Pályázati felhívások

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 103-118)

A gazdasági és közlekedési miniszter pályázati felhívása

a 2006. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére

A gazdasági és közlekedési miniszter pályázatot hirdet a 2006. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére.

A pályázat célja

A pályázat célja – a miniszterelnök 3/1996. (VI. 19.) ME rendelete alapján – a minõségügyben kiemelkedõ eredményt felmutató gazdálkodó szervezetek tevékenységének elismerése.

Pályázati feltételek

Pályázatot nyújthatnak be azok a belföldi székhelyû gazdálkodó szervezetek, amelyek termelõ, szolgáltató, illetve közszolgáltatói tevékenységet végeznek és megfelelnek a részletes pályázati feltételekben rögzített követelményeknek.

Nem pályázhatnak azon gazdálkodó szervezetek, illetve azon szervezetek jogutód szervezetei, amelyek az elmúlt öt évben Nemzeti Minõségi Díjat nyertek, valamint a tanácsadási tevékenységet végzõ szervezetek.

A pályázat benyújtása

A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges jelentkezési lap és a részletes, valamennyi szükséges informá-ciót tartalmazó pályázati útmutató beszerezhetõ az IFKA Magyar Minõségfejlesztési Központból [1063 Budapest, Mun-kácsy Mihály u. 16.; telefon/fax: (1) 332-0362, (1) 331-7549, e-mail: info@mik.hu], illetve letölthetõ a www.mik.hu.

honlapról.

A pályázat önértékelésen alapul, amelynek elkészítése érdekében az IFKA Magyar Minõségfejlesztési Központ elõ-zetes jelentkezés alapján egynapos költségtérítéses, konzultációval egybekötött felkészítést biztosít a pályázók számára április 5-én, 27-én és május 17-én.

A pályázati szándékot 2006. június 12-én 15 óráig jelezni kell az IFKA Magyar Minõségfejlesztési Központnak. A pá-lyázati anyagot legkésõbb 2006. június 30-án 14 óráig kell benyújtani a pápá-lyázati útmutatóban meghatározottak szerint az IFKA Magyar Minõségfejlesztési Központba. A pályázat benyújtásával egyidejûleg az Iparfejlesztési Közalapítvány 10201006-50031230 számú számlájára „Nemzeti Minõségi Díj” megjelöléssel be kell fizetni a pályázat eljárási díját, amely

– 250 fõnél kevesebb dolgozói létszámú, illetve közszolgáltatói szervezet esetén 250 000 Ft + áfa – 250 és 500 fõ közötti dolgozói létszámú szervezet esetén 450 000 Ft + áfa – 500 és 1000 fõ közötti dolgozói létszámú szervezet esetén 550 000 Ft + áfa – 1000 és 2000 fõ közötti dolgozói létszámú szervezet esetén 750 000 Ft + áfa – 2000 fõnél nagyobb dolgozói létszámú szervezet esetén 950 000 Ft + áfa.

A pályázatok elbírálásának rendje

A beérkezett pályázatokat a Nemzeti Minõségi Díj Bizottság bírálja el, szakértõk bevonásával. A Bizottság javaslatát a gazdasági és közlekedési miniszter terjeszti döntésre a miniszterelnök elé. Összesen négy díj ítélhetõ oda termelõ és szolgáltató területen kis- és közepes méretû, nagyméretû, valamint nagyméretû szervezet üzleti egysége és a közszolgál-tatói kategóriákban. A pályázatok értékelése és a döntési folyamat során nyert üzleti információkat a közremûködõk bi-zalmasan kezelik.

A nyertesek oklevelet és névre szóló képzõmûvészeti kisplasztikát kapnak teljesítményük elismeréseként, amelyeket a miniszterelnök ünnepélyes keretek között 2006. november 7-én, az EFQM FORUM keretében nyújt át. A nyertesek jo-gosultak ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, reklámanyagaikon feltüntetni.

A díjazottak névsora megjelenik a Magyar Közlönyben.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Pályázati felhívás

lakossági energiamegtakarítás támogatására (NEP-2006-1)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2006. évi Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében pályázatot hirdet a lakossági energiamegtakarítás támogatására az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása

Célelõirányzatból.

A támogatás háttere, célja

1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2006. évi Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében pályázatot hirdet a lakossági energiamegtakarítás támogatására az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelõirányzatból.

2. A pályázati konstrukció célja:

A támogatás célja a lakások energetikai korszerûsítése, a lakossági energiafelhasználás mérséklése, a lakosság energeti-kai terheinek a csökkentése.

A pályázat elõsegíti a Kormány távlati energiamegtakarítási célkitûzéseinek megvalósítását, a környezetvédelmi nem-zetközi kötelezettségvállalások teljesítését, valamint az energiahatékonyság területén az EU-színvonalhoz történõ köze-lítést.

Ezen pályázat segítségével kb. 3300 lakás energetikai korszerûsítése valósulhat meg, amelynek nemzetgazdasági szintû haszna mintegy 95 TJ/év energiahordozó megtakarítása.

3. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

880 millió Ft

4. A támogatott pályázatok várható száma: 2800 db.

A pályázók köre

1. Támogatásra jogosultak:

Támogatásért az alábbiakban felsoroltak pályázhatnak:

Hagyományos technológiával épült lakások tulajdonosai, amennyiben magyar állampolgárságú természetes személyek – (a továbbiakban magánszemélyek),

– Hagyományos technológiával épült épületeknél lakásszövetkezetek, illetve társasházak tulajdonostársainak közössége.

2. Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem adható támogatás azon pályázó részére, amely:

– csõd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt áll;

– a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az Eu-rópai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóha-tóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai cí-men tartozása van;

– a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozata alapján, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság által a munkavállalók bejelentés nélküli, vagy munkavállalási enge-dély nélküli foglalkoztatása miatt jogerõsen bírság megfizetésére kötelezett;

– a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;

– a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtá-sakor, és ez hitelt érdemlõen bebizonyosodik;

– a pályázathoz mellékelendõ telekkönyvi kivonatban tulajdonosként nem szerepel;

– a korábbi években meghirdetett bármely energiatakarékossági programban (SZT-EN, SZT-2002-EN, NEP-2003, NEP-2004) támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredõen a Gazdasági és Közlekedési Mi-nisztérium elállt;

– Adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik.

A pályázati feltételek

1. A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerûsítési célokra pályáznak:

– 1994 elõtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek (homlokzatok, tetõterek, födémek és pincék) utólagos hõ-szigetelése,

– 1994 elõtt, hagyományos technológiával épült lakóépületek nyílászáróinak utólagos hõszigetelése, illetve cseréje, – hagyományos technológiával épült lakóépületek meglévõ fûtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerû-sítése, energiatakarékos berendezésre való cseréje.

2. A projekt saját forrás igénye:

a) Az áfa-visszaigénylésre jogosult pályázók esetén legalább a projekt visszaigényelhetõ áfa nélküli (nettó) összköltsé-gének 1/3-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem számítható be.

b)Az áfa-visszaigénylésre nem jogosult, ill. az eva-t választott pályázók esetén legalább a projekt bruttó összköltségének 1/3-át kitevõ saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem számít-ható be.

A saját erõ lehet készpénz, bankbetét vagy értékpapír.

3. A projekt támogatására vonatkozó speciális feltételek:

– a pályázat keretein belül kizárólag hagyományos technológiával épült lakóház, lakóépület, lakás, tanya (továbbiak-ban lakóingatlan) energetikai korszerûsítése támogatható (A pályázat szempontjából iparosított - tehát nem hagyomá-nyos - technológiával létesített épületnek tekintendõ paneles, blokkos, alagútzsalus, öntöttfalas, vasbeton vázas és egyéb elõregyártott technológia felhasználásával épült épület energetikai korszerûsítésére ebben a konstrukcióban nem lehet pályázni),

pályázatot benyújtani meglévõ állapot energiatakarékosságot eredményezõ korszerûsítésének a céljából lehet (új építé-sekkel, bõvítésekkel ebben a konstrukcióban nem lehetséges pályázni),

– pályázni csak a kereskedelmi forgalomban kapható új berendezések, készülékek és anyagok beépítésével lehet, – csak nyílászáró korszerûsítés esetén a támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázatban szereplõ nyílászáró felü-let (m2) x 25 ezer Ft/m2összeget,

nyílászárócsere esetén kizárólag az 1,5 W/m2K, és az alatti hõátbocsájtási tényezõjû, a termék gyártója nevére kiállított ÉMI Alkalmassági Bizonylattal rendelkezõ nyílászáró szerkezetek (üvegezés + profilrendszer) cseréje támogatható, – távhõszolgáltatásról való leválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény szerinti, az általános közüzemi szerzõdés felmon-dásának jogszerûségét igazoló dokumentumokat (tulajdonosi közösség hozzájárulása, költségviselés, stb.),

– központi fûtési ill. melegvíz-szolgáltatási rendszerbõl való kiválás csakis indokolt esetben támogatható, a pályázathoz ezen indokok részletes kifejtésén túl csatolni kell a központi fûtésrõl és a melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998.

(XI. 23.) számú kormányrendelet szerinti, a kiválás jogszerûségét igazoló dokumentumokat (az üzemben tartó hozzájá-rulása, költségviselés, stb.),

amennyiben a tulajdoni lapon a pályázó csak a széljegyen szerepel, az ingatlan adásvételi szerzõdését is mellékelni kell a pályázathoz,

amennyiben a pályázó a projektet többségében állami vagy önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott támoga-tásból kívánja megvalósítani, és a közbeszerzési eljárás lefolytatásának a feltételei egyébként fennállnak, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem kezdhetõ meg, kivéve, ha a pályázó a közbeszerzési eljárást a támogatási döntés kézhezvételét megelõzõen lefolytatja,

– az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejár-táig csak a támogatási döntést hozó személy elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, vagy adható bérbe. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatás idõarányos, értékcsök-kenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.

– a beruházást a támogatási szerzõdés hatálybalépését követõ 2 éven belül meg kell valósítani,

– a beruházásnak a megvalósítás szerzõdésben rögzített befejezési határidejétõl számított öt évig fenn kell maradnia.

4. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amely

– nem hagyományos technológiával készült épület korszerûsítésére irányul, – nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági elõírásoknak,

– nem eredményez a magyar nemzetgazdaság szintjén mért energiahordozó megtakarítást,

– megújuló energiaforrás kiváltását célzó beruházás (pl. tûzifa kiváltása más nem megújuló energiahordozóval), – nyaraló vagy hétvégi ház korszerûsítésére irányul,

– a tulajdoni lapon mûvelési ágként csak beépítetlen terület, kert, szántó, szõlõ, gyümölcsös, erdõ, gazdasági épület stb., nem lakás, lakóház, lakóépület, tanya minõsítés szerepel.

5. Egy projekt támogatásáért a GKM által meghirdetett különbözõ pályázatok közül – a forráshiány miatt történt elutasí-tás esetét kivéve – csak egyre lehet pályázni.

6. Megkezdett beruházásra támogatás nem igényelhetõ. A beruházás megkezdésének kritériumait az „Útmutató” tartal-mazza.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az út-mutatóban elõírtak szerint történik.

2. A támogatás mértéke:

egy lakás energetikai korszerûsítésére benyújtott pályázatoknál a beruházási költség maximum 1/3-a, amely nem halad-hatja meg egy korszerûsítési cél (utólagos hõszigetelés, vagy nyílászáró utólagos hõszigetelés illetve nyílászáró csere, vagy fûtési illetve melegvíz ellátó berendezések korszerûsítése) esetén a 300 ezer Ft-ot, több korszerûsítési cél esetén a 600 ezer Ft-ot;

lakásszövetkezetnél, illetve társasháznál a beruházási költség maximum 1/3-a, amely nem haladhatja meg egy korszerû-sítési cél (utólagos hõszigetelés, vagy nyílászáró utólagos hõszigetelés illetve nyílászáró csere, vagy fûtési illetve meleg-víz ellátó berendezések korszerûsítése) esetén a beruházásban érintett lakásszám x 200 ezer Ft értéket, több korszerûsíté-si cél esetén a beruházásban érintett lakásszám x 400 ezer Ft értéket.

Ha a pályázónak a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfa-visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.

Ha a pályázó áfa-visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás nettó összege.

3. A támogatás intenzitása nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.

rendeletben meghatározott intenzitás mértékét.

4. A pályázatot a döntés-elõkészítés során mûszakilag és tartalmilag felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján a döntésho-zó indokolt esetben a támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, amely döntést megindokolni köteles. Abban az esetben, ha a döntéshozó a támogatást alacsonyabb mértékben állapítja meg, akkor a saját forrást (saját erõt) a módosított támogatás szerint szükséges biztosítani. Ha a pályázó a csökkentett mértékû támogatás mellett is képes és kész a projekt megvalósítására, a módosított feltételeket, az igényelt támogatás csökkentését a támogatási szerzõdés aláírásával fogadja el.

A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag pályázati formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány sem tartalmá-ban, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelõen hiánytalanul, azaz a Pályázati Formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb elõírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

1. A pályázatok benyújtása folyamatos, az elbírálás havonta történik.

2. A Pályázati Formanyomtatvány és az „Útmutató” a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (www.gkm.gov.hu), vagy www.lendulet.hu honlapjáról tölthetõ le.

A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi számon kérhetõ felvilágosítás: (06-1) 456-4302, (06-1) 456-4303, (06-1) 456-4388

3. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következõ címre kell beküldeni:

Energia Központ Kht., NEP-2006-1 Lakossági energiamegtakarítás 1476 Budapest, Pf.: 288.

4. A pályázónak a pályázat benyújtásakor egyszeri, az „Útmutatóban” rögzített összegû pályázati díjat kell fizetnie. A pályázati díjat az „Útmutatóban” megjelölt számlaszámra kell befizetni.

Az elbírálás szempontrendszere 1. Az elbírálás szempontrendszere:

– a pályázat feltételi rendszernek való megfelelése,

– a felhasználni tervezett anyagok, berendezések energetikai-mûszaki megfelelõsége,

– a fogyasztói és a nemzetgazdasági szintû energiahordozó-megtakarítás nagysága és realitása, – a beruházás gazdaságossága,

– a környezetterhelés csökkentés hatékonysága,

– az állami támogatás egységére jutó nemzeti szintû energiamegtakarítás.

Az elbíráláshoz az alábbi indikátorok kerülnek kiszámításra:

– éves energiahordozó megtakarítás nemzetgazdasági szinten, – éves energiaköltség megtakarítás,

– fajlagos energiahatékonysági mutató, – fajlagos környezetterhelési csökkenés.

2. A pályázatok bírálata beérkezési sorrendben, a szempontrendszerben megadott módszerrel történik, amely gazdaság-politikai szempontok és hatékonysági mutatószámok alapján ad módot a legjobb pályázatok kiválasztására.

3. A pályázatról a gazdasági és közlekedési miniszter vagy az általa kijelölt személy dönt.

A pályázatok elkészítéséhez szükséges további információkat az „Útmutató” tartalmazza.

A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Pályázati Formanyomtatvány, melyek együtt tar-talmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Pályázati felhívás a megújuló energiaforrások felhasználásának a bõvítésére (NEP-2006-2 )

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2006. évi Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében pályázatot hirdet a megújuló energiaforrások felhasználásának a bõvítése esetén magánszemélyek számára az

Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelõirányzatból.

A támogatás háttere, célja

1. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2006. évi Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében pályázatot hirdet a megújuló energiaforrások felhasználásának a bõvítése esetén magánszemélyek számára az Energiafelhasználási Hatékonyság Javítása Célelõirányzatból.

2. A támogatás célja a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítése megújuló ener-giaforrásokkal elõállított hõenergia- vagy villamosenergia-termelõ kapacitások létesítésével, a biomassza, a geotermi-kus energia, a szélenergia, a szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesí-tésével. A megújuló energiaforrások felhasználásának a növelésével célkitûzés – a hagyományos energiahordozókkal való takarékoskodás mellett – a környezet állapotának a javítása, valamint alkalmazkodás az Európai Unió megújuló energiahordozókra vonatkozó energiapolitikai elképzeléseihez.

A pályázat elõsegíti a Kormány távlati energiamegtakarítási célkitûzéseinek megvalósítását, a környezetvédelmi nem-zetközi kötelezettségvállalások teljesítését, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának a területén az EU-színvonalhoz történõ közelítést.

Ezen pályázat segítségével kb. 500, megújuló energiaforrást hasznosító lakossági beruházás valósulhat meg, amelynek nemzetgazdasági szintû haszna mintegy 128 TJ/év energiahordozó megtakarítása (kiváltása).

3. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

183 millió Ft

4. A támogatott pályázatok várható száma: 500 db.

A pályázók köre

1. Támogatásra jogosultak:

Magánszemélyek saját ingatlan vonatkozásában, amennyiben magyar állampolgárságú természetes személyek.

2. Nem nyújthat be pályázatot, illetve nem adható támogatás azon pályázó részére, amely:

– a támogatás iránti pályázat benyújtását megelõzõ három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibõl, az Eu-rópai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette;

– lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóha-tóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai cí-men tartozása van;

– a pályázat kiírásában, értékelésében és elbírálásában részt vesz;

– a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtá-sakor, és ez hitelt érdemlõen bebizonyosodik;

– a korábbi években meghirdetett bármely energiatakarékossági programban (SZT-EN, SZT-2002-EN, NEP-2003, NEP-2004) támogatást nyert, de támogatásától a Kedvezményezett hibájából eredõen a Gazdasági és Közlekedési Mi-nisztérium elállt;

– adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik.

A pályázati feltételek

1. A támogatás azon pályázók részére nyújtható, akik az alábbi korszerûsítésekre pályáznak:

– megújuló energiaforrásokkal elõállított hõenergia, vagy villamosenergia-termelõ kapacitások létesítése, – biomassza-felhasználás növelése,

– geotermikus energiafelhasználás növelése, – szélenergia-felhasználás növelése,

– szerves hulladék felhasználásának növelése, – napkollektorok, napelemek létesítése,

– megújuló energiával üzemelõ alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése, – hõszivattyú létesítése.

2. A projekt saját forrás igénye:

A pályázónak legalább a projekt bruttó összköltségének 1/3-át kitevõ saját erõvel kell rendelkeznie, amelybe az állam-háztartás alrendszereibõl kapott támogatás nem számítható be.

A saját erõ lehet készpénz, bankbetét vagy értékpapír.

3. A projekt támogatására vonatkozó speciális feltételek:

– A beruházást a támogatási szerzõdés hatálybalépését követõ 2 éven belül meg kell valósítani.

– Amennyiben a pályázó a projektet többségében állami vagy önkormányzati vagy a strukturális alapokból kapott tá-mogatásból kívánja megvalósítani, a beruházás a támogatási döntés kézhezvételéig nem kezdhetõ meg.

– az elõirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejár-táig csak a támogatási döntést hozó személy elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, vagy adható bérbe. Hozzájárulás hiányában a támogatási döntés kedvezményezettje köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatás idõarányos, értékcsök-kenéssel korrigált, de a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét visszafizetni.

– a beruházásnak a megvalósítás szerzõdésben rögzített befejezési határidejétõl számított öt évig fenn kell maradnia.

4. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amely

– nem felel meg a környezetvédelmi és egyéb hatósági elõírásoknak,

– nem eredményez a magyar nemzetgazdaság szintjén mért energiahordozó megtakarítást (kiváltást).

5. Egy projekt támogatásáért a GKM által meghirdetett különbözõ pályázatok közül – az elutasítás esetét kivéve - csak egyre lehet pályázni.

6. Megkezdett beruházásra támogatás nem igényelhetõ. A beruházás megkezdésének kritériumait az „Útmutató” tartal-mazza.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás

1. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás, ami utólagos finanszírozással, teljesítésigazolás alapján az út-mutatóban elõírtak szerint történik.

2. A támogatás mértéke: a beruházási költség maximum 1/3-a, amely nem haladhatja meg az 500 ezer Ft-ot, kizárólag napkollektoros rendszer esetén a 300 ezer Ft-ot.

A támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége.

3. A támogatás intenzitása nem haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.

rendeletben meghatározott intenzitás mértékét.

4. A pályázatot a döntés-elõkészítés során mûszakilag és tartalmilag felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján a

4. A pályázatot a döntés-elõkészítés során mûszakilag és tartalmilag felülvizsgálják. A felülvizsgálat alapján a

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 103-118)