TÁMOGATÁSI KÉRELEM

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 87-90)

Miniszteri rendeletek

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

az egyes állati eredetû melléktermékek ártalmatlanításának támogatásához Benyújtás helye:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal H–1385 Budapest 62., Pf. 867 1. Az ügyfél adatai:

Ügyfél neve: ... Tel.: ...

MVH Regisztrációs száma:

Adószáma:

Adóazonosító jele:

Lakhely/székhely címe: ... (helység) ... út/utca/tér ... hsz.

Levelezési címe: ... (helység) ... út/utca/tér ... hsz.

Felelõs vezetõ neve: ... Tel.: ...

Felelõs ügyintézõ neve: ... Tel.: ...

2. A támogatást az állattartó telepen keletkezett állati eredetû melléktermékek (állati hullák) ártalmatlanná tételének költségei után kérem:

(FIGYELEM! AMENNYIBEN TÖBB ÁLLATFAJRA VONATKOZÓAN KÍVÁN TÁMOGATÁST IGÉNYBE VENNI, AKKOR ÁLLATFAJONKÉNT KÜLÖN TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA SZÜKSÉGES)

Ártalmatlanított állati hulla megnevezése

Támogatás mértéke (8 Ft/kg)

Ártalmatlanított állati hullák mennyisége (kg)

Igényelt támogatás összege (Ft)

3. Nyilatkozatok:

3.1. Nyilatkozom, hogy nem állok csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt.

3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.

3.3. Alulírott hozzájárulok, hogy a támogatásra való jogosultság ellenõrzése és a támogatás folyósítása céljából az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.

3.5. Nyilatkozom, hogy rendelkezem az állat-egészségügyi hatóság által kiadott mûködési engedéllyel.

3.6. Nyilatkozom, hogy az állati eredetû melléktermékek ártalmatlanítására vonatkozó, illetve ezzel kapcsolatos kü-lön jogszabályban meghatározott nyilvántartási kötelezettségnek eleget teszek.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Számlaszám

Ártalmatlanított állati hulla megnevezése

Ártalmatlanított állati hullák mennyisége (kg)

Ártalmatlanítás költsége (Ft)

Kifizetési bizonylaton szereplõ

Kifizetés dátuma bizonylatszám kifizetett összeg

...

...

...

...

...

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ...

...

kérelmezõ (cégszerû) aláírása Melléklet:

1. Az ártalmatlanítási költségeket igazoló számlák másolatai, ha az igénylõ önmaga is rendelkezik a rendelet szerinti mûködési engedéllyel, a belsõ elszámolási bizonylat másolatát (Anyagmozgatási belsõbizonylat-pár esetén a kiadási és a bevételi oldal is szükséges).

2. Az ártalmatlanítási költségeket igazoló számlák kifizetését igazoló bizonylatok másolatai.

3. Az állati eredetû melléktermék kezelési engedéllyel rendelkezõ szervezettõl származó elszállítási igazolás másolata.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 21/2007. (III. 30.) FVM

rendelete

a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek

erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM

rendelet módosításáról

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-seirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdéseb)–c) pont-jában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánakb)pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket ren-delem el:

1. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részle-tes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:

„(2) A jóváhagyott telepítési tervben rögzített feltéte-lektõl való bárminemû eltérést a terv módosításának egy-idejû benyújtásával az ügyfél elõzetesen köteles írásban bejelenteni az illetékes erdészeti hatóságnak, mely a terv módosításának engedélyezésérõl határozatban dönt.”

2. §

Az R. kiegészül a következõ 9/A. §-sal:

„9/A. § A támogatási idõszakot követõen 5 éven belül az erdészeti hatóság helyszíni szemlét tarthat. Amennyi-ben ennek során azt tapasztalja, hogy a támogatási céltól eltértek, úgy errõl értesíti a Mezõgazdasági és Vidékfej-lesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH).”

3. §

Az R. 10. § (3) bekezdése c)–d) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ e)ponttal egészül ki:

[(3) Az erdõtelepítés ápolása elfogadhatóságának szak-mai feltételei:]

„c)a harmadik évben a fõfafaj legalább 2 éves egyedei-nek egyedszáma eléri az elsõ kivitelre tervezett egyedszám 70%-át, véderdõk esetében az 50%-át,

d) az ötödik évben a fõfafaj legalább 3 éves egyedeinek egyedszáma eléri az elsõ kivitelre tervezett egyedszám 70%-át, véderdõk esetében az 50%-át, az elegyarány a jó-váhagyott célállomány típusnak megfelel, és pótlást leg-késõbb az elõzõ tenyészeti idõszakban hajtottak végre a területen,

e) a támogatásra jogosult köteles évente gondoskodni arról, hogy május 31. és augusztus 31. között a sorok és a sorközök növényzetének – ide nem értve a telepített cse-metéket – magassága ne haladja meg a 40 centimétert.”

4. §

Az R. kiegészül a következõ 15/A. §-sal:

„15/A. § (1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) bekövetkezésének tényét a tudomásszerzéstõl számított 15 munkanapon belül az ügyfélnek be kell jelentenie az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a területi-leg illetékes erdészeti hatósághoz.

(2) A kérelemhez mellékletként csatolni kell az ügyfél nyilatkozatát, amelyben a program folytatását vagy a köte-lezettség alóli mentesítését kéri a vis maior eseménnyel érintett területekre.

(3) Amennyiben az MVH a vis maior kérelemnek helyt ad, és az ügyfél benyújtott nyilatkozatában a vis maiorral érintett területeken a program folytatását:

a) vállalja, úgy az adott évi támogatás kifizetésre kerül, és a telepítést pótolnia kell. Az újratelepítéssel járó költsé-geket az ügyfél viseli. Az újratelepítéssel érintett terüle-tekre a 10. §-ban meghatározott feltételeket az újratelepí-téstõl számított 3., illetve 5. évre kell teljesíteni;

b) nem vállalja, úgy az adott évi támogatás kifizetésre kerül, és a vis maiorral érintett területekre vonatkozóan az e rendeletben elõírt jogosultsága és további kötelezettsége megszûnik.”

5. §

Az R. 16. §-ának (5) bekezdése kiegészül a következõ c)ponttal:

[(5) A kifizetési kérelem valamennyi támogatási forma esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, az MVH nevében eljáró erdészeti hatóságnál nyújtható be]

„c) 2007. évben április 1-jétõl május 31-ig.”

6. §

Az R. 17. §-ánakc)pontja helyébe a következõ rendel-kezés lép:

(A felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támo-gatásnak minõsül:)

„c)ha a támogatásra jogosult a támogatási idõszak alatt vagy azt követõ 5 évben a támogatás eredeti célját meg-változtatja.”

7. §

Az R. 20. §-a (1) bekezdésének bevezetõ szövege helyé-be a következõ szöveg lép:

„(1) Ha az erdõsítés elsõ évében az erdõtelepítés nem az engedélyezett erdõtelepítési kérelemben elfogadott cél-állománnyal, vagy az engedélyezettõl lényegesen eltérõ technológiával valósul meg, illetve az adott erdõrészlet vonatkozásában a támogatásra jogosult az erdõtelepítési tervtõl bejelentés nélkül, vagy a bejelentéssel szemben az erdészeti hatóság által támasztott kifogás ellenére hajt vég-re bárminemû változtatást, akkor:”

8. §

Az R. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az erdõsítés harmadik évében az erdõ-sítés eredményessége nem felel meg az R. 10. §-ában elõírt feltételeknek, úgy az érintett erdõrészlet vonatkozásában az ápolási támogatás nem fizethetõ ki.”

9. §

Az R. 27. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támoga-tásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet 31. cikke;

b) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás-ról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelete.”

10. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az R. 2. §-ának a) pontjában az „illetõleg” szó helyébe az „és” szó lép.

(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-rehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támoga-tásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérõl szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendelet 31. cikke;

b) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás-ról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 817/2004/EK bizottsági rendelete.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 87-90)