Nemzetközi szerződések horizontális kapcsolata a vámok alkalmazásához

In document Vámlogisztika: Jegyzet (Pldal 66-69)

2. fejezet: A vámlogisztikai megoldások vámügyi keretrendszere

2.8. Nemzetközi szerződések horizontális kapcsolata a vámok alkalmazásához

Vannak olyan nemzetközi megállapodások is, amelyek közvetett módon szerepelhetnek a vámok nemzetközi jogforrásainak bemutatásában azon oknál fogva, hogy olyan rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek a vámügyi tevékenységekre is kihatnak, jóllehet alapvetően más szakmai szegmens szabályozására jöttek létre.

2.8.1. Árutovábbítási egyezmények, mint nemzetközi kapcsolódási pontok

A kereskedelemkönnyítését célzó lépések számbavételekor nem lehet kihagyni az áruk szállításának egyszerűsítését célzó nemzetközi megállapodások körét sem, annál is inkább, mivel ezek a vámügyi tevékenységhez közvetlenül kapcsolható elemeket is tartalmaznak.

Egyik ilyen az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló egyezmény (más nevén Tranzitegyezmény, 1988. január 1-jén lépett hatályba), amely megállapítja azt a jogi keretet, amely meghatározza a kereskedők és a vámhatóságok kötelezettségeit egységes árutovábbítási szerződő felek közötti továbbítása tekintetében. Hatálya kiterjed az EU 28 tagállamára (mint egyik szerződő fél), valamint 6 egységes árutovábbítási országra (Izland, Észak-Macedónia23, Norvégia, Szerbia, Svájc és Törökország).

Az egyezmény fő elemei:

- egységes árutovábbítási eljárást vezet be az áruk szerződő felek közötti vámfelügyelet alatti továbbítására;

- meghatározza a vám-árunyilatkozatot bevezető személy (az „árutovábbítási eljárás jogosultja”) kötelezettségeit a következők tekintetében: az áruknak a rendeltetési vámhivatalnál, az előírt határidőn belül történő sértetlen bemutatása, valamint a tranzit szabályok betartása;

- szabályozza az esetlegesen felmerülő adósságokat megfelelően fedező garancia biztosítását és az adósságbeszedésre vonatkozó külön szabályokat;

23 Észak-Macedónia, hivatalos nevén Észak-macedón Köztársaság neve 2019. február 12-ig Macedón Köztársaság vagy Macedónia volt, s ezen névváltoztatásig az ENSZ-ben és a Tranzitegyezményben is Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság néven hivatkoztak rá.

EFOP-3.5.1-16-2017-00001 „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és

szakirányú továbbképzések fejlesztése”

67

- felsorolja a vámhivatalok kötelezettségeit az indító és a rendeltetési országokban, például:

 az adatok teljességének ellenőrzése;

 vámellenőrzés végrehajtása, adott esetben:

 határidő meghatározása a kézbesítésre;

 a megfelelő zárral való ellátás ellenőrzése;

 annak igazolása, hogy az áruk kézbesítése megtörtént, és az eljárás megfelelő lezárásának igazolása;

- kiköti, hogy minden vám-árunyilatkozaton csak azok az áruk szerepelhetnek, amelyeket az egyik vámhatóságtól a másik vámhatóságig továbbítanak egyetlen szállítóeszközzel.

- részletes útmutatást ad a vám-árunyilatkozat adattartalmára vonatkozóan, beleértve az egységes kódokat a szerződő felek közötti nyelvi különbségek elkerülése érdekében.

A vámalakiságok teljesítésére elektronikus árutovábbítási rendszer szolgál, kivéve speciális körülmények között (pl. vasúton szállított áruk, amelyek esetében a papíralapú okmányok is megengedettek). Vannak egyszerűsített árutovábbítási eljárások is, amelyek megbízható kereskedőkre alkalmazhatók, illetve az országok egymás között megállapodhatnak két- vagy többoldalú megállapodás keretében egyszerűsített eljárások alkalmazásában. Az országoknak egymással együtt kell működniük a kölcsönös segítségnyújtás tekintetében a követelések behajtása érdekében.24

A másik ilyen az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozását megkönnyíti az ún.

TIR-egyezmény, amelyet vámszavatossági egyezményként kötöttek meg 1959-ben. Ez azt jelenti, hogy a TIR-eljárás (Trafic International Routier) szerint fuvarozott áruk az átmenő (tranzit) országokban mentesítést nyernek a vámok, illetékek, letétek fizetése alól. Az egyezmény keretében az IRU szavatolja a vámfizetést, illetve a fuvaráru vámolását, ha az bármilyen oknál fogva a tranzitországban maradna. A TIR egyezményt hazánkban az 1978. évi 16. tvr. hirdette ki.

A TIR-okmánnyal rendelkező és szabályos vámzárral lezárt gépkocsikat általában nem nyitják fel az átmenő határállomáson. A TIR-igazolvány nem az árut, hanem a járművet kíséri és társul hozzá egy, a járműre szerelt TIR-tábla is. Az ún. TIR Carnet ugyanakkor a fuvarozott áru

24 Forrás:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al11025#keyterm_E0001; letöltve 2019. július 28.

EFOP-3.5.1-16-2017-00001 „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és

szakirányú továbbképzések fejlesztése”

68

vámszavatossági okmánya, amelyet a feladó tölt ki. Az okmány lapjai (másolati példányai) az egyes tranzitországokban maradnak, tanúsítva az áru be- és kilépését.25

2.8.2. Vámmentességi jogcímek nemzetközi jogforrásokból

Vannak olyan nemzetközi egyezmények, amelyek valamely speciális személyi körre, vagy kedvezményesebb eljárás biztosításával támogatni szándékozott társadalmi célra nemzetközi viszonylatban tartalmaznak kedvezményes szabályokat, amelyek között több-kevesebb mértékben vámjellegű rendelkezések is találhatók pl. mentességet biztosítanak a vámok megfizetése alól.

Ilyen speciális tárgykörök például:

- egy nemzetközi szervezet (vagy szervezeti egysége) létrehozására vonatkozó bilaterális/multilaterális nemzetközi egyezmény (székhelyegyezmény), amely a szervezet munkavállalóinak ingóságaira, a szervezet által használt berendezésekre vagy a szervezet által harmadik országokba kivitt humanitárius célú árukra mentességet biztosít26;

- a katonai műveletek (pl. nemzetközi hadgyakorlatok) végrehajtásához használt katonai áruk vámmentességi szabályai, amelyek nemcsak a vámok megfizetése alól, hanem az áruk behozatalához kapcsolódó alakiságok és eljárások alóli egyszerűsítést is biztosít27;

- diplomáciai képviseletek és munkavállalói ingóságai és a diplomaták személyi poggyásza28;

- az oktatási, tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozatala29.

25Forrás: http://www.uni-miskolc.hu/~eujog/fuvar.htm; oldaladatok módosítva 2007. december 4. letöltve:2019.

július 27.

26 például a Magyarország Kormánya és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának létrehozásáról szóló Megállapodás (8.cikk 2. pont m) alpont, kihirdette a 2015. évi CXXII. törvény)

27 az Észak-atlanti Szerződés részes államai és a „Békepartnerség” más résztvevő államai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló Megállapodás és annak Kiegészítő Jegyzőkönyve, amelyet Magyarországon az 1995. évi CII.

törvény ratifikált

28 a diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés 36. cikke, amelyet Magyarországon a 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel ratifikáltak

29 az oktatási, tudományos és a kulturális jellegű tárgyak behozataláról szóló Lake Successben, 1950. november 22-én kelt megállapodás, amelyet Magyarországon a 1979. évi 12. törvényerejű rendelettel ratifikáltak

EFOP-3.5.1-16-2017-00001 „Duális és kooperatív felsőoktatási képzések, felsőoktatási szakképzési és

szakirányú továbbképzések fejlesztése”

69

Természetesen szűkebb környezetünkben az Európai Unió vámszabályai is tartalmaznak ilyen vámmentességre vonatkozó szabályokat, hiszen egy nem egységes kedvezményrendszer és a tagállamokban eltérő jogcímek nagyban lerontanák az egységes jogalkalmazás követelményét.

In document Vámlogisztika: Jegyzet (Pldal 66-69)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK