Egyéb ren del ke zé sek

In document Mi nisz te ri ren de let (Pldal 42-47)

a) A Rak tá ro zó ki je len ti, hogy a je len szer zõ dés, va la mint a vo nat ko zó MVH köz le mé nyek ren del ke zé se it meg is mer -te, tu do má sul vet te és az azok ban sze rep lõ ren del ke zé se ket ma gá ra néz ve kö te le zõ nek is me ri el.

b) A Rak tá ro zó ki je len ti, hogy har ma dik sze mély nek a rak tár ral kap cso lat ban nin csen olyan joga, amely a je len szer -zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek ma ra dék ta lan tel je sí té sét ki zár ná, vagy kor lá toz ná.

c) Har ma dik sze mé lyek ki zá ró lag az MVH en ge dé lyé vel te kint he tik meg az árut, il let ve az áru ból ki zá ró lag az MVH en ge dé lyé vel ve het nek min tát. Ez ér vé nyes a har ma dik sze mé lyek nek az áru ra vo nat ko zó an nyúj tott fel vi lá go sí tás ra is.

d) Szer zõ dõ fe lek rög zí tik, hogy a Rak tá ro zó a je len szer zõ dés ben elõ írt min den ne mû be je len té si, ér te sí té si, il let ve adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét az MVH Köz pon ti Hi va ta lá nak In ter ven ci ós In téz ke dé sek Igaz ga tó ság felé kö te les teljesíteni.

e) A rak tár üze mel te tõ jé nek a tör vény ál tal biz to sí tott zá log-, és vissza tar tá si jo ga i nak ér vé nye sí té sét a fe lek ki zár ják.

f) Je len szer zõ dés ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az aláb bi kö zös sé gi és ha zai jog sza bá lyok ren del ke zé se it kell al -kal maz ni:

– a tej és tej ter mé kek pi a ci sza bá lyo zá sá ról szó ló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet;

– a Ta nács 1999. má jus 17-i 1255/1999/EK ren de le te a tej- és tej ter mék pi ac kö zös szer ve zé sé rõl;

2090 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

– a Bi zott ság 1999. de cem ber 16-i 2771/1999/EK ren de le te a vaj- és tej szín pi a ci in ter ven ció te kin te té ben az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

– a Bi zott ság 1996. no vem ber 8i 2148/1996/EK ren de le te a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós kész le te i nek fel -mé ré sé re és mo ni tor ing já ra vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

– a Bi zott ság 1990. de cem ber 12-i 3597/1990/EGK ren de le te a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós ügy nök sé gek ál tal tör té nõ fel vá sár lá sát, rak tá ro zá sát és ér té ke sí té sét ma gá ban fog la ló in ter ven ci ós in téz ke dé sek re vo nat ko zó szám vi -te li szabályokról;

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i -rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló a 2003. évi LXXI II. tör vény;

– a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL. tör vény;

– a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény;

– az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer -ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let;

– a me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri ter mé kek in ter ven ci ó já ról szó ló 102/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let;

– az élel mi sze rek elõ ál lí tá sá nak és for gal ma zá sá nak élel mi szer hi gi é ni ai fel té te le i rõl szó ló 90/2003 (VII. 30) FVM-ESZCSM együt tes ren de let.

Je len szer zõ dés öt ere de ti pél dány ban ké szült, amely bõl egy pél dány a Rak tá ro zót, há rom pél dány az MVH Köz pon ti Hi va ta lát, egy pél dány az MVH te rü le ti leg il le té kes Me gyei Ki ren delt sé gét il le ti meg. A je len szer zõ dést cég sze rû alá -írás sal kell el lát ni, és az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz vissza kül de ni.

Bu da pest, … év … hó … nap

Rak tá ro zó

(alá írás ra jo go sult sze mély cég sze rû alá írá sa, bé lyeg zõ)

MVH

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2091

Vo nal kód P. H. Ik ta tó szám he lye

SZABADKAPACITÁS-JELENTÉS

Jelentési tárgyidõszak: ……… év ……… -tól ………-ig

Ter mék: Szer zõ dés szám:

Rak tá ro zó: Te lep hely azo no sí tó:

Te lep hely: Cím:

Jelentés típusa Heti: 1.

c

Két he ti: 2.

Kapacitás*

(tonna) Megjegyzés

Ren del ke zés re ál ló kö te le zõ en biz to sí tott kapacitás

Ren del ke zés re álló fel té te le sen biz to sí tott kapacitás

Ren del ke zés re álló ka pa ci tás összesen

Megjegyzés

* Kér jük a tárgy idõ szak utol só nap ján ér vé nyes ér té ke ket meg ad ni.

Kelt: ……… ………

Raktár képviselõjének cégszerû aláírása, pecsét

2092 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

Vo nal kód P. H. Ik ta tó szám he lye

HAVI INTERVENCIÓS KÉSZLETJELENTÉS Jelentési tárgyidõszak: ……… év ……… hónap

Ter mék: Szer zõ dés szám:

Rak tá ro zó: Te lep hely azo no sí tó:

Te lep hely: Cím:

Té tel azo no sí tó Nyi tó tö meg (ton na)

Kész let vál to zás (ton na)

Kész let vál to zás idõ pont ja

Zá ró tö meg (ton na)

Meg jegy zés Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Be tá ro lás:

Ki tá ro lás:

Egyéb:

Nyi tó tö meg az ol da lon össze sen (ton na):

Záró tömeg az oldalon összesen (tonna):

Raktározott tételek száma a hónap elsõ napján összesen (darab):

Raktározott tételek tömege a hónap elsõ napján összesen (tonna):

Raktározott tételek száma a hónap utolsó napján összesen (darab):

Raktározott tételek tömege a hónap utolsó napján összesen (tonna):

Kelt: ……… ………

Rak tár kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa, pecsét

Oldalszám ……/……

13. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2093

Vo nal kód P. H. Ik ta tó szám he lye

ÉVES INTERVENCIÓS KÉSZLETJELENTÉS

Jelentési tárgyidõszak: ……… év ……… hónaptól ……… hónapig

Ter mék: Szer zõ dés szám:

Rak tá ro zó: Te lep hely azo no sí tó:

Te lep hely: Cím:

Rak tá ro zott té te lek szá ma az év ele jén össze sen (da rab):

Rak tá ro zott té te lek tö me ge az év ele jén össze sen (ton na):

Hónap

Készletváltozás

Megjegyzés Be tá rolt

mennyi ség (ton na)

Ki tá rolt mennyi ség

(ton na)

Kész let vál to zás egyéb ok ból

(ton na)

Könyv sze rin ti mennyi ség

(ton na) Január

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Raktározott tételek száma az év végén összesen (darab):

Raktározott tételek tömege az év végén összesen (tonna):

Meg jegy zés

Kelt: ……… ………

Rak tár kép vi se lõ jé nek cég sze rû alá írá sa, pecsét

2094 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 13. szám

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 56/2006. (VI. 21.) MVH

köz le mé nye

a Haj dú sajt ma gán tá ro lá sá nak tá mo ga tá sá ról

Az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká já nak ha tá lya alá tar to zó tej- és tej ter mék pi a ci rend tar tás sza bá lyai ér tel mé ben tá mo ga tás igé nyel he tõ a Bi zott ság, a 2006/2007 tá ro lá si év ben egyes saj tok ma gán tá ro lá sá hoz nyújt ha tó kö zös sé gi tá -mo ga tás oda íté lé sé vel kap cso lat ban az 1255/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló, 2006. má jus 16-i 734/2006/EK ren de le té ben és a je len köz le mény ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint. A tá mo ga tá si jo go sult ság az ér vé nyes ma gán tá ro lá si ké re lem alap ján, a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (to váb bi ak ban: MVH) ál tal ki adott ha tá ro zat tal (to váb bi ak ban: ma gán tá ro lá si szer zõ dés) jön lét re, amely nek tar tal mát az MVH ha tá roz za meg. A ma gán tá ro lá si tá mo ga tás ra jo go sult bár mely ter mé sze tes, il let ve jogi sze mély, jogi sze -mé lyi ség nél kü li egyéb szer ve zet, aki a Ma gyar Élel mi szer könyv ben elõ írt kö ve tel -mé nyek nek meg fe le lõ Haj dú sajt tal ren del ke zik, és ér vé nyes ma gán tá ro lá si kérelmet nyújt be.

In document Mi nisz te ri ren de let (Pldal 42-47)