f Gusztáv Károly s. k

In document Religio, 1899. 1. félév (Page 48-53)

erdélyi püspök.

S G Y H á E I T C D Ö S i T Á S O K .

Esztergom. Főpásztori szózat az uj év alkalmából. — L A U D E T U R J E S U S CHRISTUS!

Ineuntis armi primordia agentes, plurimae Nobis redditae sunt literae, gratulationum nuntiae atque obser-vantiae et in Archipraesulem amoris testes. Quae quidem humanitatis aeque ac filialis devotionis studia eo ac-ceptiora et gratiora accidere, quod, uti nulli dubitamus, ex sincero corde prcfecta sint. Omnes igitur s h e Venera-biles Fratres sive Charissimos Filios, qui gratulationum auctores erant, faustitatis ominibus ac paternae caritatis studio prosequentes, enixis a coelesti Patre luminum pre-cibus postulamus, ut Vos in illuminatione vultus sui ad-versus potestates tenebrarum harum benigne servet atque in fideli perfunctione ministerii, invicta sua ope et vir-tute sustentet. In fundendis autem coram Deo precibus ipsi quoque Venerabiles F r a t r e s ! contendentes aemula-mini, ut paria temporum difficultatibus concilietis Archi-praesuli auxilia, divinae sapientiae lumina, firmioresque semper vires, quibus quantopere indigeamus, nos ipsi in imbecillitate sentimus vei maxime.

RELIGIO. 45 Liceat denique Venerabiles Fratres! nonnulla

pa-ternae eiiam exhortationis addere verba, quibus vos in Domino obsecramus ut ad leniendam animi aegritudinem,

•ex tot praesentium rerum acerbitatibus conceptam, studio in dies alacriore incumbatis ad partes integre religioseque explendas praenobilis rainisterii, quod cuique vestrum in singulis curiis demandatum est. Quod ut iuxta vota fiat, necesse est plane instructos esse solidae scientiae prae-sidiis, simulque virtutibus clarescere, nam si harum ex-pertes fueritis, inanem aut paene sterilem dabitis operam sacerdotalibus muniis obeundis.

Tempus porro ipsum quod monet, pericula perpen-dite, quae ex pravis doctrinis invalescentibus imminent üdeli populo et universae societati, nam adversus haec

mala, non tarn serpentia, quam grassantia, unicum ac certum salutis praesidium est in ecclesia eiusque admi-nistris.

Renovatis igitur iu novi anni limine viribus, colla-tisque uti decet studiis et laboribus, pergite fideles vestros

verbo et bonorum operum exemplo docere, périclitantes contra gliscentes errores praemunire, lapsos erigere et cutantes confirmare, ut ita pax fiat in virtute Dei, et abundantia in turribus, seu cunctorum ad divinae legis normám componantur mores.

Interim Yenerabiles F r a t r e s ! sacratissimo Cordi Jesu vos fidelesque vestros dovoveo et magna voluntate ominor, ut cunctos Salvator noster Christus divitiis gratiae suae repleat cumulate.

Strigonii, die 9. Jau. 1899. Claudius

Card. Aeppus.

Pécs. Vota Praesulis in exordio anni. —

Ex infinita misericordia Dei, apud quem unus dies, sicut mille anni et mille anni, sicut unus dies II. Petr.

3. 8. limina novi hujus anni, saeculo quo vivimus ultimi, transgressi sumus. Sacratissimis bis diebus, dum festa natalia celebravimus SS. Salvatoris, cujus apparitione dis-pulsis errorum tenebris mentes hominum veritatis luce irradiatae, corda virtutum coelestium ardore liquefacta ac toti mundo, orbe antiquo collapso, via salutis aperta est : diebus bis conveait, ut non tantum pro innumeris bene-ficiis Omnipotent!, bonorum omnium largitori débitas rependamus grates, verum etiam fugacitatem vitae huma-nae ac vanitatem rerum mundanarum considérantes, miti-gemus terrena desideria ac discamus amare coelestia.

Etenim monente Apostolo I. Cor. VII. 2 9 : Tempus breve est; reliquum est, ut qui utuntur hoc mundo, tamquam non utantur ; praeterit enim figura hujus mundi. Teste vero Job 14 1 — 2 : Homo natus de muliere, brevi vivens tempore, repletur multk miseriis. Qui quasi flos egreditur et conteritur et fugit velut umbra, et nunquam in eodem statu permanet.

Praesentia baec brevi peritura instante novo anno animo revolventes, ne incumbamus vanis et inutilibus rebus, sed omni cura et sollicitudine tempus redimentes, conemur mérita in perpetuum mansura aquirere, ut quon-dam digni habeamur elogio illo libri Sapientiae 4. 13—

14: Consummatus in brevi explevit tempóra multa. Pla-cita enim erat Deo anima illius.

Igitur exordio hujus anni obsecro Vos VV. Fratres et Filios in Christo Dilectissimos, quorum est neonati SS.

Salvatoris genus humánum redimendi opus continuare, ut sedulam geratis curam populi fidelis vobis concrediti, ne venenosa principia aevi hujus mentes cordaque eorum in-vadant, et pascatis eos salutaribus verbis annunciantes in Ecclesiis diebus dominicis et festis, quae ipsis necessaria sunt ad salutem. Vivus est enim — ait S. Apóst, ad Hebr. 4. 12. — sermo Dei, et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divissionem animae et spiritus.

Praecipuam autem curam impendatis eruditioni et educationi religiosae juventutis scholasticae, ut rudimenta religionis totam vitam christianam moderantia, mature tenellis iuvenum animis instillentur.

Praeterea impense commendo Vobis animarum Cura-toribus, ut vertente hoc saeculo, ss. Missionibus ubique asservandis et promovendis operam conferatis. His enim nil utilius, nil efficacius ad vitia inveterata radicitus ex-stirpanda, ad abusus suffereudos, at totam christianam vitam innovandam.

Ut autem fideles curis temporalibus expediti eo facilius coelestia appetere possint, muneris vestri esse sciatis, illis adjutrices praebere manus in erigendis ac fovendis consociationibus per totam jam Dioecesim disper-sis et destinatis sive ad merces plebi necessarias aequo pretio aquirendas, sive ad alios quoscunque bonum tem-porale promoventes fines. Quantopere ejusmodi consocia-tiones, praesertim nostris temporibus sint necessariae, vo-bis, in tiaedio populi versantibus et indigentiarum ejusdem gnaris, explicare superfluum foret.

Pro coronide verbis s. Pauli I. Cor. 15. 58. hortor Vos omnes : Stabiles estote et immobiles, abundantes in opere Domini semper, scientes, quod labor vester non est inanis in Domino. E t Thess. 3. 1 3 : Nolite dificere bene-facientes. Nec satis sit vobis bonum aliquo tempore cer-tasse certamen, sed cursus consummandus est; non enim coronatur, nisi qui usque fiuem legitime certaverit.

Quinque-Ecclesiis, 4. Jan. 1899.

f Samuel m. p.

episcopus.

Szombathelyi egyházmegye. A jaäki templom épi-tése 1898-ban. —

A „Sz. U." a jaáki monumentális román templom restaurálásáról a következő tudósítást k a p t a :

Igen tisztelt Szerkesztő u r !

Az 1897. év november havában irt közleményemben azt Ígértem, hogyha Isten engedi, mindaddig, mig a jaáki templom restaurálása tartani fog, gondoskodom arról, hogy becses lapjából az érdeklődő közönség értesülhessen a munkálatok előre haladásáról. Szavamat tehát ezúttal beváltom és lehetőleg rövidre szabott közleményben le-irom, micsoda munkát végeztek a hires műemléken a lefolyt 1898-ik évben, vagyis a restauráczió 3-ik évében.

A korábbi közleményben emiitettem, hogy legelőször a fő és mellékszentélyek lettek stylszeriileg megujitva és a mikor ezek elkészültek, legottan munkába vették már 1897. év őszén a déli tornyot, amelyet egész az első

emelet magasságáig leszedtek, vagyis az orgona kórusig.

Innét kezdve helyezték el újra a roppant tömör falak uj köveit mintegy másfél méter magasságra, mire a beköszön-tött hideg idő miatt abban kellett hagyni a munkát, a melyet aztán csak a kőfaragók folytattak tovább, a télen át folyvást készítve és kidolgozva a torony falában elhe-lyezendő részint sima, részint ornamentális köveket az egyes rétegekhez.

Minthogy a tél nem sokáig akadékoskodott, már 1898. márczius havában újra megkezdhették a kőmivesek is az ő munkájokat. Csakhamar nőni kezdett újból az erős zömök torony. Egyik rét g a másik után, egyik emelet a másik után emelkedett, ugy hogy már junius hó végén a falazat magasságot elérték és már a sisakot rakták.

Valamint az egész torony erős tömzsi alkotású, ugy a sisak is roppant erős és zömök alkotású, daczára meg-lehetős magasságának. A falak szerint ez is négy szeglet-ben emelkedik és csak a csúcson, a keresztrózsa száránál megy át nyolczszögletbe ; ellenben belül, a toronyfal leg-felsőbb párkányánál már, a kötéseknél fogva átmegy nyolczszögletbe. A torony falai minden egyes emeleti pár-kánynál erős vaskötéseket kaptak. A csúcson emelkedő szépen stilizált keresztrózsa egyes részei pedig szintén erős vasrúd által füzettek egymás fölé.

Hogy milyen tömör egészet képez ez az elkészült déli tornya a jaáki templomnak, kitűnik abból, hogy a belsőleg felhasznált tégla anyagon kivül körülbelül tizen-nyolcz vaggonra menő margitai kő ment rá.

Julius hó 18-án délután 4 órakor helyezték el csú-csán a keresztrózsát, a mikor is a jaáki közönség nagy számban gyülekezett össze a torony körül emelkedő hatal-mas állások köré, hogy a munkásoknak onnét felüről el-hangzott hálaszavát hallhassa, melyben Istennek mindnyá-junkkal együtt köszönték, hogy megengedte, miszerint szt. hajlékán eddig végbevitt munkákat ugy teljesíthették, hogy semmi baj nem történt egész ekkoráig, mikor már újra a messze távolba jelzi az uj torony Egyházunknak Krisztus Urunk ajkairól vett amaz intését: Sursum corda ! (fel a szivekkel) quae sursum sunt, quaerite, non quae super terram (amik odafön valók, azokat keressétek és nem a földieket) !

A déli torony elkészültével, mig az álláscsinálók a tömérdek faanyagot lehordták, a kőmivesek addig részint az uj torony belső tisztogatásán, részint pedig az északi torony lábazatán dolgoztak. Már augusztus hó folytán ezt is körülvették állásokkal egész a sisakig és már szeptem-ber hó elején, tehát egy évre a másik torony keresztjé-nek levétele után ezé is levétetett abból a magasból, a hol 113 évig ékeskedett mint megváltásunknak dicső emlékjele.

Ugyancsak szeptember hó vége felé lehordatott az északi torony is egész a legalsó párkány árkettái-ig, a honnét nyomban kezdték aztán az ujraépitést, illetve az uj elhelyezését a gyönyörűen kidolgozott és kijavított köveknek. És itt oly szép előhaladást tettek október havában, hogy már azt gondoltuk, hogy mire a téli idő beáll, talán már a harang-ablakok magasságáig fognak feljuthatni. De aztán november dereka táján beállott néhány napi fagy intette a munkavezetőket, hogy a

folytatás majd talán 1899. év márcziusában fog követ-kezni.

Az épités körül ugyan hála Istennek nem történt eddig semmi szerencsétlenség, de a restauralás kezdete óta mégis két haláleset történt a munkások között. Egy derék, nemes szivü, anyjának és testvéreinek egyedüli gyámolát képező ifjú : Ollinger Károly kőfaragó legény hunyt el épen Urtiapján. Es egy helybeli szorgalmas jó fiatal családapa, napszámos munkás: Sváb József pedig most újév utáoi napokban halt el váratlanul. Ezeknek adja meg^

a jó Isten a jutalmat, hogy az ő hajlékán fáradoztak. A többieket pedig tartsa meg, erőben, egészségben, hogy még sokáig munkálkodhassanak !

M agyar ász Nándor.

T A R C Z A .

A s z e r e t e t könyve.

I r t a : Violet Gyula, áldozó pap.

— Mutatvány. — (Folytatás.)

5. Isten iránt való szeretet.

Szeresd a te Uradat Istenedet, teljes szivedből, teljes-lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! (Luk. 10, 26.) Ez a legfőbb parancs s mondhatnám, hogy egyedüli parancs. Aki ezt betölti, már a többit is betöltötte. Nem lehet az Istent szeretni s azokat, kiket 0 szeret, gyű-lölni. Nem lehet az Istent szeretni s parancsát lábbal taposni.

Mindenekelőtt értsük meg ezt a parancsot. Nem nehéz az, csak látszik terhesnek csupán, nem keserű annak betöltése, de kellemes édesség.

Szereted az Istent teljes szivedből, ha szivednek a Hatalmas a királya. Nem, mint első a hasonlók közt, hanem, mint olyan, kinek egyedül van joga a szivedhez.

De ő nem kíván egyedül uralkodni r a j t a : megtűr benne másokat is, sőt azt akarja, hogy szereteted átölelje az egész emberiséget. Mindenki benne legyen, de 0 legyen az első, 0 legyen a legfő.

Szereted az Istent egész lelkedből, ha tisztán meg-őrized azt, miként ragyogó ékességekkel fölgazdagitva került ki a keresztvízből. Ne essék rá valaha a l ü a n e k mocska, mindig ragyogjon a megszentelő malaszt fényes-ségétől.

Szereted az Istent teljes elmédből, üa az észt, mely-lyel megáldott, nem ellene használod fegyverül, hanem elméddel az ő dicsőségén munkálsz. Ha az emberiség javán csügg figyelmed, ha nem a magad, de mások java lebeg szemed előtt: az Isten ügyén fáradsz.

Szereted az Istent minden erődből, ha az 0 dicső-ségének terjesztése gondjaid sorában az első, ha teszesz sokat, mindent, hogy Öt tiszteljék-szeressék. Szereted az Urat ugy, mint kell, ha szivedből szent érzemények fa-kadnak elő, ha lelkedben imádságos gondolatokat táplálsz feléje, ha szívesen szolgálsz neki, kinek szolgálni — az írás szerint — uralkodás, ha alázatosságodban meghajolsz ítélete előtt, nem akarsz hiu módon titkaiba hatolni a

RELIGIO. 47

"Szentségesnek, — ha Őt, a szépségest, a jóságost, minden tökéletesség-bölcseség-szeretet főforrását és bőségét többre becsülöd a világ minden szépségénél, gazdagságánál.

Többre becsülöd az Istent 'minden egyébnél. A becsülő szeretet a legfőbb fokon álljon. Véglet ez a becsülő szeretet. Ha kevesebbre becsülöd, már nem becsü-löd. nem szereted. Megeshetik, hogy az érző szeretet nagvobb benned más iránt, mmt Istened iránt, de a becsülő szeretetnek nem szabad a legfelső fokról piczit sem alább esni. A sziv ragaszkodása lehet, hogy nagyobb

édes szüléd, gyermeked, barátod iránt. Ezek közvetlen közeledben vannak, szemeiddel látod Istent a hit világá-nál ismerted meg s bár mindenütt jelen van, körötted áll, benned lakozik, de testi szemeddel gyönyörködhetei szép-ségében. Ez megtörténhetik, de a becsülő szeretetnek nem szabad kisebbnek lenni. Ha közülük valaki közbeállana s

Istenek iránt való szeretetedet kivánná: inkább ezer szeretet kihidegülését, akárhány barátság szétszakadását kellene választanod, mint az Isten szeretetéről lemondani.

Ilyen választás elé sokszor kerülünk. Hányan nem téged választanak, Uram ! Hányan választják azt a csalóka örömet, gazdagságot s igy álompénzen eladják örök bol-dogságukat, romba döntik az Irántad köteles szeretetet.

Hányan választják szereteted árán azt a tisztséget, mely padig nem ad egy szikra örömet nélküled, távol tetőled !

íme ez a főparancs értelme.

Hithirdetőről olvastam, hogy midőn a pogányoknak hirdette az Isten igéjét s épen azt magyarázta, hogy van fölöttünk egy jóságos IsteD, akinek szeretete bőségéből kapunk mindent, aki a legszebb, legjobb, legszentebb, aki csupa szeretet, szeretetből teremtett minket, kinek a kebelén örökre boldogok leszünk ott tul s aki mindezért viszonzásul csak azt parancsolja, hogy szeressük: — hallgatói közül megszólal egy pogány :

— Csudálatos! hát kell még azt parancsolni is, hogy ezt a legjobb atyát szeressük, hisz ez magától érthető.

Ami világos, magától érthető volt annak a tanulatlan pogánynak, sajnos! de igen sok keresztény előtt nagyon is érthetetlennek tetszik nagyon is homályos. Legyen az könnyen érthető, legyen az világos! íme halljad, hogy mit'írt kell az Istent szeretned.

Természetünkben fekszik, hogy a rúttól elfordulunk s a széphez vonzódunk. Az Ur szép, olyan szép, amilyen szépet soha el nem tudsz képzelni. Minden szépség, amit csak látsz a földön, a természetnek ezer gyönyörűsége, magä a teremtés koronája az ember, a legszebb ember:

mind csak árnyék, mely a fényesség után húzódik. Vonj el a világból minden szépséget s foglald együvé: az Ur sokkal, nagyon sokká), végtelenül sokkal szebb. Olyan szép, hogy az egész örökkévalóságon át — amikor nem, mint ma, tükörön át látod, hanem szinről-szinre — mindig fogsz uj és uj szépségét fölfedezni rajta. Oly szép az Isten, hogy „ha jámbor lelkeknek a távolban fölcsillám-lott, szivüket emésztő vágygyal sebzé meg olyannyira, hogy a jelen élet fölött sóhajtozva kiáltottak föl : J a j nékem, hogy vándorutam oly soká t a r t ! Lelkem már eped az erős, az élő Isten után ! Mikor mehetek és jelen-hetek meg szentséges szine előtt ?" (Sz. Vazul.) Olyan szép az Ur, hogy ha elmondanék minden szépségest, amit

csak elmondhatok, amit csak el tudok képzelni : hiszitek, hogy mondtam volna egy méltó szót is róla?

„ízleljétek és lássátok, mily édes a z U r ! " (33. Zsolt.) Szépsége megnyer, szeretetnek édes rabságába hajt.

Miért kell az Istent szeretned? Mert 0 legfőbb, legtökéletesebb. Régen, mielőtt ezt a szép minden-séget alkotta volna, volt öröktől. Nem másnak tetszéséből, hanem magától. Volt, van és lesz mindig. Változhatatlan,

„ugyanaz tegnap, ma, mindörökké." Végtelenül boldog magában. Nincs benne, ami zavarná békéjét, boldogságát.

O a legtökéletesebb. Kiben nincs árnyék, minden ragyogó.

Kiben nincs zavaró, minden összhangzik. Kiben nincs hiba, minden szent. Kiben nincs hamisság, minden igazság.

Ki fölséges, legfőbb, leghatalmasabb Ur.

Örökkévaló Isten ! Tovatűnő árnyak vagyunk hoz-zád mérve. Mögötted nincs malt, mint mögöttünk, melyet siratunk, vagy örömmel merengünk rajta el ; nincs jövő, mint előttünk, melynek reményei hozzád kötnek: csak jelened van.

Te hoztad e nagy minden ezer nemét A semmiségből, a te szemöldököd Ronthat s teremthet száz világot S a nagy idők folyamit kiméri.

Berzsenyi : Fohászkodás.

(Folytatjuk.)

IRODALOM.

Értesités.

A karmelita zárda kiadásában (Budapest, VIM H u b a -utcza 1 2 ) a következő könyvek k a p h a t ó k :

Kármelhegyi Rózsabimbók. Imádságos és énekeskönyv.

Negyedik kiadás. I. Vászonkötés 1 frt. II. Vászondiszkö-tésben 1 frt 50 kr. III. BőrköVászondiszkö-tésben 2 frt. IV. Fekete csontkötés 3 frt. V. Elefántcsontkötés 4 frt. VI. Párnázott borjubőrkötés 4 frt 50 kr. VII. Peluchkötés 6 frt.

Casettával 7 frt

Dicsérjétek az Urat. Imádságos és énekeskönyv. 2.

kiadás. Vászonkötésben 30 kr, diszkötésben 60 kr, bőr-kötésben 1 frt.

Hóvirágok a kis Jézuskának. Imák a kis Jézus tisz-teletére. 3. kiadás. Vászonkötésben 30 kr. Ugyanez tót és német nyelven is kapható.

Liliomfüzér emlékül az első szent áldozásra. Negyedik kiadás. Vászondiszkötésben 20 kr.

Páduai szent Antal. Imakönyv a nagy csodatevő tiszteletének terjesztésére. Fűzve 15 kr. 50 drb 7 frt. 100 drb 13 frt. Kötve 30 kr. 50 drb 14 frt. 100 drb 26 frt.

A prágai kis Jézuska olvasója 5 kr, érme 3 kr, képe 1 és 2 kr.

Skapulárék drbja 8 kr. Felvételi czédulák drbja 1 kr, 100 drb 50 kr.

Ugyanott kaphatók: Dr Nogáll János fsz. püspök mun-káiból a következők :

Krisztus követése. Vászonkötésben 1 korona, ugyanez nagy képes szalonkiadás félvászonban 4 frt, vászondisz-kötésben 6 frt.

Boldogasszony követése. Vászonkötés 1 frt.

Lig. Szent Alfonz Vezérkönyve az Oltáriszentségről.

Diszkötésben 2 frt.

Skupuli Lőrincz lelki harcsa. 1 korona.

Csarnok. Útmutató a keresztény hitéletre. Kötve 1 f r t 50 kr.

Keresztény vezérczikkek. Elmélkedések a ker. vallás sarkalatos hitágazatairól. Kötve 1 frt.

Az Úrangyala. Elmélkedés a bold. Szűz tiszteletéről.

Fűzve 1 frt. Kötve 1 frt 50 kr.

Liliomszálak. Elmélkedések a bold. Szűz életéről, olvasójáról és szeplőtlen szivéről. Kötve 1 frt 50 kr.

Szentek tudománya. Kalauz főkép az egyházirend növendékei számára. Kötve 1 frt 50 kr

Szeráfhangok szent Teréziától. Kötve 1 frt.

Mindezen könyvek jövedelme a szerző kegyes enge-delmével az Angyalföldön épülő karmelita templom javára fordittatik. Supradicta opera etiam erga ss. mittuntur, computando unum sacrum 50 kr.

V E G Y E S E K .

- f Monumentális uj templomok. Vaszary Kolos biboraok, bgprimás és esztergomi érsek ur mint patrónus Bars-Yerebélyen, Győry Teréz grófnő, szintén mint patrónus Nagy-Perkátán Fejérmegyében a régi kisebb templom helyett nagyobb és monumentális stylü templomot építtetnek.

— A perkátai kath. kör k ö z g y ű l é s e . Nagy-Per-kátán legutóbb tartotta a kath. kör évi közgyűlését Posits Mihály plébános elnöklete alatt, ki szép beszéddel nyi-totta meg a közgyűlést, s üdvözölte a nagyszámmal megjelent tagokat. Lakatos Frigyes titkár felolvasta évi jelentését, melyben beszámolt a kath. kör egy évi

műkö-déséről. Az évi jelentés rövid kivonata ez: A kath. kör tagjainak száma 90, kik buzgón látogatták a kört s ta nácskoztak fontosabb társadalmi intézményekről. A kör vagyona még csekély, de idővel helyzete még a tagok csekély száma mellett is örvendetesebb fog lenni. 7 lapot járatott a kör s ketőtt Posits Mihály plébános saját költségén. A könyvtár mult évben is ujabb könyvekkel szapo -rodott, Győry Teréz grófné ajándékozott 47 bekötött könyvet s Posits Mihály plébános népies könyveket s népiratkákat. Felolvasást tartottak 16-ot, majd a tanitók, majd Ásványi Béla káplán, ki 8 szor olvasott fel. Ezen-felül Posits Mihály plébános — ki a körnek igazi lelke — összejövetelek alkalmával szabad előadásokat tartott több ízben. Nevezetesebb mozzanat: egy kath. temetkezési

egyletet alapitanak. Alelnöknek Mészáros Györgyöt, könyv-tárnoknak Vörös Józsefet választották meg. Elnök meg-köszöni a tagok szives megjelenését, a közgyűlést ezzel bezárta.

— Saecularis ünnep. A folyó XIX. század végén és a XX. század kezdetén az isteni Megváltó iránt nyil-vánítandó hódolati ünnepségek megállapítására a főmagas-ságu és főtisztelendő bibornok, herczeg-primás ur által kegyelmesen kinevezett esztergomfőegyházmegyei ötvenes

bizottság f. é. január hó 26-án, csütörtökön délután órakor a budapesti papnövelde disztermébeu ülést tart.

— A szent-Vazul társulat 4500 írttal kettős, magyar és ruthén nyomdát szerzett és állított fel Ungvártt.

— Az iskolák v a l l á s o s jellege v e s z e d e l e m nél-kül mellőzhetetlen. Az ettyeki kath. körben, Budapest mellett, Magdics István sz. széki ülnök, esperes-plebános e hó 14-én tartotta meg második előadását a tagoknak és családjaiknak élénk részvétele mellett. Az iskolák pontos-ságáról és rendeltetéséről beszélt s ez által a legégetőbb kérdést tárgyalta, mely ugy Ettyek községét, mint

— Az iskolák v a l l á s o s jellege v e s z e d e l e m nél-kül mellőzhetetlen. Az ettyeki kath. körben, Budapest mellett, Magdics István sz. széki ülnök, esperes-plebános e hó 14-én tartotta meg második előadását a tagoknak és családjaiknak élénk részvétele mellett. Az iskolák pontos-ságáról és rendeltetéséről beszélt s ez által a legégetőbb kérdést tárgyalta, mely ugy Ettyek községét, mint

In document Religio, 1899. 1. félév (Page 48-53)

Related documents