SZAKHATÓSÁGI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 115-118)

Miniszteri utasítások

A BÁNYAFELÜGYELET FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

II. SZAKHATÓSÁGI FELADAT- ÉS HATÁSKÖR

Sor-szám A feladat-, illetve hatáskör meghatározása A hatáskört telepítõ szabályhely I. fokú hatáskör 1. Szakhatóságként közremûködik a vízjogi engedélyezési eljárásban, ha a

geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek. a) pont Bk.

2. Részt vesz az engedélyezési eljárásban, ha jogszabály egyes bányászati vagy ahhoz kapcsolódó létesítmények üzemben tartását más hatóság en-gedélyéhez köti.

Bt. 31. § (2) bek. Bk.

3. Szakhatóságként mûködik közre a vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítására vagy mesterséges tározók létesítésére irányuló vízjogi engedélyezési eljárásban.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek. b) pont Bk.

4. Szakhatóságként mûködik közre a földhivatal jóváhagyásához kötött te-reprendezésre irányuló eljárásokban.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek. b) pont Bk.

5. Szakhatóságként mûködik közre a talajvédelmi hatósági, illetve az építési engedélyhez kötött tereprendezésre irányuló eljárások-ban.

Bt. Vhr. 29/A. § (1) bek. b) pont Bk.

6. Közremûködik – bányamûszaki szempontból – a bányatelket érintõ mély-ségi vizek felszínre hozatalával kapcsolatos vízjogi engedélyezési eljárás-ban..

Bt. 45. § (2) bek. Bk.

7. Felügyeletet gyakorol a földalatti tárolóterek létesítésére, használatbavéte-lére és megszüntetésére irányuló eljárások felett.

Bt. 46. § (1) bek. Bk.

8. Az OAH engedélyezési eljárásaiban szakhatóságként vesz részt. Atv. 19.§ (2) h) pont. MBFH Elnök 9. Érvényesíti a bányászati technológiai, bányamûszaki és bányabiztonsági

szempontokat.

Fbk. 14. § (1) bek. Bk.

10. Hatóságként mûködik közre a radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának és végleges elhelyezésének, valamint az ipari tevékenységek során bedú-suló, a természetben elõforduló radioaktív anyagok engedélyezési eljárá-saiban.

Rht. 3. sz. melléklet MBFH

11. Szakhatóságként mûködik közre egyes építési- és használatbavételi enge-délyezési eljárásban.

Éhe. 2. sz. melléklet Bk.

12. Szakhatóságként mûködik közre a telekalakítási eljárásban. 85/2000. (XI. 8.) FVM rende-let

Bk.

13. Szakhatóságként mûködik közre az útépítési engedélyezési eljárásban. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet

Bk.

14. Véleményezi a területfejlesztési koncepciókat és programokat. Trt. 4 . § MBFH

15. Véleményezi a területrendezési terveket. Trt. 11. § MBFH

16. Szakhatóságként mûködik közre a katonai célú sajátos építményfajták-kal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban.

40/2002. (III. 21.) Korm. ren-delet

Bk.

17. Közremûködés az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban.

Khe. 12. számú melléklet 2.e) Bk.

18. Szakhatóságként mûködik közre a távközlési építményfajtákkal kap-csolatos engedélyezési eljárásokban.

29/1999. (X. 6.) KHVM ren-delet

Bk.

19. Szakhatóságként mûködik közre a hulladékgazdálkodási tervekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban.

126/2003. (VIII.15.) Korm.

rendelet

Bk.

20. Szakhatóságként mûködik közre a vízi létesítményekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban.

123/1997. (VII.18.) Korm.

rendelet

Bk.

21. Szakhatóságként mûködik közre a vízjogi létesítési engedélyezési el-járásokban.

72/1996. (V.22.) Korm. rende-let

Bk.

22. Szakhatóságként mûködik közre a veszélyes hulladékokkal kapcsola-tos tevékenységek engedélyezési eljárásaiban.

98/2001. (VI. 15.) Korm. ren-delet

Bk.

23. Szakhatóságként mûködik közre a települési hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásokban.

213/2001. (XI. 14.) Korm.

rendelet

Bk.

24. Szakhatóságként mûködik közre a bányahatóság munkavédelmi ha-táskörébe tartozó tevékenység esetén a munkavédelmi kérdéssel kapcsolatos vizsgálatban.

2/1988. (V. 19.) IM rendelet Bk.

Sor-szám A feladat-, illetve hatáskör meghatározása A hatáskört telepítõ szabályhely I. fokú hatáskör 25. Elõzetesen hozzájárul a figyelmeztetõ jelzések felszereléséhez. Mjr. 5. § MBFH

26. Véleményezi a területrendezési terveket. 184/1996. (XII. 11.) Korm.

rendelet 11. §

MBFH

27. Szakhatóságként mûködik közre egyes területrendezési eljárá-sokban a földtani és ásványvagyon védelmi szempontok érvénye-sítése érdekében.

134/2005. (VII. 14.) Korm.

rendelet 6. § (1), és 2. sz. mel-léklet

Bk.

28. Szakhatóságként mûködik közre egyes környezetvédelmi enge-délyezési eljárásokban.

1995. évi LIII. Tv. 70. § (1) c), 71. § (2), 78. §

Bk.

29. Szakhatóságként mûködik közre egyes környezeti hatásvizsgálati eljárásokban.

20/2001. (II. 14.) Korm. ren-delet 8. § (1), 3. sz. melléklet 2. e)

Bk.

30. Szakhatóságként mûködik közre a veszélyes hulladékokkal

kap-csolatos engedélyezési eljárásokban. 98/2001. (VI. 15.) Korm.

ren-delet 5. sz. melléklet 3. d)

Bk.

31. Szakhatóságként mûködik közre a távközlési építmények enge-délyezési és ellenõrzési eljárásaiban.

29/1999. (X. 6.) KHVM ren-delet 7. § (1)-(7), 1. sz. mel-léklet I)

Bk.

32. Vízjogi létesítési és üzemeltetési eljárással kapcsolatos földtani szakkérdésekben a Hivatal mint államigazgatási szerv bevonható az eljárásba.

72/1996. (V. 22.) Korm. ren-delet 19. § (2), (5)

MBFH

33. A lehetséges víznyerõ területek távlati ivóvízbázissá nyilvánítása és ezen vízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tar-tása tekintetében a Hivatal mint államigazgatási szerv bevonható az eljárásba.

1995. évi LVII. Tv. 2. § (1) d) MBFH

34. A vízbázisok, a távlati vízbázisok védõidom kijelölésénél föld-tani szakkérdések vonatkozásában a Hivatal mint államigazgatási szerv bevonható az eljárásba.

123/1997. (VII. 18.) Korm.

rendelet 8. § (1), 20. § (1)-(3)

MBFH

35. Szakhatóságként mûködik közre a vasúti építmények engedélye-zési eljárásaiban az ásványvagyon megóvása érdekében.

15/1987. (XII. 27.) 3. § és 1. sz. melléklet 11.

MBFH

III. INTÉZKEDÉSEK

Sor-szám A feladat-, illetve hatáskör meghatározása A hatáskört telepítõ szabályhely I. fokú hatáskör 1. Intézkedést kezdeményezhet a bejelentett felszíni elõkutatás ellen. Bt. 4. § (4) bek. Bk.

2. Elõírhatja a bányajáradék ásványi nyersanyagban, természetben történõ tel-jesítését.

Bt. 20. § (9) bek. MBFH

3. Megállapítja a föld alatti gáztárolóban lévõ, állami tulajdonban álló

szén-hidrogénnek a mennyiségét . Bt. 20. § (14) bek.

Bk.

4. Megállapítja a föld alatti gáztárolóban lévõ, állami tulajdonban álló szén-hidrogénnek a mennyisége után fizetendõ bányajáradékot.

Bt. 20. § (14) bek. Bk.

5. A hirdetmény közzétételérõl a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnö-ke intézelnö-kedik.

Bt. 22/A § (2) bek. MBFH

6. Tájékoztatja a szomszédos terület engedélyeseit, ha nem alkalmazzák a Bt.

22A § (1)-(3) bekezdés elõírásait.

Bt. 22/A § (4) bek. Bk.

7. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke gondoskodik a Bt. 22A. § (5) bekezdésében felsorolt területeknek a Bányászati Közlönyben és az Eu-rópai Unió Hivatalos Lapjában történõ közzétételételérõl.

Bt. 22/A § (5) bek. MBFH

8. Megtagadhatja vagy visszavonhatja a szénhidrogénekre vonatkozó enge-délyt olyan vállalkozás esetében, amely az Európai Unió tekintetében har-madik országok vagy harhar-madik országok állampolgárainak irányítása alatt áll.

Bt. 22/A § (7) bek.

9. Intézkedik a befolyt bányajáradék Bt. 20. § (4) bekezdésében meghatáro-zott részének a számlakivonat beérkezésétõl számított 3 banki napon belüli átutalásáról a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031764 szá-mú, “Energiagazdálkodási célelõirányzat bevétel” számlára.

Bjb. 3. § (2) bek MBFH

Sor-szám A feladat-, illetve hatáskör meghatározása A hatáskört telepítõ szabályhely I. fokú hatáskör 10. Feltételeket állapíthat meg az ásványvagyon-gazdálkodás, a tulajdon

védel-me és a biztonság érdekében a bányatelek védel-megállapítása, a mûszaki üzemi terv jóváhagyása, a tájrendezéshez szükséges feladatok meghatározása és az együttes kitermelésre kötött megállapodás jóváhagyása során.

Bt. 27. § (4) bek.

Bt. 29. § (1) bek.

Bt. 36. § (2) bek.

Bk.

11. Intézkedik felelõs mûszaki vezetõ helyettes(ek), illetõleg általános helyettes kijelölésére.

Bt.Vhr. 16. § (3) Bk.

12. Kezdeményezi a felelõs mûszaki vezetõ, illetve helyettese kijelölésének visszavonását.

Bt. Vhr. 16. § (5) bek. Bk.

13. Korlátozhatja – jogszabályban meghatározott okból – a kutatás során vég-zett ásványi nyersanyag kitermelést.

Bt. Vhr. 7. § (4) bek. Bk.

14. Törli a bányavállalkozó bányászati jogát a kitermelés, illetve az üzemszerû tárolás megkezdésére megállapított határidõ engedély hiányában történt el-mulasztása esetén, továbbá ha a bányavállalkozó a meghatározott térítésfi-zetési kötelezettségnek nem tesz eleget, valamint, ha a bányavállalkozó jogutód nélkül megszûnik.

Bt. 26/A (6) bek Bk.

15. Kezdeményezheti a bányatelekkel fedett ingatlanokra a vonatkozó építés-ügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom el-rendelését.

Bt. 26/B § (1) bek. Bk.

16. A bányatelket természeti-, környezeti-, vagy régészeti érték ismertté válása esetén hivatalból csökkentheti.

Bt. 26/C § (1) bek. Bk.

17. Megállapítja – megegyezés hiányában – a kitermelés sorrendjét és feltétele-it, ha összefüggõ ásványi nyersanyag lelõhely mûvelésére egyidejûleg több bányavállalkozó jogosult.

Bt. 29. § (1) bek.

Bk.

18. A kitermelés szüneteltetésére készült mûszaki üzemi tervet jóváhagyó hatá-rozatban a kiesõ bányajáradék pótlására díjfizetési kötelezettséget állapíthat meg.

Bt. 30. § (3)-(4) bek.

Bk.

19. Intézkedik a bánya bezárásáról, a tájrendezés elvégeztetésérõl, az ásványi nyersanyagok kitermelésébõl származó hulladék kezelésérõl és a bányavál-lalkozó bányászati jogának törlésérõl.

Bt. 30. § (4) bek. Bk.

20. Kijelöli azokat az üzemeket, ahol a bányavállalkozónak bányamentõ, illet-ve kitörésvédelmi szolgálatról kell gondoskodni és üzemzavar-elhárítási, il-letõleg kitörésvédelmi tervet kell készíteni.

Bt. 34. § (4) bek. Bk.

21. Kötelezheti határozatban a bányakapitányság a bányavállalkozót, valamint a gázipari engedélyest, mint munkáltatót arra, hogy írásban adjon tájékozta-tást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítésérõl.

Bt. 34. § (6) bek. Bk.

22. A bányafelügyelet javaslatára az nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont tartalmazó területeket a területrendezési tervek kidolgozásánál figyelembe kell venni.

Bt. 39. § (3) bek. Bk.

23. A bányafelügyelet javaslatára a megállapított bányatelek területén a szabá-lyozási tervekben terület-felhasználási, illetõleg építési korlátozásokat lehet életbe léptetni.

Bt. 39. § (3) bek. Bk.

24. Büntetõeljárást kezdeményez, ha a jogosulatlan bányászati tevékenység vizsgálata során ásványi nyersanyag eltulajdonításának gyanúja merül fel

Bt. 41. § (1) bek. Bk.

25. A jogosulatlan vagy szabálytalan bányászati tevékenység kivizs-gálása során a bányakapitányság – a tevékenységet végzõ költsé-gére – elrendelheti a kitermelõhely geodéziai bemérését és a kitermelt ásványvagyon mennyiségének földtani szakértõ bevoná-sával történõ meghatározását.

Bt. Vhr. 25. § (2) bek. Bk

26. A bányavállalkozót terhelõ kötelezettségek teljesítésére az engedélyben biztosítási szerzõdés megkötését, vagy biztosíték adását írhatja elõ.

Bt. 41. § (7) bek;

Bt. Vhr. 25. § (5)-(6) bek. Bk.

27. Azonnali végrehajtást rendelhet el vezetékjog, használati jog alapítására, biztonsági övezetben történõ kisajátításra, valamint 41. § (2)-(7) bekezdés alapján a tevékenység eltiltására.

Bt. 44. § (4) bek. Bk.

28. Haladéktalanul intézkedik – a hatósági felügyelete alá tartozó tevékenysé-gek gyakorlásával kapcsolatban – a 2. §-ban meghatározott közérdek sérel-mének megelõzésére, illetõleg megszüntetésére.

Bt. 44. § (5) bek. Bk.

29. A mûszaki üzemi tervek jóváhagyásakor a Bt. 27. § (2) bekezdésében meghatározott érdekek védelmében korlátozásokat és feltételeket írhat elõ.

Bt. 27. § Bk.

Sor-szám A feladat-, illetve hatáskör meghatározása A hatáskört telepítõ szabályhely I. fokú hatáskör 30. Ha a bányaüzem kiterjedése, továbbá a bányászati veszélyforrások

fo-kozott mértéke indokolja: több felelõs mûszaki vezetõ helyettes kijelö-lését rendelheti el.

Bt. Vhr. 16. § (3) bek. Bk.

31. Intézkedést kezdeményezhet a bányafelügyelet által engedélyezett létesít-mény felhagyásával, lebontásával kapcsolatos bejelentés ellen.

Bt. Vhr. 18. § (4) bek. Bk.

32. Intézkedik határpillér megállapítására. Bt. Vhr. 11. § (2) bek. Bk.

33. Kijelöli a védõpillért (határpillért, védõidomot) az érdekeltek meghallgatá-sával, közremûködõ szakhatóságok állásfoglalása alapján.

Bt. Vhr. 19. § (1) bek.

Bk.

34. Az anyagmérlegnek a humuszos feltalajra vonatkozó adatait a bá-nyafelügyelet a tárgyévet követõ év április 30-ig megküldi az ille-tékes talajvédelmi hatóságnak.

Bt. Vhr. 9. § (2) Bk.

35. Védõpillér kijelölésére kötelezi a bányavállalkozót, ha az alkalmazott bá-nyamûveletek védett létesítményt veszélyeztetnek.

Bt. Vhr. 19. § (4) bek. Bk.

36. Intézkedik a bányászati jog korlátozásáról. Atv. 35. § (1) bek. MBFH

37. Munkaügyi ellenõrzés keretében kötelezheti a foglalkoztatót a szabályta-lanság megszûntetésére.

Met. 6. § (1) bek. b) Bk;

MBFH 38. Intézkedik a PB gázforgalmazási engedély visszavonására, ha a PB R-ben

elõírt feltétel hiányát állapítja meg.

PB R. 6. § (5) bek. Bk.

39. Megtilthatja az életet, testi épséget, egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztetõ polgári robbantási tevékenység és robbanóanyag forgalmazás megkezdését, folytatását, továbbá kezdeményezheti a polgári robbantási te-vékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonását.

Robb. Vhr. 9. § (3) bek. Bk.

40. Az engedélyes halála vagy a gazdálkodó szervezet megszûnése esetén a bányafelügyelet kezdeményezi a rendõrség intézkedését a robbanóanyag hatósági tárolásáról, vagy amennyiben lehetséges, a helyszínen történõ zárolásáról.

Robb. Vhr. 13. § (2) Bk.

41. Intézkedik a közbiztonságot érintõ veszélyhelyzet vagy a Robb. Vhr. hatá-lya alá tartozó robbanóanyagok jogosulatlan birtoklása vagy használata esetén a jogosulatlan birtoklás és használat megakadályozására.

Robb. Vhr. 15. § Bk.

42. Amennyiben a CE megfelelõségi jelöléssel ellátott robbanóanyag a rendeltetésszerû használat során veszélyezteti a személyek, álla-tok vagy anyagi javak biztonságát, a külön jogszabályban megha-tározott piacfelügyeleti hatóság a robbanóanyagot a piacról kivonja, annak forgalomba hozatalát, üzembe helyezését, haszná-latát megtiltja. Errõl haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, megjelölve az intézkedés okát és különösen azt, hogy mi a nem megfelelõség oka.

Robb. Vhr. 21. § (1) bek. Bk.

43. Amennyiben egy nem megfelelõ robbanóanyag CE jelöléssel van ellátva, a piacfelügyeleti hatóság megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket a jelölés elhelyezõje ellen, és errõl tájékoztatja a Bizottságot valamint a többi tagállam piacfelügyele-ti hatóságát.

Robb. Vhr. 21. § (2) bek. MBFH Bk.

44. Ha a piacfelügyeleti hatóság úgy ítéli meg, hogy a honosított harmoni-zált szabványok nem felelnek meg teljes mértékben az e rendelet 1.

számú mellékletében meghatározott követelményeknek, köteles az ügyet megindokolva a 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikke szerint létrehozott állandó bizottság elé terjeszteni.

Robb. Vhr. 21/A. § MBFH

Bk.

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 115-118)