• Nem Talált Eredményt

3. Gyors elválasztások, fejlesztések a kolonnatechnológiában

3.5 Nagyh Ę mérséklet Ħ elválasztások

A folyadékkromatográfiás elválasztások sebessége gyorsítható a mozgófázis hĘmérsékletének emelésével is. A hĘmérséklet emelésével ugyanis csökken a mozgófázis viszkozitása és gyorsul az anyagátadás (nĘ a diffúziós állandó). A H-u görbék optimuma a nagyobb lineáris sebességek irányába tolódik el és felszálló águk (C tagra jellemzĘ tartomány) meredeksége csökken. Ez könnyen belátható a 28. egyenletbĘl, hiszen a lineáris sebesség optimuma a diffúziós állandó négyzetgyökével arányos. A csökkent viszkozitás miatt a nyomásesés is kisebb lesz, tehát a lineáris sebességet tudjuk fokozni anélkül, hogy nagy nyomás teljesítményre volna szükség. Elméletileg tehát nagyon ígéretes a mozgófázis hĘmérsékletének emelése. Természetesen a hĘmérséklet elĘnyös hatását már nagyon korán felismerték és 1969-ben a technikát HTLC-nek (High Temperature Liquid Chromatography) nevezték el. Antia és Horváth különösen nagy elĘnyöket tapasztalt makromolekulák elválasztásakor. KésĘbb, 1995-ben Chen és Horváth fehérjéket választott el 120 °C-os mozgófázis hĘmérsékletet alkalmazva, az elválasztás mindössze 10 másodperces volt! Akkoriban ez megdöbbentette a kromatográfiás világot, senki nem gondolta, hogy fehérjéket lehet ilyen magas hĘmérsékleten vizsgálni. Azóta viszont a 70 - 90 °C-os mozgófázis hĘmérséklet teljesen rutinszerĦ lett a fehérjék fordított fázisú elválasztásaiban.

Makromolekulák anyagátadási tulajdonságai nagymértékben javíthatók a diffúziós tulajdonságok fokozásával. A molekulák diffúziós állandóját pedig elsĘsorban a hĘmérséklet szabja meg.

Az ún. kinetikus görbék módszerével (lásd 4. fejezet) is egyszerĦen lehet szemléltetni a hĘmérséklet elválasztási idĘre gyakorolt hatását. Ekkor még figyelembe kell vennünk a viszkozitás csökkenését is. A 36. ábra egy 1,7 ȝm-es töltettel 30, 60 és 90 °C-on várható idĘegységre esĘ tányérszám (t0/N) értékeit mutatja be. EgyértelmĦen látható a várható analízis idĘ csökkenése (kisebb t0/N értékek) a kisebb tányérszám tartományokban. Például ha N = 6000, akkor, ha 30 °C-ról 90 °C-ra emeljük a hĘmérsékletet, elvileg kb. felére csökkenthetĘ az elemzési idĘ (ez persze nagyban függ az alkalmazott mozgófázistól, illetve attól, hogy viszkozitása hogyan változik a hĘmérséklettel, és hogy a komponensek retenciós tulajdonságai hogyan függnek a hĘmérséklettĘl).

36.ábra: A mozgófázis hĘmérsékletének hatása az idĘegység alatt elérhetĘ tányérszámra (1,7 ȝm-es tölteten).

A HTLC-s módszerek egyik kritikus eleme a mozgófázis megfelelĘ elĘmelegítése (pre-heating). Ennek már 60 °C felett is döntĘ jelentĘsége lehet. NagyhĘmérsékletĦ folyadékkromatográfiában a csúcsalak nagymértékben függ az elĘfĦtött mozgófázis tömegétĘl (pre-heater térfogattól), az adagolt térfogattól és a mintaoldat oldószerétĘl. Azok a készülékek, amelyek csak az oszlopteret fĦtik (lehet statikus vagy dinamikus fĦtés pl.

levegĘkevertetéssel), általában nem használhatóak 60 °C feletti elválasztásokhoz. A 37.

ábrán szemléltetjük a mozgófázis elĘfĦtés szerepét. A kolonna után viszont a mozgófázis lehĦtésére van szükség, hogy a káros detektorzajokat csökkentsük. A detektor cella termosztálása nélkülözhetetlen, illetve megfelelĘ hosszúságú összekötĘ vezetékre van szükség a kolonna kimenete és detektor cella között, hogy a lehĦlés megtörténhessen. Ez természetesen növeli a kolonnán kívüli térfogatokat.

37.ábra: Csúcsszélesedés a nagyhĘmérsékletĦ folyadékkromatográfiában mozgófázis elĘfĦtést alkalmazva (a), illetve csak a kolonna teret fĦtve (b).

A nagyhĘmérsékletĦ elválasztások nem nagyon terjedtek el a gyakorlatban, persze van néhány speciális terület, ahol jól alkalmazhatók. Ennek két fĘ oka van, kevés hĘstabil állófázis kapható kereskedelmi forgalomban, illetve a nem hĘ-stabil komponensek lehetséges kolonnán létrejövĘ termikus bomlása. Állófázis oldalról elsĘsorban a cirkónium-oxid alapú töltetek ugyan ígéretesek, de a retenciós tulajdonságok lényegesen eltérnek a szilikagél alapú töltetekhez képest, ezért a gyógyszeripar még „nem fogadta el” ezt a típusú állófázist. Néhány szerves polimer és grafit alapú állófázis is igen jó hĘstabilitási tulajdonságokat mutat, akár 150 - 200 °C-ig is alkalmazhatóak.

Jelenleg a hĘmérséklet adta lehetĘségeket elsĘsorban az elválasztás szelektivitásának módosítására/hangolására használjuk, nem pedig a módszerek gyorsítására. EbbĘl a célból a mozgófázis hĘmérsékletet általában 30 - 60 °C között szoktuk változtatni. A komponens visszatartása a hĘmérséklettel a következĘ általános összefüggéssel írható le (van’t Hoff egyenlet):

ahol ǻH a standard entalpiaváltozás, R az egyetemes gázállandó, T az abszolút hĘmérséklet, ǻS a standard entrópia változás, ȕ pedig a fázisarány. A hĘmérséklet emelésével a visszatartás általában csökken. Ha konformációs változás következik be a hĘmérséklet-változtatással – fĘleg peptidek vagy fehérjék vizsgálatakor – akkor bizonyos esetekben a visszatartás növekedhet, ahogy emeljük a mozgófázis hĘmérsékletét (pl.

inzulin).

A 60 - 90 °C-on végzett elválasztásoknak nagy jelentĘsége lehet az UHPLC és HTLC technikák kombinálásakor. A kis szemcsés töltetek alkalmazása megemelt hĘmérsékleten nagyon ígéretes lehet, hiszen a viszkozitást csökkentjük, azaz nagyobb térfogatárammal is tudunk dolgozni. Szerencsés esetben a szelektivitás is kedvezĘen alakulhat a magasabb hĘmérsékleten, ekkor jelentĘsen csökkenthetjük az elválasztás idejét. Erre mutat egy példát a 38. ábra. Egy másik gyógyszeranalitikai példa pedig levonorgesztrel szennyezĘk elválasztását mutatja be 150 °C-on (39. ábra). A szerzĘk cirkónium-dioxid alapú állófázist és metanol-víz mozgófázist alkalmaztak. Izokratikus módban 6 komponenst választottak el 6 percen belül.

38. ábra: Kismolekulás gyógyszerhatóanyagok elválasztása 1,7 ȝm-es tölteten 30, illetve 90 °C-on.

Kolonna: Acquity BEH C18 (30 x 2,1 mm), mozgófázis: acetonitril – víz (0,1 % hangyasav) gradiens elúció, komponensek: (1) paracetamol, (2) phenazone, (3) phenobarbital, (4) methylphenobarbital, (5)

propyphenazone, (6) nitrazepam, (7) Àunitrazepam, (8) diazepam.

39. ábra: Levonorgesztrel szennyezĘinek elválasztása nagy hĘmérsékleten (T = 150 ºC), cirkónium-oxid alapú állófázison, metanol-víz mozgófázist alkalmazva.

Ajánlott és felhasznált irodalom a 3.5. fejezethez:

(1) T. Teutenberg, High-temperature liquid chromatography, A user’s guide for method development, (2010) Royal Society of Chemistry

(2) F.D. Antia, Cs. Horváth, High-performance liquid chromatography at elevated temperatures: examination of conditions for the rapid separation of large molecules, Journal of Chromatography A 435 (1988) 1-15.

(3) D.T.T. Nguyen, D. Guillarme, S. Heinisch, M.P. Barrioulet, J.L. Rocca, S. Rudaz, J.L.

Veuthey, High throughput liquid chromatography with sub-2 μm particles at high pressure and high temperature, Journal of Chromatography A 1167 (2007) 76-84.

(4) R. Berta, M. Babják, M. Gazdag, A study of some practical aspects of high temperature liquid chromatography in pharmaceutical applications, Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 54 (2011) 458-462.