• Nem Talált Eredményt

prioritásának 2.2. intézkedése végrehajtásában közremûködõ szervezet kijelölésérõl

A 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Re-gionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználá-sának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 21. § (3) bekez-désb)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkor-mányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § m)pontjában meghatározott feladatkörben, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §e)pontjában meg-határozott feladatkörben eljárva – a pénzügyminiszter fel-adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõ-ket rendeljük el:

1. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter mint a Közlekedés Operatív Program (a továbbiakban:

KözOP) felügyeletéért felelõs miniszter és a gazdasági és közlekedési miniszter mint a Közlekedésfejlesztési Koor-dinációs Központ (a továbbiakban: KKK) tekintetében az alapítói és felügyeleti jogok gyakorlására jogosult minisz-ter a KKK Közlekedésfejlesztési Integrált Közremûködõ Szervezetet (a továbbiakban: KKK KIKSZ) a KözOP va-lamennyi prioritása végrehajtásában történõ közremûkö-désre közremûködõ szervezetként jelöli ki.

(2) A közremûködõi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a KözOP Technikai Segítségnyújtás keretei terhére kell biztosítani.

2. §

(1) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter mint a Közép-Magyarországi Operatív Program (a továb-biakban: KMOP) felügyeletéért felelõs miniszter és a gaz-dasági és közlekedési miniszter mint a KKK tekintetében az alapítói és felügyeleti jogok gyakorlására jogosult mi-niszter a KKK KIKSZ-et a KMOP versenyképesség keret-feltételeinek fejlesztése címû 2. prioritásának a régió külsõ elérhetõségét javító közlekedési infrastruktúra fejlesztése

címû 2.2. intézkedése végrehajtásában történõ közremû-ködésre közremûködõ szervezetként jelöli ki.

(2) A közremûködõi feladatok ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket a KMOP Technikai Segítségnyújtás keretei terhére kell biztosítani.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-rehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-delet hatályon kívül helyezésérõl,

b) a Bizottság 1828/2006/EK rendelete (2006. decem-ber 8.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Euró-pai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai Re-gionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról.

Bajnai Gordons. k., Dr. Kóka Jánoss. k.,

önkormányzati és területfejlesztési gazdasági és közlekedési

miniszter miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter 84/2007. (X. 20.) GKM

rendelete

a védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hírközlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl és felkészülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelet módosításáról Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (4) bekezdésl)pontjában, valamint a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés f)pontjában ka-pott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési mi-niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §i)és j)pontjában meghatározott fel-adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A védelmi feladatokban részt vevõ elektronikus hír-közlési, illetve postai szolgáltatók kijelölésérõl és fel-készülési feladataik meghatározásáról szóló 24/2004.

(VIII. 16.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §a) pont-jában az „az Informatikai és Hírközlési Minisztériumra”

szövegrész helyébe az „a Gazdasági és Közlekedési

Minisztériumra” szöveg, az R. 3. § (1) bekezdésa) pontjá-ban az „az informatikai és hírközlési miniszter” szöveg-rész helyébe az „a gazdasági és közlekedési miniszter”

szöveg lép.

(2) Az R. 3. § (1) bekezdésc) pontjában a „fegyveres erõk” szövegrész helyébe a „Magyar Honvédség” szöveg lép.

2. §

Az R. 4. § (3) bekezdésa)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Minisztérium e rendeletben meghatározott feladat-és hatáskörét érintõ riasztási feladat-és tájékoztatási feladatának végrehajtása az alábbiak szerint történik:)

„a)a légiriasztási rendszer mûködtetésével, fenntartásá-val, korszerûsítésével kapcsolatos tervezési, szervezési és koordinációs feladatokat a váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszerérõl szóló 186/2007. (VII. 18.) Korm.

rendelet 5. §a)pontja és 7. §a)pontja alapján – a két szer-vezet közötti külön megállapodásban foglalt feladat

meg-osztásban – a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskor-mányzat-központ és az NHH látja el;”

3. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet1. mellék-letelép.

4. §

Az R. 2. számú melléklete e rendelet2. melléklete sze-rint módosul.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-tályba, és a kihirdetését követõ 9. napon hatályát veszti.

(2) Az R. 2. számú melléklet 10. sora hatályát veszti.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 84/2007. (X. 20.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet a 24/2004. (VIII. 16.) IHM rendelethez]

A kijelölt szolgáltatók jegyzéke

A szolgáltató megnevezése Telephelye Védelmi feladatok

ellátására kijelölt

Az ágazat ügyeleti rendszerébe bevont 3 C Magyarország Adatátviteli és Mûszaki Fejlesztõ

Kft.

1121 Budapest,

Konkoly Thege út 29–33.

X X

AnteCom Távközléstechnikai Fejlesztõ, Gyártó és Szolgáltató Zrt.

1119 Budapest, Sopron u. 14.

X

Antenna Hungária Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.

1119 Budapest, Petzvál József u. 31–33.

X X

GTS – DataNet Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Ipartelep u. 13–15. X X

Hungarotel Távközlési Zrt. 1113 Budapest, Bocskai út 134–146.

X X

INVITEL Távközlési Szolgáltató Zrt. 2040 Budaörs,

Puskás Tivadar u. 8–10.

X X

Magyar Posta Zrt. 1540 Budapest, Krisztina krt. 6–8. X X

Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. X X

Magyar Villamosmûvek Zrt. 1011 Budapest, Vám u. 5–7. X

Monor Telefon Társaság Távközlési Szolgáltató Kft. 1092 Budapest, Kinizsi u. 30–36. X X Navigator Informatika Üzleti Szolgáltatási

és Kereskedelmi Zrt.

1095 Budapest, Máriássy u. 5–7. X

PANNON GSM Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Baross u. 165. X X

PanTel Távközlési Kft. 1113 Budapest, Bocskai u.

134–146.

X X

Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

X X

A gazdasági és közlekedési miniszter 85/2007. (X. 21.) GKM

rendelete

a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a to-vábbiakban: VET) 5. § e) pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1)–(2) bekezdésében és mellékletének „(B) Szolgáltatá-sok” pontjában foglaltak végrehajtása érdekében, a VET 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §g) pont-jában foglalt feladatkörömben – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.

(XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése a következõp)ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„p) magyar szabályozási zóna: a magyar rendszerirá-nyító egységes jogi és mûszaki (üzemi) irányítása alatt mûködõ engedélyesek, fogyasztók, valamint termelõi, hálózati és fogyasztói mûszaki berendezések összessége.”

(2) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következõ ren-delkezés lép:

„(7) A villamos energia határon keresztül történõ szál-lításához kapcsolódó díjfizetési kötelezettségek a VET 64. §-a szerinti tevékenységi engedélyest terhelik. Az 5. § (3) bekezdésénekca)pontja szerinti és a 6. § (5) bekezdés ca) pontja szerinti díjfizetési kötelezettség alól mentesül a díjfizetésre kötelezett, amennyiben a villamos energiára

vonatkozó adásvételi szerzõdéssel igazolja, hogy a kiszál-lított villamos energia a magyar szabályozási zónába más szabályozási zónából lett beszállítva.”

(3) Az R. 1. számú melléklete „I. RENDSZERIRÁ-NYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ SZOLGÁL-TATÁSOK DÍJA” részének „B) A rendszerirányító ré-szére fizetendõ” címe 2. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Határkeresztezésen keresztül történõ villamosener-gia-kiszállítás [5. § (3) bekezdésca)pontja] esetén a VET 64. §-ának (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezõ villamosenergia-kereskedõ vagy közüzemi nagykereske-dõ a rendszerirányító részére a következõ díjakat köteles megfizetni:

2.1. Rendszerirányítási díj: 2,837 Ft/kWh 2.2. Rendszerszintû

szolgáltatások díja: 0,612 Ft/kWh”

(4) Az R. 1. számú melléklete „II. ÁTVITELI DÍJ” ré-szének „B) Az átviteli engedélyes részére fizetendõ” címe 2. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. Határkeresztezésen keresztül történõ villamosener-gia-kiszállítás [6. § (5) bekezdésca)pontja] esetén a VET 64. §-ának (2) bekezdése szerinti engedéllyel rendelkezõ villamosenergia-kereskedõ vagy közüzemi nagykeres-kedõ az átviteli engedélyes részére a következõ díjat köte-les megfizetni:

Általános átviteli díj: 0,977 Ft/kWh”

2. §

Ez a rendelet 2007. december 31-én lép hatályba.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

2. melléklet a 84/2007. (X. 20.) GKM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete a következõ 17/a. sorral egészül ki:

[Sorszám Település neve Sugárzott Rádió/TV mûsor neve Mûsorszolgáltató/engedélyes neve és címe]

„17/a. DUNAÚJVÁROS Duna – Híd Televízió Duna – Mix Kft., Dunaújváros,

Kodály Zoltán u. 2.”

2. Az R. 2. számú melléklet 63. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám Település neve Sugárzott Rádió/TV mûsor neve Mûsorszolgáltató/engedélyes neve és címe]

„63. SOPRON Nap – Rádió Pannon – Sopron Kft., Sopron,

Liszt Ferenc u. 1.”

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

30/2007. (X. 25.) ÖTM–GKM–KvVM együttes rendelete

a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program végrehajtásában közremûködõ

szervezetek kijelölésérõl szóló

18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet módosításáról

Az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelõs intézményekrõl szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdésénekb)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. §-ánakm)pontjában megállapított feladatkör-ben, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatás-körérõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánake)ésg)pontjában megállapított feladatkörben, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat-és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ánaka)pontjában megállapított feladatkörben a kö-vetkezõket rendeljük el:

1. §

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Prog-ram végrehajtásában közremûködõ szervezetek kijelölésé-rõl szóló 18/2004. (II. 24.) GKM–KvVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe az alábbi ren-delkezés lép:

„1. § Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter mint a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Prog-ram (a továbbiakban: KIOP) végrehajtásának felügyele-téért felelõs miniszter

a) a gazdasági és közlekedési miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel az Energia Köz-pont Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Közhasznú Társaságot a KIOP 1. Környezetvédelem prioritáson belül a 7. „Az energia-gazdálkodás környezetbarát fejlesztése” intézkedés végre-hajtására,

b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel a Kör-nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igaz-gatóságát aza)pontban meghatározott intézkedés kivéte-lével a KIOP 1. Környezetvédelem prioritás valamennyi intézkedésének végrehajtására,

c) a gazdasági és közlekedési miniszterrel a Közleke-désfejlesztési Koordinációs Központ Közlekedésfejleszté-si Integrált Közremûködõ Szervezetet a KIOP 2.

Közleke-dési infrastruktúra fejlesztése prioritás valamennyi intéz-kedésének végrehajtására

a strukturális alapok közremûködõ szervezeteként (a továbbiakban: SA közremûködõ szervezet) jelöli ki.”

2. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-kezés lép:

„(1) Az 1. §a)–c)pontjaiban megjelölt SA közremûkö-dõ szervezetek kötelezettségeit a (2)–(8) bekezdések hatá-rozzák meg.”

(2) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendel-kezés lép:

„(7) Az SA közremûködõ szervezet rendszeresen jelen-tést tesz a KIOP végrehajtásához kapcsolódó közremûkö-dõi feladatok végrehajtásáról, a mûködéséhez szükséges erõforrások rendelkezésre állásáról, az intézkedések elõre-haladásáról, évente költség- és munkatervet készít, továb-bá haladéktalanul tájékoztatja a KIOP Irányító Hatóságot az intézkedések végrehajtása során felmerülõ akadályok-ról.”

(3) Az R. 2. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendel-kezés lép:

„(8) A KIOP Irányító Hatóság külön jogszabályban fog-laltaknak megfelelõen az e rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott megállapodás keretében a pénzügyi lebo-nyolítással és számvitellel kapcsolatos feladatokat az 1. § a)–c)pontjaiban meghatározott SA közremûködõ szerve-zetekre ruházza át. Ennek keretében az SA közremûködõ szervezet befogadja a kifizetésigénylési kérelmeket, a tel-jesítést igazoló számlákat, a számlákhoz kapcsolódó dokumentumokat, igazolja a teljesítést, ellenjegyzi az utal-ványrendeleteket, és megküldi a KIOP Irányító Hatóság részére.”

3. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-zés lép:

„(1) Az SA közremûködõ szervezetnek a KIOP hajtásával kapcsolatos feladatairól, valamint azok végre-hajtásáról a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az SA közre-mûködõ szervezettel Együttmûködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) köt. A KIOP végrehajtása során alkalmazandó eljárási szabályokat a Megállapodás tartalmazza.”

4. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdése a következõc)ponttal egé-szül ki:

[5. § (1) E rendeletben meghatározott feladatok ellátá-sához szükséges pénzügyi eszközöket]

„c)az 1. §c)pontjában meghatározott SA közremûködõ szervezet számára a KIOP Technikai Segítségnyújtás ke-retei terhére”

[kell biztosítani.]

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-kezés lép:

„(2) A KIOP Irányító Hatóság a KIOP technikai segít-ségnyújtás elõirányzatból az 1. §a)–b)pontjaiban megha-tározott SA közremûködõ szervezetek számára kiegészítõ forrást bocsát rendelkezésre.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, majd az ezt követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek vég-rehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg:

a) a Tanács 1260/1999/EK rendelete (1999. június 21.) a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról,

b) a Bizottság 438/2001/EK rendelete (2001. márci-us 2.) a strukturális alapok keretében nyújtott támogatá-sok irányítási és ellenõrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról.

Bajnai Gordons. k., Dr. Kóka Jánoss. k.,

önkormányzati és területfejlesztési gazdasági és közlekedési

miniszter miniszter

Dr. Fodor Gábors. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter 86/2007. (X. 31.) GKM

rendelete

a földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai

képesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosításáról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. § (2) bekezdése)pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköré-rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §g) pont-jában meghatározott feladatkörömben eljárva a követke-zõket rendelem el:

1. §

A földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai

ké-pesítésrõl és gyakorlatról szóló 12/2004. (II. 13.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának helyébe a követke-zõ rendelkezés lép:

„1. § E rendeletet kell alkalmazni a földgáztároló, szállí-tó-, elosztó- és célvezeték tervezésével, építésével (létesí-tésével), üzemeltetésével, karbantartásával, üzemzavará-nak elhárításával, felhagyásával, továbbá a csatlakozóve-zetékek és fogyasztói berendezések tervfelülvizsgálatával, mûszaki átvételével, valamint a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban törté-nõ forgalmazásával összefüggõ mûszaki biztonsági szem-pontból jelentõs munkakörök betöltéséhez szükséges szakképzettség és gyakorlati idõ meghatározásakor.”

2. §

Az R. 2. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet mellékletében meghatározott mû-szaki biztonsági szempontból jelentõs munkakört csak az abban megjelölt szakképzettséggel és gyakorlati idõvel rendelkezõ személy töltheti be.

(2) A szakirányú felsõfokú szakképzettség követelmé-nye alól – a külön kormányrendeletben meghatározott te-vékenységek kivételével – mentesül, aki 50. életévét betöl-tötte, valamint rendelkezik legalább szakirányú középfokú szakképesítéssel és legalább 10 éves szakirányú szakmai gyakorlattal.”

3. §

Az R. 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsõfokú szakképesítésnek minõsül a mûszaki felsõoktatásban egyetemen vagy fõiskolán szer-zett diploma, továbbá megfelelõ felsõfokú végszer-zettségre épülve az okleveles bányamérnöki (gáz- vagy olajipari, bányagépész szak), okleveles olaj- vagy gázipari szakmér-nöki, okleveles gázszolgáltatói szak-üzemmérszakmér-nöki, okle-veles gépészmérnöki, gépész üzemmérnöki, okleokle-veles ve-gyészmérnöki, vegyész üzemmérnöki, okleveles épület-gépész-mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, okleveles vegyipari gépészmérnöki, vegyipari gépész üzemmérnöki, okleveles villamosmérnöki, villamos üzemmérnöki, okle-veles környezetmérnöki, okleokle-veles építõmérnöki, okleve-les építõ-üzemmérnöki, okleveokleve-les mélyépítõ mérnöki, mélyépítõ üzemmérnöki szakképzettség,

b) szakirányú középfokú szakképesítésnek minõsül a gépész-, épületgépész-, vegyész-technikusi, gáz- és olaj-ipari technikusi, villamos olaj-ipari technikusi, geodéta/föld-mérõ technikusi, mélyépítõ technikusi és a technikus kép-zés szüneteltetésének idõszakában a szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal szerzett szakképesítés,

c) alapfokú szakképesítésnek a szakirányú szakmunkás és a vonatkozó Országos Képzési Jegyzék 31–34 szintkó-dú szakképesítésének megfelelõ képesítés minõsül.”

4. §

Az R. melléklete helyébe e rendeletmellékletelép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-tályba.

(2) Az R. szabályozási körébe tartozó munkakörökre e rendeletben elõírt képesítési követelményeknek az e ren-delet hatálybalépésekor az érintett munkaköröket betöltõ személyeknek 2009. december 31-ig kell megfelelniük.

(3) Az R. 3. § (2)–(5) bekezdése, továbbá 6. § (1) bekez-dése hatályát veszti.

(4) E rendelet hatálybalépését követõ második napon e rendelet 1–4. §-a, 5. § (3) bekezdése és melléklete hatá-lyát veszti.

(5) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 86/2007. (X. 31.) GKM rendelethez

„Melléklet a 12/2004. (II. 13.) GKM rendelethez

Mûszaki biztonsági szempontból jelentõs egyes gázipari tevékenységek jegyzéke Általános követelmények

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1. Gázüzemi tevékenység1irányítása vonatkozásában mûszaki vezetõ

Szakirányú felsõfokú szakképesítés 5 év 2. Biztonságtechnikai vezetõ (irodavezetõ, megbízott),

tûzvédelmi tevékenység2irányítása

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés

2 év 3 év 3. Építészeti-mûszaki tervezés A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint 4. Tervjóváhagyó, tervellenõr A 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet és a

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerint

5. Munkavédelmi vezetõ3 Felsõfokú vagy középfokú munkavédelmi

szakképesítés

6. Környezetvédelmi vezetõ Szakirányú felsõfokú vagy

középfokú szakképesítés

1 év 2 év 7. Minõségirányítási vezetõ Szakirányú felsõfokú szakképesítés és legalább

szakirányú (minõségirányítási) középfokú szakképesítés

2 év

8. Minõsített hegesztõ Hegesztõ szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minõsítés

9. Minõsített mûanyaghegesztõ Mûanyaghegesztõ szakképesítés: a vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés és a 6/1996. (II. 21.) IKM rendelet szerinti minõsítés

10. Hegesztési felelõs Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés 1 év

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

11. Robbanásbiztos berendezéseket felügyelõ szakember

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú vagy

alapfokú szakképesítés

1 év 3 év 5 év 12. Ipari olaj- és gáztüzelõ berendezés kezelõ,

kisteljesítményû kazánfûtõ, kazánkezelõ kazángépész

A vonatkozó OKJ szerinti szakképesítés

1 A 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet szerint.

2 A 32/2002. (XII. 12.) BM rendelet szerint.

3 Az 1993. évi XCIII. törvény és az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet szerint.

Elosztói engedélyes és célvezeték üzemeltetõi tevékenység követelményei

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1. Az elosztói engedélyes önálló területi/szervezeti egységének egyszemélyi, felelõs irányítása

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés

3 év 5 év 2. Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs

tevékenységet végzõ szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés

3 év 5 év 3. Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs

tevékenységet végzõ fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú középfokú szakképesítés 5 év

4. Gázszerelés A 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet szerint

5. Gázelosztó vezetékek és tartozékai, valamint szénhidrogén ipari berendezések sajátos építményei vonatkozásában építési mûszaki ellenõrzés

A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint

6. Gázelosztó és célvezetékek létesítése vonatkozásában felelõs mûszaki vezetõi tevékenység

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés és polietilén mûanyag csõvezeték építése esetén szakirányú kiegészítõ vizsga1

3 év

7. Gázelosztó és célvezeték ellenõrzése, karbantartása és üzemzavar elhárítása

Szakirányú alapfokú szakképesítés 3 év

8. Földgáz csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezések mûszaki átvétele

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés 3 év

1Az 51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendelet szerint építményfajta szerint hatáskörrel rendelkezõ építési-felügyeleti szerv névjegyzékbe véte-léhez kötött.

Szállítói engedélyes tevékenység követelményei

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1. Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs tevékenységet végzõ szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés

3 év 5 év

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

2. Nyomástartó berendezés kezelése, vizsgálata Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés

és a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 3. § 29. pontja szerinti vizsga

1 év 3 év

3. Körzetfelügyelõ, körzetfelügyelõ koordinátor Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év 4. Kompresszor és csomópont kezelõ Szakirányú alapfokú szakképesítés és a vonatkozó

OKJ szerinti szakképesítés

1 év

5. Gázátadó állomás kezelõ Szakirányú alapfokú szakképesítés 1 év

Tárolói engedélyes tevékenység követelményei

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1. A tárolói engedélyes önálló területi/szervezeti egységének egyszemélyi, felelõs irányítása

Szakirányú felsõfokú végzettség az 1993. évi XLVIII. törvény 28. §-ának (3) bekezdése és a 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet szerint

3 év

2. Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs tevékenységet végzõ szellemi és fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú felsõfokú vagy középfokú szakképesítés

3 év 5 év 3. Gáztároló és tartozékai, valamint szénhidrogén ipari

berendezések sajátos építményei vonatkozásában építési mûszaki ellenõrzés

A 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint

4. Mûszaki-biztonsági szempontból jelentõs tevékenységet végzõ fizikai dolgozók közvetlen irányítása

Szakirányú középfokú vagy alapfokú szakképesítés

3 év 5 év

Cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyeinek tartályban vagy palackban történõ forgalmazásával kapcsolatos tevékenység követelményei

Munkakör Szakmai képesítés/végzettség

Munkakör betöltéséhez

szükséges szakirányú szakmai gyakorlat

1. Felelõs gázüzemi vezetõ Szakirányú felsõfokú vagy

1. Felelõs gázüzemi vezetõ Szakirányú felsõfokú vagy