Bőr-, cipő-, szőrme- és gépszíjipari kollektív szerzőtfis Az Országos Munkabérmegállapító Bizottság a 8480/1948. Korm. sz. rendelet 18. §-a alapján jóváhagyta a bőr-cipó-, szőrme- és gépszíjipari kollektív szerződést. A jóváhagyott szerződés szövege a köv

Teljes szövegt

(1)

Àra 2 f o r i n t

Az Országos

Munkabérmegállapító Bizottság HÈvata-os Lapja

1949 március 3. II. évfolyam 9. szám,

42.788/1949. O. M. B. szám

Bőr-, cipő-, szőrme- és gépszíjipari kollektív szerzőtfis

Az Országos Munkabérmegállapító Bizottság a 8480/1948. Korm. sz. rendelet 18. §-a alapján jóváhagyta a bőr- cipó-, szőrme- és gépszíjipari kollektív szerződést. A jóváhagyott szerződés szövege a következő:

Bőr-, cipő-, szőrme- és gépszíjipari kollektív szerződés.

amelyet a Magyar Bőripari Munkások Országos Szabad Szakszervezete összes dolgozói nevében a nemzetgazda- ság termelőerőinek tervszerű fejlesztése, a termelés eme- lése, a szocializmus építése, a dolgozók anyagi és kul- turális jólétének fokozatos növelése érdekében a Bőr-, Cipő-, Szőrme- és Gumiipari Igazgatósággal a mai na- pon kötött

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

A Bőripari szerződés kötelező a bőr-, cipő-, szőrme-, kesztyű-, gépszíjgyártó iparban foglalkoztatott valameny- nyi munkavállalóra és ezek munkáltatóira tekintet nélkül arra, hogy a munkavállaló tagja-e a kollektív szerződést kötő szakszervezetnek, illetve munkáltató üzem (vál- lalat) az iparügyi miniszter főfelügyeletet alá tartozik-e vagy sem.

2—5.

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 6—9. pontjaival.

MUNKAVÁLLALOK JOGAI.

6

4zonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 10. pontjával

MUNKAVÁLLALÓK KÖTELEZETTSÉGEI.

7—8.

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés '1—12. pontjaival.

A VÁLLALATOK (MUNKÁLTATOK) KÖTELEZETTSÉGEI.

9

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 19. pontjával.

MUNKAIDŐ.

10

A munkavállalók rendszeres munkaideje heti 48 óra.

Amennyiben a termelés a 48 órás munkaidő lerövidítését tenr.é indokolttá, úgy a Bőripari Egyeztető Bizottság ja- va?' ita alapján az Iparügyi Minisztérium engedélyt adhat a 6 n-p'ól való eltérésre akként, hogy egy munkanapra legfeljebb 8 munkaóra eshet.

11—29.

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 15—33. pontjaival.

Munkaszüneti napok.

30—39

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 34—43. pontjaival.

MUNKABÉREK.

40—47.

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 44—47. pontjaival.

48.

Tanulók (tanoncok) bérezése a bércsoportok szerint órabérben.

I. területi csoportban 1. éves —.53 Ft 2. éves —.88 Ft 3. éves , 1.24 Ft

II. területi csoportban

—.43 Ft

—.79 Ft 1.12 Ft 49

Két évre szerződ etett tanuló (tanonc).

Az első 8 hónapban az egy éves, a második 8 hónap- ban a két éves, a harmadik 8 hónapban a három éves ta- nuló (tanonc) bérét kapja.

50.

Az egy évre szerződtetett tanuló (tanonc)-

Az első négy hónapban az egy éves, a második négy hónapban a két éves, a harmadik 4 hónapban a három éves tanuló (tanonc) bérét kapja.

51.

A tanulókat (tanoncokat)

1. év 2. év 3. év kitűnő iskolai előmenetel esetén —.05 —.09 —.15 jó iskolai előmenetel esetén —.03 —.07 —.12 megfelelő iskolai előmenetelkor —.02 —.04 —.08

bérkiegészítésben kell részesíteni.

52.

Azonos a gyáripari és bányászati kollektív keretszerződés 105. pontjával.

(2)

186 O. M. B. K ö Z L ö N Y 1949 március 3.

53.

Műszaki munkavállalók szakmai névsora és beosztási besorolása

54.

Vezetőállású műszakiak munkaköri besorolása.

56 Vállalatvezető, A) csoportba tartozó vállalatnál 54 Vállalatvezető, B) csoportba tartozó vállalatnál, 50 Vállalatvezető, C) csoportba tartozó vállalatnál 47 Vállalatvezető, D) csoportba tartozó vállalatnál,

43 Vállalatvezető, E) csoportba tartozó vállalatnál 54 Vállalatvezetőhelyettes, a gyár felelős műszaki veze-

tője A) csoportba tartozó vállalatnál

51 Vállalatvezetőhelyettes, B) csoportba tartozó vállalat- nál

47 Vállalatvezetőhelyettes, C) csoportba tartozó vállalat- 43 Vállalatvezetőhelyettes, D) csoportba tartozó vállalat-nál 50 Műszaki főosztályvezető (kettőnél több osztály veze-nál

tője) tervezési és üzemgazdasági főosztályvezető A) csoportba tartozó vállalatnál

48 B) csoportba tartozó vállalatnál 44 C) csoportba tartozó vállalatnál

47 Műszald, tervezési és üzemgazdasági főosztályvezető- helyettes (kettőnél több oszlályt vezető helyettese) A) csoportba tartozó vállalatnál

45 B) csoportba tartozó vállalatnál / 43 C) csoportba tartozó vállalatnál

42—43 Műszaki anyagbeszerzési, üzemgazdasági és üzem- szervezési, üzemfenntartási, karbantartási, szere- lési, tervezési és szerkesztési osztályvezető A) B) csoportba tartozó vállalatoknál (legalább 500 mun- kavállalót foglalkoztató vállalatnál). Üzemi fő- mérnök. a gyár műszaki vezetőjének helyettese, (2-nél több üzem vezetője) Analitikai, (anyag- vizsgáló) laboratórium vezetője, (kettőnél több mérnök, vagy vegyész beosztottal)

55 Gvakomckok

15—20 Mérnökhallgató gyakornok II. szigorlat után 22 éves korig

10—15 Technikus gyakornok, mérnökhallgató gyakornok II. szigorlat előtt 22 éves korig

<1—9 Műszaki gyakornok (képesítés nélkül) 56.

Időelemzési és normaosztálv 39—41 Időelemzési osztályvezető

38—40 Időelemzési csoportvezető (legalább 3 időelemzfi beosztottal)

36—38 Időelemző 20 éven felüli gyakorlattal 33—35 Időelemző 10 éven felüli gyakorlattal 30—32 Időelemző 3—10 éves gyakorlattal 26—28 Időelemző 3 éven aluli gyakorlati al 29—32 Időfelvevfi

57 Laboratórium

39—41 Analitikai (anyagvizsgáló) laboratórium vezetője íkettőnél kevesebb mérnök, vagy vegyész beosz- tottal)

36—39 Laboratóriumi mérnök 10 éven felüli gyakorlattal 33—35 Laboratóriumi mérnök 5—10 éves gyakorlat ai

technikus 10 éven felüli gyakorlattal

30—32 Laboratóriumi mérnök 2—5 éves gyakorlattal, technikus 5—10 éves gyakorlattat

28—30 Laboratóriumi mérnök 2 éves gyakorlatig, techni- kus 3 éves gyakorlatig

26—29 Laboráns 3 év feletti gyakorlattal 19—26 Laboráns 3 éven aluli gyakorlattal

58.

üzemgazdasági és üzemszervezési osztály

38—41 Osztályvezető 500 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató vállalatnál,

osztályvezetőhelyettes, 500 munkavállalónál többet foglalkoztató vállalatnál,

43 Eladási és ajánlati osztályvezető A) csoportban 42 Eladási és ajánlati osztályvezető B) csoportban 42—43 Előkalkulációs osztály, legalább 500 fizikai munka-

vállalót foglalkoztató üzemrészt kiszolgáló egy- ségben

37—39 Üzemgazdasági, üzemszervezési osztályon dolgozó mérnök, technikus 20 éven felüli gyakorlat a) 34—36 Üzemgazdasági, üzemszervezési osztályon dolgozó

mérnök, 10 év feletti gyakorlattal

30—33 Üzemgazdasági, üzemszervezési osztályon dolgozó mérnök. 3--10 éves gyakorlattal, technikus 10 éves gyakorlat felett

26—29 Üzemgazdasági, üzemszervezési osztályon dolgozó mérnök 3 éves gyakorlatig, technikus 3—10 éves gyakorlattal

21—27 Üzemgazdasági, üzemszervezési osztályon dolgozó technikus 3 éves gyakorlatig

59.

Üzemfenntartási, karbantartási, szerelési, tervezési és szerkesztési osztály.

39—41 Osztályvezető (500 munkavállalónál kevesebbet foglalkoztató üzemben)

Osztály vezetőhely eties (500 munkavállalónál töb- bet foglalkoztató üzemben)

37—39 önálló mérnök 10 éves gyakorlat felett, technikus 15 éves gyakorlat felett (önálló tervező, szerkesztő) energiaszolgáltatás felelős mérnöke 2500 kw. alatt 32—35 önálló mérnök 3—10 éves gyakorlattal, technikus 10—15 éves gyakorlat al, (önálló tervező, szer- kesztő) energiaszolgáltatás felelős technikusa 2500 kw. alatt

30—32 önálló mérnök 0—3 éves gyakorlattal, technikus 3—10 éves gyakorlattal (önálló, tervező, szerkesztő) 26—29 önálló technikus 3 éves gyakortíYttg' (önálló ter-

vező, szerkesztő)

32—35 Beosztott mérnök 10 éven felüli gyakorlattal, tech- nikus 15 éven felüli

30—32 Beosztott mérnök 3—10 éves gyakorlattal, techni- kus 10—15 éves gyakorlattal

26—29 Beosztott mérnök 3 éves gyakorlatig, technikus 3—10 éves gyakorlattal

23—27 Beosztott technikus 3 éves gyakorlatig 27—30 Rajzoló 5 éven felüli gyakorlattal 19—26 Ra.izoló 5 éven aluli gyakorlattal

36—37 Főművezető, főgépész, 20 éven felüli gyakorlattal bíró művezető

34—36 Művezető 10—20 éves gyakorlattal 30—33 Művezető 5—10 éves gyakorlattal 27—30 Művezető 5 éves gyakorlattal

60.

Ü z e m

41 Üzemvezető mérnök, vagy tectt ^us (legfeljebb 2 üzem esetén) 2-nél több üzemet vezető mérnök, vagy technikus helyetlese

38—41 önálló üzemmérnök 10 év feletti gyakorlattal, üzemtechnikus 15 év feletti gyakorlattal

32—35 önálló üzemmérnök 3—10 éves gyakorlattal, üzem echnikus 10—15 éves gyakorlattal

30—32 önálló üzemmérnök 3 éves gyakorlatig, üzem- technikus 3—10 éves gyakorlattal

26—29 önálló üzemtechnikus 3 éves gyakorlatig

32—35 Beosztott üzemmérnök 10 éven felüli gyakorlattal, üzemtechnikus 15 éven felüli gyakorlattal

26—29 Beosztott üzemmérnök 3 éves gyakorlat ig, üzem- technikus 3—10 éves gyakorlattal

23—27 Beosztott üzemtechnikus 3 éves gyakorlatig 36—37 Főművezető, főgépész, 20 éven felüli gyakorlattal

bíró művezető

34—36 Művezető 10—20 éves gyakorlattal 30—33 Művezető 5—10 éves gyakorlattal 27—30 Művezető 5 éves gyakorlatig 37—38 Modellőr 500 munkavállalón felül 35—36 Modellőr 500 munkavállalón alul

(3)

1

1949 m á r c i u s 3. O. M, D, K Ö Z L Ö N Y 137

61.

Megjegyzések.

Oklevéllel rendelkező vegyészre, vegyész-doktorra a mérnökfizetések mérvadók.

Mérnöki munkakörben dolgozó vegyészdoktorra, oki.

vegyészre, vegyésztanárra, orvosra, oki. gyógyszerészre, gyógyszerészdoktorra, a megfelelő mérnöki, abszolutó- riummal, vagy legalább egy szigorlattal rendelkező ve- gyész. illetőleg mérnökhallgatóra pedig a technikusi fize- tések mérvadók.

önállónak tekintendő az. aki munkáját részletbe- menő utasítás nélkül végzi.

62.

Magánalkalmazotti szakmai névsor és bérosztályi besorolás.

Vállalatvezetők 56 Vállalatvezető A csoportban 54 Vállalatvezető B csoportban 50 Vállalatvezető C csoportban 47 Vállalatvezető D csoportban 43 Vállalatvezető F. csoportban

Yállalatvezető-helvetteseL » 54 Vállalatvezetőhelyettes, A csoportban 51 Vállalatvezetőhelyettes, B csoportban 47 Vállalatvezetőhelyettes, C csoportban 43 Vállalatvezetőhelyettes, D csoportban

Adminisztrációs főosztályvezetők:

(több fonlos osztály pl. pénzügyi, eladás', stb együttes vezetője.)

50 Főosztályvezető, A csoportban 48 Főosztályvezető B csoportban 44 Főosztályvezető. C csoportban

Adminisztrációs főosztályvezető-helyettesek:

(több fontos osztály pl. pénzügyi, eladási, stb. együttes vezetője.)

47 Adminisztrációs főosztályvezető-helyettes.

A csoportban

45 Adminisztrációs főosztályvezető-helyettes.

B csoportban

43 Adminisztrációs főosztályvezető-helyettes.

C csoportban

63

Osztályvezetők, csoportvezetők

36—37 Osztályvezető, (aki az A, B csoportba tartozó vál- lalatnál a munkaköri névsorban nincs felsorolva) 36—37 Osztályvezető (C, D, E csoportba tartozó vállala-

toknál)

36—37 Osztály vezetőhelyettes, (aki az A, B csoportba tar- tozó vállalatnál a munkaköri névsorba nincs fel- véve)

34—35 Irodavezető, (E csoportba tartozó vállalatoknál, aki nincs felsorolva)

32—33 Osztály vezetőhelyettes. (C, D, E csoportba tartozó vállalatoknál)

32—33 Raktárvezető, (egy telepen lévő összes azonos jel- legű raktárak irányítója)

32—33 Kontírozó vezető könyvelő, (a kontírozás egész netét irányítja)

32—33 önálló rezsi-, anyag- és bérfelosztó, (irányító munkakörben)

32—33 Belföldi eladási ügyleteket önátlóan lebonyolító tisztviselő (irányító munkakörben)

30 Bérelszámolási csoportvezető

29 Adminisztrációs csoportvezető, (egy osztály kere- tén belül, ha munkaköre egyébként nem maga- sabb minősítésű)

64.

Könyvelők.

44 Könyvelési osztály vezetője, A) csoportban 43 Könyvelési osztály vezetője, B) csoportban 43 Ozemkönyvelési osztály vezetője, A) csoportban 42 Üzemkönyvelési osztály vezetője, B) csoportban 42 1 Könyvelési osztály vezetőhelyetles, A) csoportban 36—37 Üzemkönyvelés felelős vezetője, (B, C, D csoportba

tartozó vállalatoknál)

36—37 Főkönyvelő állandó helyettese, (mérlegkészítéssel is megbízva B. C, D csoportba tartozó vállalatok- nál)

34—35 Könyvelési ellenőr, (az egész könyvelést rendsze- resen ellenőrzi)

32—33 Kontírozó vezető könyvelő, (a kontírozás egész menetét irányítja beosztottakkal)

32—33 önálló rezsi-, anyag- és bérfelosztó, (irányító munkakörben beosztottakkal)

31 önálló folyószámlavezető, (irányító munkakörben.

beosztottakkal)

31 önálló könyvelő E csoportba tartozó vállalatoknál, (az egész könyvelést egyedül, vagy egy-két be- osztottal végzi, legalább nyersmérleget készít) 30 Beosztott könyvelési ellenőr, (a vállalati admi-

nisztráció egyes részleteit ellenőrzi)

30 Gépkönyvelő, (teljes szakismerettel és gyakorlat- tal. önállóan kontíroz)

29 Önállóan nyersmérleget készítő kontírozó könyvelő 28 Gépkönyvelő, (kontírozott anyagot szakismerettel

rendez és könyvel) 28 Kontirozó könyvelő 28 önálló folyószámlavezető 28 Rezsi-, anyag- és bérfelosztó

27 önálló könyvelő, (nagy gyakorlattal, könyvelési szakismerettel)

25—26 Beosztott könyvelő, (üzemi is. önállóan könyvel.

de nem kontíroz)

25—26 Anyagkönyvelő, (anyagkartotékokat vezet, nem raktári beosztásban)

20—24 Gépkönyvelő

20—24 Beosztott folyószámlavezető, (A, B csoportban tar- tozó vállalatoknál)

15—19 Gyakorlott könyvelési adatgyűjtő 13—14 Könyvelési kartonkiszedő 13—14 Könyvelési adatgyűjtő

65.

Ellenörök.

43 Ellenőrzési osztály vezetője A) csoportban 42 Ellenőrzési osztá'y vezetője B) csoportban 34—35 Könyvelési ellenőr (az egész könyvelést rendsze-

resen ellenőrzi)

32—33 Kalkulációs ellenőr (az elő- és utókalkulációt rend- szeresen ellenőrzi)

30 Beosztott könyvelési ellenőr (a vállalati adminisz- tráció egyes részeit ellenőrzi)

29 Számlaellenőr kalkulációs munkával 27 Szám'aallenőr kalkulációs munka nélkül

66.

Kalkulátorok.

43 Kalkulációs osztály vezetője A) csoportban 42 Kalkulációs osztály vezetője B) csoportban 36—37 Főkalkulátor (C., D., E. csoportba tartozó vállala-

toknál)

32—33 Kalkulációs ellenőr (az elő- és utókalkulációt rend- szeresan ellenőrzi)

30 önálló kalkulátor

28 Beosztott kalkulátor (nagyobb gyakorlattal és szak- ismerettel)

25—26 Beosztott kalkulátor (egyszerű munkát végez) 15—19 Gyakorlott kalkulációs adatgyűjtő

13—14 Kalkulációs adatgyűjtő 67.

Anyagbeszerzési tisztviselők.

43 Anyagbeszerzési osztály vezetője A) csoportban 42 Anyagbeszerzési osztály vezetője B) csoportban

(4)

183 O.M.B. K Ö Z L Ö N Y 1949 március 3.

43 Exportosztály vezetője A) csoportban 42 Exportosztály vezetője B) asoportban 42 Exportosztály vezetőhelyettes A) csoportban 42 Anyagbeszerzési oszt. vezetőhelyettes A) csoportban 36—37 Export-importügyleteket teljes szakismerettel le-

bonyolító tisztviselő

32—33 Teljesen önálló anyagbeszerző (irányító munka- körben)

29 Anyagbeszerző (teljes szakismerettel, irányítás mel- lett)

27 Tárgyalóképes anyagbeszerzési tisztviselő 25—26 Gyakorlott élelemtári beszerző

15—19 Beszerzési nyilvántartó 15—19 Élelemtári beszerző

68.

Eladási tisztviselők.

43 42 43 42 42 42

A) osoportban B) csoportban A) csoportban B) csoportban Eladási ostzály vezetője

Eladási osztály vezetője Kereskedelmi osztály vezetője Kereskedelmi osztály vezetője

Kereskedelmi osztály vezetőhelyettes A) csoportban Exportosztály vezetőhe'.yettes A) csoportban 36—37 Export-importügyleteket teljes szakismerettel le-

bonyolító tisztviselő

32—33 Teljesen önálló belföldi eladási tisztviselő (irányító munkakörben)

29 Eladási tisztviselő (teljesen szakismerettel, irányí- tás mellett)

27 Tárgyalóképes eladási tisztviselő 25—26 Beosztott eladási tisztviselő 15-^19 Rendelés és forgalomnyilvántartó

69.

Szállítással foglalkozó tisztviselők.

43 42 32—33 32—33 30 29 29 28 27 25—26 15—19 13—14

A) csoportban B) csoportban Szállítási osztály vezetője

Szállítási osztálv vezetője

Tarifőr- #

Vámkezelő szakvizsgával

Szállítási diszponens (nagy gyakorlattal, beosztot- takkal)

Vámkezelő ffzakviasga nélkül (nagy gyakorlattal) Belföldi fuvarlevél felülvizsgáló

Szállítási ügyeket önállóan intéző tisztviselő Vámkezelő szakvizsga nélkül

Szállítási tisztviselő gyakorlattal Beosztott szállítási tisztviselő Szállítmányfelügyelő (pénzt is kezel)

70.

Pénztárosok, pénzbeszedők.

44 Pénzügyi osztály vezetője A) csoportban 43 Pénzügyi osztály vezetője B) csoportban 42 Pénzügyi osztályvezetőhelyettcs A) csoportban 33 Főpénztáros (B. csoportba tartozó vállalatoknál,

vagy több pénztár elszámolását végzi)

31 Főpénztáros állandó é s tényleges helyette;« (egye- temleges felelősséggel, A., B. csoportba tartozó vál- lalatoknál)

30 Pénztáros (A, B, C. csoportba tartozó vállalatok- nál, pénztárkönyvet vezet)

29 Főpénztáros állandó és tényleges helyettese (A. B csoportba tartozó vállalatoknál)

28 Pénztáros (D, E. csoportba tartozó- vállalatoknál, pénztárkönyvet vezet)

25—26 Pénztárba beosztott tisztviselő 13—14 Kézipénzt árkezelő

13—14 Pénzbeszedő

71

Számlázok és számlafolyósítók.

42 Számlázási osztály vezetője A) csoportban 42 Folyószámlaosztály vezetője A) csoportban 42 Számlál ikvidációs osztály vezetője A) csoportban 30 Számlafolyósító önálló hatáskörben

29 Számlaellcnőr kalkulációs munkával 29 önálló gépszámlázó

28 Számlázó kalkuláció alapján 27 Gépszámlázó

27 Számlaellenőr kalkulációs m u n k a nélkül 27 Szánvalikvidátor\.

25—26 Beosztott számlafolyósító 20—24 Számlázó árjegyzék alapján 15—19 Számlanyilvántartó

13—14 Számlaszerelő 13—14 Számlaleíró

72.

Személyzeti és bérelszámoló tisztviselők.

A) csoportban A) csoportban B) osoportban A) csoportban B) csoportban A) csoportban

B) csoportban A) csoportban A) csoportban 42 Bérelszámolási osztály vezetője

43 Jogügyi o ztály vezetője 42 Jogügyi osztály vezetője 43 Személyzeti osztály vezetője 42 Személyzeti osztály vezetője 43 Munkásügyi osztály vezetője 42 Munkásügyi osztály vezetője 42 Eladási osztály vezetőha'yettes 42 Jogügyi osztály vezetőhe^yettes

30 Személyzeti előadó (bér- és szociálpolitikai ügye- kot önállóan intéz)

30 Szolga ati viszonyt terhelő adó- és illetékügy elő- adó • 30 Bérügyi előadó

30 Bérügyi ellenőr

30 Munk&erőgazdálkodási előadó 30 Bérelszámolási csoportvezető 28 önálló akkordbéreiszámoló 28 Illetményezámfejtő

27 önálló bérelszámoló nagy gyakorlattal (A., B. cso- portba tartozó vállalatoknál)

27 Adó- és illetéliszámfejtő (bevallások kimunkálását és számfejtését végzi)

27 önálló bérelszámoló (akkordot nem számol, C., D., E. csoportba tartozó vállalatoknál)

25—26 Beosztott bérelszámoló (az egyes fázisokat végzi, A., B. csoportba tartozó vállalatoknál)

25—26 Beosztott illetményszámfejtő (az egyes fázisokat végzi, A., B. csoportba tartozó vállalatoknál) 25—26 Társadalombiztosítási számfejtő

15—19 Gyakorlott bérelszámolási adatgyűjtő 13—14 Bérelszámolási adatgyűjtő

25—26 Bérszámfejtő (a bruttó összegek alapján a bérlis- tát készíti)

73 Statisz itkusok-

42 Statisztikai osztály vezetője A) csoportban 36—37 Vezető statisztikus (irányító munkakörben)

30 önálló statisztikus (a vállalatra vonatkozó összes terv- és termelési statisztikai munkákat kiértékeli) 28 Beosztott statisztikus

20—24 Statisztikai kimutatás és nyilvántartáskészítő (lét- szám-, bér-, stb. kimutatás készítőié)

13—14 Statisztikai edatgyüitö 74.

Levelezők, gyors- és gépírók.

36—37 Önállóan fogalmazó, ügyintéző export-import leve- lező

36—37 Kettőnél több idegen nyelven fogalmazó önálló levelező

34—35 Két idegen nyelven önállóan fogalmazó levelező 32—33 Kettőnél több idegen nyelven dolgozó gyors- éa

gépíró

31 Egy idegen nyelven önállóan foga'mazó levelező 31 Kettőnél több idegen nyelven diktálás után gépíró 29 önállóan fogalmazó levelező (teljes szakismerettel) 29 Két idegen nyelven diktálás után gépíró

29 42—«56. bérosztáiyokba besorolt munkavállalók mellé beosztott bizalmi ügyeket is intéző, önállóan fogalmazó gyors- és gépíró

(5)

1949 március 3. O . M . B . K 0 Z 1 0 N Y 189 28 önái.óan fogalmazó levelező (gyakorlattal)

28 Egy idegen nyelven dolgozó gyors- és gépíró 27 önállóan fogalmazó gyors- és gépíró 27 Egy idegen nyelven diktálás után gépíró

27 Kvalifikált gyors- és gépíró (műszaki munkakör- ben és műszaki ismeretekkel)

25—26 Levelező (begyakorlott levélmintákkal dolgozik. A., B. csoportba tartozó vállalatoknál)

25—26 Magasan kvalifikált gyors- és gépíró 20—24 Kvalifikált gyors- és gépíró

15—19 Gyakorlott gyors- és gépíró 13—14 Gyors- és gépíró

9—10 Gépíró gyakorlattal

7—9 Gépíró (mechanikus munkaerő)

31 Két idegen nyelven dolgozó gyors- és gépíró 75.

Raktári tisztviselők.

32—33 Raktárvezető (egy telepen lévő összes azonos jel- legű raktárak irányítója)

30 Nagyobi} raktár vezetője (beosztottakkal) 28 önálló raktárnok (A., B., C. csoportba tartozó vál-

lalatoknál)

27 öná-ló anyagátvevő áruismerette]

27 Raktárvezető adminisztrációs munkával 15—19 Raktárkezelő anyagismerettel

13—14 Beosztott raktári tisztviselő

13—14 Raktári kartotékvezető (mennyiség- és árnyilván- tart ássál)

11—12 Raktári átvevő és kiadó 76

Gondnokok, tolmácsok, nyomozók.

32—33 Tárgyaló tolmács több nyelven 31 Tárgyaló tolmács egy nye-ven 31 Gyárgondnok

30 Fordító tolmács több nyelven 30 Székházgondnok

29 Telepgondnok

29 Fordító tolmács egy nyelven 29 önálló nyomozó

28 Segédnyomozó 77.

Irattárosok, kezelők.

27 Irattárvezető (központi irattárat vezet, beosztottak- kal, A., B., C. csoportba tartozó vállalatoknál) 20—24 Irattárvezető (D., E. csoportba tartozó vállalatok-

nál)

15—19 Irattáros (egy osztály irattárát önállóan kezeli) 15—19 Teljesen begyakorlott nagy teljesítményű másoló-,

sokszorosító- és címírógépkezelő 16—18 Iktató

16—18 Irattári beosztott 16—18 Expedíciós beosztott 16—18 Kézbesítő nagy gyakorlattal

11—12 Gyakorlott máso'ó-, sokszorosító- és címírógép- kezelő

11—12 Kézbesítő

9—10 Másoló-, sokszorosító- és címirógépkezelő 78.

Telefonkezelők.

28 Telefonkezelő különleges beosztásban (mely idegen nyelvtudást feltételez)

28 Telefonkezelő 100 mellékállomáson felül 10 befutó vonalon félül

27 Telefonkezelő 50—100 mellékállomással, 10 befutó vonalon felül

25—26 Telefonkezelő 25—100 mellékállomással, 10 befutó vonalig

20—24 Te-efonkezelő 10—50 mellékállomással, 5 befutó vonalig

15—19 Telefonkezelő 10—25 mellékállomásig, 3 befutó vonalig

13—14 Telefonkezelő 10 mellékállomásig, 3 befutó vo- nalig

11—12 Telefonkezelő 10 mellékállomásig, 2 befutó vo- nalig

7«.

Bőrgyári szak tisztviselők.

32—33 Önálló nyersbőrátvevő

32—33 ö n á l ó készbőrminősítő (szortírozó»

30 Gyakorlott nyersbőrátvevő 30 Gyakorlott készbőrminősítő 28 Nyersbőrátvevő

28 Készbőrminősítő

80.

Egyéb adminisztrációs tisztviselők és alkalmazottak.

Üzemi konyha vagy élelemtár vezetője (2—5000 létszámmal)

Üzemirnok (1500 létszámon felüli üzem vagy üzemrész önálló adminisztratív intézője)

42—56. bérosztályokba sorolt munkavállalók mel- lett bizalmi ügyeket intéző, önállóan eljáró titkár Ügyintéző összekötő önálló hatáskörrel (a felsőbb ipari szervek felé)

Üzemirnok (500—1500 létszámú üzem vagy üzem- rész önálló adminisztratív intézője)

Ügyintéző összekötő (hatóságok, vállalatok és más gyárak felé)

Üzemi konyha vagy élelemtár vezetője 1—2000 lét- számmal

Beosztott ügyintéző összekötő

Üzemi konyha vagy élelemtár vezetőié 1000 munka- vállalóig

Üzemirnok (100—500 létszámú üzem vagy üzem- rész önálló adminisztratív vezetője)

Térmester

Általános kereskedelmi vagy üzemi tisztviselő szakismerettel

Hatóságoknál és hivataloknál utasításra eljáró segédtisztviselő (kizárólag ebben a munkakörben foglalkoztatva)

Beosztott kereskedelmi vagy üzemi tisztviselő Kartotékvezető

Fénymásoló Rajznagyító

Üzemi nyilvántartási segéderő gyakorlattal Üzemi nyilvántartási segéderő

Beosztott kartotékkezelő 31

31 31 31 29 29 29 27 27 27 25—26 25—26 15—19 15—19 13—14 9—10 9—10 7—8 1—6 9—10

81

ebben • a Hivatalsegédek, portások-

16—18 Penzbeszedő hivatalsegéd (rendszeresen munkakörben foglalkoztatva)

16—18 Hivatalsegéd belső irodai beosztásban 16—18 Központi irodai portás

16—18 Hivatalsegéd bizalmi munkakörben 11—12 Hivatalsegéd fontosabb beosztásban

9—10 Gyakorlott hivatalsegéd

7—8 Hivatalsegéd (egyszerű munkát végez) 82

Gyakornokok.

I. Kezdők 18 éven felül, vagy legalább 6 középiskolai végzettséggel

II. Kezdők 18—20 év között, vagy 4 középiskolai (8 általános iskolai végzettséggel)

III. Kezdők 18 évig (4 középiskolai, vagy 8 általános iskolai végzettség nélkül)

IV. Kezdők 16 évig

Gyakornoki fizetések:

I. ter. csoport I. 280 —

II. 260.—

III. 243.—

IV. 227.—

II. ter. csoport 252.—

234.—

219.—

204.—

Gyakornoki évek:

Négy középiskolai, vagy 8 általánosiskolia végzett- séggel 3 év; 6 középiskolai végzettséggel 2 év; érettségi- v e i 1 év. Ha a gyakornok a gyakorlati éve letelte előtt

(6)

190 O. M. B. KÖZLÖNY 1949 március 3.

munkakörét úgy látja el, hegy a munkája megfelel be- osztásában az általános színvonalnak, vagy azt megha- ladja, úgy a gyakorlati évek letelte előtt is az egyébként reá munkaköre szerint vonatkozó kategóriába kell be- sorolni. A gyakornokok csak időbérben foglalkoztathatók.

Magasabb bérosz'ályba sorolás

a) Azt az 1—31. bérosztályba tartozó adminisztartív munkavállalót, akit az előző kollektív szerződés szerint 25 évet meghaladó gyakorlati ideje alapján eggyel ma.

gasabb bérosztályba soroltak, munkakörének megfelelően kell besorolni, de fizetését úgy kell megállapítani, hogy az lehetőleg ne változzék.

b) Azokat az 1—33. kategóriába sorolt munkavállaló- kat, akik az aiant megnevezett és az illetékes szakszer- vezet által előírt szakvizsgát sikerrel letették, továbbá a szakvizsga anyagának megfelelő munkakörben vannak ténylegesen és állandóan foglalkoztatva, egy kategóriával feljebb kell sorolni:

Képesített mérlegképes könyvelői vizsga (40.550/1948.

K. sz. M. rend.)

Üzemgazdasági vizsga (Korm. rend. folyamatban).

Üzemstatisztikai vizsga (Korm. rend. folyamatban).

Üzemkönyvelői vizsga (21.743/1948. 111.(1. Ip. M. sz.

engedély).

Az a)—b) pontokban felsorolt mindkét körülmény esetén is csak egy bérosztállyal lehet feljebb sorolni.

Adminisztrációs munkavállalók csoportvezetői fogalma.

Adminisztratív munkakörbe tartozó munkavállalók közül csoportvezetőnek azt lehet tekinteni, aki legalább 3 adminisztrációs munkakörben foglalkoztatott munkavál-

laló munkáját önállóan és ténylegesen irányítja, és a csop, munkájáért a munkáltatónak, illetve megbízottjá- nak felelősséggel tartozik. Csoportvezetőt külön csoport- vezetői pótlék nem illeti meg. mert ezt a besorolásnál kell figyelembe venni.

Osztályvezető fogalma:

Adminisztratív munkakörben osztályvezetőnek azt a munkavállalót lehet tekinteni, aki legalább 3 fontos cso.

portból álló osztályt, vagy 3 csoportnak megfelelő lét- számú adminisztratív munkavállaló munkáját ténylege- sen és önállóan irányíja és vezeti és a csoport munká- jáért közvetlenül a munkáltatónak, vagy megbízottjának felelősséggel tartozik.

Főosztályvezető fogalma-

Adminisztratív munkakörben főosztályvezetőnek azt lehet tekinteni, aki legalább kettő, vagy annál több fon- tosabb (pl. pénzügyi, könyvelési, eladási stb.) osztály együttes vezetője, ezen osztályok munkáját ténylegesen irányítja és az osztályok munkájáért közvetlenül a vál- lalatvezetőjének, vagy helyettesének tartozik felelős,

«éggel.

83.

Bőripari munkakörök besorolás»

20 Abstóoolás sámich-bőröknél 18 Aláhúzás

11 Anyagraktári segédmunkák 10 Apretálás

18 Átadásra előkészítés 12 Átadásra helyreszállítás 19 Beégetés

14 Behordás

13 Bemérés, összehajtás 18 Besózás tömbre (vágóhidon) 20 Bladzsirozás gépi

18 Box kézi taszító 11 Boxkenő

10 Box raktári munkálatok 7 Bőrhulladékösszehordás 10 Börlemosás kenés előtt

14 Bőrszállítómunkák műhelyen belül és műhelyek között

11 Brozsirozás 15 Csatornatisztítás 20 Cseres gépfaragás

16 Cseres lúgozás (nyitott extrakció) 8 Cserszárítómunka

12 Cserzőanyagőrlő 11 Díszműpréselés 10 Egyéb asztali munkák

16 Facsarógépmunkálatok (préselés) 11 Farokkivágás

11 Fekete és színes kenés

11 Fekete svéd festéktáblán, száraz 19 Fekete svéd kézi csiszolás 20 Félkész- és készáruosztáiyozás 11 Felületmérés

8 Felületmérés segítője 11 Felsőbőrolajozás 12 Festékszórás

8 Festékszóró segítője 5 Forgácskihordás 8 Fűrészporbarakás 4 Fülszőrvágás 12 Gépaláhúzás 14 Gépi barkázás 20 Gépfaragás (króm) 16 Gépfényezés 20 Gépnyakas hasítás 18 Géppuhítás

18 Gépszíjmosás, gépen 13 Gépszíj nyújtás 18 Gépszíjrámázás

16 Géptaszítás dob taszítógépen 16 Géptaszítás kapkodógépen 16 Géptaszítás mignongépen, box 18 Géptaszítás táblásgépen 14 Gépüvegelés

12 Gépvasalás (altéra és hidraulikus) 11 Gyapjúmosás

14 Hasítógépnél beeresztő 13 Hasítgép húzómunka 20 Hasítómester (gépfelelős)

18 Hengerelés 14 Hcrdózsirozás

14 Husolás kihordósgéptól 18 Husológépmunka 18 Húzómunka (cseres) 16 Impregnáló

12 Járműrerakás 16 Kádürítő 12. Kalodázás

8 Kesztyűbőrnél puderozás 18 Kézi aláhúzó

18 Kézi barkázó 20 Kézi blachirozás 18 Kézi bleicholás 20 Kézi buffolás 20 Kézi faragás

20 Kézi firmolás (meszes stuccolási 20 Kézi húsolás

19 Kézi kopasztás, apró bőrökn. l 8 Kézi porolás

18 Kézi puhítás

20 Kézi stollólás fehértimárságban 20 Kézi stollólás, II. fehértimárságban 20 Kézi taszítók, cseres árunál 11 Kézi vasalás

14 Kitörlés

16 Kopasztó gépmunka, táblás gépen 12 Korong- és egyéb csiszolás 11 Könnyű krómbőrszárítás 11 Körmözés

14 Krómfőzési munkák

14 Króm hordó.műhelv munkák 20 Krupponálás

12 Krupponáló segítője 17 Krupponkaparás 20 Lakkszórás 11 Lakkszórás segítője 12 Lifthezhordás

18 Marhabőrszínelés és kopasztás géppel

(7)

1949 március 3. OJM. B. K Ö Z L Ö N Y 191 16 Meleghengertaszítás (Turner 288)

14 Meszes és áztatósmunka (segédmunka) 11 Meszes hasíték körülnyírása

13 Meszes partiszámozás 20 Minősítés és forgatás 5 Műhelyi segédmunkás 5 Műhelyi takarító 1 Napszámos fiú

18 Nedves csiszolás kövön 11 Nedves vasalás (Duravel) 19 Nehéz bőrök kézi kopasztása 19 Nehéz bőrök táblánzsírozása 20 Nyersbőrátvevő

11 Nyersbőrben fülezés 13 Nyersbőrmérés 13 Nyersbőrmázsamunka

13 Nyersbőrszállítás (tisztítóhelyre) 15 Nyersbőrtisztítás

18 Nyersbőr vágóhelyi összeszedése 18 Nyersbőrválogatás (vágóhídon) 20 önálló vegyszerfőző

16 összehajtás (vágóhídon) 7 Puderozás

15 Quadratáru rámázása kapoccsal 17 Quadratáru rámázása szeggel 20 Sertésbőr zsírtalanítása 13 Sómentesítéshez hordás 13 Sózóhelyre szállítás

5 Sörényvágás

18 Streicholás (fehértimárság) 10 Stuccolás (körülnyírás) 14 Sulfiíálás (kivon atfőzés) 17 Súlycsoportbeosztás 17 Súlycsoportmérés 11 Szárítás

14 Szárítás nehéz bőröknél, 2 m-nél magasabbra akasztva 14 Szélpuhítás

20 Színelés

18 Szivattyú kezelése (önálló lekezelő) 11 Szőrmosás

16 Talphalványítás (bleicholás) 13 Talpraktári munkák 11 Tamponálás

10 Táblafestés

18 Téblástaszítás gépen, nagy bőrökkel (blanck, gépszíj) 16 Tanin gyári szivattyús (zárt eztrakció)

15 Taszítás gépen .mignon, simson. turner, jfóli) 14 Tömbről felszedés

11 Töretés géppel, kesztyűbőröknél 14 Töretés lábbal fehér timárságban 14 Triumph hordó munkák

11 Udvaron száilítás 13 Vagónkirakás

16 Vasetta és vixos tehénből- préselése (vizes) 19 Velúr és nubuk csiszolás

10 Vizes tábla festés (fehér tímárság) 14 Vízreeresztés

84

Cipőgyári munkakörök, felsorolása.

8 Acél lágyékfelmérés

14 Ágó cipő felsrófolyt felszegezés kézi vagy gépi 17 Ágó cipőnyakalás kézzel vagy géppel

16 Ágó cipőnyakpréselés

16 Ágó sipősarkalás kézzel vagy géppel 8 Ágéra való borzolós géppel

16 Ágó talpragasztás (préselés) 1 Anyagleadó kötöző

12 Baba erősítő tűzés 14 Baba igazító

1 Befűzés, párosítás

9 Bekaptázó, kikészítő, fával 16 Bekaptázó, saját fára

16 Bekötő kézi tömegtermelésnél 11 Bélés cvikkolás

9 Bélés körülvágás 5 Bélésmosás 12 Bélés serfelö 11 Béléstűzés

13 Bőrszél égető, gépi 19 Bőrvágó szabász

16 Bukkoló kézzel vagy géppel 13 Cell kaplicsákózás

1 Cementező

5 Címkeragasztás és bevágás 13 Csákozó anyagok összeállítása 10 Csattfelvarrás

6 Csattozó 14 Csizmasámfázás 11 Csizmaszár visszahajtás ,17 Dísztűzés

1 Dobozolás

11 Egyéb csiszolások, sarokvas felveréa 13 Egyéb kellékek csákózása

12 Egyenlítés (egalizálás)

20 Előhúzás (überelés kézzel vagy géppel) 7 Endliző, dörzsölő

13 Faktisz alsófolt

20 Fárahúzás, egész cvikkolás kézzel vagy géppel 10 Fasarokbehúzás bőrrel

8 Faszegcsiszolás (durva) 8 Faszegvágó, kézzel

19 Fazcnozás kézzel (kézi tömegtermelés) 8 Fedő talpbélés beragasztás

11 Fehér porozás

7 Fej- és talpcementezés

16 Fej, orr, kéreg, hátsószíj, szár eldolgozás 16 Fej, talp, körülvágás kézzel

11 Felsőbőr kihajtás, felkszi 4 Felsőbőr kivágó

1 Felsőbőr szélenyvezés 10 Felsőbőr szélkörülvágás

7 Felsőfoit csiszolás (durva) 13 Felsőfolt készítés

10 Felsőrészhasí'ó (egalizálás) 9 Felsőrész felfoglaló sarok résznél 9 Felsőrész kant kihajtás

13 Felsőrész tűzőnő

14 Féltalp felverés géppel és körülvágás 14 Finom csiszoló, talp, sarok (bimzelő)

8 Flekk állítás

20 Flekszi cvikkelő, fárahúzó kézzel 18 Flekszi klammerfoglaló

16 Főrészzserfelő 17 Főrésztűzőnő

12 Fűzőkarikaluggaló, kapcsoló 2 Fűzés

13 Fűzősortüzés • 16 Gépcsavarszegező

12 Gépencakkozó 8 Gépi bélyegezés 12 Gépi bélyegző, számozo 19 Gépi fazonozó és risztelő

4 Gépi talpcemen ező 18 Gépi vasaló 18 Gépkalapálás

18 Géprámázó, klammerozó 12 Hasító (nyak)

12 Házic'pő-cvikkoló 12 Házicipő-sarkaló 12 Házicipő-talpaló

13 Hulladék szabás erősítéknek 12 Húzótűző

16 Javító stifíelő 7 Jelölő 18 Kantcvikkolás

12 Kantkikalapálás sarokhoz

16 Kantleszegezés kézzel vagy gépp ! 11 Kantrámázás kézzel

10 Kapli- és kéregkivégás 13 Kapli- és kéregragasztás

3 Kaptafaelőkészítés 14 Kaptafakihúzó

15 Kellékvágó szabász (bőr, vászon) 3 Kéregcakkozás

9 Kéregélezés, kapliélezés 11 Kéreg- és kaplicsiszolás

7 Kéregkenés, kihúzás 13 Kéregmarás

9 Kéregrész vasalás

\

(8)

192 O . M . 0 . K Ö Z L Ö N Y 1949 március 3.

18 Keresztülvarró

18 Kész felsőrészbevizsgéló 16 Rakattsarokfelverés, géppel

8 Kézi bélyegző, számozó 13 Kézi csavarozás 18 Kézi kalapálás

10 Kibélelés, bainizás, glengezés 1 Kifűzés

8 Kireszelés géppel 10 Kireszelés kézzel

2 Kitexelés, szegkiszedés 4 Klammerkiszedés 18 Kompiett csákózó bőrből 17 Kompié t tűzőnő

17 Komplett ragasztó 8 Közbélelő 16 Krémező (kézi)

13 Lágyékbetét talptoldás V, 9 Lágyékcsiszolés

8 Leágózás ágócvikkolás után 6 Lemosás

11 Luggaló és beverő

15 Lyukasztó kézzel vagy tűzőgéppel 13 Mángorlás au omata

13 Mángorlás kézi vezetés

7 Márkázás, számozás, típusjelölés 9 Masnivarrás

4 Mintaelrakó 16 Mintasokszorosító 20 Mintavágó szabász 20 Munkaátvevő bevizsgáló 13 Nubukjavítás és befújás

9 Nyakszélelővágás kézzel 13 Nyelvtűző

18 Oldalbehúzás 19 Orrbehúzás

19 Orrfoglalás dróttal, flekszi 12 Orrkeménység, rámakivágó 16 önálló kikészítés

18 Parafaigazító 7 Párosítás 13 Partie-összeállító

8 Patkófelverés 8 Patkórészcsiszolás 14 Perforáló csak gépi 13 Rádlizás

18 Rakottsarkaló kézzel 20 Rámabevarró (Gold Year)

1 Rámaelőfestés

9 Rámalgazítás, fonalelvágás 9 Rámakalapálás géppel 11 Rámaklammer lekalapálása 13 Rámarecézés

4 Rámasarok talpszélfestés 11 Rámaszeletelés

18 Rámázás kézzel 14 Ránclehúzó (valkoló)

5 Ráncnyomó

C Repülővászon beragasztása 1 Részragasztó

8 Rézszeg, texlekalapálás 17 Risztcementezés

18 Sarokbehúzó (fersni cvikk) 16 Sarokcsiszoiás (durva és finom)

5 Sarokeleje levágás 10 Sarokdíszítés

5 Sarok- és talpszélviaszoló 8 Sarokfrontvágó és csiszoló 2 Sarokhordás és osztályozás 11 Sarokkant rádlizás

16 Sarokmarás . 10 Sarokrámázás

8 Sarokösszerakás (sapszli) 8 Sarokösszeszegezés (sapszli) 8 Saroksajtolás (préselés) 14 Sarokszegezés

16 Sniftnyomás 16 Snittnyomás rádlival 13 Süllyesztett sarok vasbeépítés 20 Szabász munkaátvevö (bevizsgáló)

1 Szálazó

4 Számozó 13 Szárösszetűző

8 Szegecselés géppel 9 Szegecselés kézzel

1 Szegrakás

1 Szélfestő cementező 15 Talpállító

9 Taipbélésfoglalás

14 Taipbélésfoglalás, ha kézzel körül is vág 5 Talpbélésfoglaló géppel

8 Taipbélésfoglaló kézzel 14 Talpbéléshasító (Gold Year)

5 Talpbélésragasztás (kassirozés'i 9 Talpborzo'.ás

16 Ta.p-, bélés- és kéregcsákózó 18 Talpcsákózó

4 Talpcsiszolás sarok alatt 8 Talpdíszítés

8 Taip- és kéregkalapálás 16 Talpfelvarrás saroknál

13 Talpfényezés (polírozás) sarok 16 Talpfényező, kézi tömegtermelésnél

5 Talpfestés

2 Talp-, kéreg- és rámaáztatás 9 Talprámázás szeggel vagy cementtel 16 Talpszegező géppel

11 Talpszélbedörzsölés

14 Talpszélkitisztítás abnémoló géppel :0 Talpszélmarás

12 Talp-, talpbélés- és kéregformázó 20 Talpvarró, doplizó

13 Talpvégtoldás 18 Textilszabász tl Tömés, apreturozás 16 Utánpucoló

11 Varra'-vályunyitás és takarás 14 Varratvályuvágás

13 Vasa lés 4 Vasaló 1 Viaszkkaparás 6 Virslizft

Cipőipari kézi tömegtermelők 22 Mintavágó tervező

11 Felsőrészkészítésben egyéb mellékmunkákat végző segítő

19 Eisőosztályú férfi-női varrott készítő 18 Másodosztályú férfi-női varrott készitő 18 Elsőosztályú férfi-női szeges készítő 17 Másodosztályú férfi-női szeges készítő

A kézműves jellegű iparűzés szokásos kereteit meg- haladóknak azaz gyárszerűeknek kell tekinteni az olyan üzemeket (A 78.000/1923. K. M. sz. r. 4. §-ának 3. pontja kiegészítése.):

1. Amelyekben elemi erővel hajtatott munkagépet használnak és állandóan legalább 10 alkalmazottat fog- lalkoztatnak, feltéve, hogy a termelés kizárólag tovább eladók részére történik;

2. Amelyek nem csupán tovább eladók részére ha- nem a fogyasztók közvetlen kielégítésére is dolgoznak ugyan, de elemi erővel hajtatott munkagépet használnak és állandóan legalább 20 alkalmazottat foglalkoztatnak, végül

3. Amelyekben elemi erővel hajtott munkagépet nem használnak ugyan, de állandóan legalább 25 alkalmazot- tat foglalkoztatnak.

Az előző bekezdés 1—3 pontjaiban említett alkalma- zol ti létszám szempontjából csak a műszaki tisztviselőket és az illető ipar körébe vágó szakmunkát végző 1—1 ipartelepen, műhelyben, üzleteben dolgozó, illetőleg on_

nan irányított segédeket és szakmunkásakat lehet számí- tásba venni. — A tanoncokat nem lehet számításba venn'

85

Szőrmegyári munkakörök besorolása 12 Áztatóból kidobás

20 Bárány és birka kézi husolása 8 Bélyegezés

(9)

1949 március 3. O. M.B. K Ö Z L Ö N Y 193 18 Bevágott és javított bőrök varrása

12 Blendolás kézzel 14 Blendolás pisztollyal

8 Bőrhasogatás

10 Bőrhulladék és gyapjú hordása 20 Bőrök bevágása és javítása

8 Bőrök porolása gépen 14 Csávázási munkálatok 13 Csávázókádba ki- és berakás 17 Csiszolás géppel

11 Fehér nyersbőr raktári munkák 14 Fehér vagy festett bőrök nyírása gépen

13 Fehér vizesbőr szárítóba való akasztása és hordása 14 Fekete alapfestés (anilinos)

14 Festett, cserzett vagy kezelt bőrök szárítóba való akasztása

14 Festődei vizes munkák

12 Fűrészpormalomban dolgozó munkás 14 Fürdő (úszó krómozás)

18 Géphusolás vizes műhelyben 20 «Gépkaszálás, minden fajta

14 Gyakorlott bőrrámázó minden bőrnél 14 Gyakorlott gépvasaló (nem büdös)

11 Gyakorlott fehér hulladéktábla szabász és varró 6 hónapos gyakorlattal

5 Gyakorlott munkás mellé beosztott segédmunkás 10 Gyapjubálázás

7 Gyapjuválogatás 11 Hordozás és rázás

15 Hörcsög, vakond kézi husolása 20 Kenés (formalinos)

8 Készáru raktári munka

4 Kezdő, betanított munkás 3 hónapi gyakorlattal 8 Kezdő munkások hulladéktábla szabási és varrási

munkája

8 Kezdő szakmunkás 6 hónapos gyakorlattal 12 Kezelt bőrök hordozása és rázása

11 Kézi zsírozás 8 Kötegelés 18 Lekészítő

18 Macska kézi husolása 13 , Mosás gépen

18 Mosás kézzel 12 Mosógéphezhordás

1 Napszámos fiú

20 Nemes bőr kézi kaszálása 20 Nemes bőr kézi törése

20 Nemes szőrme gépfaragás (minden fajta) 20 Nemes szőrme kézi husolása

12 Nyersbőr kirakása vagonból (bálázás, mérlegelés, szétbontás)

Nyírógépnél elszedés Nyul kézi husolása Ollóval körülnyírás

Osztályozási munkák (formalinos bőröknél) Speciális festés (nátriumos)

Speciális vasalás

Szállítómunkások (vagonból be és kirakás) Száraz bőr kézi kartácsolása

Száraz bőrök szárítóból való elhordása

Szikkasztandó bőrök szárítóba való akasztása és le- szedése

Színes hordozás és rázás Sz.ínes hulladéktáblavarrás Színes hulladéktáblaszabás Színszámozás

Szortírozáshoz kézreadás Szőrfelület kefélés géppel

Szőrmehulladék- és gyapjufőzés (mosás, luiozás. szá- rítás)

Szügyelés

Ürge kézi husolása

Vadbőr száraz mellék munkák Vadbőr vizes mellékmunkák Vasaláshoz kenés

Vegyszer főzési és keverési mellékmunkák Vizesbőr hordása

Vizes bőrök haspliba való be- és kidobása Vizes kenés

17 9 20 11 20 14 12 11 18 12 12 19 17 5 4 12 8

14 11 4 8 9 8 11 13

11

14 Vizes nyírás gépen

9 Vizes, rongyos bőrök varrása 18 Vízhúzás kézzel

86

Gépszíjgyártó munkakörök besorolása.

20 Állítás

5 Anyagszállítás munkahelyek között 18 Cementkenés

12 Csavarás, gépi 17 Csavarás, kézi

19 Élenfutó szíjszegecselé«

20 Élezés 13 Élező segítője 20 Illesztés 18 Kaparás, gépi 18 Kaparás, kézi 19 Letisztítás 17 Mérés 19 Nyújtás 13 Nyújtó segítője 20 Ragasztás 13 Ragasztás segítője 20 Szabász

13 Szabász segítője 13 Szélpucolás, gépi 17 Széípucolás, kézi

20 Üzemenkívüli gépszíjszerelés 19 Varrás

15 Vizes nyújtás

87.

Szíjgyártómunkakörök beesorolása.

8 Festés 15 Gyalulás 20 Igazítás 13 Kikészítés 18 Körülvágás 18 Lószerszámjavítás 12 Lyukasztás 12 Préselés 17 Részstancolás 19 Stancolás 20 Szabás 16 Szegecselés 20 Szőrtömés 19 Varrás 18 Varrás, géppel

17 Patrontáskapréselés kézzel 88.

Bőripari textil mechanikai munkakörök besorolása 20 Állítás

1 Aztatás 16 Bőrválogatá*

20 Élezés, illesztés 13 Faragás 13 Fúrás 13 Gépi préselés 18 Gépi varrás 20 Igazítás 17 Kézi préselés 19 Kézi varrás 12 Lyukasztás

1 Olajozás 20 Ragasztás 19 Rovátkázás 20 Szabás

5 Szállítás 1 Szárítás 16 Szegecselés

1 Törölgetés

13 Vájatvágás (nutolás)

(10)

194 O. M. B. K ö 1 L ö N Y 1949 március 3.

89.

Cilindermunkák besorolása 14 Cilinderragasztás

5 Csomagolás 14 Méret vágás

90.

Műszaki cikkek munkáinak besorolása 1 Áztatás

4 Bélyegezés 8 Festés

20 Gömb- és csavarzsinórkészítés, ostorszii 12 Bakkancsfűző

17 Körülvágás 12 Lyukasztás 17 Préselés 20 Szabás

1 Szárítás

18 Szironyvágás géppel 19 Szironyvágás kézzel 18 Varrószíjvágás géppel 19 Varrószíjvágás kézzel 18 Verőszíjvágás géppel 19 Verőszíjvágás kézzel

91.

Cipőráma készítési munkakörök besorolása.

5 Csavarás 8 Élezés gépen 19 Esztergályos 13 Fűzés 19 Gépi vágás 18 Gépi varrás 12 Gyalulás 20 Illesztés 18 Impregnálás

5 Kenés 19 Kézi varrás

1 Mérés 1 Olajozás 13 Ragasztás 19 Stancolás (fűrész) 13 Stancolás (kellék)

5 Szállítás 20 Szironyvarrás 15 Tárcsavágás gépen 16 Tárcsavágás kézen

92.

Bőripari sportcikkek munkaköri besorolása 16 Bőrhengerelés

8 Festés 16 Gyalulás 20 Igazítás 13 Kikészítés 18 Körülvágas

19 I- oszt. labdavarrás 12 Szikkasztás

17 Préselés 17 Részstancolás 19 Sportcikk) avítás 19 Stancolás 20 Szabás 16 Szegecselés 20 Szőri ömés 18 Varrás gépen 19 Varrás kézen

93.

Kesztyűmunkák gyári besorolása.

9 Beleiéi géppel

20 Bőrök átvizsgálása, osztályozása előbecslése 1 Borok beáztatása (Feucktolás)

19 Bőrök vékonyítása, lefaragása (Dulirozás) 7 Csinosítás (Dressure)

4 Feketítés (Schwarzelés), tisztítás 19 Felmérés, felnagyolás (Tcpszirozás) 17 Formára dolgozás (Etablirozás)

5 Gumibevarrás (csukló) száláthúzás, szőrmebélés, k é z - zel (ötujjas)

12 Hüvelykbevarrás, ékbetoldás, gomblyukvarrás 15 Kesztyű csukása; egyujjas, kesztyüvarrás (Mancs) 16 Kellékek, oldalrészek bevarrása

10 Kellékek, szabása, ragasztása 8 Kézi kivarrás (Naktchen) 12 Kipréselés, stancolás 11 Kivarrás, géppel (Naktchen)

9 Kombinált részek összevarrása 17 Oldalrészek szabása (schichtli vágás) 13 Oldalrészek, kellékek berakása

8 Oldalrészek bevarrása és csukás kézzel 10 Szíj és csatt bevarrása, be-zegés

4 Szőrmebélés varrása kézzel (egyujjas) 7 Tisztázás stancolás után (AÜongierozás) 7 Vasalás, fűzés páronként (heftelé®) 3 Számozás

94.

A bőriparban alaklmazott vegyipar» (gumicipők) besorolása.

17 Faktiiszfőző és lakkfőző, begyakorolt 10 Faktiszfőző és lakkfőzd, kezdő

15 Formába és szabadon vulkanizált áru elkészítőie, be- gyakorolt

8 Formába és szabadon vulkanizált áru elkészítője, kezdő

17 Formatisztító, kezelő és kiadó, begyakorolt 9 Formatisztító, kezelő és lúadó. kezdő 17 Gumioldó, begyakorolt

10 Gumioldó, kezdő

17 Gumilemez és gumizott szövetleszabó (villany- és szalagkés), begyakorolt

10 Gumilemez és gumizott .szövetleszabó (villany- é s szalagkés), kezdő

16 Gumibálavágó, begyakorolt 10 Gumibálavágó, kezdő 15 Gumioldó, begyakorolt

8 Gumioldó, kezdő 15 Gőzelo ztó, begyakorolt

8 Gőzelosztó, kezdő 14 Gumiszűrö, begyakorolt

8 Gumiszűrő, kezdő 14 Gépetuccoló, begyakorolt

7 Gépstuccoló, kezdő

11 Gumibálatisztító, begyakorolt 9 Gumibálatisztító, kezdő

14 Gumigyári áruátvizsgáló, csomagoló, begyakorolt 7 Gumigyári áruátvizsgáló, csomagoló, kezdő 12 Gumicipőtisztító és adjusztáló, begyakorolt

6 Gumicipőtisztító és adjusztáló, kezdő 12 Gumihulladékváiogaíó, begyakorolt

5 Gumihulladékválogató, kezdő 13 Gumibélyegkészítő, begyakorolt

7 Gumibélyegkészítő, kezdő 13 Gumicipődíszítő, begyakorolt

8 Gumicipődíszítő, kezdő 13 Gépringliző, begyakorolt

8 Gépringliző, kezdő

14 Gumicipő anyagelőkészitő, begyakorolt 8 Gumicipő anyagelőkészítő, kezdő 13 Gumitépő, begyakorolt

10 Gumitépö, kezdő

10 Gumigyári kézilány, begyakorolt 5 Gumigyári kézilány, kezdő

13 Gumicipő- és csizmaszerelő, begyakorolt 8 Gumicipö- és csizmaszerelő, kezdő 15 Gumizott szövetvulkanizáló, begyakorolt 10 Gumizott szövet vulkanizáló, kezdő 17 Hidegvulkanizáló, begyakorolt 11 Hidegvulkanizáló, kezdő

16 Impregnáló oldat é s masszakészítö, begyakorolt 12 Imregnáló oldat és masszakészítő, kezdő 18 Koromszitáló, begyakorolt

(11)

1949 március 3. O. M. B. K Ö Z L Ö N Y 195 13 Koromszitáló, kezdő

17 Kalandervezető, begyakorolt 11 Kalandervezető, kezdő

17 Kalanderes és puhító, begyakorolt 10 Kalanderes és puhító, kezdő

16 Keverékkihordó, behordó, begyakorolt 11 Keverékkihordó, behordó, kezdő

15 Kész- és félkészáruválogató, csomagoló és minősítő, begyakorolt

8 Kész- és félkészáruvá!lógató, csomagoló és minősítő, kezdő

14 Kézi szövetvágó, begyakorolt 10 Kézi szövetvágó, kezdő

18 Kalandersegédszemélyzet, begyakorolt 12 Kalander égédszeméiyzet, kezdő 14 Kézinyúzó, begyakorolt

9 Kézinyúzó, kezdő 13 Kéziistuccoló, begyakorolt

7 Kézistuccoló. kezdő 10 Kaptahordók

15 Kémiká iák kiméröje, begyakorolt 10 Kémikáliák kiméröje, kezdő 12 Kérgező, ragasztó, begyakorolt

8 Kérgező, ragasztó, kezdő 12 Kaplizó, begyakorolt

7 Kaplizó, kezdő 1 1 Készárubélyegzők 12 Kötözők

11 Kéziszélező, begyakorolt 6 Kéziszélező. kezdő

17 Latexkeevrékek készítője, begyakoro't 10 Latexkeverékek készítője, kezdő 17 Latexmártó (nagy), begyakorolt 12 Latexmártó (nagy), kezdő 16 Lakkozó, begyakorolt 10 Lakkozó, kezdő

17 Latexmártó (kicsi), begyakorolt 10 Latexmártó (kicsi), kezdő 14 Latexcipőszárító, begyakorolt

8 Latexcipőszárító, kezdő

16 Lemezlámpázó é; vastagságmérő, begyako, u'<

10 Lemezlámpázó és vastagságmérő, kezdő 14 Latexszűrő, begyakorolt

9 Latexszűrő, kezdő 13 Lekenő, begyakorolt

8 Lekenő, kezdő

10 Latexedénymosogató, begyakorolt 7 Latexedénymosogató, kezdő 13 Méretvágók

17 N -kr (¡gumimosó (hengeres), begye korolt 10 Nyersgumimosó (hengeres), kezdő 15 Nyúzógépkezelő, begyakorolt

8 Nyúzógépkezelő, kezdő

19 Ólom- fis aluminiumformaöntő, hengerlő, begyakorolt 14 Ólom- és aluminiumformaöntő, hengerlő, kezdő 20 összemért keverékek átvevője és ellenőrzője, begya-

korolt. szaktanfolyammal

17 összemért keverékek átvevője és ellenőrzője, begya- korolt

16 Pneumatikus cipőpréselő, begyakorolt 12 Pneumatikus cipőpréselő, kezdő 16 Regenerátfinomító, begyakorolt 11 Regenerátfinomító, kezdő

15 Regenerátmérés és szortírozás, begyakorolt 11 Regenerátmérés és szortírozás' kezdő 18 Rámahordók

12 Ring'iző, begyakorolt 6 Ringlizö, kezdő 14 Regező. begyakorolt

8 Regező. kezdő

13 Rollnizó, vasaló, cimkevágó, begyakorolt 6 Rollnizó, vasaló, cimkevágó, kezdő

17 Sarok- és formacipővu'kanizáló, begyakorolt 12 Sarok- és formacipővulkanizáló. kezdő 14 Saroklemérő begyakorolt

10 Saroklemérő, kezdő 13 Sarokfeinyomó, begyakorolt

8 Sarokfelnyomó, kezdő 15 Stancolók

12 Siráf"ife'.hajtó. begyakorolt 7 Strápflifelhajtó, kezdő

12 Cipőlakkozó, begyakorolt.

7 CifiőlEkkozó, kezdő

12 Cipőadjusztáló és csomagoló, begyakorolt 8 Cipőadjusztáló és csomagoló, kezdő 12 Cipőtextilelőkészítő, begyakorolt

8 Cipőtexíilelőkészitö, kezdő

J2 Cipőátnéző és selejtező, begyakorolt 8 Cipőátnéző és selejtező, kezdő 12 Cipőépítő, begyakorolt

8 Cipőépítő, kezdő

12 Cipőfejelő, begyakorolt _ 8 Cipőfejelő, kezdő

12 Cipőszalagozó, begyakorolt 8 Cipőszalagozó, kezdő

11 Cipőszámozó és címkéző, begyakorolt 6 Cipőszámozó és címkéző, kezdő 13 Cipőmérő, begyakorolt

7 Cipőmérő, kezdő 13 Cipőadagoló, begyakorolt

7 Cipőadagoló, kezdő 14 Cipőapretáló, begyakorolt

7 Cipőapretáló, kezdő 13 Cipőjavító, begyakorolt

7 Cipőjavító, kezdő

15 Cipőfelsörész előkészítő, begyakorol.

10 Cipőfelsőrész előkészítő, kezdő

18 Dagasztón és hengerszéken gumi és műanyagkeverő^

begyakorolt

10 Dagasztón és hengerszéken gumi és műanyagkeverő, kezdő

15 Benzines cipőlemosó, begyakorolt 8 Benzines cipőlemosó, kezdő

13 Brandsolkenő és felsőrészkenő, begyakorolt 7 Brandsolkenő és felsörészkenő, kezdő 15 Benzinlefogó, begyakorolt

10 Benzinlefogó, kezdő 14 Cipőtűzőnő, begyakorolt 10 Cipőtűzőnő, kezdő 14 Cipővarrónő, begyakorolt 10 Cipővarrónő, kezdő 13 Cipőcwikkoló, begyakorolt

9 Cipőrwikkoló, kezdő 12 Cipőpárositó, begyakorolt

8 Cipőpárosító, kezdő

18 Benzinvisszanyerőkészülék-kezelő, begyakorolt 30 Benzinvisszanyerőkészülék-kezelő, kezdő 15 Szövetkenő és itató, begyakorolt 10 Szövetkenő és itató, kezdő

14 Szövetvágó gépkezelő, begyakorolt 10 Szövetvágó gépkezelő, kezdő 17 Szövetszárító, begyakorolt 10 Szövetszárító, kezdő 16 Szövetporoló, begyakorolt 12 Szövetporoló, kezdő

12 Szövetvágógéphez beosztott, begyakorolt 9 Szövetvágógéphez beosztott, kezdő 10 Szövetttisztító, begyakorolt

8 Szövettiisztító. kezdő 8 Szegszámolók

11 Szállítók az osztályon belül 12 Szalagvágó, kezdő

9 Szalagvágó, begyakorolt 15 Talpaló és sarkaló, begyakorolt 10 Talpaló és sarkaló, kezdő 14 Talpszélcsiszoló, begyakorolt

9 Talpszélcsiszoló, kezdő 14 Vulkanizáló, begyakorolt 10 Vulkanizáló, kezdő

15 Vegyi- és töltőanyagok szitálója és bemérője, begya- korolt

10 Vegyi- és töltőanyagok szitálója és bemérője, kezdő 95.

Egyéb járulékos szakmák munkaköri besorolás»

a bőripari bértételek szerint- 20 Ácsvezető, önálló munkakörben

17 • Ácsvezető, beosztott

14 Ácsvezető, egyszerű munkás 7 Árukihordó, kocsival, autóval

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :