Kap cso ló dó jog sza bá lyok és köz le mé nyek:

In document Kor mány ren de le tek (Page 143-164)

Köz le mé nyek

AJÁNLOTT SZERZÕDÉSMINTA AZ 1535/2003/EK RENDELET ALAPJÁN FELDOLGOZÁSRA SZÁNT KÖRTE ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ

V. Kap cso ló dó jog sza bá lyok és köz le mé nyek:

– a Ta nács 1999. má jus 17-i 1257/1999/EK ren de le te az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok ról, va la mint egyes ren de le tek mó do sí tá sá ról il let ve ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

– a Ta nács 2003. szep tem ber 29i 1783/2003/EK ren de le te az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap -ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 1257/1999/EK ren de let mó do sí tá sá ról;

– a Bi zott ság 2004. áp ri lis 29-i 817/2004/EK ren de le te az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap ból (EMOGA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról szó ló 1257/1999/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész -le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

– a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kapcsolódó el já rás egyes kér dé se i -rõl és az ez zel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról szó ló a 2003. évi LXXIII. tör vény;

– az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer -ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let;

– Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egyes tá mo ga tá sok te kin te té ben a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal egyes vég re haj tá si in téz ke dé se i rõl és tá jé koz ta tá si fel ada ta i ról szó ló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet;

– a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társfi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá -lya i ról szó ló 131/2004. (IX.11.) FVM ren de let;

– a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló ag rárkör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok igény -be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról szó ló 150/2004.(X.12.) FVM ren de let (Mó do sí tot ta: – 11/2005. (II.28.) FVM ren de let (Mó do sí tot ta a 34/2005. (IV.5.) FVM ren de let, a 71/2005. (VIII.11.) FVM ren de let, a 107/2005. (XI. 12.) FVM ren de -let);

– 4/2004. (I.13.) FVM ren de let az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, illetve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel -rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról (Módosította: a 156/2004. (X. 27.) FVM ren de let, 16/2005. (III. 8.) FVM ren de let, 85/2005. (IX. 27.) FVM ren de let);

– az Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás igény lé sé rõl szó ló 66/2004. (X. 15. ) MVH köz le mény;

– Az Ag rár– kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tás igény lé sé rõl szó ló 66/2004. (X.15.) szá mú köz le mény mel lék le té ben sze rep lõ R1001 for ma nyom tat vány ér tel me zé sé rõl szó ló 77/2004. (XI. 26.) MVH köz le mény.

To váb bi in for má ci ók a www.mvh.gov.hu, www.fvm.hu, www.eu ro pa.eu.int web ol da lak ról tölt he tõ ek le.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 31.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

96FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ5. szám

. számFÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1097

98FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ5. szám

. számFÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ1099

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 14/2006. (II. 2.) MVH

köz le mé nye

a ga bo na in ter ven ci ós kész let je len té si for ma nyom tat vá nyok ki töl té si út mu ta tó já nak mó do sí tá sá ról

A ga bo nat in ter ven ci ós kész let je len té si for ma nyom tat vá nyok mó do sí tá sá ról szó ló 99/2005. (IX. 1.) MVH köz le mény 4. szá mú mel lék le te je len köz le mény 1. sz. mel lék le te alap ján mó do sul, amely az S0001, S0002 és S0003 tí pu sú in ter -ven ci ós kész let je len té si for ma nyom ta vá nyok hoz tartozó kitöltési útmutatót tartalmazza.

A mó do sí tás oka, hogy a 2005/2006. évi in ter ven ci ós idõ szak ban új fel vá sár lá si sza bá lyok lép tek ha tály ba, ame lyek jog for rá sa a Bi zott ság 824/2000/EK ren de le té nek 5. cikk (5) be kez dés a) pont ja. A ren de let ér tel mé ben az MVH a hely ben fel aján lott ga bo na fel vá sár lá sa kor, a ko ráb bi mér le ge lés so rán a rak tár kész let nyil ván tar tá sá ban fel jegy zett és a rep -re zen ta tív min ta alap ján meg ha tá ro zott ned ves ség tar ta lom és ide gen anyag-tar ta lom kü lön bö ze té vel vég zi el az in-si tu át vé tek ki iga zí tá sát, ami a min ta vé tel ko ri kész let nyil ván tar tás ba sze rep lõ ér ték nö ve lé sét, vagy csök ke né sét je len ti (tö meg mó do sí tás). Ezen kí vül de fi ni á lás ra ke rül tek az MVH ál tal hasz nált egyéb tí pu sú bel sõ moz gás kó dok is, mely nek se -gít sé gé vel az MVH központi készletnyilvántartása alapján készíthetõ olyan kimutatás, mely a raktározó aláírását követõen elfogadható S0002 betétlapként.

Je len köz le mény a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba, és az zal egy ide jû leg a 99/2005. (IX. 1.) MVH köz le mény 4. szá mú mel lék le te hatályát veszti.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 2.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

Mel lék let: 1. sz. mel lék let

Ki töl té si út mu ta tó

az S0001, S0002 és S0003 tí pu sú in ter ven ci ós kész let je len tés for ma nyom tat vány hoz

A for ma nyom tat vá nyo kat gép pel, vagy kék szí nû tin tá val, nyom ta tott nagy be tûk kel kér jük kitölteni!

I. S0001 jel zé sû in ter ven ci ós kész let je len tés (fõ lap)

In document Kor mány ren de le tek (Page 143-164)

Related documents