Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

Teljes szövegt

(1)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

MUNKÁLTATÓI NYILAKOZAT

a Kooperatív Doktori Program – Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021) pályázati kiíráshoz

SABLON

1. Alulírott ……… (<név>) mint a ……….

(<munkáltató megnevezése>) (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

………; adószám:………; székhely/telephely:

………., (a továbbiakban: Munkáltató) képviselője kijelentem, hogy az 2. pontban ismertetett pályázat tekintetében1:

a) a 2. pontban megjelölt pályázó (a továbbiakban: Pályázó) az általam képviselt Munkáltatóval az alábbiakban ismertetett feltételekkel munkaviszonyban/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban2 áll:

I. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony típusa:

………. (a lábjegyzetben felsorolt jogviszonyok közül választva)

II. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kezdete:

……… (<év, hó, nap>) III. Foglalkoztatás típusa3;

a) Teljes munkaidő b) Részmunkaidő

Részmunkaidő esetén arányosulás a teljes munkaidőhöz (a pályázati kiírás 4.1.2-es pontjában foglaltak szerint legalább a teljes munkaidő 50%-ának megfelelő mértékben):

IV. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony időtartama: HATÁROZOTT/HATÁROZATLAN (a megfelelőt aláhúzással szükséges jelölni)

V. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vége:

……… (határozott jogviszony esetén töltendő)

Kijelentem, hogy amennyiben a Pályázó támogatásban részesül, akkor a Munkáltató határozott idejű munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén – amennyiben az korábban ér véget, mint a Pályázó által a Kooperatív Doktori Program keretében megpályázott ösztöndíjas

1 Az 1. pont a) és a b) pontja közül a megfelelő rész aláhúzandó.

2 A Kooperatív Doktori Program 2021. évi pályázati kiírása keretében munkavégzésre vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekinthető különösen: fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén közszolgálati jogviszony (fennálló közszolgálati jogviszony esetében kormányzati szolgálati jogviszony), bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a megbízási szerződésen alapuló jogviszony, a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, egyéni vállalkozói jogviszony, közreműködői jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony.

3 Az a) és a b) pont közül a megfelelő aláhúzandó.

(2)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

jogviszony – a határozott idő lejártát követően a Pályázót a kooperatív doktori ösztöndíjas jogviszony végéig foglalkoztatni fogja.

b) a Pályázót nyertes Pályázata esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdetétől, de legkésőbb 2022. február 1-től az általam képviselt Munkáltató munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében a kooperatív ösztöndíjas jogviszony végéig foglalkoztatni fogja.

2. A pályázó és a pályázat adatai:

Név:

Doktori kutatási téma:

Munkáltató:

Szakértő (a továbbiakban: Szakértő):

Felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: Fogadó felsőoktatási intézmény):

Doktori iskola:

Témavezető:

3. Kijelentem, hogy a Szakértő4

a) az általam képviselt Munkáltatóval munkaviszonyban áll, a munkaviszony kezdetének napja: ………. (<év, hó, nap>);

b) a Munkáltató gazdasági társaság legalább 25%-os tulajdonrészével közvetlenül rendelkezik.

4. Kijelentem, hogy a Pályázat esetében, amennyiben a Pályázó támogatást nyer, az általam képviselt Munkáltató segíteni fogja a Pályázót a kooperatív ösztöndíjas jogviszony ideje alatt a kutatása gyakorlati hasznosíthatóságának megvalósításában.

5. Kijelentem, hogy a kooperatív doktori ösztöndíjas jogviszony ideje alatt a Pályázó munkaviszonyának/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának díjazása a Kooperatív Doktori Program – Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP- 2021) pályázati kiírás 4.1.2. pontjának megfelelően nem lesz kevesebb, mint a mindenkori garantált bérminimum, azaz teljes munkaidő teljesítésével

 havibér esetén 219 000 forint,

 hetibér esetén 50 350 forint,

 napibér esetén 10 070 forint,

 órabér esetén 1259 forint,

illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén ezen havibér/hetibér/napibér a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kerül kiszámításra.

4 A 3. pont a) és a b) pontja közül a megfelelő rész aláhúzandó.

(3)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

6. Kijelentem, hogy az általam képviselt Munkáltató5

a) a Fogadó felsőoktatási intézménnyel 2022. június 30-ig együttműködési megállapodást köt a KDP ösztöndíjas hallgató képzésének elősegítésére;

b) egyben a Fogadó felsőoktatási intézmény is, ezért a KDP ösztöndíjas hallgató képzésének elősegítéséről 2022. június 30-ig szándéknyilatkozatot tesz.

7. Kijelentem, hogy az általam képviselt Munkáltató6

a) kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye,

b) 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá,

c) nonprofit szervezet.

d) felsőoktatási intézmény – jogutódlás következtében történő pályázati kiírásban szereplő előírásnak való megfelelés esete mellett, azokban az esetekben, amikor a doktori hallgató egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll az intézménnyel, vagy a munkaviszony gyakorlóiskolában történő feladatellátásról szól.

Adatkezelési nyilatkozat

Kijelentem, hogy a Kezelő szerv pályázatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját megismertem és tudomással bírok arról, hogy a Pályázat kezelésével, valamint a kapcsolódó ellenőrzések lefolytatásával összefüggő feladatainak ellátása céljából a Kezelő szerv a Pályázatban megadott személyes adataimat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.

31.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Kelt.: ……….(év) ……… (hó) ………….. (nap)

……….

.

Munkáltató képviselőjének aláírása Munkáltató képviselőjének neve Munkáltató képviselőjének beosztása

5 A 6. pont a) és b) pontja közül a megfelelő rész aláhúzandó.

6 A 7. pont a), b) és c) és d) pontja közül a megfelelő aláhúzással kiválasztandó.

(4)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

Munkáltató pecsétje

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :