• Nem Talált Eredményt

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete"

Copied!
3
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

MUNKÁLTATÓI NYILAKOZAT

a Kooperatív Doktori Program – Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP-2021) pályázati kiíráshoz

SABLON

1. Alulírott ……… (<név>) mint a ……….

(<munkáltató megnevezése>) (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

………; adószám:………; székhely/telephely:

………., (a továbbiakban: Munkáltató) képviselője kijelentem, hogy az 2. pontban ismertetett pályázat tekintetében1:

a) a 2. pontban megjelölt pályázó (a továbbiakban: Pályázó) az általam képviselt Munkáltatóval az alábbiakban ismertetett feltételekkel munkaviszonyban/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban2 áll:

I. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony típusa:

………. (a lábjegyzetben felsorolt jogviszonyok közül választva)

II. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kezdete:

……… (<év, hó, nap>) III. Foglalkoztatás típusa3;

a) Teljes munkaidő b) Részmunkaidő

Részmunkaidő esetén arányosulás a teljes munkaidőhöz (a pályázati kiírás 4.1.2-es pontjában foglaltak szerint legalább a teljes munkaidő 50%-ának megfelelő mértékben):

IV. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony időtartama: HATÁROZOTT/HATÁROZATLAN (a megfelelőt aláhúzással szükséges jelölni)

V. Munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony vége:

……… (határozott jogviszony esetén töltendő)

Kijelentem, hogy amennyiben a Pályázó támogatásban részesül, akkor a Munkáltató határozott idejű munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén – amennyiben az korábban ér véget, mint a Pályázó által a Kooperatív Doktori Program keretében megpályázott ösztöndíjas

1 Az 1. pont a) és a b) pontja közül a megfelelő rész aláhúzandó.

2 A Kooperatív Doktori Program 2021. évi pályázati kiírása keretében munkavégzésre vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekinthető különösen: fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén közszolgálati jogviszony (fennálló közszolgálati jogviszony esetében kormányzati szolgálati jogviszony), bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a megbízási szerződésen alapuló jogviszony, a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, egyéni vállalkozói jogviszony, közreműködői jogviszony, egészségügyi szolgálati jogviszony.

3 Az a) és a b) pont közül a megfelelő aláhúzandó.

(2)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

jogviszony – a határozott idő lejártát követően a Pályázót a kooperatív doktori ösztöndíjas jogviszony végéig foglalkoztatni fogja.

b) a Pályázót nyertes Pályázata esetén az ösztöndíjas jogviszony kezdetétől, de legkésőbb 2022. február 1-től az általam képviselt Munkáltató munkaviszony/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében a kooperatív ösztöndíjas jogviszony végéig foglalkoztatni fogja.

2. A pályázó és a pályázat adatai:

Név:

Doktori kutatási téma:

Munkáltató:

Szakértő (a továbbiakban: Szakértő):

Felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: Fogadó felsőoktatási intézmény):

Doktori iskola:

Témavezető:

3. Kijelentem, hogy a Szakértő4

a) az általam képviselt Munkáltatóval munkaviszonyban áll, a munkaviszony kezdetének napja: ………. (<év, hó, nap>);

b) a Munkáltató gazdasági társaság legalább 25%-os tulajdonrészével közvetlenül rendelkezik.

4. Kijelentem, hogy a Pályázat esetében, amennyiben a Pályázó támogatást nyer, az általam képviselt Munkáltató segíteni fogja a Pályázót a kooperatív ösztöndíjas jogviszony ideje alatt a kutatása gyakorlati hasznosíthatóságának megvalósításában.

5. Kijelentem, hogy a kooperatív doktori ösztöndíjas jogviszony ideje alatt a Pályázó munkaviszonyának/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának díjazása a Kooperatív Doktori Program – Doktori Hallgatói Ösztöndíj (KDP- 2021) pályázati kiírás 4.1.2. pontjának megfelelően nem lesz kevesebb, mint a mindenkori garantált bérminimum, azaz teljes munkaidő teljesítésével

 havibér esetén 219 000 forint,

 hetibér esetén 50 350 forint,

 napibér esetén 10 070 forint,

 órabér esetén 1259 forint,

illetve részmunkaidős foglalkoztatás esetén ezen havibér/hetibér/napibér a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve kerül kiszámításra.

4 A 3. pont a) és a b) pontja közül a megfelelő rész aláhúzandó.

(3)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

6. Kijelentem, hogy az általam képviselt Munkáltató5

a) a Fogadó felsőoktatási intézménnyel 2022. június 30-ig együttműködési megállapodást köt a KDP ösztöndíjas hallgató képzésének elősegítésére;

b) egyben a Fogadó felsőoktatási intézmény is, ezért a KDP ösztöndíjas hallgató képzésének elősegítéséről 2022. június 30-ig szándéknyilatkozatot tesz.

7. Kijelentem, hogy az általam képviselt Munkáltató6

a) kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye,

b) 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik a KATA hatálya alá,

c) nonprofit szervezet.

d) felsőoktatási intézmény – jogutódlás következtében történő pályázati kiírásban szereplő előírásnak való megfelelés esete mellett, azokban az esetekben, amikor a doktori hallgató egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll az intézménnyel, vagy a munkaviszony gyakorlóiskolában történő feladatellátásról szól.

Adatkezelési nyilatkozat

Kijelentem, hogy a Kezelő szerv pályázatkezeléshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóját megismertem és tudomással bírok arról, hogy a Pályázat kezelésével, valamint a kapcsolódó ellenőrzések lefolytatásával összefüggő feladatainak ellátása céljából a Kezelő szerv a Pályázatban megadott személyes adataimat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.

31.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Kelt.: ……….(év) ……… (hó) ………….. (nap)

……….

.

Munkáltató képviselőjének aláírása Munkáltató képviselőjének neve Munkáltató képviselőjének beosztása

5 A 6. pont a) és b) pontja közül a megfelelő rész aláhúzandó.

6 A 7. pont a), b) és c) és d) pontja közül a megfelelő aláhúzással kiválasztandó.

(4)

Kooperatív Doktori Program Felhívás 7. számú melléklete

Munkáltató pecsétje

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Idetartozik az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az  egészségügyről szóló

törvény szerinti munkaviszony, továbbá minden olyan, munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyre külön törvény szerint a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit is alkalmazni

Azonban az anyává válás nem csak a munkavégzésre lehet hatással, hanem a karrierfejlődésben is döntő faktorrá válik (McIntosh és mtsai, 2012).. Minél fiatalabb

országi település (megye, járás, község, város vagy városrész) társadalmi ta­. gozódásának, illetve

Célja a magyar nyelvterület fokozatosan feledésbe merül ő nyelvi értékeinek (tájszavak, hagyományos népi mesterségek és tevékenységek szakszókincse; különböz ő

Fecseg ı természetre utaló metaforikus elnevezés (CsnSz. Har- kály)... Talán eredményes munkavégzésre

Az eredményes változások mind kisebb valószínűséggel való- sulnak meg, mivel nagyon nagy munkavégzésre van szükség ahhoz, hogy az azonos elekt- romos töltésű részecskék

A pályázat Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíjhoz című pályázati kiírásra történő benyújtását támogatom, a Kooperatív Doktori

Kijelentem, hogy minden nyilvánosságra hozott kutatási eredményben és közleményben megjelölöm, hogy a kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium

Alulírott ……… (&lt;név&gt;) kijelentem, hogy a Kooperatív Doktori Program keretében az alábbi pályázat szakértői feladatainak ellátását vállalom,

Alulírott ……… (&lt;név&gt;) kijelentem, hogy a Kooperatív Doktori Program keretében az alábbi pályázat doktori témavezetői feladatainak ellátását vállalom, a

a pályázat benyújtásakor valamely jelen Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott állami felsőoktatási intézménnyel oktatói, kutatói munkavégzésre

életévét be nem töltött, felsőoktatási intézménynél oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló

Mutasd be iskolánk történetét vagy a 100 éve alapított iskola első évét francia nyelven, illusztrációkkal.. Film az

Ez tette szükségessé az éves munkaerőegység fogalmának bevezetését, ami a néhány órás munkavégzés teljes munkaidős munkavégzésre (évi 1800 óra) való

ha) Összetételét az ELTE Doktori Szabályzat (az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. számú melléklete) 6/2. számú mellékletének 23. hb) Feladat- és

A pályadíjat nyert műveket a Magyar—Szovjet Társaság Csongrád megyei el- nöksége és a Magyar Írók Szövetsége szegedi csoportja antológiában fogja meg- jelentetni a

A „predoktori ösztöndíj” (a továbbiakban: támogatás) célja, hogy támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó, a Miskolci Állam- és Jogtudományi

A „predoktori ösztöndíj” (a továbbiakban: támogatás) célja, hogy támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó, a Miskolci Állam- és Jogtudományi

§ (1) A médiatartalom-szolgáltató, annak munkavállalója vagy a médiatartalom-szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy nem

a) állandó belépőkártya: a minisztériummal kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban állók, valamint munkavégzésre kirendeltek (a továbbiakban:

(2) A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének engedélyezéséről vagy a bejelentés tudomásulvételéről az  érintett főosztályvezető és

5. § (1) Amennyiben kormányzati szolgálati jogviszony, illetve munkaviszony létesítése céljából az érintett szervezeti egység vezetője pályázati eljárás