• Nem Talált Eredményt

MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉS ÕSZIBARACK FELDOLGOZÁSÁRA A ……… GAZDASÁGI ÉVRE

In document A Magyar Hivatalos Közlönykiadó (Pldal 56-59)

eladó feldolgozó

3. számú melléklet

AJÁNLOTT ÕSZIBARACK-FELDOLGOZÓI SZERZÕDÉSMINTA

AZ 1535/2003/EK RENDELET ALAPJÁN FELDOLGOZÁSRA SZÁNT ÕSZIBARACK ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

Szerzõdés azonosító száma: ………

MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉSI SZERZÕDÉS ÕSZIBARACK FELDOLGOZÁSÁRA A ……… GAZDASÁGI ÉVRE

amely létrejött egyrészrõl:

TÉSZ NEVE:

TÉSZ székhelyének címe:

Elismerési vagy elõzetes elismerési határozatának száma:

Regisztrációs száma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

TÉSZ képviselõje:

(a továbbiakban: Eladó) másrészrõl:

FELDOLGOZÓ NEVE:

Székhely címe:

A feldolgozó telephelyének megnevezése:

Regisztrációs száma:

968 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

Feldolgozó MVH jóváhagyási száma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

Feldolgozó képviselõjének neve:

(a továbbiakban: Feldolgozó)

között az alábbi napon és helyen, a következõ feltételekkel:

I. Szerzõdés tárgya

Jelen szerzõdés alapján a Feldolgozó köteles az Eladó által megtermelt …… tonna õszibarackot a jelen pontban fog-lalt táblázat szerinti mennyiségi bontásban átvenni és annak ellenértékét megfizetni, továbbá a támogatás alapját képezõ árut az 1535/2003/EK rendelet 2. cikkében felsorolt termékek egyikévé a 2320/89/EGK, illetve a 1010/2001/EK rende-letben rögzített minõségi szabványoknak megfelelõen feldolgozni, az Eladó pedig köteles az õszibarackot a Feldolgozó részére átadni a jelen szerzõdésben rögzített feltételek szerint.

Termék neve Az 1535/2003/EK rendelet szerint a támogatás alapját képezõ mennyiség (tonna)

Az 1535/2003/EK rendelet szerint a támogatás alapját nem képezõ mennyiség (tonna)

II. Szerzõdés idõtartama

Jelen szerzõdést a felek a ……… gazdasági évre/évekre, az aláírás napjától 200… ……… hó …… napjáig tartó hatá-rozott idõtartamra kötik.

III. Fizetési feltételek

Felek az átvételre kerülõ õszibarack vételárát az alábbiakban állapítják meg:

Termék megnevezése (fajta/minõség/szállítási szakasz szerint)

Az 1535/2003/EK rendelet szerint a támogatás alapját képezõ mennyiség után (Ft/tonna)

Az 1535/2003/EK rendelet szerint a támogatás alapját nem képezõ mennyiség után (Ft/tonna)

A Feldolgozó jelen szerzõdés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy az átvett õszibarack ellenértékét legkésõbb az át-vételtõl számított 30 napon belül az Eladónak megfizeti.

A fizetés módja: (a vételár kifizetése postai úton vagy banki átutalással történhet)

Szállítási költségek elszámolásának feltételei (amennyiben a Feldolgozó végzi a szállítást):

IV. Szerzõdés teljesítésének feltételei A szállítások ütemezése:

Termék megnevezése

(fajta/minõség) Szállítás idõpontja/szállítási idõszak Mennyiség (tonna)

5. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 969

Teljesítés (átadás-átvétel) helye: …

A Feldolgozó köteles az õszibarack minõségi vizsgálatát átvételkor – a Bizottság 2002. február 5-i, 217/2002/EK ren-delete a nyersanyagokra vonatkozó jogosultsági követelmények a 2201/96/EK rendeletben meghatározott termelési tá-mogatási rendszer keretében történõ meghatározásáról (a továbbiakban: 217/2002/EK rendelet) alapján – az Eladó képviselõje jelenlétében a feldolgozóüzemben elvégezni.

Az Eladó jelen szerzõdés aláírásával megerõsíti, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben a minõségi vizsgálat alapján a beszállított áru 10%-ot meghaladóan hibásnak minõsül, akkor az adott szállított tétel vonatkozásában az 1535/2003/EK rendeletben meghatározott támogatásra nem jogosult. A 10%-os határértékbe beleszámít valamennyi, a jelen szerzõdésben, valamint a 217/2002/EK rendelet 3. cikkéneka), c)ésd)pontjában rögzített (idegen anyag; beteg, rothadt vagy férges gyümölcs; mérethiba; hibás az éretlen vagy a túlérett gyümölcs; a héjon túljutó, jégesõ okozta kárté-tel, amely a gyümölcsnek láthatóan több mint 20%-át érinti; kettéhasadt mag ) hibatípus.

A Feldolgozó az átvételt igazoló szállítási igazolásokat az átvételt követõ 3 munkanapon belül átadja az Eladónak.

A szállítási igazolásnak meg kell felelnie a számvitelrõl szóló2000. évi C. törvény167. §-ában meghatározott alaki és tartalmi követelményeknek, továbbá tartalmaznia kell a szállítási igazolás azonosító számát (a bizonylat sorszámát), je-len szerzõdés azonosító számát, az átvétel napját és idõpontját, az alkalmazott szállítójármû pontos azonosítóját, a bruttó tömeget, a nettó tömeget, a hibás áru arányát, továbbá a feldolgozóüzem és a TÉSZ képviselõjének aláírását.

Jelen szerzõdés alapján a paradicsomot az Eladó tagjai, illetve az Eladóval értékesítési szerzõdést kötött egyéni terme-lõk Feldolgozó részére átadhatják. A Feldolgozó ebben az esetben is az átvételt igazoló szállítási igazolásokat az átvételt követõ három munkanapon belül közvetlenül az Eladónak adja át.

V. Szerzõdésszegés

Feldolgozó a jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a szállítási idõszakban elõre nem látható körülmények miatt bérfeldolgoztatás válik szükségessé, az MVH által elfogadott feldolgozói szerzõ-dés alapján a támogatásban részesíthetõ leszállított termékeket bérfeldolgoztatásra olyan feldolgozónak adja át, amelyet az MVH jóváhagyott.

Kártérítés feltételei: ………

Szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek (pld. kötbér): ……….

VI. A szerzõdés módosítása

A Felek a jelen szerzõdést legkésõbb …… augusztus 15-ig módosíthatják írásban és abban a jelen szerzõdésben rög-zített, támogatásban részesíthetõ szállítandó õszibarack mennyiségét legfeljebb 30%-kal növelhetik.

VII. Záró (vegyes) rendelkezések

A Felek a szerzõdés teljesítése érdekében kötelesek egymással kölcsönösen együttmûködni. Amennyiben olyan kö-rülmény merül fel, amelynek következtében a szerzõdésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése elõreláthatóan aka-dályba ütközik, errõl a Felek kötelesek egymást írásban haladéktalanul értesíteni, kivéve, ha az akadályt a másik félnek közlés nélkül is ismernie kellett. Nem minõsül akadályközlésnek, ha az Eladó a szerzõdésben rögzített áron nem kíván teljesíteni, annak módosítását megfelelõ idõben, írásban nem kéri, ugyanakkor teljesítési akadályként a mindenkori piaci árra hivatkozik.

A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekre a vonatkozó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.

Felek jelen megállapodást annak elolvasását és értelmezését követõen, mint akaratukkal mindenben egyezõt írták alá.

Jelen szerzõdés …… eredeti példányban készült, amelybõl …… példányok a TÉSZ-t, a …… példányok a Feldolgo-zót, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.

Kelt, ………

……… ………

eladó feldolgozó

970 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 5. szám

4. számú melléklet AJÁNLOTT KÖRTE-FELDOLGOZÓI SZERZÕDÉSMINTA AZ 1535/2003/EK RENDELET ALAPJÁN

In document A Magyar Hivatalos Közlönykiadó (Pldal 56-59)