Miniszteri rendeletek

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 67-71)

Miniszteri utasítások

E. Miniszteri rendeletek

3/1972. (IV.19.) KkM rendeletés módosításai a külkereskedelem területén a szakértõi mûködéssel összefüggõ egyes kérdések szabályozásáról;

20/1979.(IX.18.) KPM rendeleta Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodás „A”

és „B” Mellékletének kihirdetésérõl és belföldi alkalmazásáról;

8/1981. (XII.27.) IpM rendeleta Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról;

6/1982. (V.6.) IpM rendeleta gáz- és kõolajüzemû létesítmények biztonsági övezetérõl;

8/1984. (VII. 1.) IpM rendeletegyes villamossági termékek ellenõrzésérõl és minõsítésérõl;

4/ 1987.(IV. 3.) KM rendeleta Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CÍM) mellékleteinek kihirdetésérõl;

2/1988. (V. 19.) IM rendeletaz igazságügyi szakértõkrõl;

15/1989. (IX.7.) KeM rendeletés módosításai az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról;

3/1992. (I.13.) IKM rendeletés módosítása az utazásszervezõi szakmai minõsítõ vizsgáról;

21/1992. (X. 27.) KHVM rendeleta személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeirõl;

12/1993. (V. 28.) NGKM rendeleta külkereskedelem területén mûködõ szakértõk engedélyezésének díjáról;

11/1994. (III. 25.) IKM rendeletaz éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól;

9/1995. (VIII. 31.) KTM rendeleta motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkezõ szénhidrogén-emisszió korlátozásáról;

24/1995. (XI. 22.) PM rendeleta számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról;

41/1995. (VIII.31.) IKM rendeletés módosításai az idegenvezetésrõl;

8/1997. (III. 21.) IKIM rendeleta mérõedényként használt palackokról;

43/1997. (XII. 30.) PM rendeleta jövedéki termékek veszteségnormáiról;

46/1997. (XII. 29.) KTM rendeletaz egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsola-tos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról;

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendeleta mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendõ díjak megállapí-tásáról;

3/1998. (I. 12.) KIM rendeletegyes hegesztett szerkezetek gyártását végzõ gazdálkodó szervezetek alkalmasság iga-zolásáról;

14/1998. (XI. 27.) GM rendeleta Gázpalack Biztonsági Szabályzatról;

17/1998. (III. 27.) IKIM–FM együttes rendeleta behozatali és kiviteli megfigyelési rendszerrõl;

21/1998. (XII.17.) GM rendeletés módosítása a közraktárak igazgatási szolgáltatási díjáról és a felügyeleti eljárási díj befizetésének részletes szabályairól;

43/1998. (VI.24.) IKIM rendeletés módosításai a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásáról, valamint ártájékozta-tásáról;

45/1998. (VI.24.) IKIM rendeletés módosításai a kereskedelmi és a fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolá-sáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl;

4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérõl, a közútkezelõi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirõl ;

4/1999. (II. 24.) GM rendeleta mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelö-lésének részletes szabályairól;

29/1999. (X. 6.) KHVM rendeleta távközlési építmények engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl;

31/1999. (VI. 11.) GM–KHVM rendeletaz elektromágneses összeférhetõségrõl;

51/1999. (IX. 10.) GM rendeleta gépjármû gumiabroncsnyomás-mérõk mûszaki követelményeire, forgalomba ho-zatalára és üzembe helyezésére vonatkozó elõírásokról;

53/1999. (IX. 24.) GM rendeletés módosítása a kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjérõl;

65/1999. (XII. 13.) GM rendeletaz egyes átlag feletti pontosságú súlyok mûszaki és metrológiai követelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl;

6/2000. (II. 25.) GM rendeletaz egyes közepes pontosságú hasáb és henger alakú súlyok mûszaki és metrológiai kö-vetelményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl;

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendeletaz utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezé-sérõl;

25/2000. (VII. 26.) GM–FVM együttes rendeletaz elõre csomagolt iparcikkek és élelmiszerek megengedett tömeg-és térfogatértékeirõl tömeg-és azok ellenõrztömeg-ési módszereirõl;

26/2000. (VII.28.) GM rendeletés módosításai a gázszerelõk nyilvántartásáról;

35/2000. (X. 18.) GM rendeleta szeszfokmérõk, valamint az alkohol-sûrûségmérõk mûszaki és metrológiai követel-ményeirõl, vizsgálatáról és hitelesítésérõl;

51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM együttes rendeletaz építõipari kivitelezési, valamint a felelõs mûszaki veze-tõi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról;

85/2000 (XI. 8.) FVM rendeleta telekalakításról;

6/2001. (III. 19.) GM rendeleta mérõeszközökrõl és azok mérésügyi ellenõrzésérõl;

8/2001. (III. 30.) GM rendeletea Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatálybaléptetésérõl;

9/2001. (IV. 5.) GM rendeletea nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirõl és megfelelõ-ség tanúsításáról;

16/2001. (III. 3.) FVM rendeletea Mezõgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról;

2/2002. (I. 23.) BM rendeleta tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki követelményeinek megállapításáról;

3/2002. (II. 13.) GM rendeletaz egyes sajátos mûszaki építmények tekintetében az építési mûszaki ellenõri névjegy-zékbe való felvételhez szükséges szakvizsgáról, valamint az építésfelügyeletet ellátó szervezet ezzel kapcsolatos fel-adatairól;

7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVMegyüttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenõrzé-sérõl;

20/2002. (XI. 7.) GKM rendeleta hõtermelõ berendezések és vezetékhálózataik energiahatékonysági követelménye-irõl és a tanúsítás módjáról;

8/2003. (II. 19.) GKM rendeleta szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeirõl és megfelelõség tanúsításáról;

10/2003. (III. 4.) GKM rendeletaz elõmunkálati jogot és a vezetékjogot engedélyezõ hatóság meghatározásáról;

33/2003. (V. 20.) GKM rendeleta gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól;

70/2003. (X. 28.) GKM rendeleta földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról;

72/2003. (X. 29.) GKM rendeleta Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról;

94/2003. (XII. 18.) GKM rendeleta cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyeit tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletérõl;

8/2004. (III. 10.) PM rendeleta jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;

11/2004. (II. 13.) GKM rendeleta gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó mûszaki-biz-tonsági elõírásokról;

12/2004. (II. 13.) GKM rendeleta földgázellátásban mûszaki biztonsági szempontból jelentõs munkakörök betölté-séhez szükséges szakmai képesítésrõl és gyakorlatról;

13/2004. (II. 13.) GKM rendeletaz ipari és mezõgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelõségének tanúsítási, il-letve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról;

16/2004. (II.17.) GKM rendeleta Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által lefolyta-tott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról;

53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendeleta gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékeny-ségrõl;

62/2004. (IV. 24.) GKM rendeleta nem automatikus mûködésû mérlegek méréstechnikai követelményeirõl és meg-felelõségének tanúsításáról;

63/2004. (IV. 27.) GKM rendeleta nyomástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl;

67/2004. (IV.28.) GKM rendeletaz áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselõ jogok országhatárt, illetve vám-határt átlépõ kereskedelmérõl szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról;

70/2004. (IV.28.) GKM rendeleta megmunkálatlan ötvözetlen alumíniumra vonatkozó kedvezményes vámkontin-gens engedélyezésének rendjérõl;

74/2004. (IV. 29.) GKM rendeleta nemesfém tárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartal-muk tanúsításának részletes szabályairól;

85/2004. (VI.4.) GKM–BM–ESZCSM–MeHVM–PMrendelet a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott elõállí-tásához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhetõ egyes tevékenységek szabályozásáról szóló 272/2001.

(XII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott hatósági feladatok teljesítéséhez szükséges adatokhoz való hozzáférés rendjének szabályozásáról;

22/2005. (VI. 24.) EüM rendeleta rezgéspozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és mun-kabiztonsági követelményekrõl;

32/2005. (X. 21.) PM rendeletaz egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kap-csolatos feladatok végrehajtásáról;

63/2005. (VII. 29.) GKM rendeleta mûszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezet egyes munkaköreinek betölté-séhez szükséges szakképesítési és szakmai gyakorlati követelményekrõl;

101/2005. (XI.24.) GKM rendeleta Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról;

127/2005. (XII.29.) GKM rendeleta Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek módosításáról;

128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet aMagyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonat-kozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásról, valamint a veszélyes tevékenységekkel össze-függõ adatközlési és bejelentési kötelezettségrõl;

129/2005. (XII. 29.) GKM rendeleta Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal egyes mûszaki biztonsági köz-igazgatási eljárásainak és köz-igazgatási jellegû szolgáltatásainak díjairól;

8/2006. (II. 27.) GKM rendeleta mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról;

26/2006. (V. 5.) GKM rendeletaz autógáz töltõállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól;

27/2006. (V. 5.) GKM rendeletaz autógáz töltõállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól;

28/2006. (V. 15.) GKM rendeleta gázszerelõk nyilvántartásáról;

30/2006. (VI. 1.) GKM rendeletaz autógáztartályok idõszakos ellenõrzésérõl.

A gazdasági és közlekedési miniszter 2/2007. (I. 17.) GKM utasítása

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

1. §

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 74. §-ában foglaltak alapján jelen utasítás mellékleteként a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szerve-zeti és Mûködési Szabályzatát kiadom.

2. §

Utasítom a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnökét, hogy az új szervezet felállításával kapcsolatban szükséges munkajogi intézkedések (így különösen a munkaköri leírások módosítása, új kinevezések, kinevezés-módosítások és új vezetõi megbízások adása, vezetõi megbízások visszavonása, illetõleg felmentések) megtételérõl 2007. február 28-áig gondoskodjon.

3. §

Ez az utasítás 2007. január 18-án lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti

a)a Magyar Bányászati Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 27/2006. (IX. 27.) GKM utasítás, vala-mint

b)a Magyar Geológiai Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 26/2006. ( IX. 27.) GKM utasítás.

Dr. Kóka Jánoss. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 2/2007. (I. 17.) GKM utasításhoz

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 67-71)