Kap cso ló dó jog sza bá lyok

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 53-56)

Köz le mé nyek

III. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

– a Ta nács 1987. de cem ber 10i, 3730/87/EGK ren de le te a ki je lölt szer ve ze tek nek az in ter ven ci ós kész le tek bõl szár ma zó élel mi sze rek kel a Kö zös ség leg rá szo ru lóbb sze mé lyei szá má ra tör té nõ szét osz tás cél já ból tör té nõ el lá tá sá ra vo nat -ko zó általános szabályok megállapításáról;

– a Bi zott ság 1992. ok tó ber 29-i, 3149/92/EGK ren de le te a Kö zös ség leg rá szo ru lóbb sze mé lye i nek az in ter ven ci ós kész le tek bõl szár ma zó élel mi sze rek kel tör té nõ el lá tá sá ra vo nat ko zó részletes szabályok megállapításáról;

– a Bi zott ság 2005. no vem ber 8i, 1819/2005/EK ren de le te az in ter ven ci ós kész le tek bõl szár ma zó élel mi sze rek a Kö -zös ség leg rá szo rul tabb sze mé lyei el lá tá sát cél zó, a 2006-os költ ség ve té si év ter hé re a tag ál la mok nak nyúj tott tá mo ga tá si terv el fo ga dá sá ról;

– a köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör vény;

– a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV. tör vény;

– a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról szó ló 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let.

III. To váb bi in for má ci ók

A kap cso ló dó jog sza bá lyok meg ta lál ha tók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu hon la po kon, il let ve az Eu ró pai Unió hi va ta los hon lap ján az aláb bi cí men: http://eu ro pa.eu.int/eur-lex/hu/se arch/se arch_lif.html.

To váb bi in for má ció az elel mi szer se gely@mvh.gov.hu e-ma il cí men, va la mint az aláb bi te le fon szá mok va la me lyi kén kér he tõ:

(06-1) 219-8967 vagy (06-1) 219-6213

Bu da pest, 2006. már ci us 28.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

1. szá mú mel lék let

Élelmiszersegély program I. Közbeszerzési forduló – Végeredmény

Té tel

-szám Nyer tes aján lat te võ

Ga bo na té tel mennyi sé ge (ton na)

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék mennyi sé ge (ki lo gramm)

Leg ko ráb bi szál lí tás (dá tum)

1 Haj dú Ga bo na Zrt. 1 500 1 kg Liszt

BL 55 495 000 2006. áp ri lis 3.

2 Abo-Mill 803 1 kg Liszt

BL 55 264 990 2006. már ci us 29.

3 Di a mant In ter na ti o nal Ma lom Kft. 2 238,98 1 kg Liszt

BL 55 913 504 2006. már ci us 30.

4 Haj dú Ga bo na Zrt. 2 502,40 1 kg Liszt

BL 55 900 864 2006. áp ri lis 3.

5 H&T Kft. 2 638,33 1 kg Liszt

BL 55 923 420 2006. már ci us 31.

6 Szat má ri Ma lom Kft. 428,06 1 kg Liszt

BL 55 188 650 2006. már ci us 29.

7 Gyer mely Rt. 839,13 0,5 kg Tész ta

1 to já sos spa get ti 94 080 2006. már ci us 30.

8 Pan non mill 979,81 1 kg Liszt

BL 55 368 370 2006. áp ri lis 3.

9 Szent lõ rinc ká tai Co op Kft. 1 021,29 1 kg Liszt

BL 65 357 460 2006. áp ri lis 3.

10 Nem ér ke zett be ér vé nyes pá lyá za ti anyag 1 397,71

Té tel

-szám Nyer tes aján lat te võ

Ga bo na té tel mennyi sé ge (ton na)

Ter mék meg ne ve zé se Ter mék mennyi sé ge (ki lo gramm)

Leg ko ráb bi szál lí tás (dá tum)

11 Szent lõ rinc ká tai Co op Kft. 946,94 1 kg Liszt

BL 65 331 400 2006. áp ri lis 3.

12 Vá ci Ma lom Kft. 621,39 0,5 kg Tész ta

4 to já sos spa get ti 87 000 2006. áp ri lis 4.

13 El sõ Pes ti Ma lom és Sü tõ ipa ri Rt. 737,76 1 kg Liszt

BL 55 258 216 2006. már ci us 30.

14 El sõ Pes ti Ma lom és Sü tõ ipa ri Rt. 864 2 kg Liszt

BL 55 276 480 2006. már ci us 31.

15 Nem ér ke zett be ér vé nyes pá lyá za ti anyag 2400

16 Elyon Ker. és Szolg. Kft. 700 0,5 kg Tész ta

2 to já sos szar vacs ka 68 600 2006. már ci us 30.

17 Abo-Mill 109,02 1 kg Liszt

BL 55 37 940 2006. áp ri lis 4.

18 Abo-Mill 1 270 1 kg Liszt

BL 55 431 800 2006. már ci us 30.

19 Ma ry-Ker Kft. 503,96 0,5 kg Tész ta

4 to já sos kis kagy ló 45 356,50 2006. már ci us 30.

20 Ma ry-Ker Kft. 424,16 0,5 kg Tész ta

4 to já sos tar ho nya 38 174,50 2006. már ci us 30.

21 Cer bo na Rt. 209,88 0,5 kg Tész ta

1 to já sos spa get ti 23 000 2006. már ci us 30.

22 Ma ry-Ker Kft. 1 385,66 0,5 kg Tész ta

2 to já sos szar vacs ka 139 951,50 2006. már ci us 30.

23 Cer bo na Rt. 1 000 0,5 kg Tész ta

2 to já sos spa get ti 100 000 2006. már ci us 30.

24 Gyer mely Rt. 1 801,27 0,5 kg Tész ta

4 to já sos spa get ti 158 760 2006. már ci us 30.

25 Cer bo na Rt. 1 000 0,5 kg Tész ta

4 to já sos szar vacs ka 99 000 2006. már ci us 29.

26 Cer bo na Rt. 1 000 0,5 kg Tész ta

1 to já sos spa get ti 110 000 2006. már ci us 30.

A prog ram vég re haj tá sá ra ren del ke zés re álló ga bo na mennyi sé ge össze sen: 63 587 ton na.

Je len for du ló ban fel hasz nált ga bo na mennyi sé ge össze sen: 25 525 ton na.

Je len for du ló ban fel hasz nált ga bo na ér té ke össze sen: 646 175 118 fo rint.

Je len for du ló ban szét osz tás ra ke rü lõ ter mé kek mennyi sé ge össze sen: 6 712 017 ki lo gramm.

1 ton na ga bo na ér té ke = 25 315 Ft

Ft/€ €/ton na

249,88 101,31

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 27/2006 (III. 29.) MVH

köz le mé nye

ma gyar in ter ven ci ós kész let bõl szár ma zó ma xi mum 5000 ton na ét ke zé si búza bel sõ pi a con tör té nõ ér té ke sí té sé re vo nat ko zó egye di pá lyá za ti fel hí vásról

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 53-56)