Vegyes rendelkezések

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 35-44)

XI. A Közlemény hatálya

7. Vegyes rendelkezések

7.1.AMegbízottkijelenti, hogy a jelen szerzõdés, annak mellékletei, valamint az intervenciós áruk átvételére, és tá-rolására vonatkozó – többek között aMegbízóáltal végzett, vagy végeztetett ellenõrzésekre és a szabálytalanságok kö-vetkezményeire vonatkozó – rendelkezéseket megismerte és magára nézve kötelezõnek ismeri el.

7.2. Megbízottkijelenti, hogy in situ (helyben történõ) átvétel esetén a felajánlott gabona mérlegelése a felajánlást megelõzõ 10 hónapon belül történt.

7.3.Felek az együttmûködés során az adatkezelés és adatszolgáltatás teljesítésénél a mezõgazdasági és vidékfejleszté-si támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódo-sításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény, továbbá a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánossá-gáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint járnak el. Felek az együttmûködés során kötelesek biztosítani az adatkezelés biztonságát.

7.4.Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerzõdés és az annak teljesítése során megismert, a másik fél tevékenységé-hez kapcsolódó minden olyan adat, tény, információ stb. (a továbbiakban: adat) amelynek a nyilvánosságra hozatala, il-letéktelenek által történõ megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerû pénzügyi, gazdasági vagy biztonsági érde-két sértené, vagy veszélyeztetné – és amelyet jogszabály egyébként más titokfajtának nem minõsít – a felek üzleti titkát képezi. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen szerzõdésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat illetéktelen részére hozzáférhetõ-vé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.

19. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2859

A titoktartási kötelezettség jelen jogviszony megszûnését követõen is idõkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kó-gens szabály ettõl eltérõen nem rendelkezik. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogsza-bályban elõírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét.

A jelen titoktartási szabályok megsértéséért – az egyéb jogkövetkezményeken túl – a felek egymással szemben kárté-rítési felelõsséggel tartoznak.

7.5. Megbízottkijelenti, hogy a saját, illetve az általa bérelt raktár készletnyilvántartásában szerepel a mérlegeléskor megállapított tömeg.

7.6. Felekrögzítik, hogyMegbízotta jelen szerzõdésben elõírt mindennemû bejelentési, értesítési, illetve adatszol-gáltatási kötelezettségét a raktár elhelyezkedése szerinti illetékes MVH kirendeltségnél köteles teljesíteni. A bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredõ kárért a mulasztó fél a felelõs.

7.7. Felekrögzítik, hogy minden, jelen keretszerzõdésben és az eseti megbízásokban elõírt bejelentési, értesítési, illet-ve adatszolgáltatási kötelezettséget a jelen keretszerzõdésben kapcsolattartásra megadott elérhetõségi címre kötelesek eljuttatni; továbbá a bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint kell közöltnek te-kinteni:

– kézbe és átvételi elismervény ellenében történõ átadás esetén az átadás idõpontjában;

– tértivevényes küldeményként történõ kézbesítés esetén a kézbesítés idõpontjában;

– telefaxon történõ továbbítás esetén a telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés idõpontjában.

Felekkötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkezõ változásokról.

Az értesítés elmulasztásából eredõ kárért a mulasztó fél a felelõs.

7.8.Jelen keretszerzõdést aFelekcsak közös megegyezéssel és írásban módosíthatják.

7.9.Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben az alábbi közösségi és hazai jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni:

– a Bizottság 1991. január 22-i, 147/91/EGK rendelete a mezõgazdasági termékek intervenciós raktározása során be-következõ mennyiségi veszteségekkel kapcsolatos tûréshatár meghatározásáról és rögzítésérõl;

– a Bizottság 1996. november 8-i, 2148/96/EK rendelete a mezõgazdasági termékek intervenciós készleteinek felmé-résére és monitoringjára vonatkozó szabályok megállapításáról;

– a Bizottság 2000. április 19-i, 824/2000/EK rendelete a gabonafélék intervenciós hivatalok által történõ átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minõségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról;

– a Bizottság 1990. december 12-i, 3597/90/EGK rendelete a mezõgazdasági termékek intervenciós ügynökségek ál-tal történõ felvásárlását, raktározását és értékesítését magában foglaló intervenciós intézkedésekre vonatkozó számviteli szabályokról

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;

– a 101/2005. (X. 28.) FVM rendelet a gabona és rizs intervenciójáról;

– a 59/2005. (VI. 30.) FVM rendelet az intervenciós gabonaraktárakkal és rizsraktárakkal szembeni követelményekrõl;

– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény.

7.10. Feleka jelen keretszerzõdésbõl eredõ jogvitáik perbeli elbírálására a pertárgy értékétõl függõen a Pest Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.11. Felekkijelentik, hogy a keretszerzõdést és az eseti megbízást aláíró képviselõik jogszerûen képviselik a szerve-zetet, illetõleg a társaságot és rendelkeznek az aláíráshoz szükséges felhatalmazással.

Jelen szerzõdés öt eredeti példányban készült, amelybõl egy példány aMegbízottat, négy példány aMegbízótilleti meg.

Jelen szerzõdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet:Átvétellel megbízott raktárak és az átvételre kijelölt tárolók 2. számú melléklet:Eseti Megbízás

3. számú melléklet:Helyszíni Ellenõrzési Jegyzõkönyv

4. számú melléklet:Útmutató a Helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv kitöltéséhez 5. számú melléklet:Mintavételezési és minõségvizsgálati megrendelõlap

6. számú melléklet:Mintavételezésre és minõségvizsgálatra megbízással rendelkezõ laboratóriumok

7. számú melléklet:Átadó-átvevõ jegyzõkönyv a Megbízó által a megbízott raktár részére átadandó helyszíni ellen-õrzési jegyzõkönyvrõl

2860 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 19. szám

8. számú melléklet:Átadó-átvevõ jegyzõkönyv a Megbízott raktár által a Megbízó részére átadandó helyszíni ellen-õrzési jegyzõkönyvrõl és Mintavételezési és minõségvizsgálati megrendelõkrõl

9. számú melléklet:Megbízólevél a Megbízott raktár ellenõre részére

Szerzõdõ felek jelen szerzõdést, mint akaratukkal mindenben egyezõt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

A Megbízási keretszerzõdés 1. számú melléklete Átvétellel megbízott raktárak és az átvételre kijelölt tárolók

Megye

A Megbízási keretszerzõdés 2. számú melléklete Eseti megbízás iktatószáma:

Eseti megbízás

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mintMegbízóés a ……… (cég neve) intervenciós raktár, mintMegbízottközött 200. . év ……… hónap …… napján ……… számon kötött Megbí-zási keretszerzõdésben foglaltak alapján Megbízóaz alábbi, „Az átvételre kijelölt felajánlások listája”elnevezésû eseti megbízást adjaMegbízottszámára, aki az eseti megbízást annak aláírásával ésMegbízószámára a Megbízási ke-retszerzõdésben elõírtak szerinti visszaigazolásával, elfogadja.

……… Megyei Kirendeltség által az átvételre kijelölt felajánlások listája

Intervenciós raktár Gabonafelajánlás adatai

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

……… Megyei Kirendeltségének vezetõje

………

Megbízott képviseletében Név

Beosztás

19. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2861

A megbízási keretszerzõdés 3. számú melléklete

2862 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 19. szám

19. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2863

2864 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 19. szám

19. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2865

2866 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 19. szám

19. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2867

A Megbízási keretszerzõdés 4. számú melléklete A helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyv kitöltési útmutatója

A helyszíni ellenõrzési jegyzõkönyvet a Megbízási keretszerzõdésben leírtak figyelembevételével, az alábbiakban részletezet módon kell kitölteni.

1. Elutasítási okok

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 35-44)