A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közleményei

VII. RÉSZ Vegyes közlemények

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra

ÁLTALÁNOS TudNIVALóK Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük.

Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A  gyors megjelenés érdekében a  pályázati hirdetményeket közvetlenül a  Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Bp., Széchenyi István tér 7–8.

V. em. 514., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a  magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).

A  jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő időpontjának a  hirdető a  megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában a  pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések esetén a  honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.

A  Szerkesztőség felhívja a  hirdetők figyelmét arra, hogy a  tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállal.

Az  esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

532 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK EGYETEMI OKTATóI,

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETő EGYÉB ÁLLÁSOKRA

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója álláshelyet hirdet az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvos munkakör ellátására.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Vezetői megbízás időtartama: 5 év.

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Pályázati feltételek:

– orvosi diploma,

– aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga, – legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

– büntetlen előélet, – egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– tudományos fokozat (megszerzett, vagy folyamatban lévő), – idegennyelv-ismeret,

– aneszteziológiai vagy intenzív oktatásban (graduális és posztgraduális) való jártasság.

A pályázathoz csatolandó:

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is), – orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai, – szakmai, vezetői koncepció,

– erkölcsi bizonyítvány,

– határozat a működési nyilvántartásba vételről,

– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

Illetmény és juttatások: a Eszjtv. szabályai alapján, megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 12.

Pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) dr. Bedros J. Róbert c. egyetemi tanár, főigazgató részére kell postai úton benyújtani.

Egyéb információ: az  állás elbírálás után azonnal betölthető. Az  állás betöltéséhez 90 napnál nem régebbi [egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2. § (10) bekezdésének megfelelő] erkölcsi bizonyítvány szükséges.

PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETőI ÉS ORVOSVEZETőI ÁLLÁSOKRA

A Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.) intézményvezetője pályázatot hirdet szülész-nőgyógyász szakorvos, osztályvezetői megbízással munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes/részmunkaidő.

Illetmény és juttatások:. az  illetmény megállapítására és a  juttatásokra az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Munakvégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.

Pályázati feltételek:

– egyetemi végzettség,

– szülész-nőgyógyász szakvizsga, – büntetlen előélet.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi tevékenység ellátása, biztosítva a  fekvő- és járóbeteg ellátás szakmai egységét, osztályszervezési és munkaszervezési feladatok ellátása, valamint szakmai felügyelet biztosítása, az osztály költséghatékony működtetése.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 533 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz, – személyi és foglalkoztatási adatok, – diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata, – érvényes erkölcsi bizonyítvány,

– működési nyilvántartás igazolása,

– nyilatkozat arról, hogy a  pályázati anyagot az  elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba beletekinthetnek, és véleményezhetik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 15.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 5 munkanap.

Egyéb információ: a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pák Péter Gábor főigazgató főorvos nyújt, a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon.

A  pályázat benyújtásának módja, rendje: postai úton, a  pályázatnak a  Vaszary Kolos Kórház címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26–28.). Kérjük a  borítékon feltüntetni: „Szülész-nőgyógyász szakorvos, osztályvezetői megbízással”.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.vaszary.hu honlap

***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) intézményvezetője pályázatot hirdet Tatabányai Szent Borbála Kórház Központi Radiológiai Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.

Pályázati feltétel:

– orvosi diploma, – szakirányú szakvizsga.

Előnyt jelent:

– vezetői gyakorlat,

– 10 éves szakorvosi gyakorlat,

– angiográfiában, invazív radiológiában való jártasság, – második, illetve harmadik szakvizsga.

Feladata: a Központi Radiológián szakorvosi feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint.

Az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon kövezése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.

A jelentkezéshez csatolandók:

– végzettséget igazoló okmányok másolata, – részletes szakmai önéletrajz,

– vezetői koncepció

– előadások, publikációk listája,

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, – kamarai tagság igazolása,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.

Jelentkezési határidő: 2021. május 20.

A pályázat elbírálásának módja: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja, rendje: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469; a borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető főorvosi álláshelyre”.

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. április 15.

***

534 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) intézményvezetője pályázatot hirdet Tatabányai Szent Borbála Kórház Központi Laboratóriumi Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi munkakör ellátása mellett.

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.

Pályázati feltétel:

– orvosi diploma, – szakirányú szakvizsga.

Előnyt jelent:

– vezetői gyakorlat,

– 10 éves szakorvosi gyakorlat, – második, illetve harmadik szakvizsga, – mikrobiológia, valamint PCR gyakorlat.

Feladata: A Központi Laboratóriumban szakorvosi feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint. Az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon kövezése. A jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.

A jelentkezéshez csatolandók:

– végzettséget igazoló okmányok másolata, – részletes szakmai önéletrajz,

– vezetői koncepció,

– előadások, publikációk listája,

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, – kamarai tagság igazolása,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint vagyonnyilatkozat-tételhez.

Jelentkezési határidő: 2021. május 20.

A pályázat elbírálásának módja: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja, rendje: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt), vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469; a borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezető főorvosi álláshelyre”.

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. április 15.

***

A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26. ) intézményvezetője álláshelyet hirdet a Felső-Szabolcsi Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály orvos szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint az osztály zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– egyetem, általános orvos végzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga, – szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– tudományos munkában való részvétel, – vezetői gyakorlat,

– idegen nyelv ismerete.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 535 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, – továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Árpád út 26.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,

– elektronikus úton dr. debreczenszki Julianna részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 10.

PÁLYÁZATI HIRdETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA Budapest

Baranya megye Bács-Kiskun megye

Békés megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csongrád-Csanád megye Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.) intézményvezetője pályázatot hirdet Tatabányai Szent Borbála Kórházban radiológus szakorvosi munkakör ellátására.

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.

Pályázati feltétel:

– orvosi diploma, – szakirányú szakvizsga.

536 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi tevékenység végzése

A jelentkezéshez csatolandók:

– végzettséget igazoló okmányok másolata, – részletes szakmai önéletrajz,

– előadások, publikációk listája,

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása, – kamarai tagság igazolása,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

Jelentkezési határidő: 2021. május 31.

A pályázat elbírálásának módja: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának módja, rendje: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) , vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469; a borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.

A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2021. április 15.

Nógrád megye Pest megye

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös I. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2.

Ellátandó feladat:

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, – területi ellátási kötelezettséggel,

– vállalkozási formában,

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, – önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, – szakmai önéletrajz, motivációs levél,

– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, – MOK-tagság igazolása,

– nyilatkozat, melyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

6. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 537 Egyéb információk:

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es telefonszámon, – a képviselő -testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A  honlapon az  általános adatvédelmi tájékoztató elérhető.

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet gyermekorvosi álláshely betöltésére.

A munkavégzés helye: Nagykőrös, Magyar u. 2.

A munkakör megnevezése: Nagykőrös III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet.

Ellátandó feladat:

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, – területi ellátási kötelezettséggel,

– vállalkozási formában,

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, – önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, – szakmai önéletrajz, motivációs levél,

– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, – MOK-tagság igazolása,

– nyilatkozat, melyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

A  pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.

A  pályázat elbírálásának határideje: a  pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően.

A pályázat benyújtása: zárt borítékban „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre.

Egyéb információ:

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es telefonszámon, – a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A  pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A  honlapon az  általános adatvédelmi tájékoztató elérhető.

***

Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot ír ki Nagykőrös XI. számú felnőtt háziorvosi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak ellátására.

Munkavégzés helye: Nagykőrös, Széchenyi tér 8.

Ellátandó feladat:

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt háziorvosi feladatok ellátása, – területi ellátási kötelezettséggel,

538 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám – vállalkozási formában,

– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalásával, – önkormányzattal kötött feladatellátási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,

– szakmai alkalmassági orvosi vélemény, – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, – képesítést igazoló okiratok hiteles másolata, – szakmai önéletrajz, motivációs levél,

– Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása, – MOK-tagság igazolása,

– nyilatkozat, melyben a  pályázó hozzájárul, hogy a  pályázati anyag elbírálásában résztvevők a  pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.

Juttatások: a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.

A  pályázat elbírálásának határideje: a  pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.

Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Egyéb információ:

– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,

– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől az (53) 550-310-es telefonszámon, – a képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A  pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A  honlapon az  általános adatvédelmi tájékoztató elérhető.

Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye Vas megye Veszprém megye

Zala megye

Szerkeszti az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kodifikációs Főosztály Egészségpolitikai Jogi Osztálya.

Szerkesztőség: 1051 Bp., Széchenyi István tér 7–8. Telefon: 1/795-1347.

Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

A pályázati hirdetésektől eltérő hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél (1085 Bp., Somogyi Béla u. 6.) történik.

Amennyiben a megrendelő a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas módon mellékelni.

HU ISSN 2063-1146

In document III. RÉSZ Miniszterelnöki, emberi erőforrás és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások (Page 27-34)

Related documents