MELLÉKLETI LISTA

In document Köz le mé nyek (Pldal 91-105)

Köz le mé nyek

MELLÉKLETI LISTA

Jel zés Mel lék let meg ne ve zé se Csa tol va

A Nyi lat ko za tok

B A prog ram an gol nyel vû össze fog la ló ja C Adat lap(ok) a pá lyá zó szer ve zet(ek)rõl D Adat lap(ok) a vég re haj tó szer ve zet(ek)rõl

(amennyi ben a vég re haj tó szer ve zet ki vá lasz táa meg tör tént) E Adat lap(ok) a prog ram vég re haj tá sá ról

(amennyi ben a vég re haj tó szer ve zet ki vá lasz tá sa még nem tör tént meg, il let ve a pá lyá zó szer ve zet a prog ram vég re haj tá sá ban részt kí ván ven ni)

F A pá lyá zó szer ve zet(ek) ala pí tó ok ira ta G Jo gi stá tus iga zo lá sa

(30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat; vagy bí ró sá gi ki vo nat) H A pá lyá zó hi va ta los kép vi se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nya

I A pá lyá zó szer ve zet jó vá ha gyott, utol só éves be szá mo ló ja J Iga zo lás sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról

K Iga zo lás köz tar to zá sok ról

(APEH, VPOP, Il le ték hi va tal, he lyi adó, ka ma ra 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa) L Együtt mû kö dé si meg ál la po dás

(ha a pá lyá za tot több szer ve zet nyújt ja be)

M Ver se nyez te té si el já rás ra vo nat ko zó do ku men tu mok (amennyi ben a vég re haj tó szer ve zet ki vá lasz tá sa meg tör tént) N A vég re haj tó szer ve zet(ek) ala pí tó ok ira ta

(amennyi ben a vég re haj tó szer ve zet ki vá lasz tá sa meg tör tént) O A vég re haj tó szer ve zet(ek) jo gi stá tu sá nak iga zo lá sa

(30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat)

(amennyi ben a vég re haj tó szer ve zet ki vá lasz tá sa meg tör tént) P Az MVH G001 szá mú ügy fél-re giszt rá ci ós lap ja

(amennyi ben a pá lyá zó, il let ve vég re haj tó szer ve ze tet még nem re giszt rál ták) Pá lyá za ti for ma nyom tat vány

¨ Min den kér dés meg vá la szo lás ra ke rült.

¨ Az adat la pok min den ol da lán sze re pel a cég sze rû alá írás.

¨ A nyi lat ko za tok alá írás ra ke rül tek.

¨ A for ma nyom tat vány egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban ren del ke zés re áll.

¨ A for ma nyom tat vány egy pél dány ban CD-n ren del ke zés re áll.

Mel lék le tek

¨ Min den mel lék let egy ere de ti és két má so la ti pél dány ban ren del ke zés re áll.

¨ A mel lék le tek a meg adott sor rend ben, a be tû jel zés fel tün te té sé vel ke rül tek csa to lás ra.

¨ A for ma nyom tat ványt és a mel lék le tek ere de ti pél dá nya it tar tal ma zó dosszié bo rí tó ja „E” be tû vel van meg je löl ve.

¨ Az ere de ti és má so la ti pél dá nyok le van nak fûz ve.

Kelt: ……….

P. H.

………….………

a pá lyá zó cég sze rû alá írá sa

2. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 459

Út mu ta tó

a mel lék le tek össze ál lí tá sá hoz NYILATKOZATOK

Min den nyi lat ko zat min den ol da lát az arra jo go sult ve ze tõ nek cég sze rû en alá kell ír nia.

ELLENÕRZÕ LISTA

Kér jük, hogy az el len õr zõ lis ta se gít sé gé vel el len õriz ze, hogy pá lyá za ta tel jes kö rû en, a for mai és tar tal mi el vá rá sok -nak meg fe le lõ en ke rült-e ki töl tés re, a for ma nyom tat vány min den ol da la és a nyi lat ko za tok cég sze rû en alá ír tak, to váb bá, hogy az elõ írt mel lék le tek il let ve az ide gen nyel vû do ku men tu mok ma gyar nyel vû for dí tá sa csa to lás ra került.

MELLÉKLETEK

A prog ram an gol nyel vû összefoglalója

A pá lyá zó szer ve zet ál tal ké szí tett 23 ol dal ter je del mû, a prog ram fõ ele me it (a prog ram hát te re, cél ki tû zé sei, cél cso -port jai, fõ ak ci ói stb.) tar tal ma zó an gol nyel vû össze fog la ló.

Adat lap(ok) a pá lyá zó szer ve zet rõl

Amennyi ben a pá lyá za tot több szer ve zet együtt nyújt ja be, az adat la pot min den pá lyá zó szer ve zet re vo nat ko zó an ki kell töl te ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

Adat lap(ok) a vég re haj tó szer ve zet rõl

Ezt a mel lé kel tet ab ban az eset ben kell csa tol ni, ha a pá lyá zó a vég re haj tó szer ve ze tet már ki vá lasz tot ta. Amennyi ben a prog ram vég re haj tá sá ban több szer ve zet vesz részt, az adat la pot min den vég re haj tó szer ve zet re vo nat ko zó an ki kell töl te ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

Adat lap(ok) a prog ram vég re haj tá sá ról

Ezt a mel lék le tet ab ban az eset ben kell csa tol ni, ha a pá lyá zó a vég re haj tó szer ve ze tet még nem vá lasz tot ta ki, vagy ha a pá lyá zó a prog ram vég re haj tá sá ban maga is részt kí ván ven ni. Több pá lyá zó szer ve zet ese tén, amennyi ben a prog ram vég re haj tá sá ban több pá lyá zó szer ve zet is részt vesz, az adat la pot min den szer ve zet re vo nat ko zó an ki kell töl te ni, és a pá lyá zat hoz csa tol ni kell.

Amennyi ben szük sé ges az adat lap be nyúj tá sa, a ver se nyez te té si el já rás be mu ta tá sá ra vo nat ko zó rész ki töl té se min den eset ben kö te le zõ.

A pá lyá zó szer ve zet(ek) ala pí tó ok ira ta

A szer ve zet ala pí tó ok ira tá nak a szer ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett má so la ta csa to lan dó.

Amennyi ben a pá lyá za tot több ha zai szer ve zet együtt nyújt ja be, va la mennyi szer ve zet ala pí tó ok ira tát csa tol ni kell.

A pá lyá zó szer ve zet(ek) jogi stá tu sá nak iga zo lá sa

A jogi stá tus iga zo lá sá ra a kö vet ke zõ do ku men tu mok fo gad ha tók el:

– gaz da sá gi tár sa sá gok nál és szö vet ke ze tek nél 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat (ere de ti pél dány vagy köz jegy zõ ál -tal hi te le sí tett má so lat). Be jegy zé si ké re lem vagy cég bí ró sá gi vég zés iga zo lás ként nem fo gad ha tó el;

– tár sa dal mi szer ve ze tek nél a szék hely sze rin ti me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság ál tal a szer ve zet ha tá lyos ada ta i ról ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi ki vo nat ere de ti pél dá nya. (Ere de ti pél dányt szük sé ges csa tol ni!).

Amennyi ben a pá lyá za tot több ha zai szer ve zet együtt nyújt ja be, va la mennyi szer ve zet jogi stá tu szá nak iga zo lá sát csa tol ni kell.

A pá lyá zó szer ve zet(ek) hi va ta los kép vi se lõ jé nek alá írá si cím pél dá nya

A pá lyá zó ré szé rõl el já ró sze mély(ek) kép vi se le ti jo go sult sá gá nak iga zo lá sá ra a kö vet ke zõ do ku men tu mok 3 hó nap -nál nem ré geb ben hi te le sí tett má so la tai fo gad ha tók el:

– gaz da sá gi tár sa sá gok, szö vet ke ze tek ese tén a cég bí ró ság hoz be nyúj tott alá írá si cím pél dány köz jegy zõ ál tal hi te le sí -tett má so la ta;

– tár sa dal mi szer ve ze tek kép vi se lõ jé nek köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dá nya. (Ere de ti pél dá nyok csa to lá -sa szük sé ges!)

A pá lyá zó szer ve zet(ek) éves be szá mo ló ja

A gaz dál ko dá si ada tok iga zo lá sá ra a 2000. évi C. tör vény ben il let ve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let ben fog lal -tak sze rint ké szí tett és jó vá ha gyott, utol só éves be szá mo ló fo gad ha tó el.

Iga zo lás sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról

A pá lyá zat be nyúj tá sa kor iga zol ni kell a tel jes prog ram meg va ló sí tá sá hoz fel hasz nál ni kí vánt for rás ren del ke zés re ál lá sát (ér te lem sze rû en a je len pá lyá zat ke re té ben igé nyelt tá mo ga tás ki vé te lé vel)!

A sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá nak iga zo lá sá ra az aláb bi do ku men tu mok fo gad ha tók el:

– Sa ját szám la pénz: A for rás iga zo lá sá ra ki zá ró lag a pá lyá zó ne vé re ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi bank szám la ki vo -nat vagy ban ki iga zo lás fo gad ha tó el. Fel hív juk a fi gyel met, hogy kész pénz, ér ték pa pír sa ját szám la pénz ként nem ve he tõ fi gye lem be.

– Hi tel: A hi tel iga zo lá sá ra a bank ál tal ki adott hi tel ígér vény vagy meg kö tött köl csön szer zõ dés fo gad ha tó el. Nem mi -nõ sül hi tel nek a pénz ügyi lí zing és a bank ga ran cia.

– Egyéb for rás: az elõ zõ pon tok ban fel so rol ta kon kí vü li for rás (pél dá ul tagi köl csön, ma gán köl csön, tag díj be vé tel), mely nek iga zo lá sa ként el fo gad ha tó szer zõ dés vagy elõ szer zõ dés, mely ne ve sí ti a pá lyá zót (mint ked vez mé nye zet tet), a prog ram cí mét, és az össze get.

Iga zo lás köz tar to zá sok ról

Va la mennyi ma gyar or szá gi szék he lyû pá lyá zó ra vo nat ko zó an csa tol ni kell az Adó és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, Vám és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga, Il le ték hi va tal, a he lyi ön kor mány zat és ka ma rai tag ság ese tén a ka -mara 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs 60 na pot meg ha la dó, ese dé kes sé vált, meg nem fizetett köz tar to zá sa. Amennyi ben a pá lyá zó szer ve zet nem ka ma rai tag, az erre vo nat ko zó nyi lat ko zat csa to lá sát kér jük.

Együtt mû kö dé si meg ál la po dás

Amennyi ben a pá lyá za tot több szer ve zet együtt nyújt ja be, kér jük, csa tol ja a pá lyá zat hoz a szer ve ze tek kö zött a prog -ram vég re haj tá sá ra vo nat ko zó an (szer ve ze tek fel ada tai, pénz ügyi hoz zá já ru lá sai, jo gai, kö te le zett sé gei, stb.) lét re jött meg ál la po dást.

Dön té si jegy zõ könyv

Amennyi ben a vég re haj tó szer ve zet már ki vá lasz tás ra ke rült, csa tol ni kell a le foly ta tott ver se nyez te té si el já rás ra vo nat ko zó do ku men tu mo kat (hir det mény, aján la ti fel hí vás, aján lat ké rés, stb. és azok mel lék le te it), va la mint a dön té si jegy -zõ köny vet. A dön té si jegy -zõ könyv nek tar tal maz nia kell a be ér ke zett aján la tok rö vid be mu ta tá sát, továbbá hogy mi lyen szem pon tok alap ján tör tént a vég re haj tó szer ve zet ki vá lasz tá sa, ki és ho gyan ér té kelte a be ér ke zett aján la to kat, és hogy a vég re haj tó szer ve zet ren del ke zik a prog ram vég re haj tá sá hoz szük sé ges tár gyi, pénz ügyi és sze mé lyi fel té te lek kel.

Amennyi ben a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá hoz nem szük sé ges köz be szer zé si el já rást le foly tat ni, a ver se nyez te té si el já rás leg alább há rom aján lat be ké ré sét je len ti.

A vég re haj tó szer ve zet(ek) ala pí tó ok ira ta

A szer ve zet ala pí tó ok ira tá nak a szer ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett má so la ta csa to lan dó.

A vég re haj tó szer ve zet(ek) jogi stá tu szá nak iga zo lá sa

A jogi stá tusz iga zo lá sá ra a gaz da sá gi tár sa ság 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na ta (ere de ti pél dány vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat) fo gad ha tó el. Be jegy zé si ké re lem vagy cég bí ró sá gi vég zés iga zo lás ként nem fo gad ha tó el.

Az MVH G001 szá mú ügy fél-re giszt rá ci ós lap ja

A re giszt rá ci ós la pot a prog ram le bo nyo lí tá sá ban érin tett min den ha zai pá lyá zó és vég re haj tó szer ve zet re vonatko -zóan ki kell töl te ni, amennyi ben a szer ve ze tet még nem re giszt rál ták az MVH-nál. A G001 szá mú ügy fél-re giszt rá ci ós adat lap le tölt he tõ az MVH hon lap já ról az Ügy fél re giszt rá ció me nü pont alatt. Ki töl té sé hez kér jük, ol vas sa el az MVH hon lap ján ugyan itt el ér he tõ ki töl té si út mu ta tót!

2. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 461

Szerzõdésminta

(Har ma dik or szág-be li pro mó ció)

(Hi vat ko zá si szám: EMOGA: 05 08 04 01 – 38...)

Egy rész rõl ……….……… (tag ál lam),

ne vé ben és ja vá ra el já ró ……… (név. cím, )

a to váb bi ak ban: „il le té kes nem ze ti ha tó ság”,

ame lyet a szer zõ dés alá írá sá nál ……… (név, be osz tás)

kép vi sel,

más rész rõl ……… (név, szék hely)

a to váb bi ak ban: „a ked vez mé nye zett”, ame lyet ……… (név, be osz tás) kép vi sel,

Te kin tet tel a me zõ gaz da sá gi ter mé kek har ma dik or szá gok ban tör té nõ meg is mer te té sé vel és pro mó ci ó já val kap cso la -tos in téz ke dé sek rõl szó ló, 1999. de cem ber 14-i 2702/1999/EK ta ná csi ren de let re1,

Te kin tet tel a 2702/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról szó ló 2005. au gusz tus 16 -i 1346/2005/EK bi zott sá gi ren de let re2,

a kö vet ke zõk ben ál la po dott meg:

1. cikk – Tárgy

1. A ked vez mé nye zett a je len szer zõ dés el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ – I. szá mú mel lék let ben rög zí tett – a

……… pá lyá za tá ban, és an nak …………-i kel te zé sû mó do sí tá sá nak/mó do sí tá sa i nak meg fe le lõ en az alábbi intézkedések elvégzését vállalja:

Je len szer zõ dés hi vat ko zá si szá ma a kö vet ke zõ: ……… (tag ál lam száma).

A ked vez mé nye zett az il le té kes nem ze ti ha tó ság gal szem ben az in téz ke dés vég re haj tá sá ért ki zá ró la go san fe le lõs és an nak ki zá ró la gos tár gya ló part ne re.

Az il le té kes nem ze ti ha tó ság nem vi se li a ked vez mé nye zett és a vég re haj tó szerv, il let ve an nak eset le ges al vál lal ko zói kö zött fel me rü lõ jog vi ták kö vet kez mé nye it.

2. Je len szer zõ dés ki zá ró lag – az egyik szer zõ dõ fél in do kolt ké ré se alap ján – írás ban, a szer zõ dõ fe lek kö zött lét re jött meg egye zés alap ján mó do sít ha tó. A tag ál lam(ok) ál tal jó vá ha gyott vál toz ta tá so kat a min den szer zõ dõ fél ál tal alá írt, je -len szer zõ dés hez csa tolt mó do sí tó ok irat ban kell rög zí te ni. A mó do sí tó ok irat má so la tát a le he tõ legrövidebb határidõn belül el kell juttatni a Bizottságnak.

Je len szer zõ dés nem mó do sít ha tó a 2. cikk (3) be kez dé sé ben rög zí tett idõ szak vé gét meg elõ zõ há rom hó nap so rán.

Rend kí vü li és kel lõ en in do kolt eset ben azon ban az il le té kes nem ze ti ha tó ság en ge dé lyez het az e ren del ke zés tõl való el té -rést.

2. cikk – Idõ tar tam

1. Je len szer zõ dés azon a na pon lép ha tály ba, ami kor azt min den szer zõ dõ fél aláírta.

2. Je len szer zõ dés be fog lalt in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak idõ tar ta ma (egy/két/há rom, egyen ként 12 hó na pig tar tó) sza kasz ra osz lik. A szer zõ dés má so dik és har ma dik sza ka szá nak tel je sí té sét a ked vez mé nye zett csak az érin tett tag ál -lam(ok) írás be li en ge dé lyé nek kéz hez vé te lét kö ve tõ en foly tat hat ja. Az en ge dély csak ab ban az eset ben ad ha tó ki, ha a szük sé ges elõ irány za tok az Eu ró pai Kö zös ség költ ség ve té sé ben ren del ke zés re áll nak. Az en ge dély ki adá sa elõtt, a kö -vet ke zõ sza kasz bár mely intézkedésének elõkészítésébõl vagy végrehajtásából származó költségek nem támogathatók.

1 HL L 327., 1999.12.21., 7. o.

2 HL L 212, 2005. 08 17., 16. o.

Amennyi ben a szer zõ dés vég re haj tá sá hoz szük sé ges elõ irány za tok az érin tett tag ál lam(ok) költ ség ve té sé ben nem áll -nak ren del ke zés re, az érin tett tag ál lam(ok) a szer zõ dés tel je sí té sét – kár té rí té si kö te le zett ség nél kül – át me ne ti leg vagy vég le ge sen fel füg geszt he ti(k).

3. Az 1. cikk ben rög zí tett do ku men tu mok ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket a prog ram kü lön bö zõ sza ka szai so rán, je -len szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek nap já tól kez dõ dõ en kell vég re haj ta ni, és az elsõ/má so dik/har ma dik sza kasz le jár tá ig kell befejezni.

4. Je len szer zõ dés az utol só sza kasz ra vo nat ko zó ma rad vány összeg ki fi ze té se után megszûnik.

3. cikk – Az Eu ró pai Kö zös ség és a tag ál lam pénz ügyi hoz zá já ru lá sa

1. Az Eu ró pai Kö zös ség pénz ügyi hoz zá já ru lá sa nem ha lad hat ja meg a prog ram egyes sza ka sza i hoz kap cso ló dó an a II. mel lék let ben meg ha tá ro zott, el szá mol ha tó és az 1. cikk ben em lí tett in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán a ked vez mé nye -zett ál tal tény le ge sen ki fi ze tett költ sé gek 50%-át, de legfeljebb az alábbi összegig terjedhet:

– a elsõ sza kasz ban... euró;

– a má so dik sza kasz ban………. euró;

– a har ma dik sza kasz ban ……… euró (a szer zõ dés idõ tar ta má nak és az en ge dé lye zett leg na gyobb szá za lék arány nak meg fe le lõ en töl ten dõ ki)

A tag ál la mok hoz zá adott ér ték-adó i hoz, il let ve más dí ja i hoz és adó i hoz kap cso ló dó össze ge ket nem ve szik fi gye lem be a Kö zös ség pénz ügyi hoz zá já ru lá sá nak ki szá mí tá sa kor.

2. Az érin tett tag ál lam(ok) pénz ügyi hoz zá já ru lá sa nem ha lad hat ja meg a prog ram egyes sza ka sza i hoz kap cso ló dó an a II. mel lék let ben meg ha tá ro zott, el szá mol ha tó, és az 1. cikk ben em lí tett in téz ke dé sek vég re haj tá sa so rán a ked vez mé nye -zett ál tal tény le ge sen ki fi ze tett költ sé gek … %-át (1), de legfeljebb az alábbi összegig terjedhet:

– a elsõ sza kasz ban... euró;

– a má so dik sza kasz ban ………. euró;

– a har ma dik sza kasz ban ……… euró (1) (a tag ál lam nak kell ki töl te nie vagy ki iga zí ta nia)

3. Az Eu ró pai Kö zös ség és – tag ál la mi társ fi nan szí ro zás ese tén – az érin tett tag ál lam(ok) ál tal a prog ram egyes sza ka

3. Az Eu ró pai Kö zös ség és – tag ál la mi társ fi nan szí ro zás ese tén – az érin tett tag ál lam(ok) ál tal a prog ram egyes sza ka

In document Köz le mé nyek (Pldal 91-105)