JEGYZŐKÖNYV A SZ E G E D I K E R E SK E D E L M I ÉS IPA RKAM ARÁ NAK

Teljes szövegt

(1)

JEG YZŐ KÖ N YV

A S Z E G E D I K E R E S K E D E L M I É S IP A R K A M A R Á N A K

1913 április hó 28-án tartott

TELJES ÜLÉSÉRŐL.

J e l e n v o l t a k :

S z a r v a d y L a jo s kamarai elnök.

A kereskedelm i o s z tá l y b ó l: Az iparosztályból :

B e l t a g o l s : :

Boda Bertalan Holtzer Tivadar Csányi János Kiss Arnold Eisensicidler Róbert

Glückstál Lajos

Gál Kálmán Popper L. Mór Juranovits Ferenc Regdon Sándor Kecskeméti Antal Szakáll József Landesberg Mór

IC'ü.ltag'olc :

Ifj. Becker Ferenc, Hauck Ferenc (Apatin), Kautten Miklós (Baja), Majland György (Szabadka), Piszár Pál (Zenta), Bornyák József, Löwy Vilmos, Spitzer Sándor, Szemes József (Zombor), Balogh Dezső, Groák Dezső, Tóth József (Hmvásárhely), Szőke Pál, Rosenberg Ede (Csongrád), Réner József (Dunaeséb),

Rácz Zsigmond (Szentes), Lebhertz Károly (Újvidék).

L e v e l e z ő t a g o k :

Bózsó János, Gerö Ármin, Kun Bertalan, Rosenfeld Nándor, Tóth József.

K i m e n t e t t é k m a g u k a t :

Rainer Károly, Wciner Miksa osztályelnökök, Vas Károly beltag, Czérnay Imre (Baja), Fáry Antal (Hmvásárhely) kültagok. Schack Béla dr. (Budapest),

levelező tag.

Perjéssy László,

titkár.

Szabó Gyula,

másodtitkár.

Vékes Bertalan,

kamarai jogyzó.

(2)

I. A jegyzőkönyv hitolesitóséro 2 tag kiküldése.

II. Elnöki jelontések.

1. A mértókhitelositósi dijak megállapításáról. (Kereskedelemügyi miniszteri rondelet 95035—1912. sz.)

2. A mértékhitelositési szabályokat tárgyaló 107225—908. sz. rendelet módosításáról.

(Km. rend. 9228—1913 sz.)

3. Az acetylen gáz előállítása ügyében kelt 73354—1906. B. M rondelet módosí­

tásáról. (Km. rond. 75813—1913. sz.)

4. A hivatalos vásárjegyzék megküldéséről. (Km. loirat 3397 —1913 sz.)

5. Tomka József „A cukorrépára vonatkozó törvények és rondeletolí“ cimii müvének ajánlásáról. Km. leirat 6655—1913. s z )

6. Az iparosok könyvtára kiadásában megjelent „A Takács I. Posztókószités“ cimii munka ajánlásáról. (Km leirat 16715—1913 sz.)

7. A szegedi szabóipari szövetkezet állami támogatásáról (Km. leirat 24111—1913. sz.

8. A 88376 -1913. sz. a. némely állomás áruraktára ügyében ólotbeléptotett munka­

szüneti kivételes intézkedés hatálytalanításáról (Km. leirat 21260—1913 sz.) 9. Az iparsó árának megállapításáról. (Km. leirat 91586 — 1912. sz.)

10. A Győri János zentai 'kosárfonónak használatra adott gép végleges átengedé­

séről. (Km. leirat 8837—1913. sz.)

11. A l’uhalák József kulai ostorkészitőnek használatra adott gép végleges átenge­

déséről. (Km. loirat 14237—1913. sz.)

12. Az Agócsy József szegedi szabó részére adott gép végleges átengedéséről. (Km.

leirat 21218-1913. s z )

13. A Forgách László hmvásárhelyi tímárnak adott gép végleges átengedéséről.

(Km loirat 21216 — 1913. sz.)

14 BoszniaésHorczogovina 1911. évi külkoroskedelmi áruforgalmát tárgyszó füzet meg­

küldéséről. (Bosznia és Herczogovina orsz. kormányának 28940—1913. sz. átirata.

15. Az őszi vasúti forgalomtorlódás megelőzése érdekében a kereskedőkhöz és iparo­

sokhoz intézett azon kérelemről, hogy tömegcikkeiket lehetőleg a nyári hónapok­

ban szállíttassák. (Máv. igazg. átirat 74952—1913. sz.)

(3)

1G. Ifj. Kienast Ferenc magyar állampolgárnak svájci tb. főkonzulié, Budapestre történt kinevezéséről. (Km leirat 27254—1913. sz.)

17. Carnelutti Ubaldó zágrábi olasz tb. konzuli ügynökké való kinoveztotéséről.

(Kereskedelemügyi miniszteri leirat 22615—1913. sz.) III. Titkári jelentés az iroda tevékenységéről.

IV. Interpellációk és indítványok.

V. A kereskodolemiigyi m. kir. miniszter urnák 4365—1913. számú leirata Hódmező­

vásárhely t. h. város országos vásártartási szabályrendeletének módosítása tárgyá­

ban. (A közös bizottság javaslatával.)

VI Újvidék sz kir. város tanácsának 10434—1913. számú átirata a piaci elővásárlás korlátozása tárgyában készített szabályrendelet vólemónyozóse iránt. (A közös bizottság javaslatával)

VII. Bács-Bodrog vármegye alispáni hivatalának 7185-1910. számú átirata Bácsujfalu község azon kérelme tárgyában, melyben heti vásárjaira állatfelhajtás engedélye­

zését kéri. (A közös bizottság javaslatával.)

Vili. A kolozsvári koroskedelmi és iparkamara 115 — 1913. számú átirata a 28559-1903.

számú kerosk. minisztori rendelet 1. 4. pontjának megváltoztatása tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.)

IX Bács-Bodrog vármegye alispáni hivatalának 9651—1913. számú átirata Torzsa községben a házalás eltiltása tárgyában (A közös bizottság javaslatával.)

X. A fiumei koreskedelmi és iparkamara 2434—1913, számú átirata a bosnyák vasutak kérdése tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.)

XI. A soproni kereskedelmi és iparkamara 1095—1913. számú átirata az államvasutak bizonyos csoportjára szóló évi bérletjegyek kibocsájtása tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.)

XII. A kolozsvári kereskedelmi és iparkamara 834—1913., a nagyváradi kereskedelmi és iparkamara 880—1913., a miskolczi kereskedelmi és iparkamara 425—1913. számú átirata és Groák Dezső kamarai kültag beadványa a csődtörvény revíziója tár­

gyában. (A közös bizottság javaslatával)

XIII. A nagyváradi kereskedelmi és iparkamara 1393—1913. számú átirata az 1907. évi XIX. t-c. revíziója tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.)

XIV. A fiumei kereskedelmi és iparkamara 2779—1913. számú átirata az állami üzemek­

nek a vaskartellből való kilépése tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.) XV. A brassói kereskedelmi és iparkamara 803—1913. számú átirata az összeférhetet­

lenségről szóló törvény módosítása tárgyában. (A közős bizottság javaslatával.) XVI. A belgrádi kamarák átirata a szerb boykott tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.) XVII. Szeged sz. kir. város tanácsának 12568 -1913. számú átirata a báró Wodiáner-féle

alapítvány kamatára beérkezett pályázók kijelölése tárgyában. (Az ösztöndíj bizottság javaslatával.)

XVIII. Szeged sz. kir. város polgármesterének 1618—1913. számú átirata a Holtzer Jakab és neje által tett alapítvány kamataira beérkezett pályázat folytán beérkezett kér­

vények véleményezése, illetve jelölése tárgyában.(Az ösztöndíj bizottság javaslatával.) XIX. A szegedi paprikakoreskodők beadványa a paprikatermelés és kereskedés érdeké­

ben egy széleskörű ankét mielőbbi összehívása tárgyában. (A közös bizottság javaslatával.)

XX. Szeged sz kir. város tanácsának 12922—1913. sz. átirata Szatmár vármegyének a Balkán államokkal való szerződés roviziója tárgyában küldött körirata vólemónyo- zéso iránt (A közős bizottság javaslatával)

XXI. Elnöki előterjesztés egy vetömagvizsgáló állomás, egy növénytormolósi kísérleti telep s egy állami vegyvizsgáló állomás létositóso iránt. (A közös bizottság javaslatával.)

(4)

XXII. Az 1912. évi zárszámadások (a számvizsgáló-bizottság, a nyugdij-bizottság, a közös bizottság javaslatával).

XXIII. Szeged sz. kir. város reudőrkapitányi hivatalának átirata az alsóközponti állatvásár ügyében. (A közös bizottság javaslatával.)

XXIV. Segélykérések. (Az elnökség javaslatával.)

I.

S z a r v a d y L a jo s

elnök az ülést megnyitván

23. a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri

H o ltze r

Tivadar és J u r a -

n o v its

Ferenc beltagokat.

II. 1. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter úr 95035/1912. sz. leiratát, mellyel a mértékek és mérőeszközök hitelesítése és az ennek fejében fizetendő dijak tárgyában kiadott rendeletet közli.

2. .4z elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 9288/1913. sz. leiratát a hitelesítés alá bocsátandó mérőeszközök kellékei, hibahatárai s az azokon alkalmazandó hitelesítési bélyegek alakja tárgyában kelt 107225/1908. sz. rendelet kiegészítéséről.

3. .42 elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter úr 75813/1913. sz. loiratát az acetylen gáz előállításúról s felhasználásáról szóló intézkedések következő kiegészítéséről:

»Tekintet nélkül súlyára, hordozható minden olyan ncetylen gázfejlesztő készülék, amelynél a fejlesztő, gázharang és a készülék többi tartozékai olyan módon vannak egymáshoz, vagy egy közös tartóhoz szerelve, hogy azok egységes szerves egészet képez­

nek és amelynek karbittöltése 4 kg-ot meg nem halad."

4. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 3397/1913 sz. loiratát, mellyel megküldi a Magyarországon tartani szokott országos és hetivásárok határnapjait a hivatalos törzskönyv szerint betűrendben feltüntető jegyzéket.

5. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 6655/1913. eln. számú leiratát Tomka .József pénzügyminiszteri osztálytanácsosnak „A cukoradóra vonatkozó törvények és rendeletek“ cimü müvének ajánlásáról.

6. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 16715/1913. sz, leiratát, mellyel az országos ipari és kereskedelmi oktatási tanács kiadásában „Iparosok könyvtára“

cim alatt megjelent „A takács I. posztókószitós“ cimii munkát megküldi s az érdekeltek figyelmébe ajánlja.

7. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 24111/1913. sz. leiratát az első szegedi szabóipari szövetkezeinek nyújtott állami támogatásról.

8. 4? elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur leiratát arról, hogy a répa- szállitás okozta forgalomtorlódás megszűntével hatályon kívül helyezte a 75845/1912. és 88376/1912. sz. rendeletekkel némely állomáson az áruk elfuvarozása tokintetóben fel függesztett vasárnapi munkaszünetet illető rendelkezést.

9. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 91586/1913 sz. leiratát az iparsó árának 1913. évre történt megállapításáról. Eszerint a tiszta iparsó ára egyszáz métermázsán alóli mennyiségben métermázsánként 2 korona 67 fillér, a tisztátalan iparsóó 2 korona 17 fillér.

Egyszáz mótermázsa, vagy azon felüli mennyiségnél a tiszta iparsó ára 2 korona 20 fillér, a tisztátalan iparsóé 1 korona 80 fillér.

10. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 8387/1913. sz. leiratát arról, hogy Győri János zentai kosárfonónak a 95085/1908. sz. rendelettel engedélyezett gépet végleg tulajdonába bocsátotta.

(5)

11. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 14237/1913 sz. leiratát arról, hogy Puhalák József ostorkószitőnek az 52333/1908. sz. rendelettel használatra en­

gedélyezett állami gépeket tulajdonába bocsátotta.

12. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi minisztor ur 21218/1913. sz leiratát, melyben közli, hogy Agócsi József szegedi szabómesternek az 52236/1908 sz. rendelettel használatra engedélyezett állami gépekot végleg tulajdonába bocsátotta.

13. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi minisztor ur 21216/1913. sz. leiratát arról, hogy Forgách László lnnvásárholyi tímárnak a 24378/1909. sz. rendelettel haszná­

latra engedélyezett gépet, a felszerelési tárgyakat végleg tulajdonába bocsátotta.

14. Az elnök előterjeszti Bosznia és Herczegovina országos kormányának 28940/1913 sz. átiratát, melylyel a „Bosznia és Herczegovina 1911. évi külkereskedelmi áruforgalmá­

nak föeredményei1“ cimii kiadmányát megküldi.

15. Az elnök előterjeszti a m. kir. államvasutak igazgatóságának 74952/1913. sz.

átiratát, melylyel az őszi forgalomtorlódásra való tekintettel figyelinoztetni kéri a keres­

kedelmi és ipari érdekeltséget, hogy szállítási időhöz nem kötött tömegáru szükségletüket lehetőleg augusztus végéig szállíttassák.

16. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 27254/1913. sz. leiratát arról, hogy ifj. Kienast Ferenc magyar állampolgárnak a svájci köztársaság Budapestre kinevezett fökonzulának a müködhetési jog megadatott.

17. Az elnök előterjeszti a kereskedelemügyi miniszter ur 22615/1913. sz. leiratát arról, hogy Carnelutti Ubaldó zágrábi olasz tb. konzullá nevztetott ki.

24. .1 teljes ülés tudomásul veszi az elnök előterjesztéseit.

III. Perjéssy László titkár előterjeszti a kamarai iroda 1913. évi február—március havi tevékenységéről szóló jelentést a következőkben:

Az 1913. február-m árcius hó folyamán az iktatóba érkezett 614 ügydarab, az iroda pedig kiadott 899 ügydarabot.

A beiktatott ügyek között a tárgyalásra külön előterjesztetteken kívül v o lt:

28 végzés cégbejegyzésről, 12 végzés cégtörlésről,

5 végzés cégváltozásról, 7 végzés csödnyitásról, 2 végzés csödmegszünósröl,

24 vasúti és gőzhajózási körözvény, díjszabások közlésével, 10 társkamara meghívója és tárgysorozat teljes ülésekre,

6 kérvény szállitóképessógi bizonyítvány kiállításáért, 26 átirat illeték-kezelési és sürgetési ügyekben,

3 illeték-lajstrom,

2 átirat kamarai illeték-pótlajsírommal,

7 kérvény vámmentes gépbehozatalra igazolvány kiállításáért,

— törvényszéki átirat cégbejegyzési ügyben,

— kérvény cégbejegyeztetés alóli fölmentésért, 5 kérvény áruszármazási bizonyitvány kiállításáért, 14 átirat védjegy-lajstromozás ügyben,

— átirat cégbejegyzés-véleményezési ügyekben, 9 kérvény utazói mintabórönd igazolványért, 1 hirdetmény országos vásártartási ügyben, 9 kérvény iparsó használati bízonyitványórt,

33 kérvény udómentes benzin használat igazolványért,

— kérvény cégfelszámolásról.

(6)

Az ipari törzskönyv számára beérkezett:

214 ipari törzsöknyvi A. lap

78 B. „

222 »1 D. „

73 »» II E. „

18 »1 ll lap házalási engedélyekről 251 1» ll lap iparbesziintotésekröl.

Kamarai illeték befolyt február—március hóban :

386/1913. iktató szám alatt a hmvhelyi kir. adóhivatal utján 7 kor. 77 till.

387/1913. ll ll a zentai tt t t 1 it 98 tt

399/1913. ll »1 t i a szegedi tt t tt 317 tt 11 tt

400/1913. ti t i t t a bajai tt tt tt 19 tt 06 tt

412/1913. ti f az óbecsei tt tt tttt 60

422/1913. t t t i az újvidéki tt tt 558 t t 85 tt

428/1913. t t t t tt a zombori tt ♦1 tt 39 tt 37 It

491/1913. t t tt tt a hódsági t t ti titt 60 It

492/1913. t t t t tt a topolyai tt tt 12 ti 17

493/1913. t t t t a szabadkai it 1211 tt 72 tt

677/1913. t t »» tt a hmvhelyi n tt tt 1574 tt 68 It

691/1913. t t t t t t a zentai t t ttll 30 1

692 1913. t i ll t t a szentesi ti tt tt 267 !> 60 I t

693/1913. t i i) t t a kulai tt t t tt 1 t t 80 t t

700/1913. t t I I t t a szegedi tt tt tt 7450 t t 36 t i

703/1913. t t I I t t az újvidéki tt t t t t 1503 t t 96 t t

704/1913. t i ti t t az óbecsei t t t t t t 87 94 t t

705/1913. t t tt t t a titeli t t t t l l 38 t t 34 t t

713/1918. t t t t ti a bajai t t t t 160 t t 43 t i

739/1913. t t t t tt a zombori t t t t ll 885 I I 37 t t

750/1913. t i t t t t a csongrádi t t 11 147 t t 83 I I

750/1913. t t 11 a topolyai t t t t t t 1227 t t 95 t t

752/1913. t t t t t i a szabadkai t t I t 1692 t t 06 t t

753/1913. t i t t t i a hódsági *l t t ! | 778 t t 40 1*

865/1913. t t t t t t állampénztár t t t t t t 517 11 27 I t

Összesen 18503 kor. 52 till.

Elintézett miniszteri leiratok:

414/1913. Ikt. sz. a. A kereskedelemügyi miniszter ur 95215. számú leirata, kiada­

tott Perjésay László kamarai titkárnak. 415. A kereskedelemügyi miniszter ur 4514. számú loiratát az iroda közölte Sanmgartner Alajos Iparossal. 431. A keroskodelomügyi miniszter ur 90277. szánni leiratát, az iroda közölto Jelűnek .iózsof szabadkai faszobrászszal. 442.

A koroskedelemügyi miniszter ur 90393. számú leiratát az Iroda közölte Philip Mihály bács- szontiváni gyapjufonóval. 481. A kereskedelemügyi miniszter ur 8871. számú leiratára, az iroda fölterjesztetto a kívánt jelentést. 482. A kereskedelemügyi miniszter ur 6888.

szánni leiratára, jelentés terjesztetett föl. 495. A kereskedelemügyi miniszter ur 6625.

számú leiratára az iroda fölterjosztette a kívánt vóleményes jelentést. 506. A honvédelmi minisztor ur 15959. számú leiratát, az iroda közölto a szegedi bőripari szövetkezettel.

(7)

512. A kereskedelemügyi miniszter nr 6109. számú leiratát az iroda közölto Ferrarid szegedi vasárugyár részvénytársasággal. 562. A kereskedelemügyi miniszter ur 2462. számú leiratát, az iroda közölte Ugri Mihály zombori agyagiparossal. 611. A kereskedelemügyi miniszter ur 12407. számú leiratára az iroda fölterjesztette a kívánt véleményes jelentést.

612 A keroskedelomügyi miniszter ur 10744. számú leiratára az iroda fölterjesztette a kívánt jelentést. 613. A kereskedelemügyi miniszter ur 611. számú leiratát, az iroda közölto a szabadkai papucsipar részvénytársasággal. 614. A kereskedelemügyi miniszter ur 3160 számú loiratát, az iroda közölto az első szegedi cipő-csizma és papucs termelő szö­

vetkezettel. 671. A kereskedelemügyi miniszter ur 6655. eln. számú leirata. 724. A keres kodolomiigyi miniszter ur 8337. szánni leiratát az iroda közölto Győri János zentai kosárfonó iparossal. 737 A kereskedelemügyi miniszter ur 13704. számú leiratára az iroda fölterjesztette a kivánt véleményes jelentést. 761. A kereskedelemügyi miniszter ur 14237. szánni leiratát, az iroda közölte Puholák József ostorkószitővel. 762. A keres­

kedelemügyi miniszter ur 2463. szánni leirata. 854. A honvédelmi miniszter ur 11401. számú leiratát az iroda közölte a koriilpt érdekelt ipari szövetkezeteivel. 8s6 A koreskodelemügyi miniszter ur 2703. eln. szánni leiratára, az iroda fölt^rjesztetto a kivánt jelentést. 933.

A kereskedelemügyi miniszter ur 9405 számit leiratára, az iroda fölterjosztette a kivánt jelentést. 945. A koreskedelemiigyi miniszter ur 15293. szánni leiratát az iroda közölte Salgó Jenő külföldi szakiskolai hallgatóval. 954 A kereskedelemügyi miniszter ur 20394.

számú leiratát az iroda közölte Horváth József kiskundorosmai kalapos mestorrel. 961.

A kereskedelemügyi miniszter ur 18.904. számú leiratát az iroda közölte Pinkusz Adolf bajai fehérnemű készítővel. 973. A kereskedelemügyi miniszter ur 20942. szánni leirata.

1( 06. A kereskedő emiigyi miniszter ur 19898. szánni leiratát az iroda közölte Fischer János dunacsóbi cipészszel. 1007. A kereskedelemügyi miniszter ur 21369. szám alatt kelt leiratára az iroda töltorjesztotto a kivánt véleményes jelentést. 1031. A kereskede­

lemügyi miniszter ur 18564 számú leiratát az iroda közölte a kerület érdekeltjeivel 1056. A kereskedelemügyi miniszter ur 21216. számú leiratát az iroda közölte Forgách László hmvásárholyi tímárral. 1073. A kereskedelemügyi miniszter ur 21218 számú leiratát az iroda közölte Agócsi József szegedi szabómesterrel. 1081. A kereskedelemügyi miniszter ur 20.993. számú leiratára az iroda fölterjesztette a kivánt véleményes jelentést. 1092. A kereskedelemügyi miniszter ur 20048. szánni loiratát az iroda közölte a kerület érdekelt iparosaival. 1148 A kereskedelemügyi miniszter ur 21070. számú leirata. 1210. A keres­

kedelemügyi miniszter ur 23512. számú loiratát az iroda közölte Plesz Sándor szegedi kaptafakószitövel. 1218. A kereskedelemügyi miniszter ur 24111. számú leiratát az iroda közölte az első szegedi szabóipari szövetkezettel.

Elintézett m egkeresések:

385/1913. ikt. sz. a A zombori kir. pónzügyigazgatóságnak 5816. számú átiratára, az iroda közölte a kért véleményt. 388. A budapesti koreskodelmi és iparkamara 1113. számú átiratára az iroda megküldte a kért adatokat. 389. A kolozsvári kereskedelmi és ipar­

kamara. 418. szánni átiratára, az iroda megküldte a kért ügyrend és alapszabályokat 391. A m. kir. keroskedelmi múzeum 777. szánni átiratára az iroda közölto a kért elmeket.

393. Bács-Bodrog vármegye alispáni hivatalának 1574. számú átiratára szakvélemény küldetett. 394. A zentai ipartestület 364. számú átiratára válasz küldetett. 897. A buda­

pesti kir. járásbíróság 897/9. számú átiratára szakvélemény küldetett. 401. A zombori kir. pónztigyigazgatóság 155869. számn átiratára az iroda megküldte a kórt adatokat 406. A wieni kereskedelmi és iparkamara 71199. számú átirata. 411. A stanislaui osztrák vasúti toheráru főnökség 32. számú átiratára az iroda megkiildto a kért adatokat 421. A

zombori

kir pénzügyigazgatóság 7697. számú átiratára az iroda közölte a kivánt véle­

ményt 432 A pozsonyi kereskedőim! és iparkamara 351. számú átirabira az iroda közölte

• a kért cimekot 441. A kassai kereskedelmi ós iparkamara 1166. számú átiratára az

(8)

iroda megküldte a kívánt adatokat. 445. A szegedi kir. pénz ügy igazgatóság 4382. számú átiratára adatok küldettek. 459. A zentai ipartestület 56. szánni átiratára, az iroda közölte a kért címjegyzéket. 463. A soproni kereskedelmi és iparkamara 620. szánni átiratára közöltettek a kért cimek. 480. Kishegyes község elöljáróságának 24. számú átirata. 483.

A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 393. számú átiratára cimek küldettek. 511. Szeged város rendörbiróságának 253. számú átiratára vólomény küldetett. 521. A hmvásárhelyl kir. járásbíróság 643. számú átiratára az iroda közölte a kívánt szakértő címét. 522.

Szabadka város rendőrkapitányi hivatalának 210. számú átiratara adatok küldettek. 524.

Szeged város rendörbiróságának 6585. szánni átiratára szakvélemény küldetett. 529.

A szegedi kir. pénzügyigazgatóság 6688. számú átiratára válasz küldetett. 523. A miskolczi keroskedelmi és iparkamara 221. számú átiratára az iroda közölte a kórt cimeket. 541. A m. kir. központi szabadalmi hivatal 1397. számú átirata. 547. A grázi kereskedelmi és iparkamara 3032. számú átirata. 559. A prágai kereskedelmi és iparkamara 6574. számú átiratára az iroda közölte a kórt cimeket. 563. Szabadka város rendőrkapitányi hivatalának 346. számú átiratára szakvélemény küldetett. 577. A zombori kir. pónzügyigazgatóság 17845. számú átiratára az iroda megküldte a szükséges adatokat.

605. A szegedi kir. ügyészség 1897. számú átiratára adatok küldettek. 608. A grázi keres­

kedelmi és iparkamara 3437. számú átiratára az iroda megküldte a kórt címjegyzéket.

628. Bács-Bodrog vármegye alispán! hivatalának 5834. számú átiratára az iroda közölte a kívánt adatot. 644. Bács-Bodrogh vármegye alispáni hivatalának 5579. szánni átiratára vélemény küldetett. 662. A prágai kereskedelmi és iparkamara 8757 számú átiratára az iroda közölte a Kórt címeket. 689. Bács-Bodrogh vármegye alispáni hivatalának 1383.

számú átiratára az iroda közölte a kívánt adatokat. 701. A zombori kir. pénzügyigazgató­

ság 23928. szánni átiratára az iroda közölte a szükséges adatokat. 702. A szabadkai ipartestiilet 205. száma átiratára válasz küldetett. 722. A bácsalmási járás szolgabirói hivatalának 1910. számú átiratára az iroda megküldte a szükséges nyomtatványokat. 728.

A prágai kereskedelmi és iparkamara 8999. számú átiratára az iroda közölte a kért ci­

meket. 729. A palánkai járás szolgabirói hivatalának 451. szánni átiratára szakvélemény küldetett. 732. A sarajevói kereskedelmi és iparkamara 456. számú átirata. 738. Szeged város rendörbiróságának 122. számú átiratára az iroda közölte a kívánt adatokat 742. A temes­

vári kereskedelmi és iparkamara 2071. számú átiratára válasz küldetett. 745. A laibachi kereskedelmi és iparkamara 794. számú átiratára az iroda közölte a kért címeket. 754. Szeged szab. kir. város központi választmányának 1. számú átiratára válasz küldetett. 755. Szentes város polgármesteri hivatalának 1947. számú átiratára az iroda megkiildto a szükséges nyom­

tatványokat. 763. Hmvásárhely város rendőrkapitányi hivatalának 333. számú átiratára vélemény küldetett. 765. Az újvidéki ipartestület 166. szánni átiratára válasz kiildetott.

779. A prágai kereskedelmi és iparkamara 10958. számú átiratára az iroda közölte a kívánt címjegyzéket. 783. A brünni kereskedelmi és iparkamara 13474. szánni átiratára válasz küldetett. 785. Szöged város rendörbiróságának 6332. számú átiratára vélemény küldetett. 788. Szeged város rendörbiróságának 1945. számú átiratára az iroda közölte a szükséges adatokat. 789. A zombori kir. pónzügyigazgatóság 4954. számú átiratára szak­

vélemény küldetett. 815. Szeged város rendörbiróságának 6166. szánni átiratára az iroda megküldte a kért adatokat. 833. A m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetőségónek 7519.

számú átiratára az iroda közölte a kórt informátiót. 851. Szeged város rendörkapitányi hivatalának 4. számú átiratára vélemény kiildotettt. 853. A szegedi kir. járásbíróság 1607.

számú átiratára az iroda szakvéleményt küldött. 861. A kulai járási szolgabiróság 3341.

számú átiratára szakvélemény küldetett. 862. A temesvári kereskedelmi és iparkamara 2463. számú átiratára válasz küldetett. 863. A zombori kir. pónzügyigazgatóság 23043.

számn átiratára az iroda közölte a szükséges adatokat. 878. A kassai kereskedelmi és iparkamara 1809. számú átirata. 879. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara 8774 számú átiratára válasz küldetett. 901. A palánkai járási szolgabirói hivatal 1225. számú átiratára adatok küldettek. 906. A szegedi m, kir. II. honvédkerületi hadbiztosság 2062. számú átiratára az iroda összeállította és megküldte a kívánt címjegyzéket. 915. A soproni kereskedelmi és iparkamara 1289. számú átiratára az iroda közölto a kért címjegyzéket.

(9)

917. A krakkói kereskedelmi ós iparkamara 2765. számú átiratára válasz küldetett. 929.

Az óbecsei járás szolgabirói hivatalának 1802. számú átiratára az iroda megküldte a szükséges nyomtatványokat. 937. Baja város tanácsának 5830. számú átiratára az iroda közölte a kórt adatokat. 943. A szegedi kir. ügyészség 2483. számú átiratára szakvélemény küldetett. 948. A zombori kir. ügyészség 898. számú átiratára válasz küldetett 955. Szeged város rendőrkapitányi hivatalának 94(54. számú átiratára szakvélemény kül­

detett. 959. Szeged város rendőrbiróságának 205. számú átiratára adatok küldettek. 975.

A m kir. államvasutak szabadkai üzletvezetösógónek 6871. számú átiratára az iroda közölte a kívánt adatokat. 976. Újvidék város rendörkapitányi hivatalának 2377. számú átiratára szakvélemény küldetett. 984. Az eszéki kereskedelmi ós iparkamara 1806. számú átiratára az iroda összeállította ós megküldte a kórt címjegyzéket. 1011. Újvidék város rendőrkapitányi hivatalának 2527. számú átiratára az iroda megküldte a szükséges nyom­

tatványokat. 1042. Hmvásárhely város rendörkapitányi hivatalának 991. számú átiratára adatok küldettek. 1044. A bajai járás szolgabirói hivatalának 59/2. számú átiratára válasz küldetett. 1072. A szegedi kir. ügyészség 4250. számú átiratára az iroda megküldte a kórt véleményt. 1080. Szabadka város rendörkapitányi hivatalának 9289. számú átiratára vélemény küldotett. 1094. A zombori kir. pónzügyigazgatóság 41534. számú átiratára szakvélemény küldetett. 1098. Szeged város rendörkapitányi hivatalának 1089. számú átiratára az iroda közölte a szükséges adatokat. 1109. Hmvásárhely város rendörkapitányi hivatalának 453 számú átiratára válasz küldetett. 1125. Baja város rendörkapitányi hiva­

talának 2404. számú átiratára az iroda közölte a kért adatokat. 1127. A budapesti keres­

kedelmi és iparkamara 4312. számú átiratára az iroda megküldte a kívánt értesítést.

1131. A zombori kir. járásbíróság 35/18. számú átiratára szakvélemény küldetett. 1143.

Az apatini járás szolgabirói hivatalának 99. számú átiratára vélemény küldetett. 1168.

Szeged város rendörkapitányi hivatalának 1104. számú átiratára adatok küldettek. 1171.

A zágrábi kereskodelmi ós iparkamara 1933. számú átiratára válasz küldetett. 1172. A troppaui kereskedelmi és iparkamara 4109. számú átiratára az iroda megküldte a kért címjegyzéket. 1175. A zombori kir. pénzügyigatóság 41710. számú átira­

tára szakvélemény küldetett. 1183 A szegedi kir. pónzügyigazgatóság 16549.

számú átiratára az iroda közölte a kívánt adatokat. 1230. Szeged város rendőr­

biróságának 1024. számú átiratára vélemény küldetett. 1231. Szeged város rendőr­

bíróságának 1278 számú átiratára válasz küldettek 1254. A budapesti kir. kereskedelmi és váltótörvényszók 28615. számú átiratára szakvélemény küldetett. 1260. A m. kir.

kereskedelmi muzeum 8814. számú átiratára az iroda összeállította ós megküldte a kívánt címjegyzéket. 1262. Zombor város rendőrbiróságának 106. számú átiratára adatok küldettek. 1284. A tiszáninnoni járás szolgabirói hivatalának 1496. számú átiratára szakvélemény közöltetett. 1289. Az olmiitzi kereskedelmi ós iparkamara 4194. számú átiratára cirnok küldettek. 1291. Az újvidéki járási szolgabiróság 2496. számú átiratára válasz küldetett. 1299. A ra. kir. kereskedelmi muzeum 9382. számú átiratára az iroda közölte a kívánt értesítést.

K özzétételek:

403/1913. ikt. sz. a Csongrád vármegye alispán! hivatalának 415. számú verseny­

tárgyalási hirdetménye a szentesi vármegyei közkórház kibővítési építési munkálataira.

548. Nagykikinda város polgármostori hivatalának 666 számú árlejtési hirdetménye, az ottani városi szállodának tiz évre való bérbeadása tárgyában. 564 A cs. és kir. 7. bad­

test hadblztosságának 1105. számú gabona-bovásárlási hirdetménye. 590. A solmoczbányai m. kir. bányaigazgatóság 752. számú árjegyzéke, a kovácsolt és hengerelt rózgyártiná- nyairól. 706. A szamosvőlgyi vasút részvénytársaság igazgatóságának 2701. számú pályá­

zati hirdetménye a szükséges anyagok és szerszámok szállítására. 1309. A györ—Sopron—

obonfurti vasút igazgatóságának 4835. számú pályázati hirdetménye, szénszükségletoinek fedezésére.

(10)

Beérkezett jegyzőkönyvek és nyomtatványok :

457/1913. ikt szám alatt a temesvári (1912. XII/30.), 508. a grátzi (1912. XI/22.), 519. az olmützi (1913. 1/23), 560. a klagenfurti (1912. XII/16), 581. a leolioni (1912. XI/15.), 582. a pozsonyi (1912. XI/6.), 617. a budapesti (1912. XII/17.), 661. a győri (1913. II./ll.), 673. a pilseni (1912. X/29.), 674. a brassói (1912. XII/30 ), 778. a soproni (1912. IX/21.

és 1913. 11/17), 782. a zágrábi (1913. 1/10.). 847. a brünni (1912. XII. 27 ), 880 a debreczoni (1913. 1II/6.), 893. a bosztorczebányai (1913. 11/25.), 935. a laibachi (1912. XI 26.), 936. a kassai (1913. II/ 7.), 991. a klagonfurti (1913. 1/20.), 992. a klagenfurti (1913. 11/17.), 995.

a temesvári (1913. 11/27) 536. Az osztrák áruvódjegy-gyiijtemónyek 1912 év november havi füzete. 587. A csekk és clearing torgalomban résztvevő számlatulajdonosok 33-ik jegyzéke. 744. A debreczeni kereskedelmi és iparkamara 1912. évi zárszámadásai. 776.

Az osztrák áruvédjegy-gyüjtemények 1912. évi XII. füzete. 777. A Magyarország területén 1913. évben tartaudó országos vásárok kimutatása. 8 .9 A brünni kereskodolmi és ipar­

kamara 1912. évi közgazdasági jelentése. 912. A budapesti m. kir. kender- és lentermelési szakintézet ideiglenes szervezeti szabályzata. 1060. Bosznia és Herczegovina 1911. évi kereskedelmi áruforgalmának föeredményei cimii statisztikai évkönyv. 1182. A világ gabona és egyéb főbb terményeinek 1912. évi terményoredményei cimii füzet.

A teljes ülés tudomására hozatott:

Perjéssy László titkár a teljes ülés tudomására hozza, hogy február hó 12-én Budapesten járt a kereskedelemügyi minisztériumban kamarai ügyekben, március hó 4-én pedig posta és távirda ügyekben, március hó 14-én Buda­

pesten a földmivelésügyi minisztériumban paprikaügyben, 28-án Budapesten résztvett a vámpolitikai központ elnöki tanácsának ülésén.

Jelenti továbbá, hogy Szabó Gyula másodtitkár február hó 21-én Budapesten az ipartestületek országos szövetségének ülésén vett részt, március hó 4-én Hódmezővásárhelyt katonai lábbeli szállítási ügyben járt el, március hó 17-én Apatinban volt államsegélyügybcn, március hó 20-án Bácsalmáson kamarai illetékügyben, március hó 27-én Zomborban vásárvám és helypénzdijszabási ügyekben.

Végül jelenti, hogy Vékes Bertalan jegyző március hó 3-án Budapesten járt el közszállitási ügyekben.

25. A teljes ülés a jelentést tudomásul veszi.

V. A kereskedelemügyi miniszter ur 4365/1913. sz. leiratával véle­

ményadás céljából megküldi Hódmezővásárhely város közönségének az országos vásárjainak napjait szaporítani kérő határozatát.

Az elnökség az ügy előzménye gyanánt előadja, hogy néhány évvel ezelőtt a hmvásárhelyi kereskedelmi csarnok több vásárlátogató kereskedő kívánsága folytán oly kívánságot terjesztett elő, hogy a Hmvásárhelyen rendszerint vasárnap és hétfőn kezdődő kirakodó vásárok a szombati állat­

vásári napokra is kiterjesztessék főként azon okból, hogy a szombati állat­

vásárokat látogató gazdálkodó közönség vételkedve is kielégíthető legyen s hogy a pénteki hetivásár, s a vasárnapi kirakodó vásár közötti napon ne kelljen a kereskedőknek a nagy fáradtsággal kirakott árukat egy napra üz­

letükbe bevinni, s onnan másnap ismét a vásárra kivitetni. Annak idején a

kérdés széleskörű megvitatás alá került, melyben résztvettek a kamarai

(11)

kiküldöttek is. Főaggodalom az iparosok részéről abban az irányban feje­

ződött ki, hogy ha a pénteki rendes hetivásár után nyomban a szombat—

vasárnap—hétfői országos kirakodó vásár, s azután ismét a rendes keddi hetivásár következik, — a sok vásározó iparos egy-egy országos vásár alkal­

mával megszakítás nélküli 5 napot tölt el vásározással, s a forgalom is széttagozódik. Más indok a szombati kirakodó vásár ellen abban a felte­

vésben merült fel, hogy ha ez rendszeresittetnék, a vidéki vásárlátogató kereskedők és iparosok már a szombati napon jelennének meg versenythozó kirakodásukkal a vásáron s igy azt a forgalmat, melyet eddig az állatvásár napjain csupán a hódmezővásárhelyi nyílt üzletek élveztek, meg kellene osztani a vidéki vásárlátogató kereskedőkkel.

Mindkét szempont figyelembe vételét jelentette az 1910. szeptember 15-én tartott értekezlet azon megállapodása, mely azt javasolta, hogy a szombati rendes országos kirakodó vásár kérése helyett inkább a vásártartási szabályrendelet módosíttassák s ebben kimondassák, hogy az országos vásárokat megelőző pénteki hetivásárok szombatra helyeztetnek át, mely esetben az állatvásárokkal egyidejűleg tartandó hetivásárokon a forgalom a helybeli iparosoknak és kereskedőknek maradna meg s a vásárlátogatási időveszteség sem gyarapodnék.

E megállapodással szemben egy későbbi értekezlet a vásárnapok szaporítása mellett foglalt állást s azonkép a törvényhatóság is.

A közös bizottság figyelembe véve az ügy előadójának Hódmező­

vásárhelyen a hatóságtól szerzett azon információját, hogy a vásármoz­

galomtól szóban levő megoldásától a közérdeklődés elterelődött, — az ügyet függőben tartani javasolja addig, amig a helyi érdekeltség körében kialakulandó újabb állásfoglalás eredménye ismeretes lesz.

26. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

VI. Újvidék város tanácsa 10434/1913. sz. átiratával véleményt kór a piaci elővásárlás korlátozásáról szóló szabályrendelet tárgyában.

A közös bizottság a szabályrendeletnek az élelmiszerek piaci forgalmá­

nak célszerű és közérdekű irányítását célzó intézkedéseit helyeselni java­

solja. Az úgynevezett elővásárlási tilalmat pedig, nevezetesen azt az intéz­

kedést, hogy a kereskedők és ezek megbízottjai nyáron 8 óra előtt, télen pedig 9 óra előtt a piacon tejet, tejtermékeket, tojást, baromfit és apró marhát nem vásárolhatnak, — célszerűnek nem vélelmezheti, mert eltekintve attól, hogy ez a forgalom szabadságának sérelmével jár, — az elérni kivánt eredményt sem biztosítja.

27. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

VII. Bács-Bodrog vármegye alispáni hivatala 7185/1913. sz. átiratával véleményt kér Bácsujfalu községnek a hetivásárjaira állat felhajtás engedé­

lyezését kérő folyamodásáról.

(12)

A közös bizottság a folyamodás támogatását ajánló véleményt javasol elfogadásra.

28. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

VIII. A kolozsvári társkamara 115/1913. sz. átiratával pártolás céljából megküldi a kereskedelemügyi miniszter úrhoz az ipari munka vasárnapi szüneteléséről szóló rendelet oly értelmű megváltoztatása érdekében tett felterjesztését, hogy a vidéki pókipari műhelyekben az ipari munka a szüneti napot követő reggelen 3 órakor megkezdhető legyen.

A közös bizottság a társkamara felterjesztésének indokait osztva, ajánlja, hogy a kívánság teljesülése érdekében hasonszellemü feliratot intézzen a kamara a kereskedelemügyi miniszter úrhoz.

29. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

IX. Bács-Bodrog vármegye alispáni hivata'a 9651/1913. sz. átiratával véleményt kér Torzsa községnek a házaló kereskedés eltiltása ügyében hozott határozatáról.

A közös bizottság azon vélemény közlését javasolja, hogy a határozat jóváhagyható és a szükséges szabályrendelet megalkotása indokolt lenne, mert Torzsa község ipara és kereskedelme van oly fejlett, hogy a helyi mindennapi igényeket kielégíteni tudja s az ottani ipari és kereskedelmi érdekeltség megérdemli a község képviselőtestületének egyhangú határoza­

tával kínált védelmet.

30. .4 teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

X. Olvastatott a fiumei társkamarának 2434/1913. sz. átirata, mellyel támogatás céljából megküldi a bosnyák vasutak kiépítése tárgyában Fiume s általán Magyarország e kérdéssel kapcsolatos érdekének védelme szem­

pontjából tett felterjesztését.

A közös bizottság behatóan foglalkozván a felterjesztésben kifejezésre jutó kívánalmakkal, azon nézetének ad kifejezést, hogy habár nagyon jelen­

tős és mindenesetre méltánylást érdemlő érdekek fűződnek az Oguiin- bihaéi vasútvonal megépítéséhez, illetőleg ahhoz, hogy a Fiuméből Boszniába vezető ut ezzel megröviditessék, — mégis arra való tekintettel, hogy a kérdés megoldása Ausztria és Magyarország közötti megegyezés is oly alkudozás tárgya, melynek során más vonatkozású magyar érdekek is latba kerülnek, — az ügyben való állásfoglalás mellőzését javasolja a közös bizottság annál is inkább, mert remélhető, hogy a kormány a fiumei kamara előterjesztésének rendkívül nyomós indokait bizonyára enélkül is mérlegeli.

31. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát s tudomásul

veszi a társkamara felterjesztését. v

(13)

XI. Olvastatott a soproni kamara 1095/1913. sz. átirata, melylyel támogatni kéri az államvasutak egyes vonalaira, valamint a vonalak bizonyos csoportjára életbeléptetni kért bérletjegyek ügyében tett felterjesztését.

A közös bizottság a felterjesztésnek jobbára a nyugati határszéli vidék viszonyaiból merített érveket kiegészíteni javasolja az ország belső részei­

ben levő nagy vidéki városok érdekeinek foglalásával s a társkamaráéhoz hasonló szellemi felterjesztést javasol tenni azon konkrét kívánság meg­

jelölésével, hogy ha az egyes vonalakra érvényes bérletjegyek kiadása esetleg nehézségekbe ütköznék, legalább azon, többször hangoztatott kíván­

ság valósittassék meg, hogy a mostani, féláru jegy váltására jogosító igazolványok érvényességi területére adjon ki a Máv. egy-egy országrészre szóló bérletjegyeket.

32. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

XII. Olvastatott a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara 834/1913., a miskolezi kamara 425/1913., a nagyváradi kamara 880/1913 számú át­

irata és Oroák Dezső kamarai kültag beadványa a csődtörvény revíziója s a fizetésképtelenség esetének törvényes szabályozása tárgyában.

A közös bizottság utalva a jelenlegi csődeljárás lassúságára és költsé ges voltára, a csődtörvény mielőbbi revízióját szükségesnek tartja, s épp úgy szükségesnek ismeri, hogy a csőd előtti kényszeregyezség is törvény utján szabályoztassék. A közös bizottság ily értelmű felterjesztés intézését, illetve a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara felterjesztésének támogatá­

sát javasolja.

33. .1 teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

XIII. Olvastatott a nagyváradi kereskedelmi és iparkamara 1393/1913.

számú átirata, mellyel átküldi a kereskedelemügyi miniszter úrhoz intézett s a munkásbiztositásról szóló 1907. évi X IX . t.-c. rcvisiójára vonatkozó felter­

jesztését támogatás céljából.

A közös bizottság, — habár kamaránk már ismételten felírt e törvény revisiója érdekében — mégis tekintettel arra a tűrhetetlen és tarthatatlan állapotokra, melyek e törvény végrehajtása által előállanak, arra a nagy, szinte elviselhetetlen teherre, melylyel e törvény alapján a munkaadók sujtatnak, arra a költséges és nehézkes adminisztrátiora, mely az „Országos Pénztár“ szervezése folytán létrejött, javasolja, hogy a kamara ismételten és nyomatékosan sürgesse már a kormányférfiak által is kilátásba helyezett revi8ió mielőbbi keresztülvitelét.

34. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

XIV. Olvastatott a fiumei kereskedelmi és iparkamara 2779/1913. számú

átirata, melyben felhívja a kamarát, csatlakozzék ahhoz a mozgalomhoz,

mely a kincstári vas- és acélműveknek a vaskarlellböl való kilépését célozza.

(14)

A közös bizottság — tekintettel arra, hogy ily értelemben már felter­

jesztést is intézett a kamara a kereskedelemügyi miniszter úrhoz — javasolja, hogy a megindított mozgalomhoz csatlakozzék.

35. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

XV. Olvastatott a brassói kereskedelmi és iparkamara 803/1913. számú átirata, mellyel átküldi a képviselőházhoz és a kereskedelemügyi miniszter úrhoz az összeférhetetlenségről szóló 1901. évi XXIV. t.-c. módosítása tárgyában intézett feliratát, hasonló szellemű felirattal való támogatás céljából.

A közös bizottság javasolja, hogy e felterjesztést a teljes ülés hasonló szellemű felirat intézésével támogassa. E törvény ugyanis csaknem teljesen kizárja az ipar képviseletét, mert alig van nagyobb iparos, ki nem volna szállítója vagy vállalkozója az államnak, amikor az állami hivatalok és intézetek a hazai ipar révén szerzik be szükségleteiket. — Most mikor a törvény a választójogot a legszélesebb alapra fekteti, igazságtalan a nemzet közgazdaságának egyik legfőbb tényezőjét, az iparosságot a parlamentből kizárni. Minden osztály kapna akkor képviseletet, csak az ipari nem. Az igazság és méltányosság kívánja, hogy az összeférhetetlenségi törvény mielőbb revidiáltassék.

36. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

XVI. Olvastatott a belgrádi kereskedelmi kamara, iparkamara és kézmüiparkamara átirata, melyben a nevezett kamarák együttesen értesíte­

nek azon határozatukról, hogy az osztrák-magyar kereskedelmet és ipart boykot alá helyezik, ha a monarchia politikai állásfoglalását Szerbia és Montenegró ellen meg nem változtatja.

Ezzel kapcsolatban olvastatott az eszéki kamara 2325/1913. számú átirata, melyben egy országos kamarai értekezlet összehívását sürgeti, mely értekezlet az ebben az ügyben követendő közös eljárást állapítaná meg.

A közös bizottság javaslata az, hogy a kamara ne zárkózzék el ily közös értekezlet összehívása elől, de már most jelezze azt az álláspontját, hogy habár kívánatosnak tartja, hogy a természeti fekvésénél közgazdasá­

gilag egymásra utalt két szomszéd állam között békés gazdasági viszony legyen, mégis teljesen távol áll attól, hogy bármily kínálkozó gazdasági előnyökért befolyásolni akarja a kormány külpolitikáját oly irányban, mely a monarchia érdekeivel ellentétes. A külpolitikai feszültség elmúltával szükségesnek ismeri és kívánja a kamara, hogy oly gazdasági viszony létesittessék a két szomszéd állam között, melyek a különös érdekeknek mindenben megfelelnek s a békés viszonyt mindkét állam közgazdaságának előnyére állandóan biztosítják.

Spitzer Sándor kültag (Zombor) hozzászólása után

37. a teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatát.

(15)

XVII. Olvastntott Szeged az. kir. város tanácsának 12508/101;! számú átirata, mellyel átküldi a báró Wodiamr Mór-féle alapítvány 1913-ik első felére eső kamatok elnyeréséért folyamodók kérvényét hármas kijelölés végett.

Az ösztöndíj-bizottság a beérkezett 11 folyamodó közül hármat ajánl, akik közt a báró Wodianer Mór-féle alapítvány első felére eső kamatait egyenlő részben megosztani javasolja. E három özv. Sommer Antalné 79 éves, nőszabő özvegye, Tóth János foltozó cipész, ki 7 kiskorú gyermek atyja és özv. Tóth Imréné, csizmadia özvegye, kinek szintén 7 kiskorú gyermeke van.

38. A teljes ülés elfogadja az ösztöndíj-bizottság javaslatát.

XVIII. Olvastatott Szeged sz. kir. város polgármesterének 1618/1913.

eln. sz. átirata, mellyel átküldi a Holtzer Jakab és neje által tett alapítvány kamatára beérkezett kérvényeket kijelölés eszközlése céljából.

Az öszztöndij-bizottság a beérkezett öt kérvényező közül első helyen Kiss Ernő beteg foltozó cipészt, kinek 10 kiskorú gyermeke van, második helyen Börcsök Ferencnét egy szappanfőző 81 éves özvegyét, harmadik he­

lyen Hirsch Jakab 60 éves volt könyvelőt ajánlja a kijelölésre.

39. A teljes ülés elfogadja az ösztöndíj bizottság javaslatát.

XIX. Olvastatott a szegedi paprikakereskedök beadványa, melyben arra kérik a kamarát, hogy az érvényben lévő vegyvizsgálati rendelet tartha­

tatlan rendelkezéseinek megváltoztatása, e rendeletek meg nem értéséből és a leggyakrabban helytelen alkalmazásából eredő zaklatás orvoslása, ez által a paprikakereskedés zavartalan menetének biztosítása céljából mielőbb ankétet hívjon össze, mely ankétre a földmivelésügyi minisztérium kertészeti, magvizsgálási és élelmiszer hamisítási ügyosztályának egy-egy szakreferensét is hívja meg. A kereskedők beadványa a következő:

Tekintetes kereskedelmi és iparkamara !

A kővetkező paprikatermelésre és az exportra vonatkozólag rendkívül fontos kér­

désben kérjük a tekintetes kereskedelmi és iparkamara legsürgősebb intézkedését.

A paprikahamisitók terén a különböző hatóságok a törvényeknek és rendeleteknek nem tudása, helytelen magyarázása folytán lognagyobb üldözéseknek teszik ki a keres­

kedőket. Ezáltal nemcsak a kereskedőknek okoznak súlyos kellemetlenségeket, hanem el­

pusztulással fenyegetik a szegedi paprikakeroskedelmot is.

A különböző e tárgyban kiadott miniszteri rendeletek és igy különösen a most érvényben és gyakorlatban lévő 26859/VI. 3. számú rendelet a hatóságoknak széles körii jogokat biztosit és a felülbíráló tanács által adott osztályozás amely szerint négy különböző rendű paprikát ismer, oda vezetett, hogy ma már alig tudunk olyan paprikát forgalomba hozni, amelynél Idegen városokban szakértelemmel nem rendelkező hatóságok és veszélyek hibát nem fedeznének fel.

E tárgyban érezzük, hogy valamit tennünk kell, mert ha sürgősen nem intézkedünk, úgy a szépen indult szegedi export talaját veszíti és nem lesz som koroskodö, aki exporttal foglalkoznék, sem vevő, aki szogedi paprikát merne venni, — ami által itt részletezni fölöslegesnek tartott, — károk származnának a szogedi keroskodelemre és piacra

(16)

Ez okból sürgősen ankétnak összehívását tartjuk indokoltnak, araiért is a követke­

zőket indítványozzuk. Ankét hivandó össze, amely a szegődi paprikanagykoroskedök bevonásával tartandó meg.

Erre az ankétra meghívandó a m. kir. földmivelésttgyi minisztérium kertészeti, magvizsgálati és főleg az élelmiszerhamisitási ügyosztályának egy-egy szakroferense.

Az ankét tárgya volna:

1. a 26859/VI. 3. sz végrehajtási rendeletot kibövitő rendelet odavágó határozatai­

nak teljes megváltoztatása. Az osztályozások eltörlése. Tekintettel a kérdés nagyfontos­

ságára s mikénti megoldás tárgyában előzetes javaslatainkat itt nem terjesztjük elő, mert azt hisszük, hogy egyrészt a gyakorlat kellőleg beigazolta a mai beosztás tarthatatlan voltát, másrészt a szakreferensek és a gyakorlati kereskedők bevonásával megalakítandó ankét meg fogja találni a leghelyosebb megoldást.

2. Égető kérdés a szegedi termelésnek fokozása, mert egyrészt veszélyben van az exportunk, másrészt a mai termelési quantum mellett, az export szükségszerű, az ország és Szeged város speciális viszonyaira nézve felotte fontos fejlesztésről szó sem lehet.

A termolós fokozásainak módjait e helyt nőm részletezhetjük, de mégis rámutatunk arra, hogy a déli államok, Spanyol- és Olaszországok a paprikakulturának magasabb fokán állanak. És ha való igaz is az, hogy az ottani forróbb kiima a paprikatermelést jobban mozdítja elő, mégis igaz az is, hogy azoknak az országoknak tapasztalatait tudományos vizsgálat utján magunkévá tehetjük. E célból szükségesnek és fontosnak tartanók és e tárgyban a nagyméltóságu földmivelósügyi minisztériumhoz javaslat felterjesztését az iránt, hogy a kertészeti és magvizsgálati osztály referenseiből és a velük kiküldött szegedi szakférfiúkból álló tanulmányi bizottság a helyszinon tegyo az olasz és spanyol paprika kultúrát tanulmány tárgyává és az ott szerzett tapasztalatok alapján, Szegeden kísérleti telepek alakíttassanak.

3. Szükségesnek és fontosnak tartjuk azt, hogy a paprikahamisítási ügyekben a ma fennálló és nem elég gyakorlati ismeretekkel párosult vegyvizsgálattal támogatott ítélke­

zés egyszer és mindenkor megszűnjék.

Nem érdeke a magyar államnak az, hogy a perifériákon egyes túlbuzgó közegei, paprikahamisitást képzeljenek minden szegedi paprikában és hol itt, hol ott kobozzák oi komoly ok nélkül a paprikát. Nem elegendő az, ha valaki jó vegyész ahhoz, hogy a pap­

rikához értsen is. Ehhez évek gyakorlata, tapasztalata és speciális szakismeretek bírása kell. Evvel pedig a különböző vegyvizsgálati állomások nem rendelkeznek.

Szükség van tehát a „Magyar kir. állami központi paprika vegyvizsgálati állomás“

felállítására, amely intézménynek egyedül természetes székhelye csak Szeged városa lehet.

„Magyar királyi központi vegyvizsgálati állomás“ egyöntetű gyakorlatot létesítene, véget vetne a tapogatódzásnak és a tapasztalataiból, komoly munka keretében állandóan felterjesztést tehetne.

De nemcsak a hamisítások és azoknak üldözése követeli a központi állomásnak felállítását. Más, az exporttal szoros összefüggésben álló kérdéseket is csak évről évre lehet megállapítani, azután tixirozni. Egy a paprika zsírtartalmának kérdése is óvről-óvro vál­

tozik, mert ez a gazdasági és nedvosségi fokától függ, de változó a hamu és homoktar­

talom határa is, amelyek évröl-óvre a központi vegyvizsgálati állomás és a koroskedelmi és iparkamara közbonjöttóvel volna megállapítandó, épon úgy, amiként a lisztfajok évröl- évre, a termés minőségéhez képest uj és uj beosztást kapnak.

Ha igaz tehát az, hogy egyik legfontosabb kereskedelmi cikkünk a paprika, úgy a keroskedelem érdekeinek biztosiiásáról, az export fokozásáról feltétlenül gondoskodnunk kell, ha csak nem akarjuk, hogy a szegedi kereskedők évtizedes munkája kárba vesszen-

Ismerjük a m kir. földmivelósügyi minisztériumnak o kérdés fontosságához mórt érdeklődését.

amiért is kérjük,

hogy őzt az ankét összehívásának fontosságát, a külföldi termolós vizsgálatának szük­

ségességét és az élelmiszerhamisítások terén olöforduió sérelmeket tárgyaló indítványunkat

(17)

a földmivelésügyi Miniszter ur Ö Nagyméltóságához felterjeszteni és ott kérésünket

a szakreferens urak kiküldése tárgyában hathatósan támogatni és az ankét összehívása tárgyában intézkedni móltóztassék.

Kiváló tisztelettel Merkler Lajos

Első Szegedi Mezőgazdák Paprika és termény kiv. szöv.

Balog Zsigmond és Társai Kis Testvérek

Bokor János Rohr Jakab Pálfy Testvérek Kotányi János Vadász Sándor Márer Ármin Szántó Ármin Reiter Izsó Schwarz E. és Fiai

Bartók Vilmos Pick Márk Kardos Jakab

Reitzer Lipót és Társa Bugarszky Sándor Csonka Gergely Holczer Ede

Griinwald és Flaschner Tóth Péter

Berger Henrik Szántó Mihály és Fiai Dimand Béla

Czinner és Társa.

A közös bizottság ismerve és átérezve e beadványban foglaltak igazsá­

gát és szükséges voltát, javasolja a teljes ülésnek: bízza meg az elnöksé­

get az ankét összehívásával. Ez ankétre a beadvány értelmében a földmivelés­

ügyi minisztérium kertészeti, magvizsgálási és élelmiszer hamisítási ügyosz­

tályának szakreferenseit is a miniszter úrhoz intézett felterjesztésben hívja meg. Hívja meg továbbá Szeged sz. kir. város tanácsát, elsőfokú iparható­

ságának fe jé t; a rendőrbiróság vezetőjét; a városi vegyvizsgáló állomás vezetőjét; az országos vegyvizsgáló állom ást; a budapesti kereskedelmi és iparkamarát s általa a Kalocsa és kalocsavidéki érdekeltséget s a szegedi paprikakereskedőket.

Bízza meg továbbá a teljes ülés az elnökséget, hogy az ankéten fel­

vetett eszméket s a tanácskozás eredményeit bizottságilag letárgyalva ille­

tékes helyekre felterjessze. — Tekintettel továbbá arra, hogy a rendeletek félreértéséből eredő zaklatások nagy károkat okoznak a kereskedőknek, intézzen a kamara feliratot a földmivélésügyi miniszter úrhoz, hogy addig, mig az ankét meg nem tartatik, az ország minden részében történő paprika vegyelemezésből kifolyó Ítéletek — minden kétséget kizáró hamisítástól eltekintve — függőbe tartassanak

40. A teljes ülés elfogadja a közös bizottság javaslatait.

XX. Olvastatott Szeged sz. kir. város tanácsának 12722/1913. számú átirata, mellyel átküldi véleményadás céljából Szatmár vármegyének azon átiratát, mellyel a Balkán államokkal megkötött 1917. év végéig érvényben lévő vám- és kereskedelmi szerződéseknek a felhatalmazási törvény alapján tervbe vett megváltoztatása ellen az országgyűlés képvíselőházához és a m. kir.

kormányhoz intézett feliratát hasonló szellemű felirattal leendő támogatás

végett megküldi.

(18)

A közös bizottság oly véleményadását javasolja, amely szerint a város közönsége Szatmár vármegye ezen átiratát tudomásul véve, felette napi­

rendre tér, e helyett az alább elmondott indokok alapján a m. kir. kor­

mányhoz felterjesztést intézne, hogy abban az esetben, ha a szerb keres­

kedelmi szerződés revízióját a külpolitikai viszonyok lehetővé teszik, az ipari és kereskedelmi érdekeltség, de különösen az ország fogyasztó közön­

ségének érdekei figyelembe vétessenek.

A nemzetközi helyzetben a Balkánon világtörténeti jelentőséggel biró átalakulások, a közgazdasági téren is hatalmas eltolódásokat okoznak. A Balkán államok egymáshoz való viszonyának rendezése, az ez államok közt esetleg létesülő vámunió elsősorban kettős monarchiánknak s benne mint legközvetlenebb szomszédnak, hazánknak közgazdaságát érinti.

S e nagy és hatalmas politikai és közgazdasági átalakulás előtt szemet hunyni s a feltétlenül szükségesnek mutatkozó revíziót kellőképpen elő nem készíteni, hanem a szerződések érvényességének vitatása mellett az eddigi szinte tarthatatlan állapotokat fentartani akarni végzetes hiba lenne.

Ugyanis minden változás, mely a Balkán államok területi viszonyaiban be­

következik, szükségszerűen vissza fog hatni forgalmukra, uj utakat nyit meg s Ausztria-Magyarország versenyviszonyait súlyosbítja.

De maguk a Balkán államok is a komoly iparfejlesztés terére kezde­

nek lépni, Bulgária már e tekintetben megtette az első lépést, követni fogja a területileg megnagyobbodott Szerbia, ezáltal export-iparunknak magas vá­

mok által protegált belső versenyt fog támasztani. Ezek az okok teszik szükségessé, hogy Ausztria-Magyarország a Balkán szerződések lejárata előtt, már most igyekezzék azoknak revidiálásával kiviteli érdekeinket a Balkánon biztosítani.

Felmerülhet az a megoldási mód is, hogy a mostani Szerbiára marad­

jon meg továbbra az érvényben levő kereskedelmi szerződés, az annektált területeken pedig a kapitulációk értékvámjai. Ez a megoldás azonban Szerbiára nézve hátrányos, de hátrányos Magyarországra is, mert Magyar­

országnak is az a közgazdasági érdeke, hogy Szerbia és az általa annektált terület egységes vámterület legyen s a forgalom Belgrádból bonyolittassék le, mert ezáltal a magyar export oly előnyökhöz jut, melyet más államok nehezen pótolhatnak.

így ha az ipari vámok az exportunkat érdeklő cikkben leszállittatnak, hatalmas fogyasztó piacot kapunk fejlődő iparunknak. Nagyon természetes, hogy e vámleszállitást elérhessük, bizonyos ellenértéket kell adnunk, az ellenérték nyújtását azonban Magyarország fogyasztó közönsége már évek óta sürgeti, mert az ellenérték adása Magyarország fogyasztó közönségének is csak előnyére válik.

Érvényben levő szerződésünk ugyanis folyton fokozódó drágaság egyik főokozója.

A fogyasztók e szerződések által elsőrangú életszükségleteiktől zárat­

nak el, húst e szerződések szerint bizonyos mennyiségen felül semmiféle

vámtétel mellett behozni nem szabad. Szinte érthetetlen, hogy mig az első­

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :