Kormos Boglárka

In document TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT GYERMEKNEVELÉS (Pldal 76-79)

Izrael, MA in Child Development – University of Haifa, Faculty of Social Sciences

Az állatasszisztált terápiák különböző organikus és funkcionális zavarok, továbbá a poszttraumásstressz-szindróma alternatív kezelésében már bizonyították hatékonyságukat.

Izraelben a természet adta körülményeknek köszönhetően az állat asszisztált terápia többek között palackorrú delfinek közreműködésével is zajlik. Gyermekek és fiatalok autizmus spekt-rumzavar, CP, értelmi fogyatékosság diagnózissal, Down-szindrómával, poszttraumásstressz-szindrómával, és különböző traumatikus élmények következtében kialakult zavarokkal láto-gatják az izraeli Delfin Paradicsomot. Az eilati Delfin Paradicsom különleges lehetőséget biztosít az állatasszisztált terápiás módszer alkalmazására és a pozitív terápiás hatás kihasz-nálására.

Kulcsszavak: állatasszisztált terápia, delfinasszisztált terápia, Izrael, poszttraumás stressz, traumatikus élmények kezelése, támogató élmény, delfinparadicsom

GYE RME K N EV EL ÉS – on-line t udomán yo s f olyóira t

Gyermekek és állatok, 2017/2

között hidroterápiás kezeléseket is biztosít, amelyeket egyéniterápiás-program keretében biztosítanak a kliensek speciális igényeihez szabva. A terápiás elemek között szerepel a delfinekkel való együttúszás, amely folyama-tos interakciót igényel a trénerrel és a del-finnel, valamint nagy hangsúlyt fektetnek a verbális kommunikációra való buzdításra, a felelősségtudat erősítésére, így a kezelteket bevonják a delfinekkel való munka és napi rutin elvégzésére, mint például a delfinek ételének elkészítésébe.

A programot Sophie Donio kezdeményezte és építette fel 1991-ben, aki a delfinasszisztált terápiát egy hosszú távú fejlesztési program-nak dolgozta ki gyermekeknek 6 éves kortól.

„Támogató élmény”-nek nevezte a programot a terápia megnevezés helyett, mert a cél az ér-zelmi, szociális kognitív és a fizikai fejlesztés nem konkrét gyógyítás, hanem morális tá-mogatás által, valamint azáltal, hogy mosolyt csalnak a gyermekek arcára. 1994-ben meg-alapították a kutatási intézményét a Delfin Paradicsomnak „Delfin Viselkedés Kutatás Laboratóriumként” (Dolphin Behavior Rese-arch Laboratory) a Berlini Egyetem közremű-ködésével. 2007 óta a Kutatási Laboratórium az izraeli Ben Gurion Egyetem szupervíziója alatt működik. Az itt zajló tudományos ku-tatások különböző aspektusból vizsgálják a delfinek viselkedését, kommunikációját, és a delfinasszisztált terápiát. A terápia hatékony-ságának és eredményeinek igazolása azonban további széleskörű kutatásokat igényel a jövő-ben.

A delfinparadicsomba érkező kliensek a kezelésekért annyit fizetnek, amennyit a pénztárcájuk megengedhet, így nemcsak a kezelés, de a fizetés is az egyén speciális igé-nyeihez szabott. Általában egy évig tart a terá-piás folyamat, de a kezelés eredményességé-től függően az kiterjedhet akár 10 évig is. Az izraeli fiú, Morad esetében a változás hamar jelentkezett, és négy évig tartó terápia után hazatérhetett a szülőfalujába. Nála a kezelé-sek során a kommunikációs készségek vissza-szerzése és a bizalom újbóli kialakítása volt a cél. Morad újra beszélni kezdett, először a delfinek társaságában, később az emberekkel

is. Az ő sikersztorija sokakhoz eljutott, még dokumentumfilm is készült róla, és története esettanulmányként szolgál pszichológiasza-kos hallgatóknak.

A delfinasszisztált terápia különböző szak-mák művelőinek közreműködésével zajlik.

Az eilati delfinparadicsom kurzusokat biz-tosít többek között pszichológusok, szociális munkások, kutatók, biológusok és tanulók számára, hogy elsajátítsák a delfinasszisztált terápia alapjait. A kurzus elemei között szere-pel delfinbiológiai ismeretek, a delfinek visel-kedése, az állatok megfigyelése, tréningje, az állatasszisztált terápia alapjai, terápiás mód-szerek és a terápiás folyamat megfigyelése. (A kurzusokról bővebben a www.dolphinreef.

co.il/workshops.aspx tájékozódhat) Keretes írás

A Delfin Paradicsom delfinjei a nyílt ten-gertől hálóval elválasztva, egy igen kiterjedt területen – 14 000 négyzetméteren élvezhe-tik egymás és az emberek jelenlétét. Ezek a delfinek a természetes szokásaik szerint élik mindennapjaikat, vagyis vadásznak, játsza-nak, párzanak és alkalomadtán harcolnak egymással, miközben az emberek inkább csak látogatók a világukban. A trénereknek nem célja az állatok viselkedésének modi-fikációja. Ez az oka annak, hogy a Delfin Paradicsom egyedi lehetőséget biztosít a palackorrú delfinek lenyűgöző közössé-gi életének megfigyelésére, és az önkéntes barátság kialakulásának tanulmányozására delfin és ember között.

Egy tanulmány a témáról:

Kohn, N. és Oerter R. (2013): Dolphin Assisted Therapy Works: Scientific Findings from Eilat and Florida. International Journal of Clinical Psychiatry. 1. 1. sz., 1–16.

GYE RME K N EV EL ÉS – on-line t udomán yo s f olyóira t

Gyermekek és állatok, 2017/2

Healing dolphins

The animal assisted therapies efficiency is proved by case studies and observations in organic and functional disorders, additionally in posttraumatic stress syndrome. In Israel because of the natural resources and location the animal assisted therapy can take place with the contri-bution of dolphins. Children and adolescences with autism spectrum disorder, cerebral palsy, intellectual disability, Down syndrome, PTSD and with various kind of traumatic experiences can visit the dolphins at the Dolphin Reef in Eilat in order to heal and receive supportive expe-rience. The Dolphin Reef provides an unique opportunity for the application of the animal assisted therapeutic method and its positive effect.

Keywords: therapy, animal assisted therapy, dolphin assisted therapy, Israel, PTSD, traumatic experiences, supportive experience, dolphin reef

Kormos Boglárka (2017): Gyógyító delfinek. Gyermeknevelés, 5. 2. sz., 73–75.

GYE RME K N EV EL ÉS – on-line t udomán yo s f olyóira t

Gyermekek és állatok, 2017/2

Bevezetés

Ebben a tanulmányban a nők közgondolko-dásban betöltött helyét, a nevelésükkel kap-csolatos főbb nézeteket, valamint a korszak lehetséges női karrierlehetőségét vizsgálom a XIX. század végén megjelent folyóiratok lapszámaiban, így a Nemzeti Nőnevelésben (1880–1882), Kisdednevelésben (1880–1885) és a Kisdedóvók és Gyermekkertésznők Lap-jában (1881–1882). Az első lap a nőnevelés általános kérdéseivel foglalkozik, míg a má-sik kettő címükből is kitűnően jellemzően az óvókkal és a kisdedóvás ügyével. Ezeket azért tartottam mégis relevánsnak, mert a korszak-ban írt cikkek tanúsága szerint a lehetséges női hivatások leginkább e területre koncent-rálódtak.

A bevezetésben a XIX. század nőneveléssel kapcsolatos általános nézeteit tekintetem át, majd a felsorolt sajtóorgánumok tartalom-elemzését végzem el, előzetesen meghatáro-zott szempontok mentén, kiemelt figyelmet szentelve a kisdedóvónői pálya megjelenésére.

A XIX. századi nőnevelésről általában Először érdemes röviden áttekinteni a század nőneveléssel kapcsolatos főbb vélekedéseit, a nők közgondolkodásban betöltött szerepét, hiszen ezek mélyebb betekintést nyújthatnak a nők tanulmányi lehetőségeinek alakulására, potenciális elhelyezkedési esélyeikre vonat-kozóan.

A népiskolai oktatás a fiúk és a lányok számára a XIX. század elején hely hiánya mi-att még koedukált formában zajlott, de az el-különítésre való törekvés már jellemezte ezt az időszakot, hiszen a II. Ratio Educationis (1806), majd a Magyarország elemi tanodá-inak szabályzata (1845) is ennek megfele-lően rendelkezett (Pirka, 2014). A változást az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népok-tatásról hozta meg, ami előírta a 6–12 éves korig tartó egységes tankötelezettséget és megteremtette a hat osztályos népiskolát, melyben mind a lányok és fiúk ugyanazt a tananyagot sajátíthatták el. A lányok számá-ra ezután polgári iskola és tanítónőképző állt rendelkezésre a további tanulmányok folyta-tásához. A középpolgárság leányainak viszont

Nők a közgondolkodásban – a kisdedóvónő, mint

lehetséges „karrierút” a XIX. század végi

In document TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT GYERMEKNEVELÉS (Pldal 76-79)