• Nem Talált Eredményt

Mentális zavarok rendszerezése

BNO-X DSM-IV-TR

F00-F09 Organikus és szimptómás mentális zavarok

Demencia (F00-F03), Organikus am-néziás szindróma, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív szer okozott (F04.); Delírium, melyet nem alkohol vagy más pszichoaktív szer okozott (F05.); Egyéb mentális rendellenes-ségek, amelyeket agyi károsodás és diszfunkció vagy testi megbetegedés okozott (F06.); Agyi betegség, károso-dás és diszfunkció által okozott sze-mélyiség- és viselkedészavarok (F07);

K.m.n. (F09)

F10-F19 Pszichoaktív szer haszná-lata által okozott mentális és visel-kedészavarok

Alkohol okozta- (F10.); Opiátok hasz-nálata okozta- (F11.); Cannabis és származékai által okozott- (F12.);

Nyugtató és altató használata által okozott- (F13.); Cocain használata ál-tal okozott- (F14.); Egyéb stimulánsok által okozott- (F15.); Hallucinogének használata által okozott- (F16.); Do-hányzás okozta- (F17.); Illékony ol-dószer okozta- (F18.); Többféle drog/

egyéb pszichoaktív anyag használata által okozott (F19) mentális- és visel-kedészavarok

F20-F29 Szkizofrénia és paranoid rendellenességek

Szkizodrénia (F20.); Szkizotípiás rend -ellenesség (F21); Perzisztálódelusiona-lis rendellenességek (F22.); Akut és át-meneti pszichotikus rendellenességek (F23); Indukált delusionalis rendelle-nességek (F24); Schizoaffektav rendel-lenességek (F25); Egyéb (F28); K.m.n.

(F29)

F30-F39 Hangulatzavarok (affektív rendellenességek)

Mániás epizód (F30); Bipoláris affektív zavar (F31); Depressziós epizód (F32);

Ismétlődő depressziós rendellenesség (F33); Perzisztáló hangulati (rendel-lenesség) zavar (F34); Egyéb (F38);

K.m.n. (F39)

Először rendszerint csecsemő-, gyer-mek- vagy serdülőkorban diagnoszti-zált zavarok

Mentális retardáció: Enyhe-, Mérsékelt-, Súlyos-, Igen súlyos mentális retardáció, Mentális retardáció súlyosság feltünte-tése nélkül; Tanulási zavarok: Olvasási-, Számolási-, írásbeli kifejezés zavar, MNO;

Motoros jártasság zavarai: Koordináció-fejlődési zavar; Kommunikációs zavarok:

Expresszív-, Kevert receptív-expresszív beszédfejlődési zavar; Fonológiai zavar;

Dadogás, MNO; Pervazív (átfogó) fejlődé-si zavarok: Autisztikus zavar, Rett-féle-, Gyermekkori dezintegrációs-, Asperger-féle zavar, MNO; Figyelemhiányos és diszruptív viselkedési zavarok: Figyelem-hiányos/hiperaktivitás zavar, MNO, Vi-selkedési zavar, Oppozíciós zavar, MNO;

Táplálkozási-evési zavarok csecsemő vagy koragyermekkorban: Pica, Ruminatiós za-var, Csecsemő- vagy koragyermekkori táp-lálkozási zavar; Tic zavarok. Tourette-féle zavar, Krónikus motoros vagy vokális-, Átmeneti tic zavar, MNO; Ürítési zava-rok: Encopresis, Enuresisi; Egyéb zavazava-rok:

Szeparációs szorongás zavar, Szelektív mutizmus, Reaktív kötődési-, Sztereotípi-ás mozgSztereotípi-ás zavar, MNO

Delirium, demencia, amnesztikus és egyéb kognitív zavarok

Delirium: Delírium… miatt, Pszichoaktív szer intoxikációs ~, Pszichoaktív szer megvonásos ~, ~ többszörös etiológiával,

~ MNO; Demencia: Korai Alzheimer-tip.

~, KészőiAlzheimer-típ. ~, Vaszkuláris ~,

~ egyéb általános egészségi állapot miatt, Pszichoaktív szer okozta tartós ~, ~ több-szörös etiológiával, ~ MNO; Amnesztikus zavarok: Amnesztikus zavar… miatt, Pszichoaktív szer okozta ~, ~ MNO; Egyéb kognitív zavarok

Mentális zavarok általános egészségi állapot miatt

Kataton zavar…(ált. egészségi állapot) miatt; Személyiségváltozás… (ált. egész-ségi állapot) miatt; Mentális zavar MNO miatt

Mentális zavarok rendszerezése

zavar (szindróma) (F42); Súlyos stressz által kiváltott reakció és al-kalmazkodási rendellenességek (F43);

Evési zavarok (F50.); Nem organikus alvási rendellenességek (F51); Nem szervi rendellenesség vagy betegség okozta szexuális diszfunkció (F52);

Gyermekágyhoz társuló, m.n.o. men-tális és viselkedészavarok (F53); Más-hova osztályozott rendellenességhez vagy betegséghez társuló pszichológiai tényezők és viselkedésformák (F54);

Dependenciát nem okozó anyagok abususa (F55); Fiziológiai zavarokkal és fi zikai faktorokkal társuló k.m.n.

(F59)

F60-F69 A felnőtt személyiség és vi-selkedés zavarai

Specifi kus személyiségi rendellenessé-gek (F60); Kevert és egyéb személyi-ségzavarok (F61); Nem agyi károsodás vagy betegség okozta tartós szemé-lyiségváltozás (F62); Kóros szokások és impulzuskontroll zavarok (F63); A nemi identitás zavarai (F64); A szexu-ális preferencia rendellenességei (F65);

A szexuális fejlődéshez és orientáció-hoz társuló pszichológiai és viselkedési rendellenességek (F66); Egyéb (F68);

K.m.n (F69)

F70-F79 Mentális retardáció Enyhe mentális retardáció (F70); Köze-pes mentális retardáció (F71); Súlyos mentális retardáció (F72), Igen súlyos mentális retardáció (F73), K.m.n (F78);

Nem-osztályozott mentális ret. (F79) szer-rel-, Egyéb pszichoaktív szerrel kapcsolatos zavarok

Szkizofrénia és egyéb pszichotikus za-varok

Szkizofrénia; Szkizofreniform-;

Szkizoaffektív-; Paranoid-; Rövid pszichoti-kus-; Indukált pszichotipszichoti-kus-; Pszichotikus zavar…(ált. eg. állapot) miatt

Hangulatzavarok

Hangulati epizódok. Depresszív-, Mániás-, Kevert-, Hipomániás epizód; Depresszív zavarok: Major depresszív zavar, egyszeri epizód, Visszatérő major depresszív zavar, Dysthymiás zavar, MNO; Bipoláris zavarok:

Bipoláris I, II -, Cyclothymiás zavar, MNO;

Egyéb hangulatzavarok: Hangualtzavar…

miatt, Pszichoaktív szer okozta hangulatza-var

Szorongásos zavarok

Pánik zavar agorafóbia nélkül; Pánik za-var agorafóbiával; Agorafóbia pánik zaza-var nélkül; Specifi kus fóbia; Szociális fóbia;

Kényszeres-; Poszttraumás stressz-; Akut stressz-; Generalizált szorongás zavar; Szo-rongásos zavar… miatt; Pszichoaktív szer okozta ~; ~ MNO

Szomatoform zavarok

Szomatizációs-; Differenciálatlan szomatoform-; Konverziós-; Fájdalom zavar;

Hypochondriasis; Test-dysmorphiás zavar;

~ MNO

Színlelt (facticius) zavarok

Facticius (színlelt) zavar; Facticius (színlelz) zavar MNO

Disszociatív zavarok

Disszociatívamnesia; Disszociatív fuga;

Disszociatív identitás-; Depersonalisatiós zavar; Disszociatív zavar MNO

Szexuális és nemi identitás zavarok Szexuális diszfunkciók: Hipoaktív szexuális vágy-; Szexuális averziós-; Női szexuális ké-szenlét-; Férfi erekciós-; Női orgazmus; Férfi

Mentális zavarok rendszerezése

BNO-X DSM-IV-TR

F80-F89 A pszichés (lelki) fejlődés zavarai

A beszéd és a beszédnyelv specifi kus fejlődési rendellenességei (F80); Az iskolai teljesítmény specifi kus fejlő-dési rendellenességei (F81.); A moto-ros funkció specifi kus fejlődési rend-ellenességei (F82); Kevert specifi kus fejlődési zavarok (F83.); Pervasiv fejlődési zavarok (F84.); Egyéb (F88);

K.m.n (F89)

F90-F98 A viselkedés és az érzel-mi-hangulati élet rendszerint gyermekkorban vagy serdülőkor-ban jelentkező zavarai

Hiperkinetikus zavarok (F90); Ma-gatartási zavarok (F91); Kevert ma-gatartási és emocionális zavarok (F92); Jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok (F93.);

A szocializáció jellegzetesen gyer-mek- és serdülőkorban kezdődő zava-rai (F94.); Tic zavarok (F95.); Egyéb (F98); K.m.n. (F99)

orgazmus; Korai ejaculatio; Dyspareunia;

Vaginizmus; Szexuális diszfunkció… mi-att; Pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkció; Szexuális diszfunkció MNO;

Paraphiliák: Exhibicionizmus; Fétisizmus;

Frotteurismus; Pedofi lia; Szexuális mazo-chizmus; Szexuális szadizmus; Transzvesz-tita fétisizmus; Voyerismus; Paraphilia;

Nemi identitás zavarai: Nemi identitás za-var; Nemi identitás zavar MNO; Szexuális zavar MNO

Evési zavarok

Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Evési zavar MNO

Alvási zavarok

Elsődleges alvási zavarok: Primer insomnia;

Primer hypersomnia; Narcolepsia; Légzéssel kapcsolatos alvásizavar; Circadian ritmus zavar; Dyssomnia MNO; Parasomniák: Li-dérces álom zavar; Alvási rémület zavar; Al-vajárás zavar; Parasomnia MNO; Alvásza-varok egyéb mentális zavarban: Insomnia…

miatt; Hypersomnia… miatt; Egyéb alvási zavarok: Alvási zavar…miatt; Pszichoaktív szer okozta alvási zavar

Máshová nem osztályozott impulzus-kontroll zavarok

Ismétlődő explozív zavar; Kleptomá-nia; PiromáKleptomá-nia; Kóros játékszenvedély;

Trichotillomania; Impulzuskontroll zavar

1. táblázat: A mentális betegségek osztályozása (Forrás: Saját szerkesztés a BNO-X és a DSM-IV-TR alapján)

D

EMETROVICS

Z

SOLT

- K

UN

B

ERNADETTE

-