Kel te zés és alá írás

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Page 78-82)

Köz le mé nyek

VII. Kap cso ló dó jog sza bá lyok Eu ró pai uni ós jog sza bá lyok

8. Kel te zés és alá írás

Eb ben az adat blokk ban írja alá a Tá mo ga tá si Ké rel met!

Fi gye lem! Cé gek ese té ben cég sze rû alá írás szük sé ges! Alá írás nél kül a ké re lem ér de mi bí rá lat nél kül el uta sí tás ra ke rül!

Ki töl té si út mu ta tó K6101 Mó do sí tó lap hoz

A K6101 Mó do sí tó lap ki töl té se elõtt ol vas sa el a 2006. évi anya juh tar tás tá mo ga tás Gaz da tá jé koz ta tó já nak ké re lem -mó do sí tás ra vo nat ko zó részét.

A ki töl ten dõ ro va to kat ol vas ha tó an, nyom ta tott nagy be tûk kel töltse ki!

A K6101 Mó do sí tó la pot írja alá, mert alá írás nél kül a do ku men tum ér vény te len! A K6101 Mó do sí tó lap csak ere de ti alá írás sal fo gad ha tó el. Alá írás nél kül a mó do sí tás ér de mi bí rá lat nél kül el uta sí tás ra kerül!

A K6101 Mó do sí tó la pot pos tai úton a la kó hely vagy szék hely sze rin ti Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Me gyei Ki ren delt sé gé hez kell be nyúj ta ni. A Me gyei Ki ren delt sé gek le ve le zé si címeit a Gaz da tá jé koz ta tó mel lék le té ben találja.

Ha a K6101 Mó do sí tó lap ki töl té sé vel vagy ér tel me zé sé vel kap cso lat ban bár mi lyen kér dé se, prob lé má ja van, for dul -jon bi za lom mal a te rü le ti leg il le té kes MVH Me gyei Ki ren delt sé gé hez.

1. Hi va tal töl ti ki

Ebbe az adat blokk ba ne ír jon sem mit, hagy ja üre sen!

2. Ügy fél-azo no sí tá si in for má ció

Ebbe az adat blokk ba írja be az ügy fél-re giszt rá ci ós iga zo lá son sze rep lõ 10 je gyû azo no sí tó számot!

3. Ké rel me zõ ada tai

Ebbe az adat blokk ba írja be az Ügy fél re gisz ter be meg adott sa ját ne vét, il let ve meg fe le lõ esetben a vál lal ko zá sa ne vét!

A sze mély ne vet elõ tag gal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg!

Amennyi ben Ön ter mé sze tes sze mély, a cég for ma ro va tot ne tölt se ki!

4. Kap cso lat tar tá si in for má ció

Ebbe az adat blokk ba írja be a kap cso lat tar tó sze mély ne vét és el ér he tõ sé gét.

Ezt az adat blok kot nem kö te le zõ ki töl te ni, ha a kap cso lat tar tó sze mé lye meg egye zik a ké rel me zõ sze mé lyé vel és a kap cso lat tar tá si ada tok meg egyez nek az Ügy fél re gisz ter be be je len tett adatokkal.

5. Tá mo ga tá si in for má ci ók

A „Ké rel me zett ál lat lét szám” ro vat ba az ere de ti K6100 Tá mo ga tá si ké rel men meg adott ál lat lét szám nál ke ve sebb ál -lat lét szá mot ad hat meg.

Az „Ér té ke sít-e a gaz da sá gá ban ter melt juh te jet vagy juh tej ter mé ket?” ro vat ban ja vít hat ja az ere de ti K6100 Tá -mo ga tá si ké rel men meg adott ada tot, de csak „Nem”-rõl „Igen”-re.

6. Kel te zés és alá írás

Eb ben az adat blokk ban írja alá a Mó do sí tó la pot!

Fi gye lem! Cé gek ese té ben cég sze rû alá írás szük sé ges! Alá írás nél kül a mó do sí tás ér de mi bí rá lat nél kül el uta sí tás ra ke rül!

Ki töl té si út mu ta tó K0707 Át ru há zá si ké re lem hez

A K0707 Át ru há zá si ké re lem ki töl té se elõtt fi gyel me sen ol vas sa el a vo nat ko zó jog cím Gaz da tá jé koz ta tó ját! A K0707 Át ru há zá si ké rel met ab ban az eset ben kell ki töl te nie, ha a bir to kon tar tá si idõ szak alatt a ké re lem ben be je len tett tel jes ál -lat ál lo mányt egy má sik ter me lõ ré szé re el ad ja. Amennyi ben a ké rel me zett ál -lat ál lo mányt nem egy má sik ter me lõ ré szé re ér té ke sí ti, a bir to kon tar tás nem va ló sul meg. Eb ben az eset ben egyik ter me lõ sem lesz jo go sult a tá mo ga tás ra.

A ki töl ten dõ ro va to kat ol vas ha tó an, nyom ta tott nagy be tûk kel töltse ki!

A K0707 Át ru há zá si ké rel met írja alá, mert alá írás nél kül a ké re lem ér vény te len. A K0707 Át ru há zá si ké re lem csak ere de ti alá írás sal fo gad ha tó el. Alá írás nél kül az át ru há zá si ké re lem ér de mi bí rá lat nél kül el uta sí tás ra ke rül!

A K0707 Át ru há zá si ké rel met pos tai úton a la kó hely vagy szék hely sze rin ti Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va -tal Me gyei Ki ren delt sé gé hez kell be nyúj ta ni, ki zá ró lag az MVH ál -tal rend sze re sí tett K0707-es for ma nyom tat vá nyon.

A Me gyei Ki ren delt sé gek le ve le zé si cí me it a Gaz da tá jé koz ta tó mel lék le té ben találja.

1. Hi va tal töl ti ki

Ebbe a blokk ba ne ír jon sem mit, hagy ja üre sen!

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Page 78-82)

Related documents