• Nem Talált Eredményt

Új mérési eredményeim

4. A kutatási eredmények értékelése

4.4. A nemzetközi adatok és saját mérésem összehasonlítása

4.4.3. Új mérési eredményeim

A 33 táblázatból látszik, hogy az általam mért értékek minden esetben eltértek a publikált értékektől: van ahol az eltérés jelentősebb mértékű, de van, ahol csak néhány tizedes értéket jelentenek. Az is megfigyelhető, hogy az SFPE méréseinek száma bizonyos csoportokban nem érte el az általam meghatározott minimális mérésszámot, amely alapján véleményem szerint azon értékek nem tekinthetőek statisztikai értelemben megbízható eredménynek (dőlt betűvel jelölve). Általános véleményem, hogy a statisztikai kiértékelés pontossága több kiinduló mérés esetén jobb, ezért a saját értékeim (a segédeszköz nélkül közlekedő kivételével) minden esetben pontosabbnak tekinthetőek.

ÁTLAGOS HALADÁSI SEBESSÉG

Az átlagos haladási sebességek értékei esetében a saját méréseim jellemzően kisebb sebességet mutatnak, mint a publikált adatok.

A teljes mintában az eltérés a 0,80 m/s értékhez képest, annak 81%-a lett általam mért 0,65 m/s érték. Ez a valóságban másodpercenként 15 cm eltérés jelent, amely véleményem szerint jelentős eltérést mutathat egy nagyobb épület esetében. A megelőző tűzvédelem területén a kisebb érték használata a biztonság javára történő tévedés lehetőségét rejti magában, amely miatt javaslom ennek további felhasználását.

A kerekesszékes csoport esetében az általam mért érték nagyobb a publikált adatnál, azonban a 12 méréshez képesti saját 85 mérés véleményem szerint megalapozza a nagyobb haladási sebesség érték elfogadását is. A 85 fő kerekesszéket használó bevonásával történt mért átlag haladási sebesség értékeknél kimutattam, hogy a kerekesszéket használók átlagsebessége 0,79 m/s, amely pontosan 0,10-del magasabb az SFPE 0,69 m/s értéknél.

A 40 fő 1 botot vagy mankót használók esetében a haladási sebesség 0,56 m/s amellyel 31%-os csökkenést mutattam ki az SFPE-ben publikált 0,81 m/s haladási sebességgel szemben. A 64 fő 2 botot vagy mankót használók esetében a haladási sebesség 0,56 m/s amellyel 41%-os csökkenést mutattam ki az SFPE-ben publikált 0,94 m/s haladási sebességgel szemben. A 39 fő járókeretet/rollátort használók esetében a haladási sebesség 0,34 m/s amellyel 40%-os csökkenést mutattam ki az SFPE-ben publikált 0,57 m/s haladási sebességgel szemben. A majdnem azonos segédeszközt nem használó 50 fő esetében a haladási sebesség 0,81 m/s amellyel 15%-os csökkenést mutattam ki az SFPE-ben publikált 0,95 m/s haladási sebességgel szemben.

A MINTA SZÓRÁSA

A minta szórásának értékei között jellemzően 1 tized alatti eltérések mutatkoznak, amely arra utal, hogy bár eltérő helyen készültek, a minta értékeinek gyakorisága hasonlóságot mutat.

MINIMUM ÉRTÉKEK

A minimális sebességek esetében jellemzően kismértékű eltérés figyelhető csak meg. A számszerű értékek vizsgálata után véleményem szerint ezt az okozza, hogy egy bizonyos sebesség alatt gyakorlatilag nem beszélhetünk érdemi haladásról, így annál kevesebbet mérni fizikailag okoz nehézséget a korábban bemutatott körülmények között. A 2 könyökmankót vagy botot használók esetében véleményem szerint a 6 mérés helyetti 62 mérés alapozza meg a nagyobb érték elfogadását.

MAXIMUM ÉRTÉKEK

A teljes mintából származó maximum értékek esetében megfigyelhető 0,05 m/s (azaz 5 cm/s) érték véleményem szerint gyakorlatilag elhanyagolható különbség. A különböző alcsoportok esetében azonban megfigyelhető kisebb és nagyobb eltérés is, mindkét irányban. A kerekesszéket használók esetében a saját, jelentősen nagyobb értéket a nagyobb mérésszám alapján elfogadhatónak tartom. (Ebben az esetben az is jellemző, hogy a középértékek csak az átlag elmozdulásának megfelelően mozdultak el, tehát a kiugróan magasabb értékeim valószínűleg csak a mérési helyszínen működő kerekesszékkel sportolók okán volt mérhető.) A járókeretet vagy rollátort használók esetében gyakorlatilag nincs eltérés a két adat között. A többi kategória esetében azonban a saját mérésem eredményei jelentősen kisebb maximum értékeket (mínusz 0,23-0,50 m/s) mutatnak, mint az SFPE adatok.

KÖZÉPÉRTÉKEK

Az SFPE publikáció alapján középértéknek tekintem a 25 és 75 percentilis értékek közé eső eredményeket, amelyek gyakorlatilag azt mutatják meg, hogy a mérési sorban az alsó és felső 25% elhagyása után milyen szélsőértékek maradnak meg.

A teljes mintára vonatkozóan mindkét mért értékem kisebb az SFPE értéknél, azonban a középértékhez mért eltérés gyakorlatilag azonos, tehát csak annak megfelelő eltolódás történt.

Ugyanez a szimmetrikus eltolódás figyelhető meg a kerekesszéket használók, a 2 könyökmankót vagy botot használók és a segédeszköz nélkül közlekedők esetében.

ELOSZLÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A számszerűen is értelmezhető értékek mellett érdekesnek tartom az ezekből felrajzolható megoszlási görbék összehasonlítását is, mert grafikusan is jól láthatóvá teszik az eltéréseket.

36. ábra – Publikált és mért sebességek gyakoriság eloszlása (teljes minta)

A 36. ábrán bemutatom a két teljes mérési mintasorból adódó eloszlási görbéket. Ebből is látható, hogy a saját mérési sor esetében a kisebb átlagos sebességhez nagyobb gyakoriság tartozott és a görbe meredeksége is nagyobb az SFPE értékekhez képest. Véleményem szerint ez is arra utal, hogy az általam kalkulált értékek használata nagyobb biztonsággal közelíti a valóságot. A két görbe kezdete gyakorlatilag azonos, a végében a saját mérés hamarabb simul a 0 gyakorisághoz.

A 37. ábrán bemutatom az 1 botot vagy mankót használók mérési mintasorából adódó eloszlási görbéket. Ebből is látható, hogy a saját mérési sor esetében a kisebb átlagos sebességhez nagyobb gyakoriság tartozott és a görbe meredeksége is nagyobb az SFPE

értékekhez képest. Véleményem szerint ez is arra utal, hogy az általam kalkulált értékek használata nagyobb biztonsággal közelíti a valóságot. A két görbe kezdete és vége is eltér egymástól a mért minimum és maximum értékek eltérése miatt.

37. ábra – Publikált és mért sebességének gyakoriság eloszlása (egy könyökmankót vagy botot használók)

38. ábra – Publikált és mért sebességének gyakoriság eloszlása (segédeszköz nélkül közlekedők) (A többi alcsoport esetében az SFPE mérések kis darabszáma miatt eltekintettem azok összehasonlításától.)

A 38. ábrán bemutatom a segédeszköz nélkül közlekedők mérési mintasorából adódó eloszlási görbéket. Ebből is látható, hogy a saját mérési sor esetében a kisebb átlagsebességhez nagyobb

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

gyakoriság

átlagos haladási sebesség (m/s)

saját mérés SFPE adat

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70

gyakoriság

átlagos haladási sebesség (m/s)

saját mérés SFPE adat

gyakoriság tartozott és a görbe meredeksége is nagyobb az SFPE értékekhez képest. Mivel nem ismert, hogy az SFPE mérés során milyen mozgásukban korlátozott, de segédeszköz nélkül közlekedő személyeket vettek figyelembe, így a közel azonos mérési szám mellett a biztonság javára történő – esetleges – tévedés lehetősége mellett javasolt a kisebb átlagos sebesség mellett nagyobb gyakoriságot és szűkebb (meredekebb) görbe értékeit használni.

4.4.4. É

RTÉKELÉS

A fenti összehasonlítások alapján véleményem szerint a tézisem igazoltnak tekinthető, miszerint a több mérésből álló önálló kutató munkám eredményeképpen új tudományos eredményt tudok felmutatni. A statisztikai feldolgozás alapvetése, hogy minél több mintaérték feldolgozása során várhatóan pontosabb eredmények kaphatóak, ezért véleményem szerint az én méréseimből származó adatokat érdemes a továbbiakban felhasználni a menekülésben korlátozott személyek kiürítésének tervezése során a megelőző tűzvédelmi gyakorlatban.

Fontos azonban megjegyeznem, hogy a méréssorozathoz tartozó kalkulált eredmények csak együttesen használhatóak fel, mert például az adott átlag értékhez tartozó adott szórás érték határozza meg a minta eloszlását. Ezért a bemutatott részeredmények közül nem javasolt mindig a kisebb érték alkalmazása!

5. E GY FIKTÍV KÓRHÁZI ÉPÜLETRÉSZ