A köz le mény ha tá lya

In document Köz le mé nyek (Pldal 48-52)

Köz le mé nyek

III. A köz le mény ha tá lya

Je len köz le mény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba. A köz le mény ki hir de té sé vel egy ide jû leg a mel lék ter mé kek kö te le zõ le pár lá sá ban, a krí zis le pár lás ban, va la mint a sze szes ital pi ac el lá tá sát szol gá ló le pár lás ban részt vevõ jó vá ha gyott le -pár ló üze mek rõl szóló 105/2005. (IX. 20.) MVH közlemény hatályát veszti.

IV. Kap cso ló dó jog sza bá lyok

– a Bi zott ság 2000. jú li us 25ei 1623/2000/EK ren de le te a pi a ci me cha niz mu sok ra te kin tet tel a bor pi ac kö zös szer ve -zé sé rõl szó ló 1493/1999/EK ren de let vég re haj tá sa rész le tes szabályainak meg ál la pí tá sá ról;

– a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló 2003. évi CXXVII. tör vény;

– 75/2004. (V. 4.) FVM ren de let a szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mel lék ter mé kek le pár lá sá ról és ki vo ná sá ról;

– a szõ lõ fel dol go zás és bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mel lék ter mé kek kö te le zõ le pár lá sá ban, a krí zis le pár lás ban, va la -mint a sze szes ital pi ac el lá tá sát szol gá ló le pár lás ban részt vevõ üze mek és be gyûj tõ he lyek jó vá ha gyá sá ról szóló 17/2006.

(II. 16.) MVH köz le mény.

Bu da pest, 2006. má jus 9.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 36/2006. (V. 16.) MVH

köz le mé nye

a ga bo na fé lék 2005/2006. gaz da sá gi év ben tör té nõ in ter ven ci ós fel vá sár lá sá ról szó ló 113/2005. (X. 28.) MVH köz le mény mó do sí tá sá ról és ki egé szí té sé rõl

A ga bo na fé lék 2005/2006. gaz da sá gi év ben tör té nõ in ter ven ci ós fel vá sár lá sá ról szó ló 113/2005. (X. 28.) MVH köz le -mény VIII. a) pont já nak „Be szál lí tá si idõ szak” kez de tû mon da ta ha tá lyát vesz ti, he lyé be az egyes tag ál la mok ban a 2005/2006os gaz da sá gi év fo lya mán az in ter ven ci ós ga bo na szál lí tá si ha tár ide jét il le tõ en a 824/2000/EK ren de let -tõl való el té rés rõl szó ló 514/2006/EK bi zott sá gi ren de let (2006. már ci us 30.) alap ján a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 2005/2006-os gaz da sá gi évre az in ter ven ci ó ra aján lott ga bo na utol só szál lí tá sá nak meg kell tör tén nie leg ké sõbb az aján lat be ér ke zé sé nek hó nap já tól szá mí tott he te dik hó nap vé gé ig, de a 2006. jú li us 31-i ha tár idõt nem lép ve túl.”

A Köz le mény VIII. b) pont já nak „A hely szí ni el len õr zés idõ pont já nak meg ha tá ro zá sa:” al pont já ból „A hely szí ni el -len õr zés nek leg ké sõbb az aján lat be ér ke zé sé nek hó nap ját kö ve tõ ne gye dik hó nap vé gé ig, de leg ké sõbb jú li us 31-ig meg kell tör tén nie (hely szí ni el len õr zé si idõ szak).” mon da ta ha tá lyát vesz ti, he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„A hely szí ni el len õr zés nek leg ké sõbb az aján lat be ér ke zé sé nek hó nap ját kö ve tõ he te dik hó nap vé gé ig, de leg ké sõbb jú li us 31-ig meg kell tör tén nie (hely szí ni el len õr zé si idõ szak).”

A Köz le mény „VIII. c) A ga bo na át vé te le köz rak tár ban tör té nõ tá ro lás ese tén” pont já nak, „A ga bo na át vé te lé nek nap ja eb ben az eset ben a Köz rak tár ál tal fel vett jegy zõ könyv ki ál lí tá sá nak nap ja.” sora ha tá lyát vesz ti és he lyé be a kö vet ke -zõ szö veg lép:

„A fi zi kai át vé tel nap já nak – amely nem le het a rak tá ro zá si szer zõ dés ér vé nyes sé gé nek kez de té nél ko ráb bi, és nem lehet jú li us 31-nél ké sõb bi –, a Köz rak tá ri el len õr zé si jegy zõ köny vön ta lál ha tó el len õr zés idõ pont ja (A4 sor) te kin ten -dõ. Az MVH a fi zi kai át vé tel nap já tól fi zet tá ro lá si dí jat a Köz rak tár nak a rak tá ro zá si szer zõ dés sze rint.

A ga bo na át vé te li nap ja, azaz a tel je sí tés nap ja a la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti jegy zõ könyv il le té kes me gyei ki ren delt -ség hez tör té nõ be ér ke zé sé nek nap ja. A vé tel ár ki fi ze té se a la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti jegy zõ könyv il le té kes MVH me gyei ki ren delt ség hez pos tán tör té nõ be ér ke zé sé nek nap já tól szá mí tott 30. és 35. nap kö zött tör té nik, amely a ha tá ro zat mel lék -le te ként ka pott szám la ki töl té si tá jé koz ta tón, il -let ve az MVH ál tal ki ál lí tott szám lán fel tün te tett tel je sí té si dátum.”

A Köz le mény „IX. A ga bo na mi nõ ség vizs gá la ta (min ta vé tel, min ta elem zé se)” pont já nak, „A rep re zen ta tív min ták ból há rom rész min ta ké szül, mely bõl egy a fel aján lót il le ti, egyet az MVH (rész ben a fel aján ló költ sé gé re) la bo ra tó ri um ban meg vizs gál tat, egy pe dig re fe ren cia min ta ként (egy eset le ges ké sõb bi vizs gá lat cél já ból) az in ter ven ci ós rak tár ban kerül megõrzésre.” mondata helyébe a következõ szöveg lép:

„A rep re zen ta tív min ták ból há rom rész min ta ké szül, mely bõl egy a fel aján lót il le ti, egyet az MVH (rész ben a fel aján ló költ sé gé re) la bo ra tó ri um ban meg vizs gál tat, egy pe dig re fe ren cia min ta ként (egy eset le ges ké sõb bi vizs gá lat cél já ból) a vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um ban ke rül meg õr zés re.”

A Köz le mény 15. mel lék le te ként ki egé szül a je len Köz le mény 1. szá mú mel lék le té vel. A Köz le mény „XI. Dön tés a ga -bo na át vé te lé rõl, vé tel ár meg ha tá ro zá sa” pont ja kiegészül az alábbiakkal:

„Amennyi ben az MVH az in ter ven ci ó ra fel aján lott ga bo na fé lét a 824/2000/EK ren de let 4. cik ke (3) be kez dé sé nek har ma dik al be kez dé sé ben elõ írt szál lí tá si ha tár idõ után ve szi át, az e ha tár idõ és a szál lí tá si terv ben meg ha tá ro zott rak tár -ba tör té nõ tény le ges szál lí tás idõ pont ja kö zöt ti rak tá ro zá si költ sé gek re kom pen zá ci ót fi zet (a kom pen zá ció mér té ké nek kal ku lá ci ó ját je len köz le mény 15. szá mú mel lék le te tar tal maz za).”

A Köz le mény „XII. A vé tel ár ki fi ze té se” pont ja ki egé szül az aláb bi ak kal:

„A tá ro lá si kom pen zá ci ót az MVH a vé tel ár ral egy idõ ben fi ze ti ki. A kom pen zá ció szá mí tá sá nál a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós rak tá ro zá sá hoz kap cso ló dó áru ke ze lé si mû ve le tek fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló áta lány össze gek meg -ha tá ro zá sá ról szó ló 1643/1989/EK (1989. jú ni us 12.) Bi zott sá gi ren de let tel össz -hang ban az eu ró-fo rint át vál tá sa 249,61 Ft/€ ár fo lya mon tör té nik.”

A Köz le mény „XIII. Kap cso ló dó jog sza bá lyok” pont já ban fel so rolt jog sza bá lyok ki egész ül nek az alábbiakkal:

„– a Bi zott ság 2006. már ci us 30i 515/2006/EK ren de le te a Cseh Köz tár sa ság ban, Észt or szág ban, Cip ru son, Lett or szág ban, Lit vá ni á ban, Ma gyar or szá gon, Mál tán, Len gyel or szág ban, Szlo vé ni á ban és Szlo vá ki á ban az in ter ven ci ó ra fel

aján lott ga bo na fé lék rak tá ro zá sá nak fi nan szí ro zá sát il le tõ en a 2005/2006os gaz da sá gi évre vo nat ko zó át me ne ti in téz ke -dés lét re ho zá sá ról,

– a Bi zott ság 1643/89/EGK ren de le te (1989. jú ni us 12.) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek in ter ven ci ós rak tá ro zá sá hoz kap -cso ló dó áru ke ze lé si mû ve le tek fi nan szí ro zá sá ra szol gá ló átalányösszegek meg ha tá ro zá sá ról.”

A Köz le mény 3. mel lék le té nek 7. „Nyi lat ko za tok” pont já nak 5. al pont ja ki egé szül az aláb bi ak szerint:

„Csak a gaz da re gisz ter ben meg adott szám la ve ze tõ pénz in té zet ne vét és a gaz da re gisz ter ben sze rep lõ bank szám la szá -mot le het meg ad ni, amennyi ben a fel aján ló ar ról nyi lat ko zott, hogy a fel vá sár lá si fo lya mat vé gén a fel vá sár lá si szám lát az MVH ál lít sa ki a ne vé ben.”

A Köz le mény 3. mel lék le té nek 7. „Nyi lat ko za tok” pont já nak 5. al pont já nak aláb bi mon da ta ha tá lyát vesz ti: „(Fi gye -lem! Amennyi ben hoz zá já rul, hogy a vé te li ár szám lát az MVH ál lít sa ki és ez a pont hi á nyo san, vagy pon tat la nul lett ki -tölt ve, ak kor hi ány pót lást von maga után.)” és he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„Amennyi ben a for ma nyom tat vány 7/5. pont ja hi á nyo san, vagy pon tat la nul lett ki tölt ve, ak kor a gaz da re gisz ter ben sze rep lõ bank szám la szám ke rül rög zí tés re.”

A Köz le mény 8. mel lék le te ki egé szül a ki tá ro lá si díj és a ren del ke zés re ál lá si díj költ ség té te lek kel az alábbiak szerint:

Fel aján lót el uta sí tás ese tén ter he lõ ál ta lá nos költ sé gek

Költ ség té tel A költ ség té tel rész le te zé se Költ ség díj össze ge (áfa nél kül)

Ad mi niszt rá ci ós díj Mun ka díj, pos tai költ ség 15 000 Ft

Elõ ze tes hely szí ni

el len õr zés költ sé ge* Ki szál lá si díj, mun ka díj, pos tai költ ség 20 000 Ft Be tá ro lás kor vég zett

el len õr zés költ sé ge* Ki szál lá si díj, mun ka díj, pos tai költ ség 20 000 Ft Be tá ro lá si díj*

Az el uta sí tott té tel be tá ro lás ra ke rült ré szé re vo nat ko-zó an – a rak tá ro zá si szer zõ dés ben fog lalt össze gek nek meg fe le lõ en

fi zi kai moz ga tás sal:

566 Ft/t, il let ve

fi zi kai moz ga tás nél kül:

382 Ft/t;

Ren del ke zés re ál lá si díj* Az idõ ben be nem tá rolt té tel ese tén a rak tá ro zá si

szer zõ dés ben fog lalt össze gek nek meg fe le lõ en 89 Ft/t/hó

Tá ro lá si díj*

Az el uta sí tott té tel tá ro lás ra ke rült ré szé re és a tá ro lás idõ tar ta má ra vo nat ko zó an, min den meg kez dett hó nap után – a rak tá ro zá si szer zõ dés ben fog lalt össze gek nek meg fe le lõ en

359 Ft/t/hó

Ki tá ro lá si díj*

Az el uta sí tott té tel ki tá ro lás ra ke rült ré szé re vo nat ko zó an a szál lí tó esz köz tí pu sá nak függ vé nyé ben a rak tá -ro zá si szer zõ dés ben fog lalt össze gek nek meg fe le lõ en

köz úti szál lí tó jár mû re:

477 Ft/t

uszály ra: 612 Ft/t vas út: 510 Ft/t

La bo ra tó ri u mi vizs gá la ti

díj* A fel aján lott ga bo na mi nõ ség vizs gá la ti dí ja

bú za ese té ben:

12 700 Ft/min ta,

bú za ese té ben, amennyi ben volt gé pi fel dol goz ha tó sá gi vizs gá lat: 32 700 Ft/min ta, du rum bú za ese té ben:

4700 Ft/min ta, ci rok ese té ben: 4900 Ft/min ta, ku ko ri ca és ár pa ese té ben: 0 Ft/min ta.

Szennye zõanyag tar ta lom

vizs gá lat to xi non ként* Bár mely ga bo na fé le ese té ben 12 000 Ft/to xin/min ta

* Amennyi ben tör tént ilyen.

A Köz le mény 14. mel lék le te ki egé szül az aláb bi ak sze rint:

11. Food Mo ni tor Kft. bio ké mi ai és élel mi szer-hi gi é ni ai la bo ra tó ri um, 7361 Ka posszek csõ, Li ge ti ltp. 10.

Bu da pest, 2006. má jus 16.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

A 36/2006. (V. 16.) MVH köz le mény 1. mel lék le te A 113/2005. (X. 28.) MVH Köz le mény 15. mel lék le te

A meg té rí tés re ke rü lõ net tó tá ro lá si kom pen zá ció kal ku lá ci ó ja

Az ere de ti be szál lí tá si

ha tár idõ A tény le ges be szál lí tás

A tá ro lá si té rí tés mér té ke

€/t

Le vo nás ra ke rü lõ ki egé szí tés össze ge

€/t

Tény le ges kom pen zá ció

€/t

Tény le ges kom pen zá ció Ft/t*

Már ci us 31.

áp ri lis 1,31 0,46 0,85 212

má jus 2,62 0,92 1,70 424

jú ni us 3,93 0,92 3,01 751

Áp ri lis 30.

má jus 1,31 0,46 0,85 212

jú ni us 2,62 0,46 2,16 539

jú li us 3,93 3,93 981

Má jus 31.

jú ni us 1,31 0,00 1,31 327

jú li us 2,62 2,62 654

Jú ni us 30.

jú li us 1,31 1,31 327

* Az át vál tá si ár fo lyam: 249,61 Ft/€.

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 37/2006. (V. 15.) MVH

köz le mé nye

a 2005/2006. bor pi a ci évre vo nat ko zó szõ lõ te rü le tek szer ke zetát ala kí tá si és át ál lí tá si tá mo ga tá sá nak fel té te le i rõl szó ló 3/2006. (I. 6.) MVH köz le mény mó do sí tá sá ról

In document Köz le mé nyek (Pldal 48-52)