• Nem Talált Eredményt

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter közleménye

a Kormány 2007. I. félévi munkatervébõl származó jogalkotási feladatok jegyzékérõl

Elõterjesztés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a kapcsolódó rendszerek mûködésének, biz-tonsági elõírásainak, katasztrófatervének, eszköz- és vagyonmentésének szabályozásáról

Felelõs: MeH

Elõterjesztés az állami vagyonról szóló törvényjavas-latról, valamint a törvény végrehajtásáról szóló kormány-rendeletrõl

Felelõs: PM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: FVM IRM

Elõterjesztés a transzeurópai közúthálózat alagútjaira vonatkozó biztonsági minimum követelményekrõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló 89/1988.

(XII. 20.) MT rendelet módosításáról Felelõs: GKM

Elõterjesztés a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi út-hálózatának közérdekûségérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosítására vonatkozó tör-vényjavaslatról

Felelõs: GKM IRM

Elõterjesztés az egyes iparjogvédelmi törvények módo-sításáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés az egységes készenléti kommunikációs és tevékenységirányítási rendszer kialakítása érdekében szükséges szervezési, elõkészítési feladatokról

Felelõs: MeH

Elõterjesztés a hosszú távú kötelezettségvállalásokról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: PM

Elõterjesztés az egyes pénzügyi szolgáltatásokat érintõ jogharmonizációs kötelezettségekrõl szóló törvényjavas-latról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés a járadékszolgáltatási tevékenységre vo-natkozó új törvényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés az értékpapírosításra vonatkozó új tör-vényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés a minõségi és hatékony gyógyszer- és gyó-gyászati segédeszköz-rendelést ösztönzõ szabályokról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: EüM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a gyógyszerek és gyógyászati segédeszkö-zök reklámozásával és ismertetésével kapcsolatosan a ha-tóságok által kiszabott bírság mértékérõl, összegérõl, illet-ve a kiszabott bírság pénzügyi teljesítésének feltételeirõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: EüM

Elõterjesztés egyes törvények és törvényerejû rendele-tek hatályon kívül helyezésérõl szóló törvényjavaslatról

Felelõs: IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer rendszerszerû mûködéséhez szükséges jogsza-bálycsomagról, beleértve a készenléti szolgálatok megfe-lelõ koordinálását és ügyfélkapcsolatát biztosító rendszert

Felelõs: MeH

Elõterjesztés a részarány földkiadás során keletkezett, erdõ mûvelési ágú, osztatlan közös tulajdonú földrészletek megszüntetésének részletes szabályairól szóló kormány-rendeletrõl

Felelõs: FVM

Elõterjesztés a termõföld hasznosításával és a földvéde-lemmel, valamint a termõföld talajvédelmével kapcsolatos törvények megalkotásáról

Felelõs: FVM IRM

Elõterjesztés az egyes energetikai tárgyú törvények mó-dosításáról szóló törvényjavaslatról

Felelõs: GKM IRM

Elõterjesztés a hajók által okozott szennyezésrõl és a jogsértésekre vonatkozó szankciók bevezetésérõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a közúti szállítást végzõ egyes jármûvek személyzetének vezetési és pihenõidejének ellenõrzésérõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a hõtermelõ fûtési- és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003.

évi C. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról Felelõs: GKM

IRM MeH

Elõterjesztés a haditechnikai eszközök és szolgáltatá-sok kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjá-nak engedélyezésérõl szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rende-let és a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl szóló 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a kettõs felhasználású termékek és techno-lógiák kereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl szóló 50/2004. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a folyami információs rendszer létesítésé-rõl és mûködtetésélétesítésé-rõl szóló kormányrendeletlétesítésé-rõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a villamos energiáról szóló törvényjavas-latról

Felelõs: GKM IRM

Elõterjesztés az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a környezet védelmérõl szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról

Felelõs: KvVM IRM

Elõterjesztés a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érõ gyümölcsfával betelepített területek 2007. évi végrehajtásáról szóló kor-mányrendeletrõl

Felelõs: KSH

Elõterjesztés a minõsített adat védelmérõl szóló tör-vénytervezetrõl

Elõterjesztés a felsõoktatási hallgatók juttatásairól szóló 175/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosításá-ról

Felelõs: OKM

Elõterjesztés az Eötvös Loránd Pályatárs Ösztöndíjról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: OKM

Elõterjesztés a Közösség területére belépõ, illetve az azt elhagyó készpénz ellenõrzésérõl, valamint a pénzát-utalásokat kísérõ megbízói adatokról szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés az állam által vállalt kezesség elõkészíté-sének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: PM

Elõterjesztés az elektronikus díjszedési rendszer beve-zetésének megvalósításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a Rendõrségrõl szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a Magyar Köztáraság államhatáráról szóló törvényjavaslatról

Felelõs: IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-um felügyelete alatt mûködõ igazságügyi szakértõi intéz-mények szervezet-átalakításáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer szabályozásáról, az elektronikus ügyintézés sza-bályainak aktualizálásáról

Felelõs: MeH

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az egyes oktatási tárgyú törvények módo-sításáról (benne: a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása, a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosítása)

Felelõs: OKM

az államreform elõkészítõ munkáinak ope-ratív irányításáért felelõs kormánybiztos IRM

Elõterjesztés a rehabilitációs járadék bevezetésérõl szóló törvényrõl

Felelõs: SZMM PM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a szakértõi minõsítési rendszer szabályo-zásáról és eljárási rendjérõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: SZMM EüM PM

Elõterjesztés a rehabilitációs szolgáltatásokról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: SZMM EüM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az egyes munkaügyi törvények és más kapcsolódó törvények módosításáról

Felelõs: SZMM IRM

Elõterjesztés a természetes fürdõvizek minõségi köve-telményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelö-lésérõl és üzemeltetésérõl szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról (7/2006/EK irányelv hono-sítása)

Felelõs: EüM

Elõterjesztés a mezõgazdasági termékek és az élelmi-szerek földrajzi árujelzõinek oltalmára vonatkozó részle-tes szabályokról szóló 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: FVM IRM MSZH

Elõterjesztés az energiafelhasználó termékek környe-zetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapí-tásának kereteirõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú építmé-nyekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljá-rás szabályairól

Felelõs: HM MeH

Elõterjesztés az Európai Unió által elrendelt vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a Schengeni Információs Rendszer kereté-ben megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló törvényjavaslatról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosításáról

Felelõs: MeH IRM GKM

Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyez-mény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keretrendszer felállításáról szóló törvényrõl

Felelõs: KvVM IRM

Elõterjesztés Magyarország 2008–2012. idõszakra szóló Nemzeti Kiosztási Tervérõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységrõl szóló törvényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés az egyes közszolgálati foglalkoztatási tör-vények (Ktv., Kjt., Hszt., Hjt.) módosításának második ütemérõl (beleértve a fegyveres szervek hivatásos állomá-nyú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosítását és a közalkalmazottak jogállá-sáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási ren-deleteinek felülvizsgálatát)

Felelõs: az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az egységes nukleáris- és sugárbiztonsági, és biztosítéki hatóság létrehozásáról szóló törvény megal-kotásáról

Felelõs: IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a jogi segítségnyújtás reformjának folyta-tásáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a kisajátításról szóló törvényjavaslatról Felelõs: IRM

Elõterjesztés a települési önkormányzatok többcélú kistér-ségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény módosításáról

Felelõs: ÖTM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a választással és egyes közéleti szereplõk összeférhetetlenségével összefüggõ törvénymódosítá-sokról

Felelõs: ÖTM IRM

Elõterjesztés a regionális önkormányzatok kialakításá-hoz, valamint a többcélú kistérségi társulások továbbfej-lesztéséhez szükséges törvények módosításáról

Felelõs: ÖTM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az egységes ingatlanadóról szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az adatokhoz való kutatási célú hozzáfé-rést és az államháztartás mûködési hatékonyságát érintõ törvények módosításáról szóló törvényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés a költségvetési szervekrõl, a köztestüle-tekrõl, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a felnõttképzési normatív támogatás rész-letes szabályairól szóló 206/2005. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: SZMM

Elõterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátá-sokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról

Felelõs: SZMM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény módosításáról

Felelõs: FVM IRM

Elõterjesztés az üzletek mûködésének rendjérõl, vala-mint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevé-kenységek végzésének feltételeirõl

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorla-tok elleni szabályokról szóló törvényjavaslatról (2005/29/EK, 97/7/EK, 98/27/EK, 2002/65/EK, 2006/2004/EK, 84/450/EGK)

Felelõs: GKM IRM

Elõterjesztés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatá-sok, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról

Felelõs: GKM IRM

Elõterjesztés az egységes integrációról szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés az egységes integrációs törvényhez kap-csolódó kormányrendelet megalkotásáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a menedékjogról és a nemzetközi véde-lemrõl szóló törvényjavaslatról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a menedékjogról és a nemzetközi véde-lemrõl szóló törvényhez kapcsolódó kormányrendelet megalkotásáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a szabadalmi, formatervezési mintaoltal-mi, használati mintaoltalmi és topográfiaoltalmi

bejelenté-sek elektronikus úton történõ benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: IRM

Elõterjesztés az államhatár belsõ határként mûködõ sza-kaszán a határellenõrzés ideiglenes visszaállításának felté-teleirõl és végrehajtásának szabályairól szóló kormány-rendeletrõl

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a környezeti felelõsség szabályairól szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a víziközmûvekrõl és a viziközmû szolgál-tatásról szóló törvényrõl

Felelõs: KvVM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a minõsített adat kezelésének rendjérõl, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet részletes fel-adatairól és mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: MeH

Elõterjesztés az elektronikus biztonság részletes szabá-lyairól szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: MeH

Elõterjesztés az iparbiztonsági ellenõrzés részletes sza-bályairól szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: MeH

Elõterjesztés a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-ismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosításáról

Felelõs: OKM IRM

Elõterjesztés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Felelõs: ÖTM IRM

Elõterjesztés az európai területi együttmûködési cso-portosulásról szóló törvényjavaslatról (1082/2006/EK rendelet)

Felelõs: ÖTM IRM

fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos

Elõterjesztés a turizmusról szóló törvényrõl Felelõs: ÖTM

IRM

Elõterjesztés a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm.

rendelet módosításáról Felelõs: PM

Elõterjesztés a bányásznyugdíjról szóló 150/1991.

(XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: GKM

SZMM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az állami célú légiközlekedés védelmi sza-bályainak meghatározásáról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: HM

Elõterjesztés a kistérségek megállapításáról, lehatárolá-sáról és megváltoztatásának rendjérõl szóló 244/2003.

(XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról Felelõs: ÖTM

Elõterjesztés a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI., valamint a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesz-tésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény módosításáról

Felelõs: SZMM OKM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az elektronikus hírközlési feladatokat ellá-tó szervezetek és a titkos információgyûjtésre, illetve tit-kos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttmûkö-désének rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés az egyes fluortartalmú üvegházhatású gá-zokról szóló 842/2006/EK rendelet elõírásainak megsérté-se emegsérté-setén alkalmazandó szankciókról szóló kormányren-deletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés az üvegházhatású gázkibocsátásokkal kapcsolatos nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló

projekttevékenységekre vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a kisebbségi önkormányzatoknak a köz-ponti költségvetésbõl nyújtott feladatarányos támogatása (általános mûködési támogatás és feladatalapú támogatás) feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: MeH ÖTM PM

Elõterjesztés a kisebbségi önkormányzatok gazdálko-dásának, beszámoló-készítésének, könyvvezetésének, in-formációszolgáltatásának és a kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei belsõ ellenõrzésének rendjérõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: MeH

Elõterjesztés a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló tör-vényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal-nak a Magyar Energia Hivatalba történõ integrálására vo-natkozó javaslatról

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés a fegyveres biztonsági õrségrõl, a termé-szetvédelmi és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról

Felelõs: IRM

Elõterjesztés az országgyûlési egyéni és területi válasz-tókerületek megállapításáról szóló 2/1990. (I. 11.) MT rendelet módosításáról

Felelõs: ÖTM

Elõterjesztés a korkedvezményes rendszerbõl történõ kilépés feltételrendszerérõl

Felelõs: SZMM PM IRM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 23.) Korm. rende-let módosításáról

Felelõs: EüM KvVM

Elõterjesztés a géntechnológiával módosított élõ szer-vezetek humán egészségügyben és gyógyszergyártásban, valamint az emberi testtel közvetlenül érintkezõ vegyi anyagok és élelmiszer-elõállításban alkalmazott technoló-giai segédanyagok elõállításában való alkalmazásáról és feltételeirõl szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: EüM FVM

Elõterjesztés a kölcsönös megfeleltetés (cross-comp-liance) hazai alkalmazására vonatkozó, több miniszter fel-adat- és hatáskörét érintõ szabályozást érintõ kormányren-deletrõl

Felelõs: FVM

Elõterjesztés az elektronikus árlejtés alkalmazásáról a közbeszerzési eljárásban

Felelõs: GKM

Elõterjesztés a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII.

törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról Felelõs: GKM

IRM

Elõterjesztés a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer megalkotá-sáról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: HM

Elõterjesztés az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. ren-delet módosítása a gyógyszerkészítmények gyermekgyó-gyászati felhasználásáról, valamint a gyógyszerek kiegé-szítõ oltalmi tanúsítványának bevezetésérõl szóló rendelet

(1768/92/EGK), a gyógyszerek engedélyezésére vonatko-zó általános irányelv (2001/83/EK) és a központi törzs-könyvezési eljárásra vonatkozó rendelet (726/2004/EK) módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására figyelemmel

Felelõs: IRM

Elõterjesztés az Európai Közösségen belüli, az oda irá-nyuló és az onnan kifelé történõ hulladékszállítás felügye-letérõl és ellenõrzésérõl szóló 120/2004. (IV. 29.) Korm.

rendelet módosításáról Felelõs: KvVM

Elõterjesztés a muzeális intézmények látogatóit megil-letõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.

rendelet módosításáról Felelõs: OKM

Elõterjesztés az egyházi jogi személyeket megilletõ ki-egészítõ támogatásról szóló kormányrendeletrõl

Felelõs: OKM

az államreform elõkészítõ munkáinak operatív irányításáért felelõs kormány-biztos

Elõterjesztés a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalko-zásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) módosításá-ról szóló, valamint a tõkepiacmódosításá-ról szóló 2001. évi CXX. tör-vény módosításáról szóló törtör-vényjavaslatról

Felelõs: PM IRM

Elõterjesztés a foglalkoztatói nyugellátást szolgáló in-tézmények tevékenységérõl és felügyeletérõl szóló tör-vényjavaslatról (2003/41/EK irányelv)

Felelõs: PM IRM

Dr. Szilvásy Györgys. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Szerkesztésért felelõs: dr. Marsi Miklós.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.).

A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlony-bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,

1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.

Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

A 2007. évi éves elõfizetési díj: 23 436 Ft áfával. Egy példány ára: 1260 Ft.

A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 1588-7383

07.0711 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

977158873819720070