Boros Elemér iró esete a „kőszívű főbérlő"-vel

Teljes szövegt

(1)

T Á R S A D A L M I , K R I T I K A I É S K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I L A P

Fodor Klári 4 0 . 0 0 0 pengős pere gróf Festfeücli Sándor ellen

Boros Elemér iró esete a „kőszívű főbérlő"-vel

Matuska és Rákosi Mátyás bűnpere a Tábla előtt

2>e meg ne i r f a Sszerlcessztö úr!

Aknamunka Nlémetli Antal ellen!

i, t

Szinház - Mozi - Közgazdaság

1 9 3 5 . J U N I U S 9 1 1 - 1 2 . S Z Á M

ARA FILLÉR

(2)

Felhívjuk a budapesti közönség figyelmei az esztergomi Széni Isiván sirandlürdő gyógyvizére!

Erőteljes propaganda indult meg máris Esztergomiján a gyógyvizéről nevezetes, kirándulásokra is kiváltképpen alkalmas gyönyörű fekvésű Szent István-strandfiirdő nép- szerűsítésére. A ragyogó tiszta zöldvízű strand a meleg idő beálltával várja a budapesti nyaralók és kirándulók százait.

Nemcsak nyaralók, de vikendező társaságok számára is ideá- lis kirándulóhely a Szent István-strand, ahol nemcsak nagy- szerű fürdőzésre, de szórakozásra is nyílik alkalom. A kirán- dulók felkereshetik a török világból megmaradt török fürdő- ket és kiilön női és férfiuszodák szolgálják a mindkét nem- beli fürdőzők kényelmét.

Esztergom városa is annyi látnivalót és szórakozást

nyújt, hogy a kirándulók alig tudnak betelni vele. A számos betegségre áldásos hatású gyógyvizekben való fürdőzés mel- lett kiváló szellemi elfoglaltságot nyújt a prímási palota ragyogó képtára és könyvtára is, valamint a kiránduló- helyek, amelyek együtt pompás látványosságot és felfrissü- lést jelentenek a budapesti vendégek számára akár több napi ott tartózkodás alatt is. Főként a fiatalság érezheti magát kitűnően az esztergomi Szent István-strandon, amelynek kellemességek alig lehet eléggé a kirándulók figyelmébe ajánlani. A város kellemességek kitiinő, modern szálloda egészíti ki, amelynek termei egész kirándulótársaságok szá- mára is rendelkezésre állanak.

Bizonyos, hogy aki egyszer Esztergomban töltötte vikend-

jét vagy pihenőjét, az ezt a kellemes, szívet-lelket gyönyör-

ködtető, „Budapest melletti Badent" soha nem fogja elfelej-

teni.

(3)

oü t

Budapest, 1935. junius 9.

F e s t e t i c í ) S á s i á o r gróf, nyilasReresxtes vexér ellen

<40.000 pengős peri indított

f o d o r K l á r i

Hi zúznék egy dunaparti hotel bárjába. Ezenkívül azzal fordult a Festetich-családhoz, hogy mi- után a szakítás megtörtént, most már

Az egyik fővárosi ügyvéd a napokban egy 40.000 pengős ke- reset benyújtására kapott meg- bízást, Ez a per egyike az utóbbi idők legérdekesebb boitrányperei- nek, amennyiben

a 40.000 pengőt Fodor Klári a vöröshajú szubrett követeli Festetich Sándor gróftól a

nyilaskeresztes vezértől.

A pereskedés előzményei öez- szefüggé&ben vannak a közelmúlt eseményeivel, amikor, mint, is- meretes Fodor Klári Festetich Sándor gróf kiskorú Ernő fia menyasszonyaként szerepelt. A Festetich hitbizomány majoresz- kója szerte a városban hirdette, bogy jegyesének, tekinti a fiatal színésznőt... Fodor Klári pedig annyira biztos volt a dolgában, hogy

már olyan névjegyet is ké- szíttetett, amelynek gróf Fes- tetich Ernőné volt a felirata.

Ez a házassági terv természe- tesen nem találkozott a Festetich család tetszésével, különösen kel- lemetlen volt az apának, Feste- tich Sándor grófnak. Nemcsak mert Fodor Klári színésznő, ha- nem azért is, mert politikai állás-

foglalásával összeegyeztethetet- lennek tartotta, hogy

a magyar nyilaskeresztes mozgalom vezérének fia olyan lányt vegyen feleségül, akinek ereiben nem árja vér

csörgedez.

Mindent megtett tehát Festetich Sándor gróf, hogy a fiatalokat elszakítsa egymástól. Megvonta a fiatal gróftól az apanázst, való- sággal fogolyként tartotta Ernő fiát családi kastélyukban Dégen, majd amikor minden kísérlet eredménytelennek mutatkozott, egyik megbízottján keresztül

40.000 pengő kártérítést aján- lott fel Fodor Klárinak arra az esetre, ha szakit a fiatal

gróffal.

a vörös színésznő azonban hajt- ha tat len volt.

De amit nem ért el ez apai szi- gor, meghozta az idő. Egy szép napon

Fodor Klári és Festetich Ernő gróf között megtörtént

a szakítás.

A szubrett, akinek színpadon való szereplését a fiatal gróf nem engedte meg, azután elszerződött

fizessék ki neki a 40.000 pen- gő végkielégítést

A pénz folyósítását Festetich Sándor gróf megtagadta. „Nem fizetnek — mondotta a elégi hit- bizomány dúsgazdag tulajdono- sának megbízottja —, meri hiszen

nem Fodor Klári szakított vőlegényével, hanem a fiatal gróf hagyta ott a színésznőt.

Ezek után az eredménytelen tárgyalások után történt, hogy

a vöröshajú szubrett hivat- kozva a gróf Ígéretére, meg- bízást adott ügyvédjének a

per megindítására.

A fiatal színésznő és a (légi majoreszkó szerelmi regénye ez- zel a szépnek nem mondható ak- korddal ért tehát véget A happy- endet anyakönyvvezető elé ter- vezték, ehelyett azonban egy má- sik személy elé kerülnek. Hacsak egyezség nem lesz a 10.000 pengős perben, ügyükben a bíróság fogja kimondani a végső szót

(4)

Í2

A H É T

B C T C S ®

s

a k c s z t v u fckéirícveí

Boros Elemér író, az Amerikái bejárta „Vafcablak" illusztris szer- zője, amikor nem tartozott m é g a befutottak közé, ő is, mint a többi fiatal titán, súlyos a n y a g i gondok- kal küzdött. Több, m i n t tizenöt évvel ezelőtt egy alkalommal megjelent Flamm Andor b a r á t j á - nak édesanyjánál és elpanaszolta súlyos helyzetét

— Fivéreim nem támogatnak to- vább, anyám kiutasított, —1 zokog- ta Boros Elemér — tovább nem küzdök, elfáradtam, meguntam az életemet, öngyilkos leszek!

özv. Flamm Benőné megsajnálta Boros Elemért és kijelentette, hogy szívesen látja, lakjon náluk és ha m a j d anyagi helyzete jobb- ra fordul, megfizeti a lakás és az ellátási költséget. A fiatal, tehet- séges író 1921. j a n u á r 1-én be is költözött Flammékhoz, ott lakott négy hónapig, majd eltávozott, azután a következő esztendő julius havában ismét visszatért és

összesen ötvenkét hónapig tar- tózkodott özv. Flamm Benő-

nénéi,

aki, ezidő alatt koszttal és lakás- sal ellátta Boros Elemért.

Közben Boros megismerkedett egy fiatal leánnyal, akinek házas- ságot igért, kiválasztottjának uj- j á r a fel is húzta a sokatmondó j e g y g y ű r ű t , de közben rájött, hogy érzelmei megváltoztak, mire a je- gyességet egyoldalúan felbontotta és röviddel utóbb azzal az öröm- hírrel lepte meg Flammékat, hogy a hoszú ismeretség ideje alatt annyira megszerette Flamm Olgát, hogy hajlandó feleségül venni.

Flammék előbb nhézségeket tá- masztottak. utóbb azonban látva, hogy

Borosg Elemér írói karrierje felfelé ível, beleegyeztek a

házasságba

és igy Boros Elemér 1926. október 14-én kart-karba öltve, anyakönyv- vezető elé vezette Flamm Olgát.

A házasság azonban nem bizo- nyult szerencsésnek, miután az új pár a következő hónapban, novem- ber 10-én már közös beleegyezés- sel el is váltak.

Miután így Boros Elemér hely- zete tarthatatlanná vált, elköltö- zött Flamméktól, a „kőszívű fő- bérlőtől", mire

özv. Flamm Benőné 18.860 pengős keresetet nyújtott be Bornstein-Boros Elemér író

ellen.

aki természetesen tagadta felperes követelésének jogosságát, hangoz- tatván, hogy ő ottlakása ideje alatt bizonyos fizetéseket eszkö- zölt, m a j d azt fejtegette, hogy tartozásainak egy részét Flamm Olga kezeihez fizette le, egyébként is, a család ígéretet tett, hogy a fiatal házastársakat természetbeni ellátásai támogatják, ebből ere- dően az következik, hogy mialati F l a m m Olga a felesége volt, arra az időszakra nem köteles fizetni.

Hosszas bizonyítási e l j á r á s után a K ú r i a Tádóiísz-tanácsa végső fokon

kötelezte Bornstein-Boross Elemér írót, hogy fizessen

özv. Flamm Benőnének 1100 pengőt.

Az ítélet indokolása rendkívül érdekes,, tekintettel arra, hogy be- hatóan foglalkozik az illusztris író fiatalkori a n y a g i helyzetével.

— A bontópernél lévő házassági a n y a k ö n y v i kivonat adataiból kö- vetkezően — szólt a kúriai íté- let — az alperes 1921. évben, ami- kor a felpereshez került, 21 éves volt. Ez a tény alapot ad arra a következtetésre, hogy

alperesnek, mint kétségtele- lenül kezdő írónak ekkor ke-

vés jövedelme volt.

E r r e utal az a tény is, hogy az alperes avval a panasszal jött a felpereshez, hogy fivérei nem a k a r j á k őt segíteni.

A továbbiakban a K ú r i a az összegszerűség kérdésével foglal- kozik és megállapítja, hogy a felek nem jelölték meg az ellátási költ- séget, sem pedig a szolgáltatás mennyiségét és minőségét ponto- san, tehát a körülményeket figye- lembe véve a legfelsőbb bíróság a r r a a megállapíásra jutott, hogy azon összeg között, amit Boros Elemér fizetett és amit az ellátá- sért és lakásért fizetni kellett volna — a havi különbözet mind- össze csak ötven pengőt tett ki.

— Ebben az időben ugyanis az alperes a felperes Olga nevű lá- nyának a jegyese, m a j d pedig a férje volt. Az ez idő alatt nyúj- tott ellátást ezért a felek között keletkezett családi viszonyból ere- dőnek, az alperes és jegyese, ké- sőbb a felesége életfenntartása elősegítésére irányuló segítség- nek kell tartani.

Az ily szolgáltatásért pedig n felperes csak akkor követel- het megtérítést, ha az alperes kifejezetten oly ígéretet tett volna, hogy a jegyesség és házassági viszonyra tekintet nélkül is megtéríti az ellátás

ellenértékét.

A felperes azonban ily kifejezett kötelező Ígéretének a megtételét nem bizonyította s ily ígéretnek éppen a családi kapcsolatnál fog- va. nem lehet tekinteni az alperes- nek általánoságban tett azt a ki- jelentését, hogy az ellátásért fi- zetni fog, — fejezte be indoko- lását a Kúria.

(5)

A H É T íi

V É R É S H A L Á L

Matuska és Rákosi Mátyás bűnpere a felebbviteli bíróság előtt

A közeljövőben ismét a közér- deklődés homlokterébe lépnek a közelmúlt érdekes bűnpereinek fő- szereplői, mondhatnánk egy szen- zációs főtárgylási széria kezdődik június első napjaiban, amelynek isorát Matuska Szilveszter ügye nyitja meg.

Juniusiban kezdi tárgyalni a budapesti ítélőtábla Kállay Mik- lés tanácsa

Matuska Szilveszter n biatorbágyi merénylő bűn- ügyét. Matuska esztendőkkel ez- előtt, — mint emlékezetes — fel- robbantotta a biatorbágyi via- duktot abban a percben, amikor átrobogott rajta a budapest-bécsi gyorsvonat. A borzalmas és pár- ját (ritkító bűncselekmény elkö- vetése után Matuskát Bécsben elfogták és ott, Ausztria területén elkövetett hasonló bűncselekmé- nyek miatt többévi fegyházbün- tetésre ítélték Közben Ausztria a főtárgyalás céljára kiadta Ma- gyarországnak Matuska Szilvesz- tert, akit Marion Albert tanácsa

halálra ítélt

Az ítélet ellen Lévay Tibor dr., Matuska Szilveszter védője és az elítélt felebbezést jelentettek be és így került fel az ügy a Tábla Kállay-tanácsa elé. Tekintettel a peranyag hatalmas voltára, a fe- lebbviteli tárgyalás előrelátható- lag több napot vesz igénybe.

Az elmúlt esztendő egyik leg- nagyobb bűnügye is felkerült az ítélőtáblához: Degré Miklós dr., a Tábla elnöke úgy intézkedett, hogy

Rákosi Mátyás,

az életfogytiglani fegyházra ítélt kommunista népbiztos ügyét Har- math .Tenő táblai tanácselnök

tárgyalja.

Rákosi Mátyás kommunista népbiztos felett február 8-án hir- detett ítéletet a budapesti tör- vényszék Szeműk tanácsa, amely a vádlottat felségsértés, lázadás, huszonhétrendbeli gyilkosságra való felhívás és tizennyolcrend-

beli gyilkosságra való felbujtás bűntettében találta bűnösnek és ezért

életfogytiglani fegyházbün- tetéssel sújtották.

A politikai körökben nagy érdek- lődéssel kísért ügy táblai előadó- ja Soóky József táblabíró lesz, a közvádat Fischer Ede főügyész- helyettes fedezi majd, míg a vé- delmet dr. Vámbéry Rusztem és dr. Domonkos József ügyvédek látják el.

Uj kormányfőtanácsos:

Ginczler Hermáim építészmérnök

Megérdemelt kitüntetés érte a főváros egyik ismert, érdemek- ben dús és egy élet munkásságá- nak maradandó emléket őrző fér- fit: Ginczler Hermán építészmér-

nököt, akit kormánytanácsossá neveztek ki.

Nyolcvan palota, Budapest leg- szebb modern építészeti remekei dicsérik Ginczler Hermán tehet- ségét, művészi elgondolásait és hatalmas stílusérzékét.

Megérdemelten jutott ehhez a megtiszteltetéshez, amely nemcsak azt a munkásságot jutalmazta, amelyet kormánytanácsos építész- mérnök kifejtett, hanem azokat a képességeket is, amelyek jelenté- kenyen hozzájárultak Budapest széppé tételéhez.

Fenyves Dezső

a Fenyves Áruházak illusztris ve- zérigazgatója hosszú és súlyos be- tegségéből felépülve elhagyta a szanatóriumot s átvette áruházá-

nak vezetését

A Nemzeti Bank

főtanácsának legutóbb megtartott ülésén az elnökség bejelentette, hogy Szurdáy Róbert, a Magyar Pamutipar vezérigazgatója or- szággyűlési képviselővé való megválasztása folytán lemondott főtanácsosi tisztjéről. A főtanács az alapszabályok értelmében a rangban legidősebb póttagot.

Dunckel Károlyt hívta be a Szur- dáy lemondásával megüresedett tagsági helyre. Ez a megbízatás a szabályok értelmében csak a folyó üzletévre szól, de valószínű, hogy a jövő évi választásoknál úgy Dunckel Károly, mint a fő- tanácsos másik póttagja, Visnya Ernő főrendiházi tag választott rendes tagjai lesznek a Nemzeti Bank főtanácsának.

„A halhatatlan jelszó"

Békessy Imre, az „Ost Kurir"

főszerkesztője érdekfeszítő elő- adást tartott az elmúlt héten a Cobden-szövetségben , A halha- tatlan jelszó" címmel. Az előkelő közönség feszült érdeklődéssel hallgatta a lebilincselő és mély gazdaságtörténelmi tudástól át- hatott előadást, amely a külön- böző tömegmozgató jelszavak tör- ténetét, változásait és hatásait ismertette évszázadokra vissza- menőleg. Erről a témáról Békessy Imre olyan magas nívójú, lenyű- göző és hatalmas felkészültségről

tanúskodó módon számolt be, hogy a hallgatóságot valósággal magával ragadta.

A Hazai Fésűsfonó- és Szövőgyár Rt az 1934. üzletévet az előhozatal te- kintetbevétele nélkül 171.349.11 pengő tiszta nyereséggel zárta. A junius 3.-án megtartott igazgató- sági ülés elhatározta, hogy a f. é.

junius 21-re egybehívott XIII.

rendes közgyűlésnek 5% osztalék, illetve részvényenként P 0.80 ki- fizetését fogja javasolni.

(6)

Í4

A H É T

De meg ne irja Szerkesztő űr!

AZ AUTÓK ÉLETE címmel jelent meg a könyvpiacon I I j a Ehrenburg új könyvének ma- gyar fordítása. A könyv, amelyik gazdaságtörténet, korrajz, regény egyben, mindenütt osztatlan si- kert aratott.

*

A KÖNYVNAP megmozdította a mondáin életet is. Flaschner Je-

nő a Moulin és a Párisién Grill igazgatója 100 pengő árú könyvet vásárolt a Nyugat könyvsátránál, Jimmy a Moulin rendezője vas- kos csomaggal távozott el ugyan- onnan.

*

NADÁNYI LUCIA néhai Na- tlányi Emil unokahuga, a Szín- művészeti Akadémia növendéke abbahagyta művészeti tanulmá- nyait. Persze nyugalomba vonult a keresztanyja Hettyei Aranka a Nemzeti Színház tagja.

*

V1KEND SZÍNHÁZ címen színházi vállalkozást tervezett két élelmes fiatal színész Bassa György és Berkes Ferenc. Az új próbálkozásnak már a hirdetései is megjelentek, de nyitás nem lesz. A két i f j ú direktor össze- veszett azon, hogy melyikök szive hölgye legyen a primadonna.

*

BÁRÓ MADARASSY-BECK GYULA bepörölte Kozma Jenőt az 1930 évi városi választások al- kalmával a Községi Pártnak köl- csönadott 3000 pengőért. Persze, meri 30-ban nem lett városatya Madarassy-Beck Gyula.

*

KLEIN MÓR az Elemit elítélt vezérgazgatója büntetésére am- nesztiát kért. A kegyelmi kérvény- nyel most foglalkoztiak az illeté- kes hatóságok.

*

SZILAGYI L A J O S bihari fő- ispán pesti háztulajdonos lett. A Rózsadombon vásárolt egy na- gyobb villát.

A VÁLASZTÁSI SZESZTILA

*

LOM fellendítette a pestkörnyéki halászcsárdák forgalmát. A bu-

dafok kutyavilla alatt például egész autótábor állt szombat este.

*

A NEMZETI SZÍNHÁZ PA- R A S Z T S Z E R E P E K E T játszó hí- res komikusa most, hogy nyu- galomba vonul, végre teljesít- heti régi vágyát. Eleget tesz a dohányuceai templom főrabbi- jának tett ígéretének ós vissza- tér ősei hitére.

*

ZSILINSZKY GÁBORNAK a Péti-só vezérigazgatójának Nagy- tétényben van gyümölcsöse. Zsi- linszky ezen az ingatlanán most nyaralót építtet. Ugy látszik di- vatba hozta Tétényt a Gömbös- kúria.

*

IRODALMI KÖRÖKBEN most azon a histórián mulatnak, ami Barda Józseffel, egy fiatal költő- vel történt az előkelő irodalmi fo- lyóiratnál. Berda versei régebben állandóan megjelentek a lapban, de újabban nem adják le kézira- tait. Ugyanis rosszat mondott egy költőnőről a főszerkesztőnek, aki- ről nem tudta, hogy — a főszer- kesztő felesége.

*

BORNEMISZA TIBOR festő- művész érdekes tervét hajtja vég- re a nyáron. A tiszai halászok életét akarja tanulmányozni és ezért beáll halászlegénynek.

Együtt fog lakni kunyhóikban, együtt fog kosztolni és együtt dolgozik a tiszai halászokkal.

*

BINGERTH J Á N O S a Hunnia filmgyár igazgatója a közel jö- vőben nagy kitüntetésben része- sül. A kormány Bingerthet bízza meg a magyarországi filmgyár- tás legfőbb irányításával, akár a Hunniában történik, akár másutt.

* '

A D1ZÖZRŐL ÉS A PA-

RASZT KÖLTÖRÖL beszélnek most társasági körökben. A pa-

rasztköltő kissé furcsán emlékezeti meg a színésznőről most megje-

lenő naplójában. A dizőz nem hagyja annyiban a dolgot, hanem hír szerint a költő ellen megin- dítja. a sajtópert.

U J F I L L É R E S REGÉNYSO- ROZAT indái a közeli napokban A száz oldalas füzeleknek, melye- ket a Stádium ad ki, 10 fillér lesz az ára. Az ú j regényujság szer-

kesztője dr. Szentirmay Endre rendőrkapitány, az Antenna rá- diószaklap főszerkesztője lesz.

*

BUN JÓZSEF a Leszámítoló Bank helyettes vezérigazgatója rendezte meg a szezon első Gar- den Partyját a Svábhegyen. A Garden Partyn jelen volt a ma- gyar közgazdasági élet elitje.

*

HEGEDŰS SÁNDOR az is- mert nevű író, Hegedűs Lóránt öccse felolvasó körúton volt az északi államokban. A felolvasá- sokon novellák mellett előadáso- kat tartott a m a g y a r revízió kér- déséről is.

*

W E R T H E I M E R ADOLFOT, a Kereskedelmi Bank nyugalmazott igazgatóját, mióta az aktív köz- gazdasági tevékenykedéslől visz- szavonült, csak művészeti kérdé- sek érdeklik. A legutóbb is 1000 pengőt adott egy irodalmi társa- ságnak pályázat céljaira.

*

CSAT HÓ KÁLMÁN DR. a Nemzeti Színház nyugatomba kül- dött főrendezője most fejezte be új vígjátékát. A darab, amelyet a Nemzetinek szánt, természetesen nem az állam színházában fog színre kerülni, hanem a Vígben.

*

A MÁS É V E K B E N ilyenkor már mutatkozó nyaralási láznak a valutatilalom miatt nyoma sem látszik. Többek között Pesten töl- tik

a nyarat Góthék, akiknek f á j u szívük elhagyni ú j villájukat, Törzs Jenő, aki bonvivánt játszik Budán és Bulla Elma, aki a mar- gitszigeti szabadtéri játékoknál van angazsáiva.

(7)

A H É T 5

Leánykereskedők karmaiba került két pesti úrilány

V á l y I E r z s i é s M a g d a d r á m a i ú t j a B u d a p e s t r ő l a h a p p y ' e n d e s j j ú v a i v h á z a s s á g i g

Titokzatos eltűnés ügyében tett feljelentést még az elmúlt esztendő őszén a főkapitányság bűnügyi osztályán Vályi Sándor ismert fő- városi kereskedő. Búcsú nélkül tá- vozott el hazulról két gyermeke, a 18 éves Magda és a két évvel idő- sebb Erzsébet. A bejelentés után az eltűnési csoport detektívjei természetesen megindították a nyomozást a feltűnő szépségű két Vályi lány felkutatására, azon- ban minden igyekezet hiábavaló- nak bizonyult. A kereskedő gyer- mekei nem kerültek elő.

A nyomozás munkájába az eltű- nési csoport detektívjein kívül a bűnügyi osztály nyomozói is be- kapcsolódtak. Eredményt mégsem tudott felmutatni a rendőrség.

Rendkívül megnehezítette a főka- pitányság munkáját az a körül- mény, hogy

a szülők eltitkoltak a ható- ság emberi előtt olyan dolgo- kat, amelyek pedig nemcsak

megkönnyítették volna a nyo- mozást, hanem biztos sikerre

vezettek volna.

A kétségbeesett szülők mindent elkövettek az eltűnt lányok fel- kutatására, csak a mi a legegy- szerűbbnek látszott, az igazságot őszintén feltárni, ezt mulasztották el. Nem közölték a rendőrséggel, hogy gyermekeik akrobatikus tán- cot tanultak azzal a céllal, hogy így alapozzák meg a jövőjüket és függetlenítsék magukat a szülői háztól, illetve felügyelettől.

A véletlen segített a détektívek- nek. A már-már sikertelennek lát- szott nyomozás váratlanul pom- pás eredménnyel fejeződött be.

Megkerültek a lányok.

A Vályi nővérek hírt adtak magukról.

A 22 éves Erzsébet férjhez ment Jáva sziget egyik leggazdagabb exportőrjéhez.

Hetekkel ezelőtt bizalmas beje- lentés érkezett a főkapitányság- hoz, hogy egy 30—35 élvesnek lát- szó, elegáns nő járja végig az ismertebb artistaképző iskolákat és az onnan távozó csinosabb lá- nyokat megszólítja. Csábító ígé- retekkel szerződéseket irat velük alá, amelyben vagyonokat igér a könnyen hivő szerencsétleneknek.

A legtöbbnek Stockholmba szóló szerződést adott azzal a figyelmez- tetéssel, hogyha időközben más országokból kedvezőbb feltételű ajánlatot kapna, a leszerződött artistalányok kötelezik magukat arra, hogy oda is követni fogják, illetve a szerződésiben foglalt kö- telezettségüknek eleget tesznek.

A rendőrség megindította a nyo- mozást, hogy megállapítsa, ki az a titokzatos elegáns artistaügynök-

nő, akinek a létezéséről a Magyar- országi Artista-Egyesület nem tu- dott és náluk tagként nem szere- pel. A detektívek pontos személy- leírást kaptak a rejtélyes meg- bízatású nőről. Figyelni kezdték az artistaiskolák környékét Ugy látszik azonban, hogy a nő neszét vette megfigyelésének, mert egyik napról a másikra eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Az eltűnés- sel egy időben

értesítés érkezett a főkapitány, sághoz a Leánykereskedelem Elleni Liga központjától, amelyben közlik, hogy egy Doorn Else nevő nő, a leglur- hedtehb leánykereskedő szer- vezet tagja, Magyarország felé

vette az útját.

A fényképet is megküldték a ve- szedelmes kalandornőnek és ebben meglepetve ismerték fel a detek- tívek azt az eltűnt artistaügynök- nőt, akinek személyleírása ponto- san megegyezett az Iskolák kör- nyékén settenkedő nőével.

A nyomozás során megállapí- tották, hogy

a körözött leány kereskedőnő többször beszélgetett a hóna- pok óta keresett Vályi nővé-

rekkel

A detektívek nem tudták magya rázatát adni, hogy mi lehet az oka:

a kétségbeesetten sírdogáló és szinte állandóan a rendőrségen ta- nyázó anya egyik-napról a másik- ra elmaradt és azóta még telefo- non sem érdeklődött, hogy mi van a gyermekeivel? Felkeresték a szülőket, akik a kis Paulny Ede uceai lakásukból a Belvárosba

költöztek. Az ú j lakás tele volt értékes perzsákkal, drága ú j búto- rokkal. A magyarázat pedig, mint valószínű volt, a titokzatos nő a Balkánon keresztül különböző me- sével h a j ó r a tette a két lányt, aki- ket egy jávai mulatónak adott el.

U gyanezzel a hajóval utazott a sziget egyik leggazdagabb expor- tőrje. Megismerkedett a két lány- nyal, akik csak a hajón, ettől az embertől tudták meg: hova viszi őket az útjuk. Kétségbeesetten kö- nyörögtek az ismeretlen embernek, hogy segítsen rajtuk. A kereskedő oltalmába vette a Vályi lányokat.

Egyetlen percre sem tágított mel- lőlük. A hosszú úton annyira öaz- szebarátkoztak, hogy

partraszállás után az exportőr megkérdezte Erzsébettől: fele-

ségül jönne-e hozzá?

A 20 éves teremtés örömmel fo- gadta el a dúsgazdag, szimpatikus jávai ajánlatát. Azóta minden hó- napban pontosan küldik a lányok szüleiknek a segítséget. Ebből rendezték be Vályi Sándorék a pompás Petőfi Sándor uccai la- kásukat. Valószínűleg rövideseti a szülők is elköltöznek Magyar- országról. Igy a k a r j á k a gyer- mekeik és ebbe a fiatal f é r j is beleegyezett.

(8)

A H É T íi

S Z Í N H Á Z e s f i l m Kedves NémetQ Antalt

A megújhodott, reform-Nemzeti Színház meg- teremtésével kapcsolatosan mély tisztelettel hajtja meg Ön előtt az elismerés zászlaját a színház min- den igaz barátja. Lapunk múlt számában követel- tük Csortos Ggulu visszatérését az ország első szín- padára és álmunkban sem mertünk arra gondolni, hogy akad egy elszánt, erélyes, művészi hittel teli fiatalember, aki nemcsak Csortost, hanem mellette Somlayt, Rajnayt, Makláryt, Tőkés Annát, Makay Margitot, Berky Lilit, Gózont, Titkos Ilonát, Dayka Margitot és Gombaszögi Ellát is az ország első színpadára viszi.

Ezek a szerződtetések bíztató perspektívát nyúj- tanak a Nemzeti Színház jövőjére vonatkozóan és éppen ezért titkos félelemmel figyeljük, kedves Németh Antal, az Ön munkásságát. Aggódunk az új Nemzeti Színházért, mert az intrika fejlődést megakasztó aknamunkája máris megindult. Az

Alcadémia uccában, a Rákóczi úti Uránia épület- ben rejtett irodák mélyén bizony megindult a fúrás a Nemzeti Színház harminckét éves ismeretlenje ellen, a miniszteriális asztaltól rendezői posztra került Mikszáth stílusát erőltető regényíró elége- detlenül vakarja kopasz fejét. Szerveződik a klikk, amelynek tagjai elbuktatták Hevesit, kedvetlenné tették Márkust és egyetlen céljuk az ásító unal- mat úrrá tenni a Nemzeti Színházban.

Ez ellen a sötétben bujlcálás ellen védekezni kell, kedves Németh Antal. Ha erős lesz ön, aka- ratos és tűzön-vízen keresztül végrehajtja program- ját, nem fullad bele az intrika útvesztős hínár- jába. De ha egy szemernyit is enged, menthetet- lenül eltemeti a Nemzeti Színházat és önmagát.

A Nemzeti Színház nyugodt és céltudatos fej- lődése érdekében kívánjuk, hogy az ön tetterős és lendületes fiatalsága egy másodpercre seni ernyed- jen el.

Bálint László.

Darabok a mérlegen

K l e i b e r F i d e l i ó j a Bethowent nagyképűség volna ú j r a felfedezni. Ami az Opera

„Fidelio" előadásával kapcsolato- san megemlítendő, az Kleiber Erich dirigálása. A nagy német karmester dirigáló keze alatt nap- világra lendült Beethowen muzsi- k á j á n a k minden zengő színpom- pája, lenyűgözően mély, higgad- tan gigantikus humora. Báthy Anna, Rösler, Székely, Orosz Jú- lia, Kálmán, Szügyi, Komáromy megértő, énekes interpretálói vol- tak a mesteri alkotásnak.

M a t r i c a B u d á n Szezóneleji ízesítőnek Sebestyén Géza eljátszotta a Budai Színkör- ben Marica grófnőt. Olgyai Olgá- nak, az új primadonnának nem árt meg, ha még tanul, a többi színészek becsületes vidéki nívót

Taráós h u l l á m

uj eljárással csak

Eckeffisiél

Egyéni frizurák

M u z e u m - k ö r u i Í O

képviseltek. Kerner Jenő jelen- tette egyedül a karmesteri szék- ben a százszázalékos színházat.

Nem baj. Majd Honthy...

Beszél a film

S a l j a p i s t D o n Q u i b a t e j a A nagy orosz komédiás életre keltette Cervantes álmodozó, kü- lönös f i g u r á j á t Saljapin alakítá- sában élő valósággá válik a szél- malomharcot vívó búskélpű lovag, a világirodalomnak e talán leg- tragikusabb hőse. Köszönet illeti a Rádiust a film előadásáért.

Szezonvégi

£ i l m e k A titokzatos asszony című kém- film a Palactíban, ennek testvére a City-beli Préda, a Corvin gyil- kosságokkal spékelt Trópusi sze- relme és végül a bajóégéses Man- hattan csupa olyan filmek, ame- lyeket elengedtünk volna. Főleg a legutóbbit izgalmas meséjével a két barátról, akiknek egyike kor- mányzó, a másika gangszter lesz.

Ezen még Clark Gable sem segí- tett. Brrr.

Taps és fütty

Tapsolni kell Marton Sándornak, aki elhatározta, hogy megoldja az

operett válságát. A tehetséges és előkelő színpadi kiadó a gyenge kezű direkciókban látja az operett- színházak bukásának okát és épen ezért úgy tervezi, hogy a jövő szezónban a saját vállalkozásában mutat be néhány operettet. Meg- győződésünk szerint sikerülni fog

cz a próbálkozás. Gondoljunk csak a Fehér lóra, Marton leg- utolsó ilyen színházi vállalkozá- sára, mely százas szériát futott be.

Fütyülni kell Martinék István- nak, a most készülő Liszt Ferenc- film egyik rendezőjének. A leg- utóbb a filmgyárban elloptak va- lamit és erre Martinék úr meg- alázó, goromba módon végig- motozta az összes statisztákat.

Ugy látszik, ez a fiatalember el- felejtette, hogy nem is olyan ré- gen még ő is csak — egy volt a népből.

VIGYÁZZ!

mert n e m minden

£émtiszt£tó

SIDOL

(9)

A H É T 7

Hetek, óta tartó súlyos betegségem miatt, csak most van alkalmam arra, hogy ama vidéki pénz- intézetele mérlegeiről, amelyek időközben meg- jelentek, kritikai beszámolót közöljek. Betegsé- gemre való tekintettel szíves elnézést kérek, ezért a késedelemért a bankok és takarékpénztárak veze- tőitől, akik bizonyára esztendők sora óta fennálló kapcsolatunk alapján, meg vannak győződve róla, hogy lapom hasábjain mindig híven és becsülete- sen szolgáltam a vidéki intézetek érdekeit. Ezúttal tehát csak röviden kívánom ismertetni az utóbbi időben közzétett mérlegeket,

A Debreceni Első Takarékpénztár 1934. évi zárszámadásából kitűnik, hogy a betét- állomány 221.479 pengővel emelkedett, úgyhogy az összbetét 2,842.161 pengőre rúgott. Az intézet ki- helyezései meghaladják a 20 millió pengőt. A ki- mutatott tiszta nyereség 16.701 pengő. A Debreceni Első Takarék vezérigazgatója Versényi Tibor, aki tv gondjaira hízott intézetet az ország legelső pénz- intézetei sorába emelte és a takarék a közeljövő- ben már egyik legerősebben fundált intézete lesz az országnak és nagy segítője Hajdumegye gazda- sági életélnek.

A Miskolci Kereskedelmi és Iparbank április 15-én tartotta 31-ik évi rendes közgyűlését, amelyen az igazgatóság teljesen magáévá tette az előterjesztett mérleget, Ennek alapján kimutat-

hatjuk. hogy a betétállomány 1,689.747 pengőt, a váltóállomány 3.242.378 pengőt képviselt. A kimu- tatott tiszta nyereség 9.979 pengő. Osztalékot a Miskolci Kereskedelmi és Iparbank ezidén nem fizetett. Vezetője Thurmayer Gyula ügyvezető- igazgató fiatal kora dacára is igen ambiciózusan és eredményesen irányította ezt az intézetet, amely- nek működése nagy hasznára válik Miskolc gaz- dasági életének.

A Dunántúli Bank és Takarékpénztár (Kaposvár)

1934. évi zárszámadásaiból megállapítható, hogy ma ez az in tétet nemcsak vezetőlielyen áll Somogy- megye gazdasági életében, de azóta, mióta a Somogvvármcgyei Takarékpénztár felszámolás alatt áll, a Dunántúli Bank és Takarékpénztár van hivatva a megye gazdasági szükségleteit kielégí- teni. Az intétet kihelyezési állománya 5438.528 pen- gőt tesz ki, betétállománya 2,594.348_ pengői repre- zpnfál. Tiszta nyereségképen az intézet 36.138 pen- gőt mutat ki. A Dunántúli Bank és Takarék a Magyar Általános Hitelbank affiliációja és így a központ intencióihoz híven osztalékot nem fizetett.

Az intézet vezérigazgatója, dr. Matolcsy Sándor, aki nemcsak kitűnő bankszakember, hanem Kapos- vár és Somogy vármegye társadalmi életében is nagy szerepet visz.

A Kaposvári Takarékpénztár, Gazdasági és Iparbank

1934. évi zárószámadásaiból azt látjuk, hogy az inté- zetnek még ma is 2,899.790 pengő váltótárcaállomá- nya ós 823.946 pengő betétje van. A kimutatott tiszta nyereség 8,232 pengő. Az intézet ugyancsak nem fizetett osztalékot a Magyar Leszámítoló és

ámolók

zintézetekről

Pénzváltóbank intencióihoz híven, amelynek leány- vállalata. Az intézet élére a mull évében ú j igaz- gató került Spitzer József személyében, aki igen tehetséges és máris nagyrabecsült tényezője Kapos- vár gazdasági életélnek.

A Kaposvári Kereskedők és Iparosok Taka rékpénztára

70-ik évi rendes közgyűlését ez év március 15-én tartotta és az igazgatóság itt előterjesztett .jelenté- séiről megállapítható, hogy az intézet ma is teljes mórtékben megfelelt rendeltetésének és hivatásá- nak, amelyet ezelőtt 70 éve tűzött ki maga elé. Fő- ként a kisiparosok, kiskereskedők us kisegziszten- ciák intézete, amelynek váltótárcaállománya 751.541 pengő, betétállománya 570.304 pengő. Ingatlan- számláján mindössze 59.440 pengő szerepel, amely óriási látenciát árul el. A kimutatott tiszta nyere- ség 6411 pengő, amelyből az intézet éppen a belső tartalékolásra való tekintettel osztalékot nem fize- tett.

A Bajavidéki Közgazdasági Bank

mérlegéből kiderüli, hogy ez a nemrég reorganizált intézet, amely elsősorban a bajai kisemberek bankja, az utóbbi esztendők folyamán egyre na- gyobb eredményességre tett szert. Váltótárcaállo- mánya 308.605 pengő, folyószámlái 217.569 pengőt tesznek ki. A mérlegből kitünőleg az intézet — hál", a szakavatott vezetésnek — ma már teljes mérték- ben életképessé vált. Bessenyei Miklós vezérigaz- gató és kitűnő munkatársa, Horváth Kálmán meg- bízott igazgató a legnagyobb körültekintéssel é«

odaadással irányítják B a j a városának ezt a nagy feladatokra hivatott kis intézetét.

A Miskolci Takarékpénztár

ez évben ünnepelte 90-ik évi fennállását. Ez a béké- ben is már óriási hivatást betöltő intétet ezúttal is igen szép eredményeket mutatott fel. Az intézet mérlegéből kitűnik hogy váltótárcaállománya ma is 6.514.445 pengő, betétállománya pedig 2,495367 pengő, míg a kimutatott tiszta nyereség 24513 pengő, amelyből 40 fillér osztalék jul a részvénye- seknek. Az intézet vezérigazgatója Zoltán Ferenc régi kipróbát tagja a vidéki bankigazgatói gárdá- nak. Az intézet a Pesti Hazai Első Takarék affi- liációi közé tartozik.

A Ceglédi Takarékpénztár Egyesület 66-ik

évi zárszámadásából azt látjuk, hogy ez a kitűnően vezetett intézet ma is olyan gazdasági missziót tölt be. amellyel nagy hasznára válik Cegléd városának. Kihelyezési állománya 3,990.654 pengő, betétei pedig 1.725.216 pengőre rúgnak. A tiszta nyereség 30.807 pengő, amely igen tekintélyes nyereségnek számít ezeknél az állagoknál. Osztalék- képen részvényenkint 1 pengő 60 fillér jut a rész- vényeseknek. Csizmadi Béla vezérigazgatóhelyettes é dr. Sándor György igazgató a legkitűnőbben ve- zetik ezt a mintaszerű intézetet.

Az Egyesült Ceglédi Ipari, Kereskedelmi és Népbank

43-ik évi zárszáma dúsa ugyancsak a konszolidáció

(10)

Í8

A H É T

jeleit mutatja. Kihelyezési állománya 3,926.239 pengő, betétállománya 1,314.647 pengő. A kimutatott tiszta nyereség' 22.833 pengő, amelyből a 12.000 drb részvény után darabonkint 1 pengő jut a részvé- nyeseknek. Az intézet élén ma is Weill Lajos vezérigazgató áll, aki nemcsak kitűnő bankszak- ember. hanem a patronizáló Hitelbanknál is igen nagy tekintélynek örvend.

A Nagykőrösi Községi Takarékpénztár 75-ik .üzletévéről beszámolva konstatálhatjuk, hogy az annak élén álló éfe ismét 3 évre megválasztott Fehér Mihály vezérigazgató a takarékot az ország egyik legelső vidéki intézetei sorába emelte. Az intézet váltótárcája 3,269.229 pengő, míg a betétek 1,521.401 pengőt képviselnek. E tételek mellett az intézet tisztanyereségképpen 40.782 pengőt tudott kimutatni, amelyből kellő tartalékolások után még a várost lerhelő közművelésügyi. közoktatási és szociálpolitikai célokra is 20.000 pengőt volt képes .juttatni, míg ingatlanéirtékcsökkenési tartalék- alapra 14.000 pengőt fordított.

A Nagykőrösi Közgazdasági Bank,

amely 28-ik üzletévét zárta le az 1934. évben, élén Tiszavári Rezső elnök vezérigazgatóval, ma is az ország egyik legtekintélyesebb vidéki intézetének számít. Kihelyezési állománya 2,688.095 pengő, betét- állománya 544.760 pengő, míg a kimutatott tiszta

nyereség 18.849 pengő. Ebből az igazgatóság a 20.000 darabból álló, egyenkint 20 pengő névértékű részvény után 70 fillér osztalékot juttat részvé- nyeseinek.

A B a j a i Kereskedelmi és Iparbank

1934. évi üzleti jelentéséből megállapíthatjuk, hogy az intézet ma is 2,921.608 pengő váltótárcnúllomány- n'yal, míg könyvecskékre és folyószámlára elhe- lyezve 889.940 pengő betéttel rendelkezik. Ezek az adatok azt bizonyítják, hogy a Magyar Leszámí- toló és Pénzváltóbanknak ez az affiliációjá Löiviv- ger Jenő vezérigazgató kipróbált vezetése molletl

Baja városának egyik legtekintélyesebb és legszá- mottevőbb intézete, amely szolidságánál fogva Baja közgazdasági életében igen nagy népszerűségre tett szert.

A Bank és Kereskedelmi r.-t.

(Baja)

1934. évi mérlegéről ugyancsak kedvezően számol- hatunk be, amennyiben az intézet váltótárcája 2,067.879 pengőt, a betétek könyvecskéi és folyó- számlái 536.092 pengőt képviselnek, a kimutatott tiszta nyereség pedig 10.304 pengőt tesz ki. Klauber Lajos vezérigazgató igen sikeres tevékenységet fej- tett ki az elmúlt, évben is és ennek eredményei tűnnek ki a mérlegből is.

F. J . Az Európai Áru- és Podgyász-

hiztosító Részvénytársaság most közzétett 1934. évi mérlege szerint 1,042.000 P s a j á t tőkével 45.088.35 P nyereséget ért el, melyből, mint tavaly, részvé- nyenkint 6 P osztalék fizetését javasolja.

A „Szikra"

Magyar Gyujtógyárak Rt . mérlege 387 ezer 221.59 P tiszta nyereséggel zárult, mely összeg- ből az „A" sorozatú részvények után 12 pengő osztalék kerül ki- fizetésre.

A Magyar Asphalt. Rt . elmúlt éve 394.270 pengő nyers jövedelem mellett 20.211 pengő nettó nyereséget mutat ki. Az el- ért üzleti eredményre mi sem jel- lemzőbb, mint hogy a Magyar Asphalt Rt. hitelezőinek másfél- millió pengőt meghaladó össze- get fizetett vissza. A Magyar Asphalt évi rendes közgyűlését május 31-én tartotta meg, me- lyen az igazgatóság valamennyi javaslatát egyhangúlag elfogad- ták és a félmentvényeket meg- adták.

A Magyar Vasúti Forgalmi Rt.

közgyűlése az igazgatóság vala- mennyi javaslatát egyhangúlag elfogadta. A kimutatott tiszta nyereség — miután az értékcsök-

kenési tartalékalapot 44 ezer pengővel már dotálták — 272 ezer pengő. A közgyűlés határozata értelmében a kimutatott tiszta nyereséget, ú j számlára viszik át.

A Beocsini Cementgyári Unió mérlegében 439 ezer pengő bruttó és 102 ezer pengő tiszta nyeresé- get m u t a t ki, 1.5 millió pengő alaptőke mellett.

A Nagybátonyi-Ujlaki Egyesült Iparművek R t bruttó bevétele az elmúlt évben 1.374 millió pengőt tett ki, míg a tiszta nyereség 4.2 millió pengő részvénytőke melett 265 ezer pengő. Az Angol-Magyar Bank- nál kifizetésre kerülő osztalék részvényen kint 75 fillér.

A P é c s - Baranyai Központi Takarékpénztár,

amely a Pécsi Takarékpénztár érdekközösségéhez tartozik, a na- pokban tartotta meg L X I I . évi rendes közgyűlését. Az igazgató- ság által előterjesztett mérleg

minden tekintetben igazolja azt a törekvést, hogy ezt a patrícius múltú pénzintézetet nem felszá- moltatni kell, hanem újból aktivá tenni. A takarékpénztár élén álló Tóth Zoltán igazgató néhány év alatt annyira vitte a regenerálás munkáját, hogy máris biztosított- nak látszik a takarékpénztár fejlődése. A takarékpénztárnak 676.000 pengő saját tőkéje van.

575.000 pengő betétet kezel, váltó- állománya több, mint 4 millió

pengő ós aláértékelt ingatlanai pedig 1,016.000 pengővel szerepel-

nek mérlegében.

A Chinoin Gyógyszer, és Vegyészeti Gyár R Í a múlt évben 18.177 P tiszta nye- reséget ért el. A bruttó árunye- reség 706.670 P-t tett ki, amiből 140.000 P-t az értékcsökkenési alap gyarapítására fordítottak, amely ezzel 670.000 P-re emelke- dett.

A Schwartzer-féle Sanatorium Rt.

melynek tulajdonát képezi a Siesta szanatórium is, junius 2.

án tartotta meg jubiláris közgyű- lését. Az igazgatósági jelentés szerint a szanatórium látogatott- ságának emelkedése, azok régi rentabilitásának visszatérésére nyújt reményt. Az igazgatóság e szanatóriumokban, az elmúlt év

utolsó negyedében nagyszabású átalakítási munkálatokat fogana- tosított. amennyiben gyógy- és vizsgálati berendezéseit a leg- újabb típusokkal cserélte fel. Az igazgatóság az elmúlt üzletévről 15.331.07 pengő felesleget mutatott ki.

Felelős szerkesztő és kiadó:

BENCZÉS TIBOR Minden cikkért szerzője felel Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, V.. ÜGYNÖK U. 10.

Telefon: 24-0:62.

Előfizetési ára egész évre 20 P.

Viktória nyomda, VII. Király u. 3,

(11)

PÁRISIÉN GRILL

a Margitszigeten

w jr

szenzációs

júniusi m ű s o r

Belépődíj nincs !

T ő z s d e i

megbízásokat

mindennemű értékpapírok, kötvények és záloglevelek vételére és eladására leg*

elönyösebben teljesít, va*

lamint ezekre lombard*

kölcsönt folyósít

B A R N A B A N K

Builapest, V., Nádor-utca 26. sz.

Tőzsdével szemben Telefon: 21-3-16, 10-4-67

Sós fürdő

az ál moh vára .. .

Téli-nyári szezon

K i s j o l g á r i á r a k !

Üdülés, gyógyulás, szórakozás

S z e n z á c i c j I

M c u l t n

^ ^ • m n e a m m a ^ m s a m e m

R c u ^ e

• * • • J t ( « t f t t l S t

n a ^ Y m ű s o r a

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :