A forgalomba hozatali engedély jogosultja / Kapcsolattartó személyek / Cég

In document GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ (Pldal 92-96)

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ

ADATLAP: ADMINISZTRATÍV ADATOK

2. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLYKÉRELEM ADATAI 1. Név(nevek) és állatgyógyászati ATC kód

2.4. A forgalomba hozatali engedély jogosultja / Kapcsolattartó személyek / Cég

2.4.1. A forgalomba hozatali engedély javasolt leendõ jogosultja / a termék forgalomba hozataláért jogilag felelõs személy:

(Cég) Név:

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A kapcsolattartó személy ezen a címen (csak centralizált eljárás esetén)

£Csatolja a kérelmezõ EGK területen való megalapításának bizonyítékát (5.3. melléklet)

2.4.2. Képviselettel megbízott személy/cég, amely/aki a kérelmezõ nevében a Közösségben/minden tagállamban az engedélyezés folyamata alatt eljár:

Név: £Ha eltér a 2.4.1. pontban megadottól,

Cég neve: csatolja a megbízólevelet (5.4. melléklet)

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

2.4.3. Képviselettel megbízott személy/cég, amely/aki a forgalomba hozatali engedély jogosultja és az illetékes hatóságok között a Közösségben/minden tagállamban az engedély kiadása után eljár, ha ez eltér a 2.4.2. pontban megadottól

Név: £Ha eltér a 2.4.1. pontban megadottól,

Cég neve: csatolja a megbízólevelet (5.4. melléklet)

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

2.4.4. A gyógyszerbiztonsággal (Pharmacovigilance) foglalkozó felelõs személy az EGK területén Név:

Cég neve:

Cím:

Ország:

24 órán át élõ telefon:

Telefax:

E-mail:

£Csatolja a felelõs személy önéletrajzát (5.5. melléklet)

2.5. Gyártók

Megjegyzés: Az adatlap kitöltése során a dokumentációban szereplõ VALAMENNYI gyártóhely és ellenõrzési hely nevét, részletes címét és tevékenységeit következetesen KELL megadni.

2.5.1. Az EGK területén a gyártási tételek felszabadításáért felelõs engedélyezett gyártó(k) (vagy importõr), a 2001/82/EK irányelv 55. és 53. cikkelyeinek megfelelõen(a használati utasításon, illetve értelemszerûen a címkén vagy a Bizottsági Határozat II. mellékletében feltüntetett információnak megfelelõen):

Cég neve:

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A gyártóhelyi engedély száma:

£Csatolja a gyártóhelyi engedély(ek) másolatát (5.6. melléklet)

£Ha a gyártási tételek felszabadításáért felelõs gyártónak egynél több gyártót javasol, akkor csatolja ennek indoklását. (5.7. melléklet)

Vakcinák esetében:

Adatok arra az állami laboratóriumra, vagy az ilyen célra kinevezett laboratóriumra (OMCL) vonatkozóan, ahol a minõségi tanúsítványok hivatalos tételes ellenõrzése (a 2001/82/EK irányelv 81. cikkelye alapján), vagy a hatósági tételes felszabadító vizsgálat (a 2001/82/EK irányelv 82. cikkelye alapján) történik:

Név:

Cím:

Ország:

2.5.1.1. Kapcsolattartó személy az EGK területén minõségi kifogások és termékvisszahívások esetére Név:

Cím:

Ország:

24 órán át élõ telefonszám:

Telefax:

E-mail:

2.5.1.2. Gyártási tételek ellenõrzése / Vizsgálati elrendezések

Gyártóhely(ek) az EGK területén, vagy azon országokban, ahol az MRA vagy egyéb közösségi megállapodás ér-vényben van, és ahol a gyártási tételek ellenõrzése/felszabadítása történik (ha eltér a 2.5.1. ponttól) a 2001/82/EK irányelv 55. cikkelyében elõírtak szerint:

Cég neve:

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A hivatkozott laboratórium(ok) által végzett ellenõrzõ vizsgálatok rövid leírása:

2.5.2. Az állatgyógyászati készítmény gyártója/gyártói és a gyártóhely(ek):

(Megjegyzés: beleértve bármely külön tartályba töltött, de az állatgyógyászati készítmény részét képezõ hígítószer/ol-dószer gyártóhelyeit)

Név:

Cég neve:

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Rövid leírása azoknak a funkcióknak, amit a gyógyszerforma gyártója, a kiszerelõ, stb. ellát:

£Csatolja a folyamatábrát, amely bemutatja a gyártási folyamatba bevont különbözõ gyártóhelyek és vizsgáló-helyek sorrendjét és tevékenységeit (5.8. melléklet)

—Ha a gyártóhely az EGK területén van, Gyártóhelyi engedély száma

(a 2001/82/EK irányelv 44. cikkelye szerint):

£Csatolja a 2001/82/EK irányelv 44. cikkelye által elõírt gyártóhelyi engedélyt (5.6. melléklet) Felelõs személy neve:

(ha nincs említve a gyártóhelyi engedélyben)

—Ha a gyártóhely az EGK területén kívül van,

£Csatolja a gyártóhelyi engedély megfelelõjét, ha az országban az MRA vagy más közösségi megállapodás ér-vényben van (5.6. melléklet)

A gyártóhelyet inspektálta-e GMP-megfelelõség szempontjából valamely EGK-hatóság, vagy olyan ország hatósága, ahol kölcsönös elismerésen alapuló egyezmény (MRA), vagy egyezményként más közösségi megállapodás van érvény-ben?

nem igen

£Ha igen, akkor kérjük, hogy az 5.9. mellékletként nyújtsa be az inspekciót végzõ illetékes hatóságtól minden gyártó-helyre állásfoglalást, amely tartalmazza:

– a legutóbbi GMP-inspekció dátumát – az inspekciót végzõ illetékes hatóság nevét – az ellenõrzött termékkategóriát és tevékenységet

– az eredményt: GMP-nek megfelel: nem igen

– Ellenõrizte-e GMP-megfelelõség szempontjából a gyártóhelyet bármely más olyan hatóság – beleértve azon országok hatóságait, ahol kölcsönös elismerésen alapuló egyezmény (MRA), vagy más közösségi megállapodás van érvényben – amely nem az illetékességi területén végezte az inspekciót?

nem igen

£ha igen, akkor kérjük, nyújtson be összefoglaló adatokat 5.9. mellékletként beleértve: a legutóbbi GMP-inspekció dátumát (év-hó-nap)

– az inspekciót végzõ illetékes hatóság nevét – az ellenõrzött termékkategóriát és tevékenységet – végeredmény: pozitív negatív

2.5.3. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói és a gyártóhely(ek)

Megjegyzés: A gyártási folyamatba bevont minden egyes gyártóhelyet fel kell sorolni minden egyes hatóanyagforrás esetében. Önmagában a közvetítõ vagy szállító adatai nem elfogadhatók. Biotechnológiai termékek esetében tüntesse fel a törzs-sejtbank és a szaporító sejtbank valamennyi tárolóhelyét, valamint a szaporító sejtbank termelõhelyét.

Hatóanyag:

Név:

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

A gyártóhely által elvégzett gyártási lépések rövid leírása:

£Csatolja a folyamatábrát, amely bemutatja a gyártási folyamatba bevont különbözõ gyártóhelyek és a gyártási tétele-ket ellenõrzõ helyek sorrendjét és tevékenységeit (5.8. melléklet)

£Minden egyes hatóanyagra vonatkozóan csatolja a gyártási engedéllyel rendelkezõ, a 2.5.1. és 2.5.2. pontokban fel-sorolt gyártó(k) felelõs személyeinek (QP) nyilatkozatait, mely(ek) szerint a 2.5.3. pontban feltüntetett hatóanyaggyár-tó(k)3a helyes gyógyszergyártási gyakorlat részletes irányelveinek megfelelõen tevékenykednek az alapanyagok tekin-tetében

—Rendelkezik/rendelkeznek a hatóanyag(ok) az Európai Gyógyszerkönyvnek való megfelelõséget igazoló tanúsít-vánnyal:

nem igen Ha igen,

– hatóanyag:

– a gyártó neve:

– hivatkozási szám:

– dokumentáció legutóbbi felújításának ideje (év-hónap-nap):

£Csatolja a másolatot 5.10. mellékletként

—A hatóanyag(ok) értékelésénél az „Active Substance Master File” („European Drug Master File”) használandó?

nem igen Ha igen,

– hatóanyag:

– a gyártó neve:

– az EMEA/illetékes hatóság hivatkozási száma:

– a benyújtás idõpontja (év-hó-nap):

– a dokumentáció legutolsó felújításának ideje (év-hó-nap):

£Csatolja a hozzáféréshez való beleegyezését („letter of access”) a Közösség/tagállam hatósága részére, ahova a kérelmet benyújtották (lásd „European DMF procedure for active ingredients”4) (5.10. melléklet)

£Csatolja a hatóanyaggyártó írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a gyártástechnológia vagy a minõségi követelmé-nyek módosítása esetén a kérelmezõt tájékoztatni fogja a 2001/82/EC irányelv I. mellékletének megfelelõen (5.11. melléklet)

2.5.4. A biohasznosulás/bioegyenértékûség vizsgálatával megbízott szerzõdéses vállalkozók

Az összes szerzõdéses vállalkozóra vonatkozóan fel kell tüntetni, hogy hol végezték az analitikai vizsgálatokat és hogy hol történt a klinikai adatok gyûjtése, ezenkívül meg kell adni az alábbiakat:

Név:

Cím:

Ország:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Megbízás alapján végzett tevékenység:

Az originális/referencia készítmény neve és eredete (ország):

In document GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ (Pldal 92-96)