A fel hí vás ha tá lya

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 71-75)

Köz le mé nyek

XII. A fel hí vás ha tá lya

Ez a fel hí vás az MVH hon lap ján tör té nõ meg je le nés (ki hir de tés) idõ pont já ban lép hatályba.

Bu da pest, 2006. má jus 22.

Mar git tai Mik lós s. k.,

el nök

Állapot tel-szám

Mennyi ség (ton na)

tel-azo no sí tó

szám

Üze mel te tõ/

Rak tár helye Megye Kap cso lat tar tó ne ve/telefonja

Ned ves ség-tar ta lom % (bú za)

tört sze mek ará nya %

(bú za) Szem szennye zett

-ség % (bú za)

Csí rá zott sze mek % (bú za)

Fajsúly Kár te võk ál -tal károsított

Ká ros keverék

Ki fo gás-ta lan

Ide gen anyag

Kal ku lált nö vek mény

(C/to)

Ki tá ro lás köz út (t/óra)

Ter més-év

pá lyáz

-ha tó BA1 598,36 1066461

Ag ri to ur Kft.

7766 Új pet re, Grécpuszta

Baranya Hor váth György

(20) 466-8796 12,03 0,9 2,92 0 64,05 0,1 0 4,67 0,37 2,3 30 2005

pá lyáz

-ha tó BA2 2075,58 1039175

„Vil lá nyi Szár som lyó” Kft.

7773 Vil lány, Köz pon ti major

Ba ra nya Né meth Já nos né

(30) 509-1565 12,64 0,95 2,92 0 66,56 0,2 0 4,67 0,57 0,92 30 2005

pá lyáz

-ha tó BA3 1700,39 1051548

Bel várd gyu lai Rt.

7822 Nagy har sány, 0502. hrsz.

Ba ra nya Kon tár Gusz táv

(72) 379-675 12,47 1,33 2,92 0 68,51 0 0 4,67 0,2 1,84 40 2005

Mind össze sen: 4374,33

88FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ11. szám

2. szá mú mel lék let AJÁN LAT

a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal 41/2006. (V. 22.) MVH aján lat té te li fel hí vá sa ma gyar in ter ven ci ós kész let bõl szár ma zó 5000 ton na mennyi sé get el nem érõ árpa bel pi a con tör té nõ

ér té ke sí té sé re vo nat ko zó folyamatos pá lyá za ti fel hí vás megnyitásáról 1. Az aján lat te võ azo no sí tó ada tai:

Név

Re giszt rá ci ós szám Kap cso lat tar tó sze mély Kap cso lat tar tó el ér he tõ sé ge(i)

2. A meg pá lyá zott ga bo na ada tai

Té tel szá ma Mennyi ség (ton na) Aján la ti ár (EUR/ton na)

Több aján lat ese tén meg egye zõ for má tu mú táb lá zat ki töl té se szük sé ges.

Az aján lat ……… nap ………… órá ig ér vé nyes.

3. Nyi lat ko za tok

Ki je len tem, hogy az aján lat té te li fel hí vás ban fog lalt fel té te le ket meg is mer tem.

Ki je len tem, hogy az aján lat té tel hez csa tol tam a ……… Ft/ton na biz to sí ték le té te lé rõl szó ló bi zony la tot.

Meg ha tal ma zás: c nincs c mel lé kel ve Dá tum:

Bé lyeg zõ le nyo mat és cég sze rû alá írás:

Tá vi ra ti lag vagy te le fax út ján tett aján la tok nál az aján lat te võ tel jes cí mét fel kell tün tet ni.

La pok szá ma:

3. szá mú mel lék let A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 41/2006. (V. 22.) MVH ajánlattételi felhívása

magyar intervenciós készletbõl származó 5000 tonna mennyiséget el nem érõ árpa belsõ piacon történõ értékesítésére vonatkozó folyamatos pályázati felhívás megnyitásáról

Jegy zõ köny vet kap ják: Vevõ (aján lat te võ) Rak tá ro zó

MVH In ter ven ci ós In téz ke dé sek Igaz ga tó sá ga, In ter ven ci ós Ér té ke sí té si Osz tály fa xon: +36/1-219-8905

MIN TA VÉ TE LE ZÉ SI JEGY ZÕ KÖNYV Vevõ (aján lat te võ) neve:

Szám lá zá si címe:

Le ve le zé si címe:

Aján lat té te li fel hí vás szá ma 41/2006. (V. 22.) MVH szá mú aján lat té te li fel hí vás

Ér té ke sí té si té tel szá ma: ………

Rak tá ro zó: ………

Rak tá ro zás he lye: ………

A fen ti aján lat té te li fel hí vás elõ ze tes min ta vé tel rõl szó ló ren del ke zé sei alap ján kö zös min ta vé tel tör tént.

A vevõ ál tal vett min ta mennyi sé ge: ……… kg

Meg jegy zé sek ………

………....

Bé lyeg zõ le nyo mat, il let ve plom ba je lö lés: ………

A min ta vé tel ……… órá tól ……… órá ig tör tént.

Hely ség és dá tum:

Je len lé võk (nyom ta tott nagy be tû vel):

Ve võ vagy meg bí zott já nak alá írá sa

Rak tá ro zó vagy meg bí zott já nak alá írá sa

MVH kép vi se lõ jé nek aláírása

Köz le mény

az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la ma ál tal be nyúj tott föld raj zi áru jel zõ be je len tés hez kap cso ló dó

Össze fog la ló lapok meg je len te té sé rõl

I.

Az FVM Élel mi szer ipa ri Fõ osz tá lya a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és az élel mi sze rek föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal -má ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szó ló 78/2004.

(IV. 19.) Korm. ren de let 4. §ának (2) be kez dés ben meg -ha tá ro zott fel -ha tal ma zás alap ján, az Eu ró pai Kö zös ség más tag ál la ma ál tal be nyúj tott föld raj zi áru jel zõ be je -len tés hez kap cso ló dó IE/00366/2004.09.03. szá mú Össze -fog la ló la pot az aláb bi ak ban meg je len te ti.

A jo gos gaz da sá gi ér de kü ket iga zo ló sze mé lyek az Össze fog la ló lap ban fog lal tak kal kap cso la tos ki fo gá sa i kat a be je len tés nek az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban való meg je le né sé tõl (2006. má jus 23.) szá mí tott négy hó na pon be lül írás ban nyújt hat ják be a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um Élel mi szer ipa ri Fõ osz tá -lyá ra (Bp. 55. Pf. 1, 1860).

Ké re lem köz zé té te le

a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek föld raj zi jel zé se i nek és ere det meg je lö lé se i nek ol tal má ról szó ló 510/2006/EK ta ná csi ren de let

6. cik ké nek (2) be kez dé se alap ján (2006/C 122/04)

Ez zel a köz zé té tel lel az 510/2006/EK ta ná csi ren de let 7. cik ke alap ján lét re jön a ké re lem el le ni ki fo gás joga.

A ki fo gást tar tal ma zó nyi lat ko zat nak e köz zé té tel nap já tól szá mít va hat hó na pon be lül kell be ér kez nie a Bi zott -ság hoz.

ÖSSZE FOG LA LÓ

A TA NÁCS 510/2006/EK REN DE LE TE

In document Mi nisz te ri ren de le tek (Pldal 71-75)