• Nem Talált Eredményt

Online kérdőíves felmérés

4. Önkormányzatok kiberbiztonsági helyzetének és online képességének vizsgálata

4.1. Online kérdőíves felmérés

A nemzetközi és hazai tapasztalatok, szabályozás és trendek alapján egybehangzóan és egyértelműen azonosítható, hogy az emberi tényező szerepe, felkészültsége, tudatossága meghatározó a kiberbiztonság kérdéskörében. Erre a területre vonatkozóan – tudomásom szerint – nem készült felmérés sem az egész közszférában, sem pedig önkormányzati körben. Megállapítások tételéhez javaslatok megfogalmazására van szükség; elengedhetetlennek tartottam felméri az elméleti és a szabályozási keretek felhasználásával az önkormányzati vezetők és munkatársak: az önkormányzatok kiberbiztonsággal kapcsolatos attitűdjeit, felkészültségét és gyakorlatát.

4.1.1. A kérdőív háttere

Az önkormányzatok kiberbiztonsági kérdéseinek vizsgálatához 2018. január elején – a tesztelést követően – a teljes önkormányzati kör részére elektronikus úton került kiküldésre a kérdőív, amire 2018. február 13-ig 512 válasz érkezett. A kitöltés önkéntes és anonim volt. A kérdőív kérdéseinek leírása az 3. mellékletben található. A felmérés egy adminisztratív és három tartalmi blokkra különült el. Az első blokk a kitöltőkre vonatkozó alapadatokat tartalmazza, míg a másik három az önkormányzatok kiberbiztonsági kérdéseivel foglalkozik. A szakmai blokkok összeállítása során a célom az volt, hogy átfogó képet kapjak az önkormányzatok kiberbiztonsági kérdésekhez való viszonyulásáról, felkészültségéről és működési gyakorlatáról a beérkezett válaszokon keresztül. Az anonimitás miatt a válaszadó települések adóerő-képességét nem tudtam hozzárendelni az egyes válaszokhoz, így gazdasági helyzet szerinti vizsgálatra nem volt mód. A beérkezett válaszok érékelése során vizsgáltam, hogy mi a jellemző az egyes kérdésekre adott válaszokra a települések lakosságszáma és a település hivatal típusa szerint: Ahogyan a harmadik fejezetben láthattuk a magyar település szerkezet elaprózódott, jelentős számú alacsony lélekszámú településsel. A 11.

ábrán láthatjuk, hogy a válaszadók közel 40 %-a az 1000 fő lakosságszám alatti települések közül kerül ki.

Ahogy az előbbiekben már szó volt arról, hogy a magyar településszerkezet alapvetően aprófalvas és a diagrammból láthatjuk is, hogy a településszerkezeti arányok tükröződnek a válaszadó települések lakosságszám szerinti megoszlásában is.

240 202

39 20 11

Válaszadó települések lakosságszám szerinti megoszlása

O -1000 1001 - 5000 5001 - 20000 20001 - 50000 50001

-11. ábra

Válaszadó települések megoszlása lakosságszám szerint (elemszám 512)

Forrás: Önkormányzatok és kiberbiztonság – online felmérés (saját szerkesztés).

Az önkormányzatok operatív munkaszervezete a polgármesteri hivatal, ahol az információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása is történik. Ezért volt fontos a kérdőívben is rákérdezni, hogy a működést biztosító szervezetek hogyan látják, teljesítik a kiberbiztonsággal kapcsolatos elvárásokat, mennyire tartják fontosnak, mi a véleményük. A 12. ábrán láthatjuk, hogy a válaszok 50%-a közös hivatal tag önkormányzatától, 30%-a közös hivatal székhelyéből és 20%-a önálló önkormányzati hivatalból érkezett. Ez nagyságrendileg megfelel az önkormányzati hivatalok megoszlásának.

20,0%

30,8%

49,7%

Önkormányzati hivatal típusa

Önálló Közös hivatal - székhely Közös hivatal - tag

12. ábra

Válaszadó települések megoszlása ö nkormányzati hivatalok típusa szerint (elemszám 512) Forrás: Önkormányzatok és kiberbiztonság – online felmérés (saját szerkesztés).

A közszféra szervezetekben a vezető szerepe elköteleződése jelentős hatással van a feladatok ellátására, motivációjára. A 13. ábrán látható, hogy a válaszadók több, mint 50 %-a tölt be vezető szerepet a válaszadó önkormányzaton belül.

13. ábra

Válaszadók megoszlása a szervezetben betöltött pozíciójuk szerint

Forrás: Önkormányzatok és kiberbiztonság – online felmérés (saját szerkesztés).

A kitöltők megoszlása azt mutatja, hogy a felmérést a legnagyobb számban a települési polgármesterek/alpolgármesterek töltötték ki, és ezt követően az önkormányzati hivatalvezető jegyzők/aljegyzők és hivatali dolgozók. Informatikai szakemberek és egyéb munkatársak elenyésző létszámban. A polgármesterek nagy száma valószínűleg a nagyszámú kistelepülési válaszadói számmal van összefüggésben.

4.1.2. A kérdőív feldolgozásának módszerei

A kérdőívre adott válaszok értékelése a kérdések jellegétől függően leíró statisztikai, matematikai statisztikai módszerekkel és a szöveges válaszok esetében egyszerű összegzéssel készült.

A három szakmai blokk az önkormányzati válaszadók véleményét, az információbiztonsággal kapcsolatos tudatosságát hivatott felmérni.

Az első szakmai blokk a kibertérrel, kiberbiztonsággal kapcsolatos vélemények összegyűjtését célozta. Arra kerestem a választ, hogy

- mennyire tartják veszélyesnek és valószínűnek egy kibertámadás bekövetkezését,

- mennyire, mely területen és milyen mértékben tartják sebezhetőnek az önkormányzati rendszereket,

- a felkészülés során milyen beavatkozásokat preferálnak.

A második szakmai blokk az önkormányzatok felkészültségéről, kiberbiztonsági kompetenciájáról alkotott vélemények feltárását tűzte ki célul. Ennek keretében arra kértem a válaszadókat, hogy

önkormányzatra, illetve e rész második kérdésében a szervezet meglévő információbiztonsági képességét, felkészültségét kértem minősíteni.

A harmadik szakmai blokk a működési tapasztalatok felmérése érdekében került a kérdéssorba.

Főkomponens analízis

A kérdőív arra alkalmas részeit matematikai statisztikai elemzésnek vetettem alá, ehhez az SPSS programot használtam. A sok változóra való tekintettel a kérdőív elemezni kívánt függő változóinak a korrelációját PCA (Principal Component Analysis) segítségével elemeztem, amely során varimax rotációt használtam. Az elemzett változók többsége Likert-skálás volt, de előfordultak köztük egyszerű választásos kérdések is (PCA-ba bevont változókat az 5. melléklet tartalmazza). A főkomponensek számát a scree plot ránézeti képe alapján állapítottam meg (ahol éles törés volt a grafikonon), figyelembe véve az Eigenvalue >1 szabályt. Mivel az elemzésbe bevont változók mindegyike egyértelműen ült valamelyik főkomponensen legalább 0,484-es súllyal, ezért további szelekciós lépések használatára nem volt szükség. Ezt követően kiszámoltam főkomponensenként a Cronbach’s alpha értékét, ami megmutatja, hogy mennyire erősen függenek össze az adott főkomponenshez tartozó változók. Az eredményeket 5. táblázat tartalmazza. A kapott főkomponenseket a továbbiakban általános lineáris modellel (GLM, General Linear Model) elemeztem.

GLM

A főkomponens analízis után normalitásvizsgálatot végeztem. A reziduálisok eloszlásának megállapításánál a Kolmogorov-Smirnov teszt eredményét és a Q-Q plotot vettem figyelembe. Ahol ellentmondás volt a kettő között, ott a Q-Q plot vizuális analízise alapján döntöttem (mennyire illeszkednek a pontok az egyenesre – minél jobban, annál inkább normál az eloszlás).

Mindegyik változó/reziduális normál eloszlású volt, így ezek mindegyike alkalmas volt a GLM típusú analízisre, a statisztika feltételeit teljesíti. Első lépésként minden főkomponensre kiszámoltam a faktorértékeket (factor score), ezeket tekintettem függő változónak az elemzés során. Független változóként a lakosságszámot (fő), a hivatal típusát, és a település típusát használtam (6. melléklet), emellett a lakosságszám és a településtípus interakcióját is betettem mind az öt modell esetében. A független változók esetében feltételeztem, hogy a lakosságszám növekedésével növekszik a település anyagi és szervezeti függetlensége, illetve a képessége a kiberbiztonsági kockázatok kezelésére. A települési jogállás tekintetében pedig a városi jogállás esetében is nagyobb függetlenséget és kompetenciát feltételeztem, ezért választottam ezeket a változókat. (A független változók elemszám alapján alkalmasak voltak a GLM típusú analízisre, 6. melléklet). A modellszelekció során backward szelekciós lépéseket alkalmaztam, szignifikánsnak azokat a változókat tekintettem, ahol p≤0,05. A végleges modellek eredményeiből boxplotokat készítettem, majd Tukey-féle post hoc tesztet végeztem.

Eredmények

Az elemzés eredményeként 5 főkomponenst kaptam. A teljes, magyarázott variancia 58,55%.

Az 4. táblázatban láthatjuk a főkomponensekhez tartozó kérdéseket és a hozzájuk tartozó súlyokat, a variancia %-át és a Cronbach’s α-t.

4. táblázat

A főkomponens analízis eredményei Forrás: saját szerkesztés.

Főkomponens Főkomponens elemei Súly Magyarázott

variancia % Chronbach’s α

Felkészültség, képesség jellemzo1 0,745

18,07 0,919

rendelkezésre állása kötelezettseg1 kötelezettseg2 0,692 0,711 5,40 0,501 GLM

Minden főkomponens esetén elvégeztem a GLM-et, így megtudtam, hogy a főkomponensek értékeit mely független változók befolyásolják. A GLM-ek ereményét a 5. táblázatban foglaltam össze.

5. táblázat

A GLM analízisek eredményei Forrás: saját szerkesztés.

Felkészültség, képesség

változó F df, error: 505 p

lakos 3,030 4 0,017

hivatal 4,299 2 0,014

Önkormányzatok kiberfenyegetettségének megítélése

változó F df, error: 507 p

lakos 3,886 4 0,004

Sebezhetőség

változó F df, error: p

- - - -

Védekező / reagáló képesség

változó F df, error: p

- - - -

Szabályozás rendelkezésre állása

változó F df, error: 509 p

hivatal 33,055 2 0,000