gina Cigna föllép az O p e r á b a n ( T r u b a d u r ) . 17. S. Gervay E r z s i dalestje. Zeneakadémia fél 9 ó r a k o r . 17. Irodalmi est a Zeneművészeti F ő i s k o l a n a g y t e r m é b e n

%6 ó r a k o r a török és k u r u c idők költészetéről. Kiss F e - renc, R. Simoní'fy M a r g ó t , Főidényi László, Molnár I m r e és i f j . Szekeres K á l m á n közreműködésével.

17, 18, 22. B u d a p e s t p á r o s b a j n o k s á g i bridge-versenye a Diplo- m á s o k Clubja rendezésében.

18. G. Rimini az Opera vendége. ( F a l s t a f f ) .

18. Suzy R a y t á n c e s t j e a z e n e a k a d é m i a i z e n e k a r r a l . Zene- , a k a d é m i a fél 9 órakor.

18. V a s á r n a p d. u. 5 ó r a k o r S z t o j a n o v i t s Jenő-emlékverseny.

1. E g y h á z i m ű v e k . 2. K a r m ű v e k . 3. Színpadi m ű v e k . K ö z r e m ű k ö d n e k zene- és é n e k k a r o k , a Sztojanovits nővé- rek, Závodszky Zoltán, Kóréh E n d r e és Tibor Zoltán operaénekesek.

19. Vaszy Viktor vezényli a F i l h a r m ó n i a i Z e n e k a r t . Zene- a k a d é m i a 8 órakor.

19. A L i s z t - T á r s a s á g z e n e k a r i hangversenye, F i s c h e r Annié közreműködésével. Zeneakadémia 8 ó r a k o r .

19. E s t e n E r n a t á n c m ű v é s z n ő e s t j e L é n á r t Klári hegedű- művésznő közreműködésével. K a m a r a s z í n h á z 8 órakor.

20—27. S v á j c i a k k i r á n d u l á s a M a g y a r o r s z á g r a . 20. MUlstein N a t h a n i e l hegedűestje. Vigadó 8 órakor.

20. G. Rimini az Opera vendége, m i n t Othello.

22. P . J á m b o r Agi zenekari Bach-estje. Vigadó 8 órakor.

22. A W a l d b a u e r - k v a r t e t t első bérleti estje. Z e n e a k a d é m i a 8 ó.

23. Károlyi Gyula hangversenye.

24. Kalliwoda Olga és Huvelin A n d r e estje. Zeneakadémia fél 9 órakor.

24—25. A F T C bridge-versenye a Royal-szálló különtermeiben.

27. B a c k h a u s Vilmos z o n g o r a e s t j e a Z e n e a k a d é m i á n fél 9 ó.

29. Thibaud J a c k f r a n c i a hegedűművész h a n g v e r s e n y e a Z e n e a k a d é m i á n fél 9 órakor.

29. A B u d a p e s t i Szimfonikus Z e n e k a r h a n g v e r s e n y e a Budai Vigadóban (II., Corvin-tér 8.) Vezényel: Vaszy Viktor.

K ö z r e m ű k ö d i k : az E g y e t e m i É n e k k a r . 30—dec. 7. Olaszok t a n u l m á n y ú t j a Budapesten.

30. Kerntler-Koncz-Friss trió. Z e n e a k a d é m i a fél 9 ó.

A M a g y a r Szinház b e m u t a t ó j a . H a t v a n y Lili: „Lánc".

Mindennap v á r o s m e g t e k i n t ő a u t ó k ö r s é t á k a Vigadó-térről I n d u l á s délelőtt 9.30 ó r a k o r és délután 15.30 órakor.

(Részvételi d í j 8 P ) .

Minden v a s á r n a p reggel 9 ó r a k o r szakvezetés a Szépművé szeti M ú z e u m b a n .

Minden v a s á r n a p reggel a Vigadó-térről Mezőkövesdre indul- n a k az I B U S z a u t o c a r k i r á n d u l á s a i r e g g e l 7 ó r a k o r ( á r a személyenként 35 P ) és a B a l a t o n r a reggel 7 ó r a k o r in- dulnak ( á r a 35 P ) . Kellőszámú jelentkezés u t á n .

V a s á r n a p , kedd, csütörtök, s z o m b a t o n délután 2.30 ó r a k o r ( á r a 8 P ) a S v á b h e g y r e és J á n o s - h e g y r e a u t ó c a r o k . Minden kedden, csütörtökön és v a s á r n a p lovaspóló-meeting.

Minden kedden este (47-kor keleti művészeti előadások a H o p p M ú z e u m b a n . E l ő a d ó : felvinczi T a k á c s Zoltán.

Minden v a s á r n a p indul a M F T R t u r i s t a h a j ó B u d a p e s t r ő l reg- gel 6 ó r a k o r a N a g y d u n á n E s z t e r g o m b a , ahová 11.20 ó r a k o r érkezik. (Kedvező időjárásban.)

Budapesti muzeumok és könyvtárak novemberben

1. MÚZEUMOK : Akadémia: Goethe-szoba, hétfő, szerda, péntek 10—12-ig.

Bélyeg Múzeum: (Iíiiszcina-körút 12.) kedd és péntek 10—l-ig.

Fővárosi Képtár: (Egyetem-u. 6.) hét- köznap % 10—% 4-ig. Vasárnap (410—

(42-ig.

Iparművészeti Múzeum: (Üllői-út 36.) Naponta 9—(42-ig.

Keletázsiai (Hopp F . ) : (Andrássy-út 103.) vasárn., kedd, szerda, szomb. 9—2-ig.

Közlekedési Múzeum (Hermina-út 16.) : Naponta 9—1 és 3—5 6. Hétfőn zárva.

Vasár- és ünnepnap 9—l-ig.

Mezőgazdasági Múzeum: (Városliget, Széchenyi-sziget): hétfő és péntek kivé- telével 10—l-ig.

Mentők Múzeuma: kedd 9—l-ig.

Nemzeti Múzeum: péntek, szombat és vasárnap 10—% 2-ig; régiségtár: kedd, csütörtök, szombat 10—% l-ig; állattár:

hétfő, szerda, péntek 10—%2-ig; törté- nelmi osztály: kedd, csütörtök, szombat 10—142-ig; ásványtár: hétfő, szerda, pén- tek 10—142-ig. Vasárnap minden osztály.

Néprajzi Múzeum: (Hungária-alsókörút 40.) Naponta 9—(42-ig. Vasárnap kivé- telével ünnepnap zárva.

Népművészeti kiállítás: (Andrássy-út 69.) Naponta 9—2-ig, vasárnap zárva.

Népegészségügyi Múzeum: zárva.

Országgyűlési Múzeum: d. e. 9—2.

vasár- és ünnepnapokon is. Bejárat az Országháza XVII. sz. kapuján. Bel- és külföldieknek díjtalan belépés.

Petőfi-ház: (Bajza-u. 21.) múzeuma nyitva vasár- és ünnepnap 10—2-ig.

Ráth György Múzeum: vasárnap, kedd, szerda, szomb. 9—(42-ig. (Vilma k.-út 12.)

Széchenyi Múzeum: kedd, csütörtök, szombat 10—12-ig. — Vörösmarty-szoba 9—l-ig. (Szintén az Akadémia házában.)

Szépművészeti Múzeum: Az összes tá- rak nyitva vasárnap 10—(42-ig; régi és modern képtár: kedd, szerda, csütörtök, szombat 9—(42-ig; grafikai és szobor- kiállítás péntek és hétfő 9—(4 2-ig.

Történelmi képcsarnok : vasárnap, szerda, péntek 10—l-ig. ''Akadémia).

U j magyar képtár: (Andrássy-út 69.) hétfő kivételével 10—(42-ig. Vasárnap 10—11-ig ingyen, később 90 f.-ért.

Orsz. Magyar Zsidó Múzeum (Dohány- ntca 2.): Szombat, vasárnap 10—2-ig. Csü- törtök 4—7-ig.

2. KÖNYVTÁRAK : Akadémia: hétköznap 9—12-ig.

Egyetemi: hétköznap (49—2-ig.

Erzsébet Népakadémia: Hétfőtől dél után 5—8-ig, vasár- és ünnepnap zárva.

Fővárosi K ö n y v t á r : (Revitzky-u. 1.) hétköznap 9—¡(47-ig. Vasárnap 10—(41-ig-

Fővárosi Pedagógiai K ö n y v t á r : (Mária Terézia-tér 8.) D. e. 9-től 12-ig és d. u. 5-töl 8 óráig.

Iparművészeti Múzeum K ö n y v t á r a : (Ullöi-út 33.) kedd, szerda, csütörtök, péntek 10—6-ig, szombat 10—l-ig. Vasár- nap 9—12-ig.

Mezőgazdasági Múzeum k ö n y v t á r a : vasár- és ünnepnap kivételével 10—l-ig.

Nemzeti Múzeum: hétköznap 9—2-g.

Népegészségügyi Múzeum Olvasótára:

(Eötvös-u. 3.) hétfő és csütörtök 10—l-ig.

Közp. Statisztikai Hivatal Könyvtára:

(II., Keleti Károly-u. 5.) hétköznap d. e.

9—2 és d. u. 3—6, szombaton csak d. e.

Technológia könyvtára: (VHI., Jó- zsef-körút 6.) vasárnap 9—-12-ig, hétköz- nap 9—l-ig, kedd és csütörtök 5—8-ig, szombaton zárva.

1 1 "111 tlfwi f 1h m t 1

(3)

N E M Z E T K Ö Z I Ü N N E P S É G B A k A C Z I E M L É K É B E

Rövid idő múlva 200 esztendeje lesz annak, hogy II. Rákóczi Ferenc török földön elhúnyt: a bújdosó feje­

delem szíve 1735. április 8-án dobbant utolsót Rodostóban. Országos ünnepsé­

gek készülnek a bicentenárium alkal­

mából s az idegenforgalmi szervek ja­

vaslatot készítettek az ünnepségek nem­

zetközi kapcsolataira nézve- is.

Elsősorban arról van sző, hogy tö­

rök hivatalos és társadalmi szerveket hívjanak meg és kifejezzék a magyar­

ság háláját kellő módon s jubiláris ün­

nepségek rendezésekor is azért a sok­

évi vendégszeretetért, amely Rákóczi­

nak és bújdosótársainak a megnyug­

vást Konstantinápolyban, majd Rodos­

tóban lehetővé tette.

Szó esett továbbá arról, hogy len­

gyel hazafias szervezeteket is meghív­

nak. Hiszen a lengyelek már Rákóczi Györgyöt nagyrabecsülték és meghív­

ták a lengyel trónra; Rákóczi Ferenc pedig bécsújhelyi fogságából Lengyel- országba menekült a szabadságharc megindítása előtt és szívesen fogadták ott a szatmári béke után is, amelynek föltételeit ő tudvalévőén nem akcep­

tálta s Anglián át Franciaországba uta­

zott, mindent a szabadság ügyéért ál­

dozva föl. Ismeretes, hogy XIV. Lajos király meghívta Rákóczit Párizsba és a fejedelem 1717-ig tartózkodott francia területen.

Magyar huszárok küzdöttek 40 csa­

tában a francia gloire-ért is. Magyar ve­

zérek és tisztek alakították az első francia huszárezredeket, ők tanították meg a franciákat ennek a nagyrabecsült hadviselő-módszernek minden csinjára- binjára. Magyar volt a vezényszó és a fölszerelés, minden darabja, legföljebb franciásan írták le: a chaco (csákó), colpaque (kalpag), sabre (szablya), dolman (dolmány), soutache (sújtás), stb.

Gróf Bercsényi László ezredes, majd tábornok és Franciaország marsalja lett vitézi tetteiért, de több más ma­

gyarnak hősiessége is legendáshírűvé lett. A saint-cyri katonai főiskolában

ma is tanítják a magyar hussards (hu­

szárok) hőstetteit, mint nemes példá­

kat. Chamborant tábornok, a magyar huszárok egyik ezredének parancsnoka is megtanult magyarul a vitézei ked­

véért, annyira megszerette őket.

A magyar alapítású francia huszár­

ezredek és a katonai intézetek is szíve­

sen fogadják a meghívást Rákócziék kétszázados emlékünnepére. Bizonyára készséggel fog beszámolni róla a fran­

cia sajtó is.

A franciaországi magyar vitézek utódainak egyrésze Amerikába utazott, hogy résztvegyen ott a szabadságharc­

ban. A Rákóczi-szabadságharcban el­

esett Polereczky Mátyás két fia, And­

rás és Mátyás ugyancsak szolgáltak a francia hadseregben. András brigadéros és francia gróf lett. Polereczkyék, va­

lamint gróf Benyovszky Ferenc (a vi­

lághírű utazó öccse) és számos más magyar tiszt küzdött abban a seregben, amelyet a francia király küldött Ame­

rikába gróf Rochambeau tábornak ve­

zetése alatt. Történetírók kimutatták, hogy akkor a francia szolgálatban lévő külföldi huszárok csaknem mind ma­

gyarok voltak és Lauzun herceg légió­

jában küzdöttek Amerika harcterein.

Tudunk Kovács Mihály nevű huszár­

ezredesről is, aki a gróf Pulaski-féle légió ezredes-parancsnoka lett.

Kétségtelen, hogy az illetékes ame­

rikai szervek is szívesen fogadják a meghívást Rákóczi emlékünnepségére.

Ilyenkép a világ különböző részein ide­

genforgalmi és általában nemzeti pro­

pagandánk szempontjából is tudomást vehetnek a magyar történelmi és kul­

turális értékekről.

Emlékezetes, hogy Rákóczi hamvait Thaly Kálmán lelkes akciója következ­

tében Rodostóból hazahozták (1906- ban) és az ugyancsak hazahozott Zrí­

nyi Ilonával és fiával együtt stb. a kassai dómban temették el. Ha oda- fönt nem lehet méltó ünnepséget ren­

dezni, akkor talán idehaza pótolhatják a kegyeleti hiányt Rákóczi szobránál.

Mert Budapesten is lesz végre Rákóczi-szobor.

Szerkesztőségi hír

Sajnálattal közöljük, hogy dr. M i k ­ l ó s Elemér felelős szerkesztő értékes és sokhelyt méltányolt működése la­

punknál megszűnt, minthogy ő —- más­

irányú idegenforgalmi tevékenységet óhajtván a jövőben kifejteni — az ide­

genforgalom országos adminisztrációjá­

ból kivált, illetve főtitkári állásáról le­

mondott.

E. H. Carr magyartárgyú könyvet ír

Anglia egyik kiváló diplomata­

írója, E. H. Carr érkezett néhány nappal ezelőtt Budapestre, hogy új munkáihoz itt keressen speciális anya­

got. E. H. Carr ugyanis a Foreign Office, az angol külügyminisztérium tanácsosa, egyúttal a Romantic Exiles, a Regényes Száműzöttek című nagyon érdekes sorozat szerzője is, aki most két újabb tanulmányához gyűjt anya­

got. Az egyik Bakuninvól, a kétszer halálra ítélt orosz forradalmárról szól, aki sokáig Angliában élt, a má­

sik pedig Kossuth Lajosról. E. H.

Carr megtudta, hogy épp most Buda­

pesten tartózkodik egy kiváló német író, Ottó Zarek, aki szintén Kossuth Lajosról ír könyvet. Zarek már hó­

napok óta dolgozik itt Kossuth-regé- nyén és E. H. Carr remélte, hogy olyan adatokat is sikerült itt Zarek- nak találni, amelyeket regényében nem használ föl, de viszont tanul­

mány céljára alkalmasak és azokat átengedi neki. Budapesten Zarek kalauzolta az angol írót, elvezette a Fővárosi Könyvtárba és a Nemzeti Múzeumba is, ahol Carr igen nagy érdeklődéssel tekintette meg Kossuth Lajos irodalmi és könyvtári hagya­

tékát. Nagy meglepetésére olyan ér­

téket is talált itt, amely még a British Museumban sincs meg: fontos Baku- nin-pamfletet. E. H. Carr Londonba visszatérve tüstént hozzáfog a Kos- suth-tanulmány megírásához.

M A G Y A R M Ű V É S Z E T

A legújabb számban Hermán befe­

jezi a Szépművészeti Múzeum egyes klasszikus mestereinek művészi elemzé­

sét. Most Correggio és Rembrandt egy- egy remekművét mutatja be, az első Madonna deli Latte, a másiknak Szent József álma című csodálatosan szép festményét. Meller a Wittmann-féle renaissance-bronzok remek kollekcióját ismerteti, amely a külföldi müértö kö­

zönség előtt szinte még ismertebb, mint idehaza; a legnagyobb hazai gyűjtemé­

nyek legelső sorába tartozik. Sebestyén Károly a színpad és a színház épitőmü- vészetének egész fejlődését foglalja ösz- sze. Gazdag művészeti irodalom-rovat zárja be a gazdagon illusztrált füzetet. A legelső külföldi művészeti orgánumokká) egyszinten álló folyóirat külföldön is igen elterjedt. Illusztrált tájékoztatót küld a kiadóhiv.: Bpest, Erzsébet-krt. 7.

(4)

K Ü L F Ö L D I E K B U D A P E S T E N

Röbbeling a Nemzetiben

Jeleztük, hogy a magyar Nemzeti Színház vezetősége meghívta a bécsi Burgtheater igazgatóját, Hermann Röbbelinget, aki oly kiválóan ren- dezte színházában Az ember tragédiá- ját. Már novemberben rendezni fogja itt az eddigi terv szerint Shakespeare Julius Cézárját vagy más Shakes- peare-darabot.

GUGLIELMETTI

A n n a M a r i a Guglielmetti, a jeles olasz énekesnő B u d a p e s t e n h a n g v e r - senyt a d novemberben, a z u t á n pedig a Városi Színházban lép föl k é t operában.

Debrecen, Pécs, Sopron é s Szeged ven- dége is lesz h a n g v e r s e n y e n .

Jack Thíbaud

Franciaországnak ma legnevesebb hegedűművésze, Jack Thibaud afrikai és nyugateurópai körút után novem- ber 29-én Budapestre érkezik és este koncertet ad a Zeneakadémiában.

A Nemzetközi Diákszövetség (Con- fédération Internationale des Étu- diants ) legnagyobbszerű manifesztá- ciója két évenként a főiskolai világ- bajnokság, az ú. n. Nemzetközi Fő- iskolai Játékok sora, amelynek alkal- mából összesereglenek a világ kultúr- nemzeteinek amatőr diáksportolói. Az 1935. évi játékok rendezését Magyar- országra bízták és így a legközelebbi főiskolai olimpia 1935 augusztus 10— 18-a között Budapesten lesz. A játékok során atlétikában, úszásban, vizipólóban, tornában, futballban, vívásban, tenniszben, kosárlabdában, evezésben és rugbyben mérik össze erejüket az európai és tengerentúli egyetemek férfi és női versenyzői.

A versenyre érkező idegenek uta- zási és ellátási kedvezményekben ré- szesülnek és résztvesznek az ugyan- akkor rendezendő Nemzetközi Főisko- lai Testnevelési Kongresszus ülésein is, valamint megtekinthetik a játékok-

S a s s o o n

Sir Victor Sassoon, a z Á z s i á b a n élő híres pénzügyi s z a k e m b e r t a r t ó z k o d o t t n é h á n y napig Budapesten. Sassoon vál- l a l a t a London, H o n g k o n g és S a n g h a i te- rületén m ű k ö d i k é s „Ázsiai Rothschild- h á z " - n a k s z o k t á k nevezni.. Megtekin- t e t t e a legnagyobb budapesti g y á r t e l e - p e k e t s a pénzügyminiszterrel, v a l a m i n t bankvezetőkkel t á r g y a l t . Gépeket é s egész g y á r a k a t a k a r Ázsiába vinni.

Rolf d e Mare

A Nemzetközi T á n c t ö r t é n e t i Intézet a l a p í t ó j a és elnöke P á r i z s b a n Rolf de Maré, a k i B u d a p e s t r e é r k e z e t t é s elő- a d á s t t a r t o t t a Zeneakadémián, el- mondta, hogy a Népművészeti Múzeum- ban olyan „érdekes é s m e g k a p ó népmű- vészeti a n y a g o t " látott, amilyent eddig sehol, m é g a British M u s e u m b a n sem.

A m a g y a r népművészetben, a színpom- p á s m a g y a r e t n i k u m b a n a t á n c m ű v é - szeinek r o p p a n t u l g a z d a g é s m á i g ki n e m a k n á z o t t ö s a n y a g a rejlik.

kai kapcsolatos Főiskolai Sportkiállí- tást és ünnepségeket.

Minden kérdésben készségesen szol- gál felvilágosítással a VI. Nemzetközi Főiskolai Játékok Rendező Bizottsága Budapest, V., Alkotmány-u. 3. Tele- fon : 12-9-16 szám.

Eddigi jelenkezések:

1. Anglia (futball, rugby, úszás, női atlétika). 2. Bulgária (torna). 3.

Belgium (futball, vívás). 4. Csehor- szág (összes számokra, 120 résztvevő- vel). 5. Franciaország (összes szá- mokra, 100-an). 6. Finnország (összes számokra, torára is). 7. Mexikó (tor- na). 8. Németország (összes számokra, kísérőkkel együtt 600-an jönnek). 9.

Palesztina (futball, atlétika). 10.

Olaszország (mindenre, 200-an). 11.

Spanyolország (erős csapattal, még nem tudják mire). 12. USA (részt- vesz, de később közlik, miben). 13.

Lengyelország (összes számokra, 100 körül). A magyar résztvevőkkel együtt a főiskolai világbajnokság résztvevőinek száma meg fogja ha- ladni a 2000-et.

>

Olasz vadászvonat

Űjabb különvonat fog érkezni no- vember elején Itáliából Magyaror- szágra. Utasai vadászat céljából ér- keznek ide. Megtekintik Budapest nevezetességeit, kirándulnak a fővá- ros környékére Esztergomba, Mező- kövesdre. Az utazást az olasz CIT és a magyar IBUSz szervezi. Most kap- tuk meg a VENATORIA című finom kiállítású illusztrált vadászlapot Ró- mából. „II treno venatorio Italia- Ungheria" címmel VIII/12-iki számá- ban cikket közöl, amelyben az olasz vadászközönség előtt mint különösen vonzó utazást ajánlja a magyaror- szágit. Közli a magyar parlament fényképét is. Más lapok is meleg- hangú cikkeket publikáltak.

Francia portások Budapesten

N é h á n y évvel ezelőtt m e g h í v t á k Bu- d a p e s t r e a bécsi p o r t á s o k a t és ennek a l á t o g a t á s n a k következményei haszno- san m u t a t k o z t a k i d e g e n f o r g a l m u n k b a n . Tűlnyomórészük soha s e m j á r t azelőtt B u d a p e s t e n é s m i u t á n gondosan meg- i s m e r t e t t é k velük a m a g y a r f ő v á r o s értékeit, kellő fölvilágosítást t u d t a k ad- ni a Bécsből érkező n a g y s z á m ú idegen- nek, míg előbb g y a k r a n m e g t ö r t é n t , hogy valósággal lebeszélték őket a Bu- d a p e s t r e való továbbutazásról. Fölme- r ü l t a z a z ötlet, hogy m á s idegenfor- galmi c e n t r u m o k szállópcirtásai is t a - n u l m á n y o z z á k Budapestet. í g y sikerült Venezia é s m é g egy-két n a g y o b b olasz v á r o s p o r t á s a i t szintén idehozni. N o - vember f o l y a m á n Franciaország legna- gyobb szállóinak p o r t á s a i f o g n a k , a m i n t m á r röviden jeleztük, B u d a p e s t r e é r - kezni é s i t t ú g y a szállókat és penzió- k a t , m i n t a z i d e g e n f o r g a l o m m a l k a p - csolatos m á s ü z e m e k e t is t a n u l m á n y o z - ni f o g j á k .

C l a r e n c e B r o w n

Clarence Brown, a Metro-Goldwyn f i l m g y á r híres rendezője, a k i f ő k é p p Garbó- filmekkel, a Románc-cal é s a z Inspiráció-val k e l t e t t feltűnést, Buda- p e s t r e érkezett. Arról a k a r t személye- sen meggyőződni, h o g y lehet-e i t t j ó m a g y a r t á r g y ú filmet készítenie. Olyan t é m á j a v a n ugyanis, a m e l y e t Budapesten és a m a g y a r vidéken szeretne a filmen megvalósítani.

Többszáz külföldi érkezik

a nemzetközi főiskolai játékokra

(5)

kirándulások és előadások Tanulmányi

A Székesfővárosi Népművelési Bizott­

ság (IV., Szép-utca 5.) rendezésében:

November 3. Szombat: Nagyjaink sírjai a Kerepesi-temetőben. Gyülekezés d. u. 4 óráig a Kerepesi-temető Fiumei­

úti főbejáratánál. Előadó: Mesterházy Jenő tanár.

November 4. Vasárnap: Magyar—

Osztrák Fényképkiállítás a pesti Viga­

dóban. Gyülekezés d. e. 9 óráig a Vigadó főbejárata előtt. Előadó: Simonffy Já­

nos.

Magyar-Mannheimer Gusztáv festő­

művész műtermének megtekintése. Elő­

adó: Kampis János festőművész. Gyüle­

kezés d. e. 11 órakor a VI., Aradi-u. 59.

sz. ház előtt.

Jaschik Almos festőművész és gra­

fikus műterme. Jaschik Álmos népes grafikus iskola megalapítója és számos mese- és képeskönyv kiváló illusztrá­

tora. Gyülekezés d. e. 11 órakor a Deák Ferenc-tér 3. sz. ház előtt.

November 5. Hétfő: A Filtex Egye­

sült Magyar Filatorlgát-Pestszentlörinci Textilművek R.-T. filatorigáti gyártele­

pének megtekintése. Gyülekezés d. e. 10 óráig a HÉV Pálffy-téri végállomásánál.

Dán kiállítás a Nemzeti Szalonban.

A dán grafikusok kiállítása. Gyülekezés d. u. 4 óráig a Nemzeti Szalon Erzsébet- téri főbejáratánál. Előadó: dr: Balás Piri László, a Szépművészeti Múzeum tisztviselője.

November 6. Kedd: A Vilma királynő úti Ag. h. ev. és Református templom megtekintése. Pecz Samu és Arkay Ala­

dár művészi alkotása. Gyülekezés d. u.

4 óráig a Vilma királynő-út és Bajza- utca sarkán, a 10-es villamos megálló­

jánál. Előadó: dr. Dombi József.

November 7. Szerda: Az Orsz. Ohé- miai Intézet Gombászati Osztályának megtekintése. Az ehető és mérges gom­

bák felismerésének bemutatása. Gyüle­

kezés d. u. 4 óráig a svábhegyi fogas­

kerekű vasút városmajori villamosmeg­

állójánál. Előadó: dr. Szemere László.

A Székesfővárosi Gázművek bemu­

tatóhelyiségeiben: mosás, vasalás gázon, jour-sütemények készítése. Gyülekezés d. u. 5 órakor a Vilmos császár-út 3. sz.

ház előtt.

November 8. Csütörtök: Molnár C.

Pál festőművész műtermének megtekin­

tése. Molnár C. Pál a főváros 1934. évi Ferenc József jubileumi pályadíjának nyertese. Gyülekezés d. u. fél 5 óráig a Nagyboldogasszony útja 65. sz. villa előtt. Előadó: dr. Dombi József.

November 9. Péntek: A Képzőművé­

szeti Főiskola Andrássy-úti palotájának megtekintése. Gyülekezés d. u. 4 óráig az Andrássy-út 71. sz. ház előtt.

November 10. Szombat: Derkovics Gyula hagyatéki kiállítása az Ernst Múzeumban. Gyülekezés d. u. 4 óráig az Ernst Múzeum előtt (VI., Nagymező­

utca 8.). Előadó: dr. Lázár Béla.

Házi Tüzelőberendezések Kiállításá­

nak megtekintése. A Tüzelökísérleti Ál­

lomás mérnöke ismerteti a résztvevők­

kel a tüzelőszerek és berendezések gaz­

daságos használatát. Gyülekezés d. u. 5 óráig a Technológia főbejáratánál. (Jó- zsef-körút 6—8.)

November 14. Vasárnap: Gróf Zichy Jenő hagyatéki gyűjteménye a Fővárosi Képtárban. A XVI—XVII. századi mű­

vészet általános ismertetése a gyűjte­

mény alapján. Gyülekezés reggel 9 óráig

a Fővárosi Képtár Egyetem-utcai főbe­

járatánál. Előadó: dr. Kopp Jenő mú­

zeumi tiszt.

Aba-Novák Vilmos festőművész mű­

termének megtekintése. Gyülekezés d. e.

11 óráig a Margit-körút 54. sz. ház előtt.

Előadó: dr. Balás Piri László múzeumi tisztviselő.

November 14. Szerda: A Magyar Di­

vat Kiállítása az Iparművészeti Múze­

umban. Az Országos Magyarruha Moz­

galom Bizottság ezen a kiállításon be­

mutat ruhákat és ruhaterveket, melye­

ket magyarossá tesz a magyar díszítés.

Gyülekezés d. u. 4 óráig az Iparm. Múz.

főbejárata előtt (Üllöi-út 37.). Előadó:

Tóbisch Ilona tanárnő.

November 15. Csütörtök: A Fővárosi Bakteriológiai Intézet megtekintése.

Gyülekezés d. u. 4 óráig a Szent István- kórház főbejárata előtt.

Medvecky Jenő festőművész műterme.

Előadó: dr. Kopp Jenő föv. múzeumi tiszt. Gyülekezés a IV., Régipósta-utca 11. sz. ház előtt d. u. fél 5 óráig.

November 16. Péntek: Az Első Ma­

gyar Gyapjúmosó és Finomposztó-gyár R.-T. gyártelepének megtekintése (Kár- pát-u. 9—11.). Gyülkezés a 2-es villamos Zápolya-utcai megállójánál d. e. 10 óra­

kor.

Paál László Társaság kiállítása a Nemzeti Szalonban. Feszty Masa, Vesz- trőczy Manó, Biró József stb. müveinek kiállítása. Gyülekezés d. u. 4 óráig a Nemzeti Szalon Erzsébet-téri bejáratá­

nál. Előadó: Paál Ákos festőművész, tanár.

November 18. Vasárnap: Az Izlám művészete a Hopp Ferenc Múzeumban.

Gyülekezés d. e. 9 óráig a Hopp Ferenc Múzeum főbejáratánál (Andrássy-út 103). Előadó: dr. Felvinczi Takács Zol- tún múzeumigazgató.

Ráhmer Mária szobrászművész mű­

termének megtekintése. Gyülekezés V., Személynök-utca 9—11. sz. ház előtt, délelőtt 11 órakor. Előadó: dr. Dombi József.

A Tudomány Egyetem Ásványtani Inté­

zetében, (Múzeum-kőrút 4.) November 9, péntek, este fél 7 órakor:

Dr. Németh Antal, aki a Kir. Olasz Tu­

dományos. Akadémia meghívására részt- vett a római színházi világkongresszu­

son, Színház és világnézet címen tart előadást.

Nov. 15., csütörtök, este fél 7 órakor:

Dr. Hetényi Géza egy. m. tanár: A táp­

lálkozás élettana.

Nov. 22., csütörtök, fél 7 órakor:

Dr. Soós Aladár egy. ny. r. tanár: Az élelmezés orvosi vonatkozásai.

Nov. 30., péntek, fél 7 órakor:

Dr. S. B. Féltoronyi Magda: a XX. sz. új asszonytípusai. (I. Olasz és német nő.)

A Népegészségügyi Múzeumban, (Eötvös-utca 3.)

Nov. 4., vasárnap délután 5 órakor:

A szifilisz gyógyítása. (Vetített képek­

kel.) Előadó: Somogyi Zsigmond dr.

kórházi főorvos.

Nov. 7., szerda délután 6 órakor:

Az Országos Társadalombiztosító Inté­

zet balesetelháritó működése. (Vetített képekkel.) Előadó: Fock Géza.

Nov. 11., vasárnap délután 5 órakor:

November 20. Kedd: A M. kir. Ál­

lamrendőrség Legénységi Kiképző Isko­

lájának megtekintése. Gyülekezés d. e.

10 óráig a Váczi-út és Dagály-utca sar­

kán lévő villamosmegállónál.

November 21. Szerda: A Magyar Acélárugyár R.-T. gyártelepének meg­

tekintése. Gyülekezés a gyár Váczi-út 95. sz. kapuja előtt d. e. 10 órakor.

November 22. Csütörtök: Istókovits Kálmán festőművész műtermének meg­

tekintése. Gyülekezés d. u. fél 5 óráig a Szép-utca 5. sz. ház előtt .Előadó: Paál Ákos festőművész, tanár.

November 23. Péntek: A Zsolnay- féle Porcellán- és Fayence-gyár. Gyüle­

kezés d. e. 10 órakor a 67 villamos Er­

zsébet királyné-úti végállomásánál.

Megközelíthető a 24-es autóbusszal is.

November 25. Vasárnap. A MIKÉFE kertészképző telepének megtekintése. 58 holdnyi területen a kertészet összes ágaival foglalkoznak. Gyülekezés a Ke­

leti p.-u. III. oszt. jegyváltócsarnoká­

ban d. e. 10 órakor.

Ferenczy Noémi festőművésznő mű­

termének megtekintése. Gyülekezés d. e.

11 óráig a Vilmos császár-út 22. számú ház előtt. Előadó: dr. Balás Piri László múzeumi tisztviselő.

November 27. Kedd: A Tudomány- egyetem központi épülete és az Egye­

temi-templom. Az Egyetem fennállásá­

nak 300 éves évfordulója alkalmával Lechner Jenő műépítész tervei szerint újjáalakított aula és kupolaterem meg­

tekintése. Gyülekezés d. u. 4 óráig a közzponti épület Egyetem-téri főbejára­

tánál. Előadó: dr. Dombi József.

November 29. Csütörtök: Éder Gyula festőművész műtermének megtekintése.

Gyülekezés d. u. fél 5 óráig a II. Szi­

lágyi Dezsö-tér és Székely-utca sarkán.

Előadó: Kampis János festőművész.

November 30. Péntek: A Lóden- posztógyár R.-T. albertfalvi telepének megtekintése. Gyülekezés d. e. 10 óra­

kor a HÉV Gellért-téri végállomásánál.

Hírneves magyar orvosokról. (Vetített képekkel.) Előadó: Grúsz Frigyes dr.

Nov. 14., szerda délután 6 órakor:

Az assimilatio. (Magyar Társadalomtu­

dományi Társaság). Előadó: Csepregi Horváth János.

Nov. 17., szombat, délután 6 órakor:

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal. (Ve­

tített képekkel.) Előadó: Papp Géza dr.

államtitkár.

Nov. 18., vasáimap délután 6 órakor:

A fertőző betegségek. (Vetített képek­

kel.) Előadó:Varró István dr.

Nov. 21., szerda, délután 6 órakor:

Az ékhajlatkutatás újabb módszerei.

Előadó: Bacsó Nándor, az Országos Me­

teorológiai Intézet asszisztense.

Utána kb. 8 órakor filmbemutató:

Hágóvassal és csákánnyal. (Film.) Elő­

adó: Magazlner Pál és Kővágó Ferenc.

Nov. 25., vasárnap, délután 5 órakor:

Az ifjúság munkanélkülisége. Előadó:

Könyves Tóth Kálmán dr.

Nov. 28., szerda délután 6 órakor:

Tömeghatások és okaik a mai társada­

lomban. (Magyar Társadalomtudományi Társaság). Előadó: Dékány István dr.

Nov. 29., csütörtök, délután 6 órakor:

A bolgár kötelező munkaszolgálat. Elő­

adó: Georges Ivanoff.

Az E gyetem en és a

N épegészségügyi M úzeum ban

(6)

MAGYAR MŰVÉSZEK ÉS ÍRÓK KÜLFÖLDÖN

Nürnbergiben az operaház bemutatta Hubay Jenő Karenin Anna-ját. A jeles komponista személyesen ott volt és a közönség melegen ünnepelte.

Londonban a Filharmóniai Társaság legutóbbi hangversenyén Széli György főzeneigazgatő vezényelte Mozart és Haydn müveit a Queens Hall-ban.

Londonban két új hangosfilm zenéjét komponálja Âbrahâm Pál. Egyik Anna Pavlova, a nagy táncosnő életéről szól, a Fehér H attyú címmel. A másik Napo­

léon korából való mulatságos történet Madame Sans Gène cím alatt.

Párisban bemutatták a Lengyel Menyhért munkájából készült „Kara- ván”-1, amely Erik Charell első holly­

woodi filmje Annabella és Boyer fő­

szereplésével.

Berlinben az állami opera több esté­

re szerződtette Németh Máriát, aki új szerepet is fog kreálni.

Londonban magyar származású igaz­

gató vezeti most a His M ajesty’s Theatré-t: Róbert Jenő. A Joséphine cí­

mű Napoleon-darab, amelyet Herman Bahr írt, Róbert rendezésében olyan si­

kert aratott, hogy Korda Sándor, a Lon- don-Film Co. vezetője elhatározta film- revitelét.

Novemberben sem szűnik meg tel­

jesen a külföldiek csoportos látoga­

tása. A vadászatokra és hivatalos ta­

nácskozásokra érkező kisebb-nagyobb csoportokon kívül jelezték olyan uta­

sok több csoportját is, akik nem hiva­

tali vagy más hasonló tárgyalások vé­

gett jönnek, hanem csupán Budapest idegenforgalmi látnivalóit tekintik meg.

A balatoni müút, amely Budapest­

ről indul ki és a Bécsi-út, amelynek tor­

kolata a főváros határában van, nagyon fokozódó forgalmat bonyolít le, Az autósok eddig mind a kettőt kifogásol­

ták. Kivált Budafokon és Nagytétényen át keskenyek s rosszul 'kövezettek az utcák, ami a balatoni út használóit bántja, mig a bécsi országút zeg-zúgos óbudai utcákon visz át és csak a kes­

keny, de nagyforgalmú Lajos-utcán ke­

resztül lehet Budapest közepébe jutni.

A balatoni müút a kereskedelmi mi­

nisztérium gondos vizsgálata nyomán a Fehérvári-út helyett a Sasadi-útnál a Budaörsi-útból fog kiágazni, átvezet a Kamaraerdőn és ott éri el az állami út

Becsben a Deutsches Volkstheater a minap mutatta be Fodor László

„Dsungel” című színdarabját, amely Ró­

mában már erős sikerrel került színre.

Londonban a Drury Lane- színház február végén, vagy legkésőbb március elején bemutatja Ábrahám Pál új ope­

rettjét.

Newyorkban új magyar filharmó- nikus-számot mutatnak be. Weiner Leó zenekari átiratot készített Liszt híres zongoramüvéből, a „Feux Follets”-böl, amely novemberben a mü Amerikában is előadásra kerül: Rodzianski vezényli a newyorki filharmónikusok élén.

Berlinben megjelent az új hangver- senyszezón programja. Egy magyar nevet találtunk benne: az ifjú Károlyi Gyula zongoraművész nevét.

Londonban a British Broadcasting Company nagy hangverseny-sorozatot rendez és meghívta Dohnányi Ernőt is közreműködésre. Kamarazenét fog Doh­

nányi játszani március 29-én a Brosa- kvartettel.

New-Yorkból a Metropolitan Opera House megbízottja szerződtetési aján­

latot tett N ém ethy Ellának. A mű­

vésznő esetleg tavasszal Newyorkba utazik, hogy ott vendégszerepeljen.

November elején Olaszországból és Svájcból, november közepén ugyan­

onnan, továbbá Németországból és Ausztriából várnak társasutazási résztvevőket. Ismert zenészek és más művészek családtagjaikkal és kísé­

rőikkel csaknem minden nap fognak érkezni november havában egészen december közepéig.

külső szakaszát. A Budaörsi-utat már átépítették beton burkolattal. Az új vonalvezetés nagy előnye, hogy 'kikerüli a kifogásolt budafoki és albertfalvai szakaszokat, elkerüli a vasúti- és út­

kereszteződéseket a a legszebb vidéken halad át a főváros határában.

A bécsi országutat Pilisvörösvár és Budapest közt úgy akarja a kereske­

delmi minisztérium áthelyeztetni, hogy Vörösvárnál a mai vonaltól elkanyarod­

jék és a Pesthidegkúti-útcin át érje el a főváros határát. A bécsi müút ott a Nagykovácsi- és Hidegkúti-uta'khoz kap­

csolódik, ahol gyönyörű hegyvidéken, a Hűvösvölgyön és az Olasz-fasoron á t ju t­

nak az érkezők Budapestre.

Bécsben Svéd Sándor, Operaházunk kiváló baritonistája Verdi „Falstaff”

című operájában Ford szerepét énekelte.

Rómában Eggerth Mária Carmine Galloné rendező vezetésével eljátssza a nagyszabású jubiláris Bellini-film női főszerepét, amelyet olasz nyelven ta­

nult meg. A filmből német változatot is készítenek.

New-Yorkban a magyar színtársu­

lat nagy sikerrel mutatta be a Venice- színházban Hunyady Sándor „Fekete­

szárú cseresznye” című színmüvét. A női főszerepet K eleti Juliska játszotta.

Itália számára Molnár Ferenc új drámáját, „Az ismeretlen lány”-t a Compagnia Merlini szerezte meg elő­

adásra. Olasz címe „La ragazza dél porto” („A kikötő leánya”).

Newyorkban ünnepelte Kurucz Já­

nos 25 éves zeneszerzői jubileumát. A jubiláris hangverseny a Szent István- auditóriumban zajlott le. A hangverse­

nyen résztvettek a Newyorkban élő leg­

nevesebb magyar művészek és Flóra Valerie, a híres mexikói operaénekesnő.

Amerikában dirigál az ifjú Doráti Antal, aki a münsteri operának volt a karnagya s onnan Amerikába került, ahol a Gyagilev-balett, a híres orosz tánc-együttes szerződtette korrepetitor­

nak, majd zenei vezetőnek. Londonban a Covent Garden-operaházban vezé­

nyelte nyolc hétig a balett előadásait.

Most nyolchónapos körútra indul Mexikóba, Kanadába és az Egyesült Államokba. Hetvenegy városban fog­

nak játszani és Doráti még külön zene­

kari hangversenyeket is vezényel New­

yorkban és Csikágőban.

Szigethy

hegedűművész útja

Másfél évtized óta járja a világot és hívja fel a figyelmet a magyar zene értékeire is Szigethy József, akit a vi­

lágsajtó most már állandóan a föld­

kerekség legnagyobb művészei közt em­

leget. Üj körútját Amsterdamban kezdte meg a hozzánk is eljövő Mengelberg vezénylete alatt a Conzertgebouw zene­

karával. Azután londoni, majd ameri­

kai konzertek következnek, két hóna­

pot tölt Amerikában. Január 1-én tér vissza Európába és húsvétig csaknem minden nap lesz koncertje. London, Prága, Svájc, Belgium, Ausztria, Ma­

gyarország, Románia, Bulgária, Török­

ország, Palesztina és Egyiptom színházi és hangversenytermeiben.

l i l a s c s o p o r i o k n o v e m b e r l = í ő l

Uj idegenforgalmi főútvonalak

(7)

MAGYARORSZÁG ISMERTETÉSE KÜLFÖLDÖN

O peránk

a W orld-R adíoban

Az Idegenforgalmi Tudósító meg­

kezdte a nagyobb külföldi rádió-la­

pokban való ismertetéseket is. Külö­

nösen fontos az angol World-Radio, amelynek ausztráliai, kanadai, indiai, amerikai, afrikai kiadása is van. Ez az óriási példányszámú lap október 5-iki számának 447-ik oldalán „Fifty Years of Budapest Opera“ címmel nagy érdeklődést keltő tudósítást kö­

zöl Operaházunk 50 éves jubileuma alkalmával. Fényképét is reprodu­

kálja. A cikk javarészt a mi adataink és szövegünk alapján jelent meg.

SZÉKELY JÁNOS HOLLYWOODBAN.

Székely János, a kiváló magyar film­

író évekkel ezelőtt került el Magyar-

cMagyar dal a

A berlini Deutschlandsender, Né­

metország legnagyobb rádióállomása nemrég „Ungarland” címmel hosszú magyar műsort adott rokonszenves kí­

sérőszavakkal, népdalokat cigányzene­

kísérettel. Henrik Marnitz tenorista- hangversenyénekes készítette elő a ma-

A TAGESPOST (Graz) IX/8-iki szá­

ma „Sonntag in Mezőkövesd” címmel Kari Maria Grimme tárcacikkét adja közre. Szimpatizáló a leírás, amely fő­

képp a népviselet szépségét m éltatja.

A N. TILBURGSCHE COURANT (Tilburg) IX/10-iki száma „Brieven uit Hongarije” rovatában Félix Rutten XVIII-ik cikkét közli „Meso-kovesd in Feestgewaad” címmel. A nagyon hosz- szú cikk csaknem valamennyi folklore- érték ism ertetését gondosan végzi.

A NOTRE TEMPS (Paris) IXll2-iki száma „Méandres de Hongrie” címmel Fernand Gigon tollából kimerítő leírást közöl. A szerző hajón érkezett Buda­

pestre s ezt az útját részletezi, majd Budapest látványosságainak s népének jellem zését igyekszik nyújtani.

A BERLINER TAGEBLATT X/Z^-én A z ember tragédiájának előadásairól nagy gonddal m egírt cikket publikál dr. Theodor Berkes tollából. A tekinté-

országról és Berlinben, Párizsban, Lon­

donban jelentős sikerű filmkönyveket írt. Székely írta többek között a Magyar rapszódia, Vasárnap délután, Nina Pet- rovna csodálatos hazugságai, Hazatérés, A szfalt és A forróvérű város meséjét.

Székely János most elszerződött Holly­

woodba.

Dr. Scheyer Budapestről

Életében először járt nálunk dr.

Scheyer, a Neues Wiener Tagblatt tár­

carovatának ismertnevü és nagytekin­

télyű vezetője. Neje Hévizén reuma­

kúrát használt több héten át és Scheyer kitűnő cikket írt a lótuszos tó gyógy- erejéről. Budapesten át utazott vissza s széttekintéséröl kivételes értékű tárcát írt Ausztria legelterjedtebb napilapjá­

nak vasárnapi, október 21-iki tárca­

rovatába. A magas irodalmi nívójú tárca új meglátásokat, kiváló művészi érzéket és a főváros iránt való meleg jóindulatot árul el.

német rádióban

gya.r dalismertetést. Most a lipcsei né­

met állami rádió küldött meghívást Marnitznak, hogy magyar műsort állít­

son össze. Kíséröszövegén kívül cigány­

zenés dalok és a lipcsei Funkorchester zenei számai szerepeltek a nívós hang­

verseny keretében.

lyes német lap idegenforgalmi szem ­ pontból különösen értékes tudósításokat közölt az utóbbi hónapokban.

A VARIETY (N ew-York) október havában 17 tudósításnak adott helyet magyar színházi eseményekről.

A „HEROLD DE ESPERANTO kölni hetilap szeptemberben újabb cik­

ket közölt az Idegenforgalmi Tudósító cikkei alapján a budapesti mezőgazda­

sági kiállításról, a nemzeti munkahét­

ről, a kutyakiállításról és leközölte az I. T. cikkét a m agyar Buli kutyáról.

A D AILY TELEGRAPH (London)

„The Paprika dishes of Hwngary” cím­

mel Noel Panter érdekes és kedves cik­

két közli.

A NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT „Josephine in de keuken”

címmel képet és szöveget közöl abból az alkalomból, hogy Baker Josephine Budapesten vendégszerepeit.

„Till Hast Genom Ungarn’*

Megjelent Valdemar Langl'et fenti című könyve, amelyről már írtunk.

Nagyszabású munka ez; 450 nagy ol­

dalon ritka gondossággal ismerteti Magyarországot. A szerző több, mint ezer kilométert tett meg lóháton az ország minden részében s egyéb mó­

don is megismerte hazánk társadalmi és kultúrális viszonyait. Sok eredeti és nagyon jellemző fénykép teszi a könyvet érdekesebbé. Stockholmban a tekintélyes Wahlström and Wid- strand könyvkiadócég adta ki svéd nyelven a munkát, amelynek ismerte­

tésére még visszatérünk. Két-három hét múlva teljességében angolul is meg fog jelenni.

Magyar írók Itáliában

Milánóban rövidesen színre kerül Herczeg Ferenc legelső színpadi alko­

tása, a Dolovai nábob leánya, amely olaszul a Figlia del Nababba címet kapta. Minden valószínűség szerint a Suvini—Zerboni színházi tröszt külön társulatot szervez a Figlia del Nababba előadására s ez a társulat be fogja jár­

ni egész Olaszországot. A darabot Bállá Ignác fordította olaszra, Cesare Ludi-

■tnci-val együtt.

Kiki Palmer társulata Fodor László L’affare Kubinszky című vígjátékát, már be is mutatta szép sikerrel a milá­

nói Teatro Olimpia-ban.

Ez nem más, mint a H elyet az ifjú­

ságnak’, amelyet a Belvárosi Színház mutatott be Budapesten. De Magyar- országon Fodor neve mellett Lakatos László is szerepelt, mint társszerző, aki­

nek neve — itt eltűnt a színlapról. La­

katos azonban szerepel Kiki Palmer mű­

során, mint egy másik magyar darab szerzője. Do sopracuto a címe ennek és Budapesten mint Magas cé-t ismerte meg a közönség. Kiki Palmer társulata bemutatja még Hunyady Sándor Fe­

keteszárú cseresznyé-jét, amely olaszul a Ciliegie rosse e nere címet kapta.

Üj magyar szerzőt is ismert meg az olasz közönség: a Teatro Arcimboldi- ban a Compagnia Barbarisi előadta Ke­

lemen Viktor La fiaba del Pipistrello (A denevér meséje) című darabját.

Szép sikere volt ennek is.

KÜLFÖLDI LAPOK RÓLUNK

(8)

Filharmóniai hangversenyek

II. h a n g v e r s e n y november 5-én:

Beethoven: Coriolán-nyitány, M o z a r t : Szimfónia, Es-dur, S a i n t - S a e n s : Gordonkaverseny,

(Gregor P i a t i g o r s k y ) .

R é k a i : N a g y i d a i cigányok, szvit (első előadás).

III. h a n g v e r s e n y november 26-án:

Beethoven: K a r a k t e r i s z t i k u s nyi- t á n y (Leonora No. 1.),

Beethoven: Leonora-nyitány, No. 2.,

B a r t ó k : M a g y a r k é p e k (első elő- a d á s ) ,

Mendelssohn: Hegedűverseny ( E r i c a Morinl),

Beethoven: Leonora-nyitány, No. 3.

IV. h a n g v e r s e n y december 10-én:

Beethoven-est:

Fidelio-nyitány, 5. Szimfónia c-moll,

G-dur zongoraverseny (Edwin F i s c h e r ) , E g m o n t - n y i t á n y .

V. h a n g v e r s e n y j a n u á r 7-én:

Beethoven Ruinen von Athén, nyitány,

H a y d n : Szimfónia D-dur,

P r o k o f l e f f : 3. Zongoraverseny (a szerző, első előadás),

P r o k o f i e f f : H á r o m n a r a n c s , szvit.

December 7-én Saljapin F e d o r ária- és dalestje.

1935. j a n u á r 23-án a Léner—Vonós- négyes k a m a r a z e n e e s t j e . K ö z r e m ű k ö - dik: dr. Dohnányi E r n ő .

1935. f e b r u á r 12-én Perras M a r g h e - r i t a a berlini S t a a t s o p e r első k o l o r a t u r

N o v e m b e r 13-án a Budapesti H a n g - v e r s e n y - Z e n e k a r t Klemperer Ottó ve- zényli. M ű s o r : B r u c k n e r : V., Schubert- weiner: Rondo (Első előadás), Berlioz:

M a b tündér, W a g n e r : T a n n h á u s e r nyi- t á n y .

Dr. Weingartner Félix december 6-án vezényel: M ű s o r : Beethoven: IV.

Szimfónia Liszt: Totentanz. Z o n g o r a : Schober Á g o t a . Berlioz: H a r o l d Itáliá- ban. Solo viola: Hannover György.

December 17-én a bécsi F i l h a r m ó n i a i Z e n e k a r Beethoven-estje. Vezényel: dr.

Furtwangler Wilhelm. M ű s o r : E g m o n t . N y i t á n y , V. és VI. Szimfónia.

J a n u á r 31-én a Budapesti H a n g v e r - seny-Zenekart Schuricht K a r i a lipcsei G e w a n d h a u s K o n z e r t e k fözeneigazga- t ó j a vezényli. M ű s o r : M o z a r t : D - d u r szimfónia, (Köcheljegyzék 385. sz.) Zá- d o r : M a g y a r Capricco, ( B e m u t a t ó elő- a d á s ) , D o h n á n y i : Gyermekdal-változa- tok. op. 25. Solymos P é t e r . B r a h m s : IV. Szimfónia.

F e b r u á r 21-én Butnikoff Iván, a vi-

VI. h a n g v e r s e n y f e b r u á r 4-én:

Beethoven: N a m e n s f e i e r , nyitány.

Boccherini: Gordonkaverseny, (Enrico M a i n a r d i ) ,

Siklós: S z i m f o n i e t t a (első elő- a d á s ) ,

Respighi: Variációk (Enrico M a i n a r d i ) ,

S t r a u s s : Heldenleben.

VII. h a n g v e r s e n y f e b r u á r 18-án:

Beethoven: I s t v á n király-nyitán, M o z a r t : Hegedűverseny, G-dur,

(Gertler E n d r e ) ,

K a z a c s a y : Circus, szvit (első elő- a d á s ) ,

H u b a y : V a l s e - p a r a p h r a s e (Gert- ler E . ) ,

C s a j k o v s z k y : 5. Szimfónia.

VIII. h a n g v e r s e n y m á r c i u s 18-án:

Beethoven: Zur Weihe des Hauses, nyitány,

B a c h : B r a n d e n b u r g i koncert, No. 2.

B a c h : Á r i á k (Elisabeth Schu- m a n n ) ,

B a c h : K á v é k a n t á t a (soprán, te- nor, basszus),

B a c h : Ouverture, D-dur,

B a c h — L i s z t — W e i n e r : Változatok, (Weinen, K l a g e n ) , első előadás.

p r i m a d o n n á j a .

1935. m á r c i u s 26-án Jeritza M á r i a dal- és á r i a e s t j e . E z lesz a n a g y m ű - vésznő első budapesti szereplése a h a n g - versenydobogón.

1935. április 10-én Heifetz hegedü- e s t j e befejezése a fényes sorozatnak.

l á g h í r ü orosz k a r m e s t e r vezényel. Csaj- kovszky-est. M ű s o r : P a t é t i k u s szim- fónia, F r a n e e s k a da Rimini. 1812.

N y i t á n y .

Április 3-án B r u n o Walter. M ű s o r : H ä n d e l : Concerto grosso. A zongora kontiunót B r u n o W a l t e r j á t s z a . M o z a r t : E s z - d u r szimfónia (Köchel: 543.) Mah- ler: I. szimfónia.

Április 16-án Lévy E r n e s t , a Choeur Philharmonique de P a r i s k a r n a g y a , közreműködik a Choeur Philharmonique De Paris és a Székesfővárosi É n e k k a r . M ű s o r : F r a n k Cézár: A nyolc boldogság (des B é a t i t u d e s ) o r a t ó r i u m á n a k első m a g y a r o r s z á g i előadása.

M á j u s 9-én dr. Ormándy J e n ő a minneapolisi f i l h a r m ó n i a k a r n a g y a . Mű- sor: B a c h - W e i n e r : Toccata, Dohnányi:

R u r a l i a H u n g a r i c a Nova, Ravel : D a p h n i s és Chloe. Második Suite, B r a h m s I.

Szimfónia.

Basilides M á r i a d a l e s t j e dec. 5-én és 1935 m á r c . 7-én a Zeneművészeti Fő- iskola n a g y t e r m é b e n .

BUDA UJ TURISZTIKAI ÉRDEKESSÉGE

N e m r é g ú j budai b a r l a n g o t fedeztek föl a csatornaépítő m u n k á s o k ; ez a ferenchegyi barlang, amelyhez a Rózsa- domb t e t e j é n a Törökvész-úton j u t u n k el. Tele v a n a világ l e g r i t k á b b csepp- kövével, az aragonit-taX. Ez a budai hegyvidék nevezetessége. Sehol a vilá- gon nincs, csak itt a szemlőhegyi bar- l a n g b a n és a n e m r é g fölfedezett ferenc- hegyiben. B o r s ó n a g y s á g ú , cseppköszerü képződmények, a hévvíz lehűlése követ- keztében v á l n a k ki a f a l a k o n és tetötől- padlóig mindent beborítanak. K á p r á z a - t o s a n szép l á t v á n y : 8—10 méteres, a r a - gonittal borított s z i k l a f a l a k közt j á r n i ; érdekesebb, m i n t h a n a g y lelógó csepp- kövei lennének. M e r t cseppkő van m á s u t t is, de a r a g o n i t csak itt. A szik- l a u t c á k közt külön vonzó részletek a k a d n a k . Ilyen a 25 m é t e r mély a k n a , a m e l y a róla elnevezett Aknateremböl nyílik, f ü g g ő l e g e s e n lefelé. Ilyen a Labirintus, amelyből több i r á n y b a nyí- lik út, n a g y o b b á r a m é g á t n e m k u t a t o t t részek. I t t sejtik a szemlőhegyi barlan- got egészen megközelítő, esetleg el is érő j á r a t o k a t . Az egyik b a r l a n g k u t a t ó délelőtt (410-kor e r e s z k e d e t t le a beton- a k n á n és c s a k délután y24-kor került m e g i n t n a p v i l á g r a . E z a l a t t 500 m é t e r t j á r t be az eddig fölfedezett 600 méter- nyi járatokból. Kessler H u b e r t , a B a r - l a n g k u t a t ó T á r s u l a t és a F ő v á r o s meg- bízásából elkészíti a b a r l a n g t é r k é p é t . L e j á r a t o t kell csinálni az alsó részek- hez, a n a g y folyosókhoz és a k k o r le lehet vinni az idegeneket a gyönyörű a r a g o n i t t a l teli f a l a k h o z .

Svájci barátaink

T a l á n egyetlen o r s z á g sincs ma, a m e l y n e k s a j t ó j a rendszeresen több szimpátiával i s m e r t e t n é M a g y a r o r s z á - got, mint a svájci. E g y i k legkiválóbb svájci újságíró, Habermacher tanul- m á n y ú t o n j á r t n á l u n k és a z ó t a hosszú, é r t é k e s cikksorozatot publikált l a p j á - ban, a 82 év ó t a megjelenő Bündner Tagblatt-ban. S a j á t írásain kívül az I d e g e n f o r g a l m i Tudósító külföldi szá- maiból egész sor cikket közölt; legutóbb h á r m a t is e g y m á s u t á n .

magyar kiadásunk kéthetenként jelenik meg.

Szerkesztőség :

BUDAPEST, VI., ANDRÁSSY-ÚT 73 TELEFON : 26-4-60 (MÁV IGAZGATÓSÁG)

A kiadásért és szerkesztésért felelős G R Ó F ZICHY N Á N D O R

Szerkeszti T Á B O R I K O R N É L

ifi. Kellner E r n ő Budapest. V.. Csáky-u. 10 80977

Koncertek a Vigadóban

Zenekari esték a Városi Színházban

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :