NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

In document Az Országgyûlés határozata (Pldal 37-44)

Hivatali iktatószám: ...

Dísznövény szaporítóanyag forgalmazói nyilvántartási számom: ...

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IRÁNTI KÉRELEM

a dísznövény szaporítóanyag forgalmazók 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet szerinti nyilvántartásba vételéhez, adatmódosításához és törléséhez

Beküldendõ: MgSzH Központ, Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság, Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály 1525 Budapest 114. Pf. 30

Alulírott, az alábbiakban részletezett adatok szerint kérem a

~ dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásába valófelvételemet

~ dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásában aterületem, illetve az adataim módosítását

~ dísznövény szaporítóanyag forgalmazók nyilvántartásából valótörlésemet

Kérelmezõ neve: ... módosítás: ~ Kérelmezõ cég rövidített neve: ...

Kérelmezõ címe: ... módosítás: ~ Kérelmezõ levelezési címe: ... módosítás: ~ Kérelmezõ adószáma: ... módosítás: ~ Kapcsolattartó személy neve: ... módosítás: ~ Kapcsolattartó szakképzettsége ... Biz./okl. száma: ...

Tel.: ... . Fax: ...

Tevékenységem:

~ dísznövény szaporítóanyag termesztés és forgalmazás ~ dísznövény szaporítóanyag nagykereskedelem

A fent jelölt tevékenységemet az alábbi területeken végzem: Csatolt lapok száma: ...db

Helység utca/hsz. hrsz. m2 törlés

... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ~

összesen: ...

Tevékenységem a következõ növények szaporítóanyagaira terjed ki:

~ díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld)

~ egy- és kétnyári

~ szabadföldi évelõ

~ cserepes dísznövény

~ vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga

~ hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények

~ vízi növény

A kérelmezõ növény-egészségügyi regisztrációs száma: ...

Nyilatkozom, hogy a fenti területeket jogszerûen használom.

Tudomásul veszem, hogy az itt közölt adataimban bekövetkezett változásokat 30 napon belül be kell jelentenem az MgSzH Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságára.

A kérelemhez csatoltam a következõket:

~ Termékpálya szerinti terméktanácsi tagság (szakmai szövetség és/vagy szervezet) igazolása

~ Helyszínrajz

~ A terület növény-egészségügyi alkalmasságának igazolása

Megjegyzés: ...

...

...

...

...

...

...

Dátum: ...

...

aláírás P. H.

4. számú melléklet a 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelethez

Bejelentõlap mintája

dísznövény szaporítóanyag termesztési és forgalomba hozatali tevékenységrõl ... év

Beküldési határidõ:tárgyév január 15.

VISSZAKÜLDÉSE KÖTELEZÕ!

A forgalmazó neve: ...

címe: ...

Nyilvántartási száma: Tevékenység helye (helység): ...Bejelentem, hogy dísznövény sza -porítóanyag forgalmazással kapcsolatos tevékenységemet a tárgyévben ...

... (hónaptól – hónapig) végzem. Nettó terület: ... m2

~ díszfaiskolai (díszfa, díszcserje, örökzöld) ~ egy- és kétnyári ~ szabadföldi évelõ ~ cserepes dísznövény

~ vágott virág és vágott zöld szaporítóanyaga ~ hagymás, gumós, hagymagumós, rhizómás növények

~ vízi növény

igen nem

A belföldi értékesítésen kívül szaporítóanyagot értékesítek EU tagállamba.

Rendelkezem harmadik országba szánt, elkülönített szaporítóanyaggal.

Harmadik országból szaporítóanyagot hozok be (import).

~

~

~

~

~

~ Szaporító alapanyagot értékesítek.

Üzemi törzsültetvénnyel rendelkezem.

Anyanövénnyel rendelkezem.

Mikroszaporítást végzek, lamináris boxok száma: ... db

~

~

~

~

~

~

~

~ Kijelentem, hogy a tárgyévet megelõzõ évben

... db gyökeres dugványt, ... db sima dugványt,

... db mikroszaporított szaporítóanyagot, ... db egyéb díszfaiskolai szaporítóanyagot,

... db díszhagymát (gumót, hagymagumót, rhizómát), ... db szabadföldi évelõt,

... db vízi növényt,

... db egy- és kétnyári palántát, ... db szobanövényt,

... db egyéb cserepes lágyszárú dísznövényt hoztam forgalomba.

Kijelentem, hogy az itt feltüntetett adataim a Dísznövény szaporítóanyag nyilvántartásomban foglaltakkal megegyez-nek, és a valóságnak megfelelnek.

..., ... év ...

P. H.

...

aláírás

Szemlemegrendelõ mintája

Oldal: ...

Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag

Felügyeleti Osztály

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

1525 Budapest 114. Pf. 30

SZEMLEMEGRENDELÕ

a dísznövény szaporítóanyagok szerzõdéses termeltetéséhez

… év

Nyilvántartásban szereplõ forgalmazó neve és címe: ... Nyilvántartási száma: ...

... Dátum: ...

Bejelentem, hogy az alábbi termelõk dísznövény szaporítóanyag termesztést végeznek számomra a pótlapok szerinti növényekbõl és darabszámban. A csatolt pótlapok száma: ... db. Kérem, hogy a szaporítóanyagok éves szemléjét elvégezni szíveskedjenek.

Sorszám

Termelõ Termesztésbe vont területek*

Szerzõ-déskötés

neve címe helység és hrsz. nagyság éve

(m2)

………

nyilvántartásban szereplõ forgalmazó aláírása

* Kizárólag az MgSzH Központ dísznövény szaporítóanyag forgalmazóknyilvántartásában nem szereplõ területeketkell bejelenteni. A pótlapokat termelõnként kell kiállítani.

FÖLDMÛVELÉSÜGYIÉSVIDÉKFEJLESZTÉSIÉRTESÍTÕ8.szám

PÓTLAP*

a termeltetési szerzõdés keretében termelt dísznövény szaporítóanyagok szemlemegrendelõjéhez

… év

Nyilvántartásban szereplõ forgalmazó neve és címe: ... Nyilvántartási száma: ...

... ...

Termelõ neve és címe: ... Dátum: ...

... ...

Szaporítóanyag megnevezése (botanikai név, fajta)

Menyisége

(db) Ellenõrzõ felügyelõ megjegyzése

………

nyilvántartásban szereplõ forgalmazó aláírása

* Kizárólag az MgSzH Központ dísznövény szaporítóanyag forgalmazóknyilvántartásában nem szereplõ területeketkell bejelenteni. A pótlapokat termelõn-ként kell kiállítani.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 46/2008. (IV. 17.) FVM

rendelete

a szõlõ- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegû (de minimis)

támogatásról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a ha-lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-vény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-ján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-delet 1. §a)pontjában meghatározott feladatkörömben el-járva – a következõket rendelem el:

Értelmezõ rendelkezések 1. §

E rendelet alkalmazásában:

a) mezõgazdasági „de minimis” rendelet: az Európai Bizottság 1535/2007/EK rendelete (2007. december 20.) az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági ter-melõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) tá-mogatásokra való alkalmazásáról;

b) mezõgazdasági termelõ: az a Magyarországon beje-lentett lakóhellyel vagy székhellyel, telephellyel rendelke-zõ, a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.

törvényben (a továbbiakban: Tv.) meghatározottak szerint regisztrált természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely a Magyar Köztársaság területén termõföldet külön jogsza-bályban meghatározottak szerinti érvényes jogcím alapján használ;

c) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a Közösség irány-mutatása a nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmen-téséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támoga-tásokról szóló 2004/C 244/02 Bizottsági közlemény (2004. október 1.) 2.1. pontja szerinti vállalkozás;

d) tárgyév:a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmun-ka-szolgáltatás igénybevételérõl a mezõgazdasági termelõ saját nevére szóló számlák kiállításának éve.

A támogatás célja, jellege 2. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás igényelhetõ a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûvelése során felhasznált gázolajhoz.

(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás a mezõgaz-dasági „de minimis” rendelet szerinti csekély összegû tá-mogatásnak minõsül.

A támogatás igénybevételének feltételei 3. §

A szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûvelése során fel-használt gázolajhoz támogatást vehet igénybe az a mezõ-gazdasági termelõ, aki:

a)legalább 0,5 hektár területû ültetvényen szõlõ- vagy gyümölcstermesztést folytat;

b)a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgál-tatás igénybevételérõl saját nevére szóló számlával rendel-kezik, és akinek a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeirõl és szabályai-ról szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint kelet-kezett, a tárgyév egészére vonatkozó teljes adó-visszatérí-tési igényét a Vám- és Pénzügyõrség (a továbbiakban:

vámhatóság) teljesítette (kiutalta);

c) nyilatkozik a támogatási kérelem benyújtását meg-elõzõ kettõ pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénz-ügyi évben kapott valamennyi, a mezõgazdasági „de mini-mis” rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támoga-tás összegérõl;

d)nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyúj-tásának idõpontjában

da) nem rendelkezik lejárt esedékességû adótartozás-sal – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett – vagy adók módjára behajtható köztartozással,

db)nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybe-vétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozása, dc)nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, vagy természetes személy esetén nem áll gazdálko-dási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt, dd)nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

A támogatás mértéke és forrása 4. §

(1) A támogatás mértéke a szõlõ- és a gyümölcsös ültet-vényterületen ténylegesen felhasznált, a (2) bekezdés sze-rinti gázolaj mennyisége után literenként hetven forint.

(2) A támogatás összegének megállapításánál kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ki-lencvenhét liter/hektár/év mennyiségen felüli, számlával igazolt gázolaj mennyisége, de hektáronként évente leg-feljebb száz liter vehetõ figyelembe.

(3) A támogatás forrása a Földmûvelésügyi és Vidékfej-lesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezeti ke-zelésû, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõ-irányzat-felhasználási keretszámla, száma: 10032000-01220191-51200002.

(4) A támogatási összeg euróra történõ átszámításkor a támogatási kérelem Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-talhoz (a továbbiakban: MgSzH) történõ benyújtása hó-napjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatáro-zott euró deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

A támogatás igénylése és kifizetése 5. §

(1) A támogatási kérelem évente egyszer, a tárgyévet követõ évben, legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31.

napjáig nyújtható be. A benyújtási határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A támogatás igénybevétele iránti – az e rendelet mel-lékleteszerinti – kérelmet a mezõgazdasági termelõ lakhe-lye vagy székhelakhe-lye szerint illetékes MgSzH területi szer-véhez kell postai úton vagy személyesen benyújtani. A ter-melõnek a kérelemhez csatolnia kell a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételérõl a tárgyévben kiállított, saját nevére szóló eredeti számlákat és azok egy másolati példányát, valamint a 3. §b)pontja szerinti adó-visszatérítés teljesítésének igazolását. Gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a számlán a gázolaj mennyiségét külön fel kell tüntetni.

6. §

(1) Az MgSzH – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-tal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet 42. §b)pontja alapján – meg-vizsgálja a mezõgazdasági termelõ de minimis támogatás-ra való jogosultságát, ellenõrzi a támogatás kiszámított összegét és ezt követõen a kérelmet a melléklet szerint zá-radékolja, a benyújtott számlákat pedig olyan záradékkal látja el, amely egyértelmûvé teszi, hogy azokra alapozva a mezõgazdasági termelõ e rendelet szerinti támogatás igénybevétele iránti kérelmet nyújtott be.

(2) Az MgSzH a záradékolt kérelmet, a számlákat, azok másolati példányát, a 3. §b)pontja szerinti adó-visszatérí-tés teljesíadó-visszatérí-tésének igazolását, valamint a benyújtás idõpont-ját igazoló borítékot – személyes benyújtás esetén az átvé-tel idõpontjára szóló, az MgSzH által kiállított elismer-vényt – évi egy alkalommal, legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30. napjáig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) mezõgazdasági termelõ lakhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei

kiren-deltségére továbbítja. Ha az MgSzH a kérelemben megje-lölt támogatási összeghez képest csak annak egy részére vonatkozóan igazolja a támogatásra való jogosultságot, akkor a kérelmet az indok megjelölésével visszaküldi a mezõgazdasági termelõ részére, aki arra a kézhezvételtõl számított tizenöt napon belül észrevételt, illetve hiánypót-lást tehet. Ha az MgSzH a mezõgazdasági termelõ által tett észrevétellel nem ért egyet, akkor a záradékolt kérelmet a mezõgazdasági termelõ észrevételeivel együtt küldi meg az MVH részére.

(3) Az MVH a támogatási kérelmek adatait adatbázisában rögzíti, és az MgSzH záradéka alapján – a mezõgazdasági

„de minimis” rendelet szerinti keret figyelembevételé-vel – határozatot hoz a jóváhagyott támogatás összegérõl.

(4) Az MVH köteles határozatában tájékoztatni a támo-gatásra jogosultat a támogatás összegérõl és annak mezõ-gazdasági „de minimis” jellegérõl. A határozatban utalnia kell a mezõgazdasági „de minimis” rendeletnek e rendelet 1. §-ánaka)pontjában feltüntetett címére, az Európai Kö-zösség Hivatalos lapjában való kihirdetése napjára, továb-bá meg kell határoznia a támogatás összegét támogatástar-talomban (euróban) kifejezve. Az MVH a határozattal együtt a támogatási kérelemhez mellékelt, az MgSzH által záradékolt számlák eredeti példányát is visszaküldi a me-zõgazdasági termelõ részére.

(5) Az MVH a kérelmek feldolgozását követõen a jóvá-hagyott összegekrõl tájékoztatja az FVM költségvetési el-számolásokért felelõs szervezeti egységét, amely a támo-gatás fedezetét a 4. § (3) bekezdésben meghatározott számla terhére biztosítja.

(6) Az MVH – a Tv. 60. §-ának (2) bekezdésében fog-laltakra is figyelemmel – legkésõbb a forrás rendelkezésre állásától számított harminc munkanapon belül intézkedik a támogatás kifizetésérõl.

(7) Az MgSzH által záradék nélkül továbbított támoga-tási kérelmet az MVH elutasítja és az errõl szóló határoza-tát – a támogatási kérelemhez csatolt számlák eredeti pél-dányával együtt – megküldi a mezõgazdasági termelõ ré-szére.

(8) Ha az e rendelet keretében igényelt támogatás a ter-melõ által igénybe vett más mezõgazdasági „de minimis”

támogatásokkal együttesen meghaladja a mezõgazdasági

„de minimis” rendeletben meghatározott küszöbértéket, a kérelmet az MVH – a mezõgazdasági „de minimis” rende-let 3. cikkének (2) bekezdése alapján – elutasítja.

A támogatás nyilvántartása és ellenõrzése 7. §

(1) E rendelet vonatkozásában a mezõgazdasági „de mi-nimis” rendelet 4. cikkének 5. pontja szerinti nyilvántar-tást az MVH vezeti.

(2) A támogatás ellenõrzésérõl az MVH – az MgSzH bevonásával – gondoskodik.

(3) Ha a vámhatóság utólagos ellenõrzés keretében jog-erõs határozatban megállapítja a 3. §b)pontjában említett jövedékiadó-visszatérítési igény jogosulatlanságát, az e rendelet szerinti támogatás igénybevétele is jogosulat-lannak minõsül. A vámhatóság a jövedékiadó-visszatéríté-si igény jogosulatlanságát megállapító döntésérõl tájékoz-tatja az MVH-t.

(4) Ha a támogatás igénybevétele – a Tv.-ben, illetve e rendeletben foglaltak szerint – jogosulatlannak minõsül, akkor a támogatás jogosulatlan igénybevételét az MVH határozatban állapítja meg és e határozatban elrendeli a tá-mogatási összeg visszafizetését. A visszafizetést a 10032000-01220191-51200002 számú FVM fejezeti ke-zelésû, Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõ-irányzat felhasználási számlára kell teljesíteni.

Záró rendelkezések 8. §

(1) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy támogatást elsõ ízben a 2008-ban vásárolt és felhasz-nált gázolajmennyiség után lehet igényelni.

(2) Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a me-zõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 337., 2007.12.20., 35. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartal-maz.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez

In document Az Országgyûlés határozata (Pldal 37-44)