A Hálózatgazda képviseletével megbízott szervezet mûködését meghatározó szabályok 1. A Hálózatgazda kötelezettségei az EDR üzemeltetése során

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 31-52)

a) Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások rendeltetésszerû igénybevételének biztosítása;

b) a Szolgáltatások nyújtásának és minõségének (a minõségi célértékek teljesülésének) folyamatos ellenõrzése, rend-szerfelügyelet, hibanaplók és javítási dokumentumok ellenõrzése, és a szerzõdésszerû teljesítés érdekében szükséges in-tézkedések elrendelése;

c) a felhasználói észrevételek nyilvántartása, rendszerezése és szolgáltatói intézkedés végett azoknak a Szolgáltató részére való átadása, a Szolgáltatótól igényelt korrektív intézkedések teljesítésének ellenõrzése és igazolása;

d) az EDR fejlesztésének, illetve az azon nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó fejlesztési igények kidolgozása;

e) a Szolgáltatási Díj Szolgáltató részére történõ megfizetése;

f) a felhasználói végkészülékek, tartozékok rendszerbe állítása tekintetében a Szolgáltatóval egyeztetés;

g) köteles gondoskodni arról, hogy a Felhasználók a Szolgáltatást és a rendelkezésükre bocsátott berendezéseket ren-deltetésszerûen használják. Köteles minden, az ezen kötelezettsége megszegésébõl származó kárt Szolgáltató számára megtéríteni;

h) felel a Felhasználók telephelyein elhelyezett vagy a Felhasználók használatába adott, a Szolgáltató tulajdoná-ban/használatában álló berendezésekben bekövetkezett károkért, amennyiben azok a Hálózatgazdának vagy Felhaszná-lónak felróható okból következtek be.

6.2. Az EDR használatának oktatásával kapcsolatos hálózatgazdai jogok

a) Az EDR szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, oktatásban részesítendõ személyek kiválasztása, az oktatás-ban való részvételre delegálása és részvételük biztosítása;

b) közremûködés ezen személyek levizsgáztatásában.

6.3. A Felhasználók jogai és kötelezettségei

6.3.1. A Felhasználók az alább leírt jogaikat és kötelezettségeiket – aze),f)ésm),n),o)pontok kivételével – a Háló-zatgazdán, illetve a Hálózatgazda képviseletében eljáró szervezeten keresztül gyakorolják:

a) módosítási javaslatok egyeztetése a Szolgáltatóval;

b) saját felhasználási adatok külön jegyzék szerinti körének megismerése;

c) forgalmi jellemzõk változtatásának kezdeményezése;

d) hálózati struktúra módosítás kezdeményezése;

e) rendeltetés szerinti használat;

f) jóváhagyott keretszámok szerinti felhasználás igénybevétele;

g) felhasználói keret módosítás kezdeményezése;

h) az alkalmazások fejlesztése és illesztése az EDR-hez;

i) a felhasználói végberendezések, tartozékok beszerzése és rendszerbe állítása a Szolgáltatóval egyeztetve;

j) mobil bázisállomások ideiglenes alkalmazása lefedettséggel nem rendelkezõ területeken vagy átmeneti kapacitás-bõvítés céljából;

k) szolgálati igényeiknek megfelelõen virtuális külön célú hálózatok (,,VPN”) létrehozását vagy azok megszüntetését kezdeményezni;

l) az egyes VPN-ek egymástól és a Szolgáltatótól való biztonságos elválasztásáról meggyõzõdni és azokat ellenõrizni;

m) egy VPN-en belül forgalmi csoportokat létrehozni vagy azokat megszüntetni;

n) a terminálok és a hálózati szolgáltatások jogosultság szintjeit beállítani, szabályozni;

o) a VPN diszpécserhálózatát szervezni és irányítani;

p) a forgalmi adatokat rögzíteni; valamint

q) folyamatos tájékoztatást kérni a menedzsmentközpont részére biztosított – a hálózat hibátlan mûködésére vonat-kozó – információkról.

6.3.2. A Felhasználók közvetlen kapcsolata a Szolgáltatóval

A Felhasználók, a Hálózatgazda értesítése mellett a hibaelhárítás rendjét, illetve a karbantartási feladatok ellátását közvetlenül a Szolgáltatóval, annak e célból fenntartott Ügyfélszolgálatán keresztül intézik az adott Felhasználó és a Szolgáltató között létrejövõ egyedi megállapodás alapján. Az egyedi megállapodás tartalmát a Hálózatgazda hagyja jóvá.

A Kormány 112/2007. (V. 24.) Korm.

rendelete

a hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól szóló

24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 12/B. §-ának (6) bekezdésében, vala-mint a 124. §-a (2) bekezdéséneky)pontjában kapott felha-talmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabá-lyairól szóló 24/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 8. §-a (2) be-kezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A Rangsorra az országos szintû fejlesztésért, fej-lesztési tervezésért és programozásért felelõs miniszter elõ-ször 2007. augusztus 30-ig tesz javaslatot a Kormány szá-mára:”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-ba.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

A Kormány 128/2007. (VI. 8.) Korm.

rendelete

a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, valamint

a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-állapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, vala-mint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ánakb)pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgál-tató tevékenységekrõl, valamint a telepengedélyezés rendjérõl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvéd-ség szervezeteire, a külön jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles, a környezethasználati köteles tevékenységekre, továbbá a mûködési engedély-köteles kereskedelmi tevékenységekre.”

2. §

Az R. 5. §-a (3) bekezdésénekc)ésj)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A jegyzõ a helyszíni szemlérõl értesíti)

„c) az ÁNTSZ illetékes kistérségi (fõvárosi, kerületi) intézetét,

j) a folytatni kívánt tevékenységtõl függõen, valamint termõföldet érintõ tevékenység esetén az illetékes Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talaj-védelmi Igazgatóságát, illetve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát,”

3. §

Az R. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A jegyzõ a telepengedély-köteles tevékenység engedély nélküli gyakorlását megtiltja. A jegyzõ határoza-ta ellen nincs helye fellebbezésnek.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-ba. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folya-matban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferencs. k.,

miniszterelnök

A Kormány 133/2007. (VI. 13.) Korm.

rendelete

az üzletek mûködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek

végzésének feltételeirõl

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.

törvény (a továbbiakban: Kertv.) 12. §-a (1) bekezdésének a), e), f),i)ésj)pontjában foglalt felhatalmazás alapján, to-vábbá az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megál-lapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a követke-zõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya – a külön jogszabályban megha-tározott egészségügyi szolgáltatás kivételével – a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet folyta-tó gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. §c)pont], külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeire és a saját elõállítású termékét üzletben értékesítõ termelõre (a továbbiakban együtt: kereskedõ) terjed ki.

(2) E rendeletet – az automatából történõ értékesítés, a közterületi értékesítés, valamint a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett kereskedelmi tevékenység kivételével – nem kell alkal-mazni azon kereskedelmi tevékenységekre, amelyek vég-zéséhez a Kertv. értelmében nem szükséges üzlet.

2. §

(1) A kereskedõ – a 7–9. §-ban meghatározott kivétel-lel – csak jogerõs határozattal az1. melléklet szerint ki-adott mûködési engedély (a továbbiakban: mûködési en-gedély) birtokában és az abban foglaltak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja tevékenységét.

(2) A mûködési engedély nem mentesíti az engedély jo-gosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a termék for-galmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

(3) A forgalmazott termékhez kapcsolódó tevékenysé-gek, szolgáltatások végzéséhez – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – külön engedélyre nincs szükség.

(4) A kereskedõ a mûködési engedély megadásáról szóló határozatot vagy annak másolatát köteles az üzletben tartani és azt az ellenõrzések során bemutatni. A mûködési engedélyt a kereskedõ köteles az üzletben a vásárlók szá-mára is jól látható helyen elhelyezni.

3. §

(1) A Kormány – e rendelet, valamint a Kertv. 3. §-ának (5)–(6) és (8) bekezdése, 6. §-a (2) bekezdéséneka)pontja és (5)–(6) bekezdése, továbbá 9. §-ának (1) bekezdése és (4) bekezdésének a) pontja tekintetében – kereskedelmi hatóságként a települési (Budapesten a kerületi) önkor-mányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ) jelöli ki. A ke-reskedõ az üzlet mûködési engedélyének kiadását az üzlet helye, mozgóbolt esetén a kereskedõ székhelye szerint illetékes jegyzõtõl kérheti.

(2) A mûködési engedély iránti kérelemben meg kell je-lölni, illetve mellékelni kell

a) a kereskedõ nevét, címét, illetve székhelyét;

b) a kereskedõ cégjegyzékszámát, illetve vállalkozói igazolványának számát;

c) a kereskedõ adószámát, statisztikai számjelét;

d) az üzlet címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, el-adóterének alapterületét (m2), kereskedelmi szálláshely, il-letve vendéglátó üzlet esetében annak befogadóképessé-gét, továbbá mozgóbolt esetében a mûködési területének, útvonalának jegyzékét;

e) az üzlet tulajdonosát;

f) az üzlet használatának jogcímét (saját tulajdon, bér-let stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá közös tulajdon esetében a tulaj-donostárs, haszonélvezõ hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

g) az üzletkör, üzletkörök megnevezését, számát, elsõ helyen szerepeltetve az üzlet szakmai jellegét meghatáro-zó fõ üzletkört;

h) az üzlet elnevezését (cégfeliratát);

i) az üzlet napi/heti nyitvatartási idejét, illetve mozgó-bolt esetében az árusítás napjait;

j) a 4. § (1) bekezdésénekfd)pontjában meghatározott tevékenységek folytatása esetében

ja) a tevékenység végzéséhez szükséges – a munkavéde-lemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) értelmezésében használt – veszélyes munkaeszközöket,

jb) az üzletben, illetve a telepen lévõ vagy felhaszná-landó, illetve az alkalmazott technológia során keletkezõ hulladékot, egészségre vagy környezetre veszélyes anya-gokat, azok gyûjtésének, kezelésének módját,

jc) a létesítendõ munkahelyeket (irodák, raktárak, mû-helyek stb.) az Mvt. értelmezése szerint, valamint mûsza-konként a napi munkavégzés idejének megjelölésével,

jd) az ivó- és iparivíz-ellátást, a szennyvízgyûjtést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat,

je) az üzemeltetéshez, illetve a létesítendõ munkahely, tevékenység megjelölésével az egészséget nem veszélyez-tetõ munkavégzéshez szükséges mesterséges szellõztetés módját,

jf) a szennyezett levegõ elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegõ utánpótlásának módját, jg) a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bûz, füst, tûz- és robbanásveszély, üzemsze-rû szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját,

jh) a környezetre veszélyes technológiák alkalmazása esetén a külön jogszabályban meghatározott környezeti kárelhárítási tervet,

ji) amennyiben van, a környezetvédelmi minõsítés (ISO 14000) tényét;

k) a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, külön jog-szabályban elõírt tervdokumentumot, dokumentumokat;

l) vendéglátó üzlet esetében a kereskedõ nyilatkozatát arról, hogy folytatni kívánja-e a 17. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek valamelyikét;

m) a kereskedõ nyilatkozatát arról, hogy kéri-e az enge-délyezési eljárásban a 4. § szerinti helyszíni szemle meg-tartását.

(3) A kérelemben a (2) bekezdésg)pontjában meghatá-rozott üzletkör, üzletkörök megnevezését és számát a 2. mellékletbenfoglaltak szerint a folytatni kívánt kereske-delmi tevékenység, illetve forgalmazni kívánt termékek alapján kell megjelölni. Több üzletkör megjelölése esetén elsõ helyen kell feltüntetni az üzlet fõ tevékenységét, szak-mai jellegét meghatározó fõ üzletkört.

(4) A (2) bekezdésh)pontjában megjelölt elnevezést a kereskedõ – az üzlet elnevezésére a külön jogszabályok-ban foglalt rendelkezésekre is figyelemmel – határozza meg. Az üzlet elnevezésének (cégfeliratának) utalnia kell az üzlet szakjellegére, a folytatni kívánt fõ tevékenységre vagy az ott vásárolható termékekre, szolgáltatásokra.

4. §

(1) A jegyzõ, amennyiben a kereskedõ a 3. § (2) bekez-désének m) pontja szerint helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követõen helyszíni szemlét köteles tartani, amelyrõl értesíti

a) a kérelmezõt;

b) az üzlettel, valamint az üzlettel közvetlenül szom-szédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatla-nokkal rendelkezni jogosultakat (az ingatlanok tulajdono-sait, használóit, kezelõit, társasház esetén a közös képvise-lõt, illetve az intézõbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt);

c) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgá-lat illetékes kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét (a továb-biakban: ÁNTSZ);

d) az elsõ fokú építésügyi hatóságot;

e) az illetékes rendõrkapitányságot;

f) a vevõszolgálat céljából mûködtetett helyiség kivéte-lével az üzletben folytatni kívánt tevékenységtõl, illetve forgalmazni kívánt terméktõl függõen

fa) a területileg illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatá-si Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területileg illetékes hatósági fõállatorvosát, ha az üzletben, vendéglátóhelyen állati eredetû élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot hasz-nálnak fel, hoznak forgalomba, továbbá amennyiben az üzletben terményt, takarmányt, élõ állatot, illetve állatgyó-gyászati készítményt értékesítenek,

fb) a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazga-tóságát, ha az üzletben jármûkereskedelmi tevékenységet folytatnak,

fc) az MgSzH-t, ha az üzletben növényvédõ szert érté-kesítenek,

fd) az illetékes környezetvédelmi hatóságot, ha az üzlet-ben nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerék-pár-javítást folytatnak, továbbá amennyiben a kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység egyébként külön jog-szabály szerint telepengedély-köteles tevékenység lenne,

fe) a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, amennyiben az üzletben vegyi árut, festé-ket, veszélyes árut forgalmaznak,

ff) a hivatásos önkormányzati tûzoltó parancsnoksá-got – ha az üzletben „A” és „B” tûzveszélyességi osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüze-lõ- és „C” tûzveszélyességi osztályú építõanyagot értéke-sítenek, jármûkereskedelmi tevékenységet folytatnak, üzemanyagot értékesítenek, valamint az áruház (kisáru-ház), a 10 fõ feletti befogadóképességû kereskedelmi szál-láshely, a 30 fõ feletti befogadóképességû vendéglátó üz-let esetén –, ilüz-letve a Magyar Honvédség létesítményeinek területén a létesítési engedélyezési eljárásokban szakvéle-ményezõ szolgálati személyt;

g) a külön jogszabályban meghatározott hatóságot, szervet, ha hozzájárulása szükséges a termék értékesítésé-hez, illetve a tevékenység folytatásához.

(2) A jegyzõ az értesítést – az (1) bekezdésc)–g) pontjá-ban megjelölt szerveknek a kérelemben megjelölt adatok és okiratok egyidejû megküldésével – a helyszíni szemle megtartása elõtt legalább nyolc nappal korábban küldi meg. Az értesítésben a jegyzõ felhívja az (1) bekezdés b)pontjában foglalt meghívottak figyelmét, hogy távolma-radásuk a szemle megtartását nem akadályozza. Távolma-radás esetén a szemle idõpontja elõtt a jegyzõhöz írásban beadott észrevételeket a jegyzõ a szemlén ismerteti.

(3) A jegyzõ az eljárás során

a) az (1) bekezdés b)pontjában megjelölt ingatlanok-kal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), és a 3. § (2) bekezdéséneke)ésf)pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot, valamint

b) mozgóbolt esetében a kérelemben megjelölt, a moz-góbolt mûködési területével érintett települések jegyzõi-nek hozzájárulását

az illetékes földhivatal, illetve az érintett települések (Bu-dapesten a kerület) jegyzõinek megkeresése útján hivatal-ból szerzi be.

(4) Az (1) bekezdésc)–g)pontjában megjelölt hatósá-gok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapítá-sairól felvett jegyzõkönyvbe mondhatják, és a szakhatósá-gok eljárására vonatkozó külön jogszabályban meghatáro-zott határidõn belül írásban közlik.

(5) A helyszíni szemlén a jegyzõ jegyzõkönyvben rög-zíti a véleményeket, valamint saját megállapításait, és a jegyzõkönyv egy példányát a helyszíni szemlére meghí-vottaknak a szemlét követõ nyolc napon belül megküldi.

(6) Amennyiben a kereskedõ a 3. § (2) bekezdésének m)pontja szerint helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyzõ szerzi be az (1) bekezdésben megjelölt szakhatósá-gok állásfoglalását és értesíti az (1) bekezdésb)pontjában megjelölteket.

5. §

(1) A jegyzõ az üzlet mûködésének engedélyezése iránti kérelem beérkezésétõl számított harminc napon belül dönt a mûködési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasí-tásáról. A jegyzõ a mûködési engedély megadásával egy-idejûleg az üzletet a3. mellékletszerint vezetett nyilván-tartásba veszi. A jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvá-nos. A nyilvántartásból való adatigénylés esetén a szemé-lyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvános-ságáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A jegyzõ a mûködési engedélyen és a nyilvántartásban a) csomagküldõ kereskedelmi tevékenység esetén

„CS”,

b) mozgóbolt esetében „M”,

c) a nem e rendelet hatálya alá tartozó alaptevékenysé-get végzõ vállalkozás által kiegészítõ tevékenységként folytatott kereskedelmi tevékenység esetén „K”

jelölést alkalmaz.

(3) A jegyzõ az üzletben folytatni kívánt tevékenység vég-zéséhez, a kérelemben megjelölt termék forgalmazásához szükséges okiratok, hatósági, szakhatósági állásfoglalások, engedélyek, valamint mozgóbolt esetében a 4. § (3) bekezdé-sénekb)pontjában meghatározott hozzájárulás megléte ese-tén, ha az más jogszabály elõírásaiba nem ütközik, a mûködé-si engedély megadására vonatkozó döntést és az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba történt bejegyzést, valamint a mûkö-dési engedélyt egy határozattal adja ki.

(4) A jegyzõ a mûködési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról rendelkezõ határozatot közli

a) a kérelmezõvel;

b) az üzlet és a közvetlenül szomszédos – az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkez-ni jogosultakkal (az ingatlanok tulajdonosaival, használói-val, kezelõivel, társasház esetén a közös képviselõvel, il-letve az intézõbizottság elnökével, lakásszövetkezet ese-tén annak igazgatóságával);

c) az eljárásban közremûködött hatóságokkal, szervekkel;

d) a fogyasztóvédelmi hatósággal;

e) az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfel-ügyelõség illetékes területi szervével;

f) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatallal a hatáskörét érintõ ügyekben;

g) az5. mellékletbenmeghatározott üzlet esetében a te-rületileg illetékes vámhatósággal (a továbbiakban: vám-hatóság).

6. §

(1) A kereskedõ a mûködési engedély megadását köve-tõen a 3. § (2) bekezdéséneka)–h)ésj)–k)pontjában meg-jelölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve azi)pontban megjelölt adatokban bekövetkezõ vál-tozást az azt megelõzõ öt munkanapon belül írásban köte-les bejelenteni a jegyzõnek.

(2) A jegyzõ az üzletben folytatott tevékenységet, illet-ve forgalmazott termékkört nem érintõ, a 3. § (2) bekezdé-séneka)–c),e)–f)ésh)–i)pontjában megjelölt adatokban történt változás esetén az adatváltozásokat határozattal a nyilvántartásba bejegyzi.

(3) A mûködési engedély tartalmát is érintõ, a 3. § (2) bekezdéséneka)–c)ésh)pontjában megjelölt adatok-ban történõ változás esetén a jegyzõ a nyilvántartásba tör-tént bejegyzést, valamint a korábban kiadott mûködési en-gedély bevonásával egyidejûleg, a módosított adatoknak megfelelõ mûködési engedélyt egy határozattal adja ki.

(4) A mûködési engedély jogosultjának személyében történõ változás, jogutódlás esetén – amennyiben az üzlet-ben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott termék-kört nem érinti – a (3) bekezdés szerinti eljárást kell alkal-mazni azzal, hogy a változást, jogutódlást, annak megfele-lõ igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

(5) Az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgal-mazott termékkört érintõ, a 3. § (2) bekezdésénekd)ésg), valamintj)–k)pontjaiban megjelölt adatokban történõ vál-tozás, továbbá a mûködési engedélyen nem engedélyezett termékkör, tevékenység utólagos engedélyezése esetén a jegyzõ az e rendelet 4. és 5. §-a szerinti engedélyezési eljá-rás lefolytatásával a korábban kiadott mûködési engedély bevonásával egyidejûleg új mûködési engedélyt ad ki.

(6) Az üzlet megszüntetése esetén, a megszüntetést meg-elõzõ legalább egy hónappal korábban, a kereskedõ köteles az üzlet tervezett megszüntetésének idõpontjáról a jegyzõt, valamint a vásárlókat tájékoztatni. Az üzlet megszüntetését a kereskedõ köteles a jegyzõnek haladéktalanul, a mûködési engedély visszaadásával egyidejûleg bejelenteni.

(7) A jegyzõ a (2)–(4) bekezdésben meghatározott vál-tozásról, valamint az üzlet (6) bekezdés szerinti megszün-tetésérõl haladéktalanul értesíti az engedélyezési eljárás-ban közremûködött szakhatóságokat és szervezeteket, a fogyasztóvédelmi hatóságot, a Magyar Kereskedelmi En-gedélyezési Hivatalt a hatáskörét érintõ ügyekben, vala-mint a vámhatóságot.

7. §

(1) A kereskedõ üzlet nélkül közterületen a4. melléklet-benmeghatározott termékeket a közterület tulajdonosának (kezelõjének) hozzájárulása és a termékre vonatkozó kü-lön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltünteté-sével értékesítheti.

(2) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggõ alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelõzõ 20 napban az (1) bekezdésben foglalt fel-tételekkel árusíthatóak. Nemesfémbõl készült ékszer-, tárgy-, díszmûárut csak üzlettel rendelkezõ kereskedõ áru-síthat nevének, székhelyének, üzlete nevének és címének feltüntetésével.

(3) Mozgóárusítás csak a kereskedõ üzlete szerinti tele-pülés közigazgatási területén belül, a közterület tulajdono-sának (kezelõjének) hozzájárulása és a termékre vonatko-zó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedé-lyek birtokában, valamint a kereskedõ nevének és székhe-lyének, továbbá az üzlet nevének és címének feltüntetésé-vel végezhetõ. Mozgóárusítás keretében csak a kereskedõ üzletében a mûködési engedélyben foglaltak szerint for-galmazott termék árusítható.

(4) A kereskedõ az üzlete homlokzatával érintkezõ köz-területen közterület-használati engedély birtokában, az ab-ban foglaltaknak megfelelõen ideiglenesen vagy idényjel-leggel árusíthatja a mûködési engedélyében meghatározott termékkört, illetve folytathatja az engedélyben megjelölt kereskedelmi tevékenységet.

8. §

Automatából történõ kereskedés csak területhasználati hozzájárulás (megállapodás) és az árusított termékre vo-natkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában folytatható. A kereskedõ köteles az automatán nevét és székhelyét feltüntetni.

9. §

A külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató a 2000 fõnél kisebb népességszámú települése-ken (lakott helyen) végsõ felhasználó részére az elõállító által csomagolt élelmiszert, háztartási cikket, dohányter-méket, ajándékot, játékot, papír-írószert, könyvet a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel árusíthat.

10. §

(1) A közút területének közlekedésre szolgáló részén a jár-da kivételével kereskedelmi tevékenység nem folytatható. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintõ kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelõjének hozzájárulása esetén végezhetõ.

(2) Élelmiszereknek a 7. § (1)–(3) bekezdése és a 9. § szerinti árusításához az MgSzH és az ÁNTSZ engedélye szükséges.

(3) A 8. és 9. § szerinti árusítást csak az ÁNTSZ-hez tör-ténõ bejelentést követõen lehet megkezdeni.

11. §

(1) Az üzlettel rendelkezõ kereskedõ alkalmi rendezvé-nyen a rendezvény szervezõjével kötött megállapodás alap-ján folytathat a mûködési engedélyében megjelölt kereske-delmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört (a továbbiakban: alkalmi árusítás).

Az alkalmi árusítás során a kereskedõ köteles feltüntetni ne-vét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét.

Az alkalmi árusítás során a kereskedõ köteles feltüntetni ne-vét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét.

In document A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA (Pldal 31-52)