A hírszöveg műfaji sajátosságai

In document SZÖVEGKOHERENCIAA FORDÍTÁSBAN K ÁROLY K RISZTINA (Pldal 119-0)

3. A HÍRSZÖVEG MINT AZ ELEMZÉS KORPUSZA

3.2. A korpusz: magyar hírszövegek és angol fordításaik

3.2.2. A hírszöveg műfaji sajátosságai

A hírszöveg szövegszerkezeti sajátosságainak leírásában A. Bell (1991, 1998) mun-kái a legmeghatározóbbak a nemzetközi szakirodalomban, aki van Dijk (1985, 1988) szuperstruktúra-modelljét (9. ábra)fejlesztette tovább.

A. Bell azt vizsgálta, hogy a történet (a „sztori”) valójában milyen események-ről ad számot. Az általa kidolgozott eseménystruktúra-modell segítségével leírható az újságcikkek hierarchikus tartalmi szerkezete és a szövegben megjelenő infor-mációk alapján rekonstruálható, hogy mi történt a valóságban. A. Bell szerint min-den újságíró alapvetően hat kérdésre keres választ: ki, mit, mikor, hol, miért és ho-gyan csinált. Ezeket az összetevőket jeleníti meg az eseménystruktúra-modell is.

A. Bell elemzési módszere Labov és Waletzky (1967), Labov (1972) és Rumelhart (1975) narratívaelemzésein, van Dijk (1988) médiadiskurzus-elemző munkáján és

120

saját elemzésein (A. BELL1991, 1995, 1996) alapul. Az újságcikkek A. Bell szerint a következő alapelemeket tartalmazzák:

– Tulajdonítás: a forrás, ahonnan a cikk származik, akinek tulajdonítható;

– Absztrakt: a főcím és az alcím, amely tartalmazza a fő eseményt, a szereplők és a helyszín megnevezését;

– Történet: egy vagy több esemény, szereplők, idő, hely, valamint egy vagy több epizód.

További elemei lehetnek még:

– a Háttér: a leírt esemény(eke)t megelőző események;

– a Kommentár: az újságíró vagy sajtószereplő megfigyelései, megjegyzései és az eseményekre vonatkozó értékelése és

– az Utóesemények (angolul: „follow-up”): a fő esemény(eke)t követő események, szóbeli reakciók vagy nem verbális következmények.

9. ábra. A hírszövegek szuperstruktúra-sémája (VANDIJK1985: 86 alapján)

A. Bell a fő alkotóelemek tartalma és egymáshoz viszonyított relációja alapján a hír-szöveg mint műfaj hír-szövegstruktúráját a 10. ábrában feltüntetett módon modellálta.

A. Bell modellje segítségével bármilyen hosszú történet elemezhető, mert az ese-mények és epizódok száma korlátlanul bővíthető (a 10. ábrában az „n” jelölés arra utal, hogy bármennyi esemény vagy epizód esetében ugyanez a szerkezet követhető nyomon). A következőkben egy rövid, egymondatos angol nyelvű újsághíren (8-as példa) illusztráljuk a modell működését (eredeti példa: A. BELL1998: 71). A 11. ábra jeleníti meg a szöveg hierarchikus szerkezetét (a könnyebb követhetőség kedvéért az ábra tartalmazza a szöveg magyar nyelvű fordítását is).

(8) Clashes kill eight

At least eight people have died in tribal fighting in the Bimbila region of Northern Ghana. – AFP

Hírszöveg

Összefoglalás Történet

Főcím Alcím/

összefoglalás

Epizód Kommentár

Események Következmények/

reakciók

Elvárás Értékelés

121

10. ábra. A hírszöveg struktúrája (A. BELL1998 alapján)

HÍRSZÖVEG TulajdonításAbsztraktrténet forshelyidőfőcímalcím/ összefoglalás. 1.epizódn-edikepizód hírügynökségújságíró 1. esemény n-edik esemény TulajdonításSzereplőkCselekményHelyszínUtóeseményKommenrHátr IődelyH övetkezményekReakció

Kobbi epizódokrténelemForrás Kontextus Érkelés

Várakozások

K

122

11. ábra.A „Clashes kill eight” című hír eseménystruktúrája

A hírszöveg szövegszerkezeti sajátosságain túl A. Bell a híresemény kronológiai szerkezetét is leírta. Úgy véli, hogy a hírszövegek fő rendezőelve nem az időrend, hanem sokkal inkább a vélt hírérték: a hír/esemény új keletűsége, sürgőssége, ne-gatív hatása, közelsége stb. Ennek megfelelően a sajtószöveg (újságcikk) szerkezeti felépítése A. Bell szerint kétféle lehet: szövegszerkezeti, amelynek alapja a vélt hír-érték (ez jellemzi a hírszöveget) és kronologikus, amelynek alapja az időrend (ez jel-lemzi a híresemény(eke)t).64

Renkema (2004: 267) megközelítése ettől jelentősen eltér. Ő a médiaszöveg sa-játosságainak leírására egy olyan komplex elemzési modellt tart alkalmasnak, amellyel széleskörű elemzés végezhető. Vizsgálati módszere kiterjed a médiaszö-veg tartalmára (pl. milyen témákkal foglalkozik és miket hagy ki) és szerkezetére (pl. mi szerepel a címben, milyen információ jelenik meg a szöveg fontos pontjain) éppúgy, mint a gondolatok megfogalmazásának módjára (pl. az információk struk-turálása, lexikai választások).

Jelen vállalkozás e két megközelítés kulcselemeit ötvözi: az eseménystruktúra HÍRSZÖVEG

TULAJDONÍTÁS ABSZTRAKT TÖRTÉNET

ÜGYNÖKSÉG FŐCÍM ESEMÉNY

AFP Clashes kill eight [az összecsapásokban

nyolcan haltak meg]

SZEREPLŐK CSELEKMÉNY HELYSZÍN HELY At least

eight people

have died in tribal fighting

in the Bimbila region of Northern Ghana.

[legalább nyolc ember]

[halt meg a törzsi harcokban]

[az észak-ghánai Bimbila régióban]

64 A fordítástudományon belül Holland (2006: 247−249) indonéz−angol fordításról szóló munkájában olvashatunk a szövegről mint „esemény”-ről.

123

feltérképezésén keresztül leírja a hírtartalmat és a szövegszerkezet releváns kom-ponenseinek (szövegkohézió, topikszerkezet, retorikai struktúra) elemzésével meg-ragadja a szövegszerkezet azon sajátságait, amelyek alapján azonosítani lehet a fordítási módszer mögött rejlő (és potenciálisan azt indukáló) szöveg-, illetve mű-faji jellemzőket. E kettős megközelítést a vizsgálat tárgyát képező korpusz (az elemző típusú újságcikk) speciális jellege teszi szükségessé. Reiss (2000: 30) tipo-lógiája szerint ez a műfaj a tartalomközpontú szövegek kategóriájába esik, amelyek erősen leíró jellegűek. Az ilyen szövegeknél a tartalom állandó kell, hogy maradjon, ezért olyan fordítási módszert kell választani, ami megőrzi a célnyelven a forrás-nyelvi szöveg tartalmát. Fontos továbbá az is, hogy a forrás-nyelvi megformálásban a cél-nyelv jellemzői legyenek az uralkodók, mert az olvasó csak akkor tudja értelmezni a szöveg tartalmát, ha az számára ismerős, megszokott nyelvi formában jelenik meg (REISS2000: 31). Elemzéseimben arra is kitérek majd, hogy a jelen vizsgálat tár-gyát képező műfaj esetében mennyire valósítható meg egy ilyen erős célnyelvi ori-entáció.

4.

KOHÉZIÓS KÖTÉSEK

A FORDÍTÁSBAN

A fejezet a kohéziós eszközök azonosítása, majd a kohéziós kötések relációinak kvan-titatív és kvalitatív vizsgálata alapján a fordítás során keletkező kohéziós eltolódá-sokat és az ezek következtében bekövetkező jelentéseltolódáeltolódá-sokat mutatja be. El-sőként a vizsgálat céljait és kutatási kérdéseit határozza meg. Ezt az elemzés módszereinek részletes ismertetése követi, amely során kitérek arra is, hogy a vizs-gált nyelvek rendszerbeli különbségei milyen kiegészítéseket tettek szükségessé az eredeti kohéziós modellben. A kohéziós változók és eltolódásaik elemzése statiszti-kai és manuális módszerekkel történt. Az eredményeket a fejezet a kohéziós eszkö-zök típusai szerinti csoportosításban (referencia, helyettesítés és ellipszis, összekap-csolás, lexikai kohézió) külön-külön tárgyalja. A fejezet az elemzés szempontjából releváns fordítási univerzálék célzott vizsgálatával zárul és rámutat arra, hogy ezek hitelességét a korpusz mennyiben igazolja.

4.1. A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS KUTATÁSI KÉRDÉSEI

A következőkben a kohézió különféle fajtáit és a szövegmondatokat összekötő ko-héziós kapcsolatok minőségét vizsgáljuk meg egy magyar forrásnyelvi és angol célnyelvi, hírszövegeket tartalmazó párhuzamos korpuszban.65A vizsgálat célja, hogy következtetéseket vonhassunk le a magyar és az angol nyelvpár esetében a fordítás során esetlegesen bekövetkező kohéziós eltolódások jellegét és mennyi-ségét illetően, valamint arra vonatkozóan, hogy ebben mennyire játszanak szerepet a nyelvek rendszerbeli különbségei, a vizsgált fordításfajta (a sajtófordítás) és a mű-faj (a hírszöveg) egyedi szövegalkotási jellegzetességei. A kutatás a következő konk-rét kérdésekre keres választ:

(1) Azonosítható-e kohéziós eltolódás a magyarról angolra fordításban a kohéziós eszközök gyakorisága és minősége tekintetében?

127

65 A vizsgálat eredményeiről Károly–Ábrányi–Kovalik Deák–Laszkács–Mészáros–Seresi (2012) számol be részletesen.

128

(2) Érvényesül-e az explicitációs, illetve az ismétléskerülési hipotézis?

(2a) Növekszik-e a fordításban a kohézió mértéke új vagy explicitebb kohéziós esz-közök szerepeltetése révén?

(2b) A referencia esetében áll-e a célnyelvi szövegben névmási behelyettesítés olyan helyen, ahol a forrásszöveg megismétli a referált elemet vagy annak szinoni-máját használja?

(3) Azonosítható-e opcionális kohéziós eltolódás

(3a) speciális diskurzusfunkcióval rendelkező szövegmondatokat (pl. cím, téma-mondat, első vagy zárómondat) összekötő kohéziós eszközök fordításában;

(3b) az eseménystruktúra valamely pontján?

(4) Módosít-e az opcionális eltolódás a célnyelvi szöveg információ-/hírtartal-mán?

(5) Az eltolódások mennyiségét és minőségét miként befolyásolják a vizsgált nyelv-pár rendszerbeli sajátosságai, illetve a műfaji jellemzők?

A témában rendelkezésre álló kutatási eredmények alapján megfogalmazhatók bizonyos feltevések a kérdésekre vonatkozóan. A kohéziós eltolódások egy része for-dítási univerzáléknak tekintett jelenségekre vezethető vissza. Az egyik ilyen uni-verzálé, az explicitációs hipotézis szerint, a fordítók explicitségre való törekvése mi-att – a nyelvi kohéziós normáktól és a nyelvek közötti strukturális különbségektől függetlenül – a forrásnyelvi szöveghez képest a célnyelvi szövegben megnövekszik a kohéziós eszközök száma (BAKER1992: 212). Ennek következtében az 1. kérdés tekintetében az angol célnyelvi szövegekben több kohéziós eszköz – s ez által az explicitációs hipotézis teljesülése (2a kutatási kérdés) – várható. Érdekes módon ugyanakkor a referenciára vonatkozóan Heltai és Juhász (2002: 55) az explicitációs elmélettel kapcsolatban azt találta, hogy az angol–magyar fordítási irányra a köte-lező implicitáció (generalizálás) a jellemző: az esetek 70–80%-ában az angol név-másokat nem fordítjuk magyarra. A magyarról angolra fordítás során a nemet is jelző egyes szám harmadik személyű névmásokat viszont automatikusan kitesszük, és így kötelező és automatikus explicitációt végzünk.66

Mint a 2.4.1. és 2.4.2. részek említették, a lexikai ismétlés és a referencia (külö-nösen a névmással történő utalás), mint újraemlítés, a szövegalkotás egy meghatá-rozó jelenségének, az ismétlésnek egy-egy formája (HOEY1991; SZATHMÁRI2008).

E minőségük miatt külön vizsgálni fogom szövegbeli működésüknek egy másik, az

66 A kohéziós eszközök, s így a referenciaelemek számának esetleges növekedése a fordításban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szöveget a befogadó kohézívebbnek, s ez által könnyebben feldolgoz -hatónak érzékeli, mint a forrásnyelvi szöveget annak eredeti célközönsége. Ennek a kérdéskörnek a vizsgálata azonban kívül esik ennek az elemzésnek a keretein (erről bővebben Heltai 2005-ös tanulmányában olvashatunk).

129

ismétlés minőségével kapcsolatos, szintén fordítási univerzálénak tartott aspektu-sát, mégpedig azt, hogy lexikai ismétlés elkerülése érdekében alkalmaz-e a fordító névmási behelyettesítést (olyan helyen, ahol a forrásszövegben az újraemlítés szó szerinti ismétléssel vagy szinonima segítségével történik), s ez által okoz-e kohéziós eltolódást. A rendelkezésre álló kutatási eredmények alapján (pl. BAKER1992;

CALLOW1974; SHLESINGER1995) ebből a jelenségből fakadóan is várható kohéziós eltolódás a vizsgált szövegekben, tehát várhatóan érvényesül az ismétléskerülési hi-potézis (2b kutatási kérdés).

A (3a) kutatási kérdésre vonatkozóan (a speciális diskurzusfunkciót hordozó mondatokat összekötő kohéziós kapcsolat eltolódása) Shlesinger (1995: 212) kuta-tási eredményei például azt mutatták az angolról héberre történő szinkrontolmá-csolásban, hogy a szöveg elején szignifikánsan több az eltolódás (pl. a referencia-elemek tekintetében), mint a későbbi mondatokban. A vizsgálatunk tárgyát képező sajtóhírek a Shlesinger-féle kutatásban szereplő rögtönzött beszédektől eltérően tu-datosan szerkesztett, nem spontán, hanem tervezett, írásos szövegek. Ezért pro-dukciójukat nem befolyásolják a szinkrontolmácsolásra jellemző sajátos tényezők, mint például az időkorlát (ott ugyanis a célnyelvi produkció időtartamát a forrás-nyelvi produkció határozza meg) vagy a linearitás korlátja (a tolmács lineáris egy-másutánban, fokozatosan fér hozzá a szöveghez és kiinduláskor nem áll még ren-delkezésére a teljes szöveg); így eltolódás – amennyiben azonosítható – várhatóan nem korlátozódik túlnyomó többségben a szöveg kezdőmondataira.

4.2. MÓDSZEREK

4.2.1. E

LEMZÉS

-

MÓDSZERTANI DÖNTÉSEK

Az elemzés Halliday és Hasan (1976) és Hasan (1984) taxonómiájára és elemzési módszerére alapozva valamennyi grammatikai és lexikai kohéziós eszközt – nem csupán az adott eszközök fordítási megvalósulásait – vizsgálva veti össze a magyar nyelvű hírszövegeket angol fordításaikkal. A szövegek természete és a két-nyelvű vizsgálat (elsősorban a két nyelv rendszerbeli különbségei67) miatt az elem-zés következetessége és megbízhatósága érdekében bizonyos nyelvi elemek (külö-nösen pl. a referencia) tekintetében bizonyos előzetes módszertani döntéseket kellett hozni.

67 A két nyelv közötti különbségekből fakadó kérdésekben, illetve a magyar szövegek elemzése során felmerülő problémákkal kapcsolatban Tolcsvai Nagy (2001) és Szikszainé Nagy (1999) munkáit tekintettem irányadónak.

130

Az elemzés azokat a kohéziós kötéseket vizsgálja, amelyek a mondatok (vagy na-gyobb szövegrészek) között teremtettek relációkat. Ennek megfelelően az elemzés alapegysége a mondat, mivel a szövegszintű sajátosságok leírása szempontjából a mondatok közötti kohézió a lényeges; a kutatások tanúsága szerint a mondat-határokon átívelő kohéziós kötések képesek a különféle szövegeket megkülönböz-tetni egymástól (HALLIDAY–HASAN1976: 9).

Halliday és Hasan elmélete abból a feltevésből indul ki, hogy mivel a kohézió nem strukturális reláció, a szöveg egyes elemei/részei nem ugyanolyan módon kö-tődnek egymáshoz, mint a mondat részei. Ez a fordításelemezésben azért lényeges kérdés, mert előfordul, hogy fordítás során megváltoznak a mondathatárok és a célnyelven ugyanazt a szöveg(mennyiség)et kevesebb vagy több mondat „mond el”. Ha tehát a magyar szöveg egy mondatából az angol célnyelvi szövegben két (vagy több) mondat lesz, automatikusan megnőhet a referenciaelemek száma, mert több alapegység között van lehetőség kötés kialakulására. Ennek figyelmen kívül hagyása torzíthatja az eredményeket. Az alábbi, a vizsgált korpuszból származó (9)-es példa ezt az esetet illusztrálja. A magyar szöveg 4. mondatából (01 kódszámú szöveg) két mondat lett az angol fordításban. A Theyszemélyes névmás az előző mondatban sze-replő pártra, a Fideszre utal vissza, s ezáltal plusz kohéziós eszközként jelenik meg az elemzésben, szemben a magyar szövegben ugyanezt a funkciót betöltő igei sze-mélyraggal (amely az álltszóban jelenik meg), amely csupán mondaton belül utal vissza, s így nem tekinthető kohézívnek (következésképp kívül esik a kohéziós elemzés hatókörén):

(9)

Egy másik lényeges elemzés-módszertani döntés a vizsgálat tárgyát képező refe-rencia típusáravonatkozik. Mint a 2.4.1.1. részben láttuk, a referencián belül kétféle utalás létezik: a szövegen kívülre történő utalás (exofora) és a szövegen belüli utalás (endofora). Halliday és Hasan elméletét alapul véve – amely csak az endoforát tekinti a szöveg szempontjából kohézívnek – itt csak a szövegen belüli utalást vizsgáljuk.

Magyar szöveg:

A legnagyobb magyarországi ellenzéki párt, a Fidesz felkarolta a székelyföldi autonómia ügyét és Tőkés László püspök mellé állt, aki 1989 decemberében kulcs-szerepet játszott a Ceauşescu-rendszer megdöntésében, most pedig az RMDSZ alternatív szervezeteként létrejött Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) élén az autonómiatörekvések fő szószólója.

(01M szöveg)

Angol fordítás:

Hungary’s largest opposition party, Fidesz, has embraced the issue of autonomy for the Székely region. Theytherefore stand by Reformed Bishop László Tőkés, who played a key role in toppling the Ceauşescu regime in December 1989 and currently acts as the principal spokesperson for the autonomy initiative as head of the Transylvanian Hun-garian National Council, an NGO formed as an alternative to the DAHR.

(01A szöveg)

131

Problémát vetett fel az elemzésben, hogy esetenként eltért a referenciaelem szó-faja az angolban és a magyarban (vagyis ami referencia volt az egyik nyelvben, an-nak megfelelője a másik nyelven olyan szófaji kategóriába tartozott, amely már nem esett bele Halliday és Hasan referenciakategóriájába; pl. (10)-es példa: hasonlító re-ferencia helyett határozó).

(10)

A nyelvek eltérő rendszerbeli sajátosságai miatt ez természetes jelenség (erről bő-vebben pl. Keszler 1995-ös68és Nyomárkay 1999-es,69a különféle nyelvek szófaji rendszerezésének problematikájával foglalkozó írásában olvashatunk), mégis az elemzésnek a megbízhatóság érdekében kezelnie kell. Az ilyen esetekben csak az az elem került az elemzésbe, amely a referencia kategóriába esett (újabb),más kategóriájú célnyelvi megfelelője nem.

A referenciaelemzés a magyar és az angol nyelv eltérő természete miatt felve-tett néhány további, konkrétabb kérdést is:

(a) Az angolban az igeragozás sajátosságai miatt elkerülhetetlen a személyes név-más kitétele (11-es példa). A magyarban azonban az igeragozás jelöli – egyebek (mint pl. az idő) mellett – a személyt és a számot, ezért a magyar igei személyragot a személyre utaló referencia megnyilvánulásának vettük (pl. foglaljuk– We):

(11)Magyar szöveg:

Ezúttal a 2004. évi XXII. törvény néven kihirdetett „Lex Szász” vonatkozásában felmerült újabb alkotmányossági kifogá-sokat foglaljukössze.

(05M szöveg, 5. mondat)

Angol fordítás:

Wenow assess newly emerged constituti-onal worries with regard to the legisla-tion ”Lex Szász”, endorsed as Act XXII of 2004.

(05A szöveg, 5. mondat) Magyar szöveg:

Ezúttal a 2004. évi XXII. törvény néven ki-hirdetett „Lex Szász” vonatkozásában fel-merült újabbalkotmányossági kifogásokat foglaljuk össze.

(02M szöveg)

Angol fordítás:

We now assess newlyemeged constitu-tional worries with regard to the legisla-tion ”Lex Szász”, endorsed as Act XXII of 2004.

(02A szöveg)

68 Keszler (1995: 293–294) a mai magyar nyelv szófaji rendszerezése problémáinak tárgyalása során arra a megállapításra jutott, hogy „a különböző nyelvekben nem mindig történhet azonos ismérvek alapján a szófaji felosztás”.

69 Nyomárkay (1999) a német, a magyar és a horvát nyelv (és általában a szláv nyelvek) grammati ká -jának elemzése során szól az osztályozási különbségekről.

132

(b) A birtokos szerkezet is eltér az angolban és a magyarban. Magyarul az egyik gya-kori megjelenési formája, hogy a birtokos (vagy a rá utaló névmás) áll elöl (birto-kos esetben), ezt követi a határozott névelő, majd utána jön a birtok a megfelelő bir-tokos személyjel (pl. Péternek a/Az ő könyve). A szerkezetből a birbir-tokosról elhagyható a birtokos eset végződése (a jelen példa esetében a -nek) és az azt követő határozott névelő (pl. Péter könyve), vagy kihagyható a határozott névelő és a bir-tokos névmás (pl. könyve) (bővebben lásd pl. TÖRKENCZY1997: 71). A vizsgált kor-puszban ahol az angol nyelv birtokos névmást használ (12-es példa), ott a magyar-ban az annak megfelelő birtokos személyjelet találjuk a birtokon (pl. felvetéseit– his).

Az ilyen eseteket is értelemszerűen a referencia megvalósulásaként értelmeztünk:

(12)

A lexikai kohéziós relációk sajátossága, hogy bizonyos lexikai elemek nemcsak egy kötést alkotnak a szövegben, hanem több lexikai elemmel is alkotnak – minő-ségileg eltérő – relációkat. Ilyen esetben minden kötést külön számoltunk. Például a 01M kódszámú magyar szövegben található romániaiszó (1. mondat) a címben

(0. mondat) szereplő romániai szónak egyszerű ismétlése, ugyanakkor a 2. mon-datban álló erdélyiszóval rész-egész, azaz meronimikus viszonyban áll (13-as példa).

A szakirodalomban található lexikai kohéziós elemzések nem egységesen kezelik a derivációs és az inflexiós módosulással újra említett lexikai elemeket (pl. Hasan (1984) taxonómiája csak az inflexiós váltást, míg Hoey (1991) ismétlésmodellje a derivációs váltást is tartalmazza). Itt Hasan (1984) rendszerét követve kizárólag az inflexiós vari-ánsokat vettem figyelembe, és kizártam a vizsgálatból minden olyan esetet, amikor de-rivációs váltás történt. A 14M kódszámú magyar szövegben például a romániaiszó (2. mondat) és az 1. mondatban szereplő Romániában szó nem jelenik meg az elem-zésben mint kohéziós kötés. Ezzel szemben a szöveg angol fordításában a Romaniaszó 1. és 2. mondatban történő megjelenése kötést alkot: 14-es példa.70

Magyar szöveg:

A miniszterelnök szándéka nemcsak visz-szatetszést szült a Szentszéknél, hanem vendéglátói rendre vissza is utasították felvetéseit és határozott üzeneteket fogal-maztak meg a magyar kormány számára.

(03M szöveg, 4. mondat)

Angol fordítás:

The efforts of the prime minister evoked not only displeasure at the Holy See, but hishosts repeatedly rejected his sugges-tions as well as expressed resolute mes-sages for the Hungarian government.

(03A szöveg, 4. mondat)

70 Fontos megjegyezni, hogy e pusztán formai alapon történő korlátozás nem problémamentes.

Szemantikailag ugyanis a két kifejezésben (romániaiés Romániában) jelentős az átfedés.

Problematikus az inflexiós és a derivációs váltás merev szétválasztása is, mivel a szakirodalom egyre inkább a két folyamat összekapcsolása mellett foglal állást (pl. ANDERSON1992; DISCIULLO WILLIAMS1987; HALLE1973). A szövegkutatás (és különösen a diskurzuselemzés) területén többen

133

(13)

(14) Magyar szöveg:

1. Romániábanmájus 13-án tartják az eu-rópai parlamenti választásokat.

2. A romániaimagyarság számára többről van szó annál, hogy ki képviseli (ha egyál-talán képviseli valaki) a közösséget az Eu-rópai Parlamentben.

(14M szöveg, 1. és 2. mondat)

Angol fordítás:

1. The European Parliamentary elections will be held in Romaniaon May 13.

2. As regards the Hungarian minority in Romania, the question of who (if anyone) would represent the community in the European Parliament is of special impor-tance.

(14A szöveg, 1. és 2. mondat) Magyar szöveg:

0. A romániaimagyarok autonómiája 1. Az 1,7 milliónyi romániaimagyart kép-viselő politikai szervezetből, a Romániai Magyar Demokrata Szövetségből (RMDSZ) kiszorult csoport 2003 őszén meghirdetett egy nemzeti kisebbségi autonómiaprog-ramot, mely magában foglalja a Székely-föld területi autonómiáját is.

2. Az erdélyiSzékelyföldön, vagyis Har-gita, Kovászna és Maros megyében él pakt tömbben a romániai magyarságnak szinte a fele, mintegy 800 000 magyar.

(01M szöveg, cím és 1., 2. mondat)

Angol fordítás:

0. Autonomy for Hungarians in Romania 1. Squeezed out of the Democratic Al-liance of Hungarians in Romania(DAHR), which represents the 1.7 million ethnic Hungarians in that country, a splinter group announced a programme for na-tional minority autonomy in the autumn of 2003, which includes autonomy for the

0. Autonomy for Hungarians in Romania 1. Squeezed out of the Democratic Al-liance of Hungarians in Romania(DAHR), which represents the 1.7 million ethnic Hungarians in that country, a splinter group announced a programme for na-tional minority autonomy in the autumn of 2003, which includes autonomy for the

In document SZÖVEGKOHERENCIAA FORDÍTÁSBAN K ÁROLY K RISZTINA (Pldal 119-0)