PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

In document Köz le mé nyek (Pldal 82-85)

Köz le mé nyek

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

AZ EU ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT PROMÓCIÓS PROGRAMOKHOZ1

1. A PROGRAM CÍME

2. PÁLYÁZÓ SZERVEZET(EK) 2.1. Pá lyá zó szer ve zet(ek) be mu ta tá sa

Név, cím, ema il, te le fon, fax, kap cso lat tar tó sze mély

Amennyi ben a pá lyá za tot egy nél több szer ve zet ter jesz ti elõ, fel kell tün tet ni, hogy me lyi kük ko or di nál ja a prog ra mot.

2.2. A pá lyá zó szer ve zet(ek) rep re zen ta ti vi tá sa az érin tett ága zat(ok) te kin te té ben 2.3. A pénz ügyi for rá sok iga zo lá sa

3. A PROGRAM RÉSZLETEI 3.1. Az érin tett ter mék(ek) és ága zat(ok)

3.2. A prog ram tí pu sa: tá jé koz ta tó/pro mó ci ós/ve gyes 3.3. Il le té kes tag ál lam(ok)

Amennyi ben a pá lyá za tot egy nél több tag ál lam ter jesz ti elõ, fel kell tün tet ni, hogy me lyi kük ko or di nál ja a prog ra mot.

3.4. Cél pi ac(ok) 3.5. Idõ tar tam ¨ 12 ¨ 24 ¨ 36

3.6. Egy ko ráb bi prog ram foly ta tá sá ról van-e szó?

¨ igen ¨ nem

1 A pá lyá zó szer ve ze tek nek pá lyá za tu kat je len for ma nyom tat vány szer ke ze tét és szá mo zá sát kö vet ve kell be nyúj ta ni uk.

4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA 4.1. Ál ta lá nos hát tér – pi a ci hely zet és ke res let 4.2. Cél ki tû zés(ek)

4.3. Prog ram stra té gia és cél cso port(ok) 4.4. A prog ram té mái, üze ne tei

4.5. Ak ci ók

Az egyes ak ci ók be mu ta tá sa

Az egyes ak ci ók ja va solt költ ség ve té sé nek in dok lá sa

5. VÁRHATÓ HATÁS

Rész le tez ze – amennyi ben le het sé ges, szám sze rû sít se – a re mélt ha tást a várt ered mé nyek ben ki fe jez ve!

6. A PROGRAM EU-S VONATKOZÁSAI

Fejt se ki a kö zös sé gi szin tû in téz ke dés bõl fa ka dó elõ nyö ket!

7. VÉGREHAJTÓ SZERVEZET(EK) 7.1. A vég re haj tó szer ve ze tek be mu ta tá sa

Név, cím, ema il, te le fon, fax, kap cso lat tar tó sze mély

Amennyi ben több szer ve ze tet vá lasz tot tak ki, fel kell tün tet ni, hogy me lyik ak ci ót me lyik szer ve zet hajt ja vég re.

7.2. A ver se nyez te té si el já rás és a ja va solt szer ve zet ki vá lasz tá sá nál al kal ma zott szem pon tok be mu ta tá sa A ki kül dött aján lat té te li fel hí vá sok és a be ér ke zett aján la tok szá ma

7.3. A szak ér te lem és a tech ni kai ka pa ci tás iga zo lá sa

8. KÖLTSÉGVETÉS

Össze fog la ló táb lá zat cél or szá gok, in téz ke dé sek és évek sze rin ti bon tás ban.

A költ ség ve tést ugyan ab ban a szer ke zet ben kell össze ál lí ta ni és az ak ci ó kat ugyan ab ban a sor rend ben kell fel tün tet ni, mint amely ben az elõ zõ ek ben (4.5. pont ban) be mu ta tás ra ke rül tek. Lásd a mel lék let ben sze rep lõ min tát.

9. FINANSZÍROZÁSI TERV

Lásd a mel lék let ben sze rep lõ min ta táb lá za tot.

10.

EGYÉB RELEVÁNS INFORMÁCIÓ KÖTELEZÕ MELLÉKLETEK

1. Alá írt írás be li kö te le zett ség vál la lás a pá lyá zó szer ve zet(ek) ré szé rõl a fi nan szí ro zá si költ sé gek bõl való ré sze -se dé sük te kin te té ben a prog ram egész idõ tar ta má ra.

2. A pá lyá zó szer ve ze tek alá írt nyi lat ko za ta ar ról, hogy a prog ram nem ré sze sül sem mi lyen egyéb eu ró pai uni ós pénz ügyi tá mo ga tás ban.

2. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 451

MELLÉKLET

MAGYARÁZAT2

2. pá lyá zó szer ve zet(ek)

2.1. Sta tisz ti kai ada tok kal alátámasztva mu tas sa be a pá lyá zó szer ve zet(ek) rep re zen ta ti vi tá sát az érin tett ága zat(ok) te kin te té ben nem ze ti, illetve eu ró pai szin ten (pl. a pi a ci ré sze se dés rõl, az érin tett ter mé kek rõl, illetve ré gi ók ról).

2.2. Min den egyes szer ve zet te kin te té ben iga zol ja, hogy az ren del ke zik az in téz ke dé sek ha té kony vég re haj tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi for rá sok kal. Mel lé kel je az el múlt há rom évre vo nat ko zó mér le gek, illetve éves be szá mo lók máso latát. Is mer tes se a ha son ló nem ze ti vagy re gi o ná lis prog ra mok vég re haj tá sa so rán az el múlt há rom év ben szer zett ta pasz -ta la tát.

3. A PROGRAM RÉSZLETEI

3.1. A tá mo gat ha tó ter mé ke ket a 2879/2000/EK ren de let mel lék le te (har ma dik or szá gok), il let ve a 94/2002/EK ren de let mel lék le te (bel sõ piac) so rol ja fel. Már ka név vel el lá tott ter mé kek pro mó ci ó ja EUtárs fi nan szí ro zás ban nem ré sze sül -het, ki vé ve a kö zös sé gi jog sza bá lyok sze rin ti meg je lö lés sel [ol ta lom alatt álló ere det meg je lö lés (OEM), ol ta lom alatt álló föld raj zi jel zés (OFJ), ha gyo má nyos kü lön le ges tu laj don sá gú élel mi szer (HKT), bio] ren del ke zõ ter mé ke ket.

3.6. Amennyi ben a pá lyá zat egy ko ráb bi prog ram foly ta tá sa, il let ve ha son ló prog ra mo kat foly tat vagy foly ta tott le a kö zel múlt ban, tün tes se fel az el ért ered mé nye ket, amennyi ben azok a prog ram be nyúj tá sa kor is mer tek. Amennyi ben re -le váns, csa tol jon je -len té se ket.

4. A PROGRAM RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Sta tisz ti kai ada tok kal alá tá maszt va mutas sa be, hogy mi ért tart ja szük sé ges nek a prog ram meg va ló sí tá sát [pél dá ul a pi a ci hely zet vagy az érin tett ter mék(ek) irán ti ke res let ala ku lá sa te kin te té ben]!

4.4. Amennyi ben a tá jé koz ta tó, illetve pro mó ci ós anya gok a ter mék fo gyasz tá sá nak ked ve zõ élet ta ni ha tá sá ra vo nat -ko zó in for má ci ó kat tar tal maz nak, a meg je le ní tett in for má ci ó kat tu do má nyos ada tok kal kell alá tá masz ta ni, és a meg adott in for má ci ók nak meg kell fe lel ni ük a nem ze ti és a kö zös sé gi egész ség ügyi jog sza bá lyok nak. Egész ség re vo nat ko zó tárgyú üze ne tek ese tén az anya got az az il le té kes nem ze ti ha tó ság nak is jóvá kell hagy ni.

Amennyi ben uta lás tör té nik a ter mék szár ma zá si or szá gá ra, il let ve ré gi ó já ra, en nek má sod la gos je len tõ sé gû nek kell len nie a ter mék tu laj don sá ga it és mi nõ sé gi jel lem zõ it hang sú lyo zó fõ üze net hez ké pest.

4.5. Kü lö nö sen fi gyel jen arra, hogy a prog ram több ak ci ó ból álló in téz ke dés cso ma got je lent, ami egy ko he rens stra té gia men tén épül fel (va gyis több mint egyet len ak ció). Mu tas sa be az ak ci ó kat és az azok vég re haj tá sá ra szol gá ló esz kö zö ket, be le ért ve azok szá mát, vo lu me nét és/vagy di men zi ó it, va la mint be csült költ sé ge it a pá lyá zat ban sze rep lõ költ ség -ve tés alá tá masz tá sa cél já ból.

5. VÁRHATÓ HATÁS

Rész le tez ze a prog ram vár ha tó ha tá sa it a ke res let, a ter mék is mert sé ge és a ter mék imázs, illetve bár mely egyéb, a cél ki tû zé sek kel össze füg gõ te rü let te kin te té ben. Amennyi ben le het sé ges, szám sze rû sít se a prog ram vég re haj tá sá nak vár -ható ered mé nye it.

6. A PROGRAM EU-S VONATKOZÁSAI

Is mer tes se a le het sé ges EUszin tû elõ nyö ket, ame lyek a prog ram ból szár maz hat nak, meg in do kol va an nak EUs társ -finanszírozását.

7. VÉGREHAJTÓ SZERVEZET(EK)

7.2. Ad jon rész le tes le írást a ver seny el já rás le foly ta tá sá nak mód já ról, va la mint az aján lott ügy nök ség(ek) ki vá lasz tá sá nak in do ka i ról. Meg jegy zés: a vég re haj tó szer ve zet(ek)nek füg get len(ek)nek kell len nie/len ni ük a pá lyá zó szer ve -zet(ek)tõl.

7.3. Mu tas sa meg, hogy a ki vá lasz tott vég re haj tó szer ve zet(ek) ké pes(ek) az adott fel adat ki vi te le zé sé re és ren del ke zik/ren del kez nek a prog ram mé re té nek meg fe le lõ pénz ügyi for rá sok kal. Mu tas son be va la mennyi érin tett part ne ri kap -cso la tot és azok tí pu sát!

2 A je len ma gya rá zat a for ma nyom tat vány né hány fon tos pont ját rész le te zi. To váb bi in for má ci ó ért for dul jon a tag ál la mi il le té kes ha tó sá gok hoz.

8. KÖLTSÉGVETÉS3

Amennyi ben a prog ram több or szá got és/vagy pá lyá zó szer ve ze tet érint, az egész prog ram ra ki ter je dõ en egy össze -han golt költ ség ve tést kell ké szí te ni.

A (eu ró ban ki fe je zett) költ ség ve tés szer ke ze té nek kö vet nie kell a 4.5 pont ban le írt ak ci ók lis tá ját, és azt a 4.5 pont sze rin ti sor rend ben kell meg je le ní te ni. Ha a prog ram több or szág ra ter jed ki, a költ sé ge ket or szág és ak ció sze rint kell rész -le tez ni. A vég re haj tó szer ve zet(ek) dí jai kü lön tün te ten dõk fel.

A költ ség ve tést az aláb bi összeg zõ táb lá zat nak meg fe le lõ en kell el ké szí te ni, mely ben a ter ve zett prog ram min den ak -ci ó já ra vo nat ko zó an fel kell tün tet ni az adott évre vo nat ko zó, il let ve a tel jes költ sé get. For dít son kü lö nös fi gyel met azon ki adá sok ra, ame lyek nem ké pez he tik kö zös sé gi társ fi nan szí ro zás tár gyát (ld. a min ta szer zõ dés III. mel lék le tét)!

In document Köz le mé nyek (Pldal 82-85)