HATÁROZATOT hozza:

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 107-119)

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleményei

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)BENCZE LÁSZLÓNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 3860 Encs, Petõfi u. 24-26., vállalkozói igazol-vány száma: EV-545994, adószáma: 63865756-2-25 telephelye: 3860 Encs, Petõfi u. 24-26/D.) kérelmére a nemesfém-tárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szerveze-tekrõl vezetett nyilvántartásból2006. március 20.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4855számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

3860 Encs, Petõfi u. 24-26/D.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. március 15.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenysé-gét megszüntette, vállalkozói igazolványát a kiállító hatóságnál leadta. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okirato-kat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. március 20.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)INTAGLIO ARANYMÛVES BT.-t (székhelye: 9029 Gyõr, Szitásdomb u. 41., Cégbírósági Bejegyzés száma: 08-06-007811, adószáma: 20202761-3-08 telephelye: 9029 Gyõr, Káposztás köz 6.) kérelmére a nemesfémtár-gyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó

szerveze-8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 843

tekrõl vezetett nyilvántartásból2006. május 30.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a névjel beüté-sére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3199számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

9029 Gyõr, Káposztás köz 6.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. május 30.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: a cég megszünt. Ennek alátámasztására szol-gáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 30.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)AQUILAR ANTIQUES KFT-t (székhelye: 6640 Csongrád, Attila u. 35., Cégbírósági Bejegyzés száma:

06-09-009341, adószáma: 13311702-2-06 telephelye: 1052 Budapest, Kristóf tér 8.) kérelmére a nemesfémtárgyak ké-szítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl ve-zetett nyilvántartásból2006. május 10.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR5019számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1052 Budapest, Kristóf tér 8.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

844 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. május 09.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: a cég a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos te-vékenységét megszüntette. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 10.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)AURIART BT-t (székhelye: 1098 Budapest, Epreserdõ u.16. III. lh. fszt.1a, Cégbírósági Bejegyzés szá-ma: 01-06-619280, adószászá-ma: 29112265-2-43 telephelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.12-14.) kérelmére a ne-mesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. május 09.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2873számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. május 02.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: társasági forma váltás, a bt átalakult korlátolt felelõsségû társasággá. Ennek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 845

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 09.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *.

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)LESTI BÉLÁNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 2220 Vecsés, Telepi út 54., vállalkozói igazolvány szá-ma: EV-579491, adószászá-ma: 73395364-2-33 telephelye: 2220 Vecsés, Telepi út 54.) kérelmére a nemesfémtárgyak készí-tésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl veze-tett nyilvántartásból2006. május 17.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2333számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

2220 Vecsés, Telepi út 54.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Vecsés Város Polgármesteri Hivatal bejelentése alapján megállapítja, hogy az ügyfél a kereskedelmi te-vékenységét megszüntette, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. május 17.napjával törli a nyilvántar-tásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36–38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 17.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

846 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)JACOB TAMÁSegyéni vállalkozót (székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 40/10., vállalkozói igazolvány száma: EV-093954, adószáma: 41339781-2-42 telephelye: 1173 Budapest, Pesti út 40.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. május 17.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR3490számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1173 Budapest, Pesti út 40.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Budapest Fõváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala bejelentése alapján megállapítja, hogy az ügyfél megszüntette a kereskedelmi tevékenységét, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. május 17.

napjával törli a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 17.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)PONGRÁCZ ZOLTÁNegyéni vállalkozót (székhelye: 1191 Budapest, Üllõi út 218/10., vállalkozói iga-zolvány száma: EV-313144, adószáma: 57084583-2-43 telephelye: 1191 Budapest, Üllõi út 218/10.) kérelmére a ne-mesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. május 11.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a név-jel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 847

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2832számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1191 Budapest, Üllõi út 218/10.

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2005. május 11.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: az ügyfél a vállalkozását megszüntette. En-nek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szol-gáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 11.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)PONGRÁCZ ATTILÁNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 1191 Budapest, Üllõi út 218/10., vállalkozói igazolvány száma: EV-313145, adószáma: 40412979-1-43 telephelye: 1191 Budapest, Üllõi út 218/10) kérelmére a ne-mesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. május 11.hatállyaltörliés a mûködés megszûnésével egyidejûleg a név-jel beütésére szolgáló verõtûtmegsemmisíti.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR1727számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1191 Budapest, Üllõi út 218/10

848 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám

INDOKOLÁS

A kérelmezõ a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részle-tes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKMr.) 36. §-ának (1) bekezdése és a KeMr.

2. §-a szerinti rendelkezéseknek megfelelõen,2006. május 11.napján kelt beadványában bejelentette, hogy a nyilván-tartásba vételi kötelezettség alá esõ tevékenységét (mûködését) megszünteti.

A kérelmezõ kérelmében elõadta, hogy a törlésre az alábbi okból került sor: az ügyfél a vállalkozását megszüntette. En-nek alátámasztására szolgáló szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátotta. A kérelmezõ mellékelte az igazgatási-szol-gáltatási díj megfizetését igazoló bizonylatot is.

A kérelmezõ a mûködés megszûnésének bejelentésével egyidejûleg a névjel beütésére szolgáló verõtût megsemmisítés végett a Hivatal részére átadta.

A Hivatal a kérelemben foglaltak és a rendelkezésre bocsátott egyéb okiratok alapján megállapította, hogy a nyilvántar-tásból való kérelemre történõ törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott és egyút-tal a GKMr. 36. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel rendelkezett a névjel beütésére szolgáló verõtû meg-semmisítésérõl.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 11.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)PÁLFI MIKLÓSegyéni vállalkozót (székhelye: 7621 Pécs, Felsõmalom u. 20., vállalkozói igazolvány száma: EV-199219, adószáma: 62732158-1-22 telephelye: 7621 Pécs, Majorossy Imre u. 2.) kérelmére a nemesfémtár-gyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szerveze-tekrõl vezetett nyilvántartásból2006. május 03.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4183számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

7621 Pécs, Majorossy Imre u. 2.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Pécs M. J. Város Polgármesteri Hivatal bejelentése alapján megállapítja, hogy a vállalkozó mûködési en-gedélye megszüntetésre került, ezért a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. május 03.napjával törli a nyil-vántartásból.

8. szám GAZDASÁGI KÖZLÖNY 849

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. május 03.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z) TOPÁZ 13 BT-t (székhelye: 1073 Budapest, Akácfa u. 57., Cégbírósági Bejegyzés száma:

01-09-519889, adószáma: 29083901-2-43 telephelye: 1073 Budapest, Akácfa u. 57.) kérelmére a nemesfémtárgyak ké-szítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálkodó szervezetekrõl ve-zetett nyilvántartásból2006. április 27.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR4379számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

1073 Budapest, Akácfa u. 57.

INDOKOLÁS

A Hivatal a(z) Fébert László bejelentése alapján megállapította, hogy a TOPÁZ 13 BT. nemesfémekkel kapcsolatos te-vékenysége megszünt, ezért kérelmezõ kérésére a KeMr. 2. §-ban foglaltaknak megfelelõen2006. április 27.napjával törölte a társaságot a nyilvántartásból.

A Hivatal a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a nyilvántartásból való törlés feltételei fennállnak, ezért a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.

A határozat további indokolást a Ket. 72. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel nem tartalmaz és ezért került mellõzésre a jogorvoslat lehetõségére történõ figyelmeztetés is.

A Hivatal hatásköre és illetékessége az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, a KeMr. 2. §-ában és a GKMr.

36-38. §-ában foglalt rendelkezéseken alapszik.

Budapest, 2006. április 27.

Teleszky Jánoss. k.,

igazgató

* * *

850 GAZDASÁGI KÖZLÖNY 8. szám

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Igazgatóság (továbbiakban Hivatal), a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítésérõl és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004.

(IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve az egyes kereskedelmi tevékenysé-gek gyakorlásáról szóló 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet (a továbbiakban: KeMr.) 2. §-a szerinti jogkörében eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 71-73. §-aiban foglaltakra is figyelemmel a következõ

HATÁROZATOT hozza:

A Hivatal a(z)NÁDASI ÁRPÁDNÉegyéni vállalkozót (székhelye: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 15., vállalkozói iga-zolvány száma: EV-151306, adószáma: 51771661-1-35 telephelye: 4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 1.) kérelmére a nemesfémtárgyak készítésével, gyártásával, forgalmazásával, árverésével vagy zálogba vételével foglalkozó gazdálko-dó szervezetekrõl vezetett nyilvántartásból2006. április 28.hatállyaltörli.

A Hivatal által vezetett nemesfém ékszereket és használati tárgyakat készítõk, értékesítõk, importálók nyilvántartásában PR2948számon, az alábbi telephellyel/üzlettel szerepelt:

4320 Nagykálló, Korányi Frigyes u. 1.

INDOKOLÁS

A vállalkozó hozzátartozója a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk

A vállalkozó hozzátartozója a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 107-119)