Szerzõdésszegés

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 128-131)

Minisztériumi közlemények

XVII. Szerzõdésszegés

1. Szerzõdésszegés esetén a Támogató, a szerzõdésben meghatározott módon, ennek hiányában, a teljesítésre történõ írásbeli felhívásban meghatározott határidõ eredménytelen elteltét követõen jogosult a szerzõdéstõl elállni.

2. A támogatási szerzõdés tekintetében szerzõdésszegésnek minõsül, és a Támogató szerzõdéstõl elállhat, különösen az alábbi esetekben:

a)Kedvezményezettnek a pályázathoz csatolt, továbbá a támogatási szerzõdésben tett, vagy ahhoz benyújtott bármely nyilatkozata, vagy a Támogatóval folytatott levelezésében közölt adat, (ide értve különösen az igényléskor, a pályázati

szakasz során, vagy a mûszaki tartalmat érdemben befolyásoló adatot) valótlannak bizonyul, vagy e nyilatkozatainak bármelyikét visszavonja;

b)A Kedvezményezett bármely bejelentési kötelezettségét nem, vagy az arra a támogatási szerzõdés alapján irányadó határidõn túl, vagy ennek hiányában 15 napon túli késedelemmel teljesíti;

c)A támogatott Projekt (beruházás) meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását elõidézõ körülmény a Kedvezménye-zettnek felróható okból következett be;

d)Ha a Projekt jellegében, léptékében, idõzítésében vagy megvalósításában jelentõs változás következik be, amelynek eredményeként a Projekt már nem felel meg a pályázatban, illetve a késõbbiekben elfogadott módosításokban leírtaknak, vagy célnak;

e)Ha a Kedvezményezettnek felróható okból a támogatási szerzõdésbe foglalt kötelezettségeinek teljesítése elõrelátha-tólag nem lehetséges, vagy alapos okkal feltételezhetõ, hogy jelentõs késedelem várható, vagy a késedelem már bekövet-kezett;

f)Ha a Projekt megvalósításában elért elõrehaladás a Kedvezményezettnek felróható okból nem kielégítõ;

g)Amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását elõidézõ körülmény Kedvezményezettnek felró-ható okból következett be;

h)Amennyiben a támogatott Projekt megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, és ezt a Kedvezményezett haladéktalanul nem jelenti a Közremûködõ Szerve-zetnek;

i)Amennyiben a Projekt megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, és jelentési kötelezettségének teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról önkéntesen nem mond le;

j)Ha a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezés elsõ idõpontjától számított három (3) hónapon belül a támoga-tási szerzõdés teljesítése Kedvezményezettnek felróható okból nem kezdõdik meg, illetve a Kedvezményezett a vissza nem térítendõ támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idõ alatt írásban nem menti ki;

k)Ha a költségek és a számszerûsített célok elmaradnak a tervezett ütemezéstõl, különösen, ha a Kedvezményezett a tá-mogatási szerzõdésben vállalt, számszerûen meghatározott kötelezettségeit neki felróható okból nem vagy csak részben teljesíti;

l)Ha a Projekt jelentõs változáson megy keresztül, vagy a támogatás a pályázatban meghatározottaktól eltérõ célokra, il-letve részben vagy egészben nem rendeltetésszerûen kerül felhasználásra;

m)Ha a Kedvezményezett nem tartja be a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, illetve nem biztosítja a tisztességes, nyílt eljárások, és a versenyeztetés alapelveinek érvényesülését;

n)Ha Kedvezményezett a támogatási szerzõdésben rögzített ellenõrzéseket akadályozza, az ellenõrzés tûrési kötelezett-ségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, illetve a Projekt elõrehaladási jelentést vagy a jelen Általános Szerzõdési Feltételek VIII. fejezetében meghatározott indoklást az arra vonatkozó írásbeli felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napon belül nem nyújtja be;

o)A támogatásban (akárcsak részben) részesült beruházás, vagyontárgy, szellemi alkotás, vagyoni értékû jog elidegení-tése esetén, amennyiben ahhoz a Támogató elõzetesen nem járult hozzá;

p)Amennyiben a hatósági engedélyeket a szerzõdés hatálya alatt visszavonják;

q)Ha a Kedvezményezett jelen Általános Szerzõdési Feltételek XVIII. fejezetében részletezett biztosítékadási kötele-zettségének nem tesz eleget, illetve a biztosítékokat a szerzõdéses idõszak alatt nem tartja fenn, vagy a felhatalmazó levél hatálya megszûnik, illetve új bankszámla nyitása, vagy bankszámla változása esetén a számlavezetõ hitelintézet által visszaigazolt új felhatalmazó levelet a változást követõ 8 napon belül nem juttatja el a Közremûködõ Szervezetnek;

r)Ha a Kedvezményezett az 1159/2000/EK rendeletben foglaltak szerint a jelen Általános Szerzõdési Feltételek XI. fe-jezetében elõírt, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeit nem vagy nem megfelelõen teljesíti;

s)A Kedvezményezett áfalevonási jogában változás következik be és azt 15 napon belül nem jelenti be a Közremûködõ Szervezetnek;

t)Ha a Kedvezményezett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csõd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból tör-lési, vagyonrendezési eljárás indult, vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;

u)Ha a Kedvezményezett elhatározza végelszámolással vagy más módon történõ jogutód nélküli megszûnését;

v)Ha a személyében bekövetkezõ változás folytán a Kedvezményezett már nem felel meg a pályázati kiírásban, vagy a támogatási szerzõdésben a Kedvezményezettre irányadó feltételeknek;

w)Ha a Kedvezményezettet államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bírság megfize-tésére kötelezték;

x)Az Ámr-ben foglalt esetekben.

3. Amennyiben a Támogató a támogatási szerzõdéstõl, a Kedvezményezett szerzõdésszegésére történõ hivatkozással el-áll, a támogatást egyidejûleg visszavonja. Ebben az esetben a támogatási szerzõdés a megkötése idõpontjára visszamenõ hatállyal megszûnik, a Kedvezményezett az igénybe vett (már folyósított) támogatás egészét (természetben juttatott te-lephely – telek vagy telek és épület – esetén a területre kijelölt igazságügyi ingatlanszakértõ által megállapított forgalmi érték figyelembevételével) az elálláskor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összeggel köteles 5 napon belül – a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve – visszafizetni a Magyar Államkincstárnál vezetett, a Közremûködõ Szervezet által megjelölt bankszámlára.

4. A támogatások jogszabálysértõ vagy nem rendeltetésszerû felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.

5. A Kedvezményezett szerzõdésszegése esetére tudomásul veszi, hogy a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének a döntése alapján meghatározott idõre, de legfeljebb 5 évre kizárható a Közösségi Támogatási Keretterv (strukturális és kohéziós alapok) által biztosított pályázati lehetõségekbõl, ha az alábbiakban meghatározott feltételekbõl legalább egy bekövetkezik:

a)A támogatási szerzõdésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség (Projekt szinten és kedvezményezettek esetén egyénenként vállalt) teljesítése a támogatási szerzõdésben foglalt határidõre egyáltalán nem vagy csak részben – számszerûen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot (természetbeni telephely juttatás, vagy telephely vásárlására adott közvetlen támogatás esetén 66%-ot) el nem érõ arányban – valósul meg;

b)A Kedvezményezett az elfogadott céltól eltérõ feladatot valósít meg;

c)A Kedvezményezett bármely bejelentési kötelezettségének az elõírt határidõig nem tett eleget.

6. Amennyiben a Kedvezményezett a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit nem vagy csak részben teljesíti, a Közremûködõ Szervezet jogosult az Ámr. 88. §-a szerint eljárni.

7. Visszafizetési kötelezettség esetén a visszafizetésre a Támogató felhívja a Kedvezményezettet, a visszafizetés okának megjelölésével.

8. A Kedvezményezett szerzõdésszegése esetére a Támogató, visszafizetési kötelezettség érvényesítésén túl a Ptk. sze-rint követelheti kárának megtérítését is.

XVIII. Azonnali beszedési megbízás és a szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek 1. Azonnali beszedési megbízás

a)A Kedvezményezett a támogatási szerzõdés idõbeli hatálya alatt valamennyi pénzforgalmi bankszámlájára vonatko-zóan felhatalmazza a Támogatót arra, hogy amennyiben a támogatási szerzõdés alapján fennálló bármely kötelezettségét nem teljesíti, akkor bankszámláját azonnali beszedési megbízással – a Projekt keretében – a nem teljesítés idõpontjáig számára kifizetett támogatás járulékokkal növelt összegével megterhelje.

b)Az azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél a támogatási szerzõdés mellékletét képezi.

2. Szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek

a) Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a támogatási szerzõdés megszegésébõl, illetve a támogatás jogtalan fel-használásából eredõ esetleges, a Kedvezményezettet terhelõ visszafizetési kötelezettség biztosítására, a támogatási szer-zõdéshez csatolt biztosítéki megállapodásokban (ingó- vagy ingatlan jelzálogszerzõdés), vagy (kezesi, bankgarancia) nyilatkozatokban foglalt biztosítékok Támogató rendelkezésre állnak.

b)Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a biztosítékokra irányadó további feltételek a „Tájékoztató a biztosíték nyújtásához” címû dokumentumban találhatóak.

c)Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy a Kedvezményezett a biztosítékok rendelkezésre állását a támogatási összeg (elõleg) elsõ folyósítását megelõzõen, de legkésõbb a támogatási szerzõdés hatályba lépésétõl számított három (3) hónapon belül igazolja, ellenkezõ esetben a támogatási szerzõdés hatályát veszti.

XIX. Vagyonbiztosítás

1. Kedvezményezett köteles teljes körû vagyonbiztosítást kötni, vagy a meglévõ vagyonbiztosítását kiterjeszteni a (akár-csak részben) támogatással megvalósult vagyontárgyakra, épület esetében a mûszaki átadás-átvétel, eszköz esetében az átadás-átvétel idõpontjával egyidejûleg. A vagyonbiztosítási szerzõdést a fenntartási idõszak végéig kell hatályban tar-tani.

2. Kedvezményezett köteles teljes körû vagyonbiztosítást kötni mindazon zálogjoggal érintett vagyontárgyakra, ame-lyek kedvezményezettje a Támogató. A biztosítási szerzõdést a fenntartási idõszak végéig hatályban kell tartani. A

támo-gatás csak akkor folyósítható, ha a biztosítási szerzõdést a Szerzõdõ Felek aláírták és azt a Kedvezményezett a Közremû-ködõ Szervezethez eljuttatta.

3. Az 1. és 2. pontoktól eltérõen, a támogatással megvalósult vagyontárgyra nem kötelesek vagyonbiztosítást kötni a központi költségvetési szervek, az egyházak és intézményeik, illetve a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkor-mányzatok, önkormányzatok társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeképpen létrejövõ vagyontárgy törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik.

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 128-131)