• Nem Talált Eredményt

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 140-143)

Miniszteri utasítások

„SIERRA MÁGINA”

14. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés

idõtartama:A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH-t fõigaz-gató vezeti, akit határozatlan idõtartamra a miniszter ne-vez ki és ment fel. A fõigazgató képviseli a területi szervet.

A fõigazgató igazgatók útján irányítja a területi szervet.

Az igazgatót – az MgSzH Központ szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslatára – az MgSzH elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az MgSzH elnöke gyakorolja. Az igazgatók felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – a fõigazgató gyako-rolja.

15. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH mûködési rendje:A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH feladatait, ta-golódását és részletes szervezeti felépítését a miniszter ál-tal normatív utasításban kiadott SzMSz határozza meg.

16. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH dolgozóinak jogállása:A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH dolgozói-nak munkajogi viszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Tör-vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezé-seit kell alkalmazni. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH dolgozói felett a munkáltatói jogokat a fõigazgató gyako-rolja.

388 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

17. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH alaptevékeny-sége:

I. Ellátja a földmûvelésügyi ágazati szakigazgatási fel-adatokat, különösen:

– a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre jutta-tását a különbözõ szintû területekre vonatkozó (régió, me-gye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, progra-mok és tervek kidolgozása és egyeztetése során;

– a jogszabályelõkészítés keretében a minisztérium ál-tal egyeztetésre leadott tervezetek véleményezésével kap-csolatos feladatokat az agrárigazgatás más területi szakin-tézményeinek, valamint a területi szakmai érdekképvise-leti és társadalmi, civil szervezeteknek a bevonásával;

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével össze-függõ feladatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, és a minisztérium által meghatározott idõ-pontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról;

– a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatá-sok felhasználásának ellenõrzését;

– a Kormány által meghirdetett, a mezõgazdasági ter-melõk éven belüli lejáratú hiteleinek adósságrendezési programjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

– az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mûködtetésével összefüggõ feladato-kat;

– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, föld-árveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint közremûködik a földhasználati nyilvántartási rendszer vezetésében;

– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazga-tási feladatokat;

– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;

– a hegyközségek törvényességi felügyeletét, a szõlõ-ültetvény kataszter vezetését;

– a halászati és vadászati igazgatási feladatokat;

– a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és terén a jogszabályokon alapuló elsõ- és másodfokú hatósági fel-adatokat;

– a talajvédelmi (melioráció, öntözés) feladatokat;

– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföld-védelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos felada-tokat;

– a mezõgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos fel-adatokat;

– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi léte-sítmények kezelését, felügyeletét;

– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;

– az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;

a minisztériumot elsõdleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szintû mûködésével kap-csolatosan (regionális, megyei, települési és egyéni gaz-dálkodói szint);

– a mezõgazdasági gazdálkodók nyilvántartását, a ter-melõi adatbázis karbantartását;

– a mezõõri/hegyõri szolgálat mûködtetésével kapcso-latos igazgatási feladatokat;

– a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a kü-lönbözõ területi munkabizottságoknál jelentkezõ feladato-kat.

II. Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi, talaj-védelmi, valamint agrár-környezetgazdálkodási hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen:

– mûködteti a növény-egészségügyi határkirendeltsé-geket, illetve a területi szervekhez tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat, ellenõrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a hazai szaporító- és ültetvényanyag-elõállítást és az egyéb szemleköteles növények termõ-, tároló-, berakó-, feladó-és forgalmazóhelyeit;

– nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelõket, és ellenõrzi a nyilvántartási fel-tételek megtartását;

– ellenõrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesí-tési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezett-ség teljesítését;

– kiadja a növényvédõ szerekkel folytatható tevékeny-ségekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási en-gedélyeket;

– ellenõrzi az engedélyköteles termék minõségét, a tá-rolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás sze-mélyi és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerûségét, az elõírt nyilvántartás vezetését;

– talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványo-kat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkoza-tot tesz, talajvédelmi hatósági ellenõrzést végez, és szük-séges esetben megteszi a megfelelõ intézkedéseket;

– termelési, betakarítási, raktározási, behozatali, kivi-teli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási, alkalma-zási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelezõ nö-vényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el;

– hatósági engedélyezési, technológiai, módszerfej-lesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez, közremû-ködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában;

– ellátja a termõföld minõségi változásait követõ moni-toring rendszer mûködtetésébõl adódó feladatokat;

– szervezi és mûködteti a megyei növényvédelmi elõ-rejelzési rendszert. A termelõket tájékoztatja a járványel-hárítás, védekezés aktuális feladatairól;

– részt vesz a mezõgazdasági termelõk növény-egész-ségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fej-lesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban.

III. Az állategészségügy, állatvédelem, élelmiszer-, friss zöldség-gyümölcs-, dohány-, állatgyógyászati készítmé-nyek, valamint a takarmány-ellenõrzés jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait látja el. Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányí-tási és szervezési feladatokat, így különösen:

– illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelõzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyileg ve-szélyes állatbetegségek felszámolására – a Kormány jóvá-hagyásával – állami pénzeszközökkel támogatott mentesí-tési programok végrehajtását;

– laboratóriumot mûködtethet a hatósági döntések megalapozására;

– elrendeli a jogszabályokban elõírt állategészségügyi akciókat (kötelezõ védõoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.);

– kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az ál-latgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát és intézkedik megelõzésükrõl, illetve megszüntetésükrõl;

– kapcsolatot tart a megye területén lévõ települési ön-kormányzattal, a megyei közigazgatási hivatallal, az ÁNTSZ területi intézeteivel, az illetékes környezetvédel-mi hatósággal, valakörnyezetvédel-mint a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel;

– hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez;

– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési te-rületét és meghatározza feladatait;

– gondoskodik hatósági állatorvos útján az állategész-ségügyi szolgáltatások végzésérõl;

– ellátja a jogszabályban meghatározott élelmiszer- és takarmány-biztonsági, valamint minõségellenõrzési fel-adatokat;

– ellenõrzi az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elõ-állítás és -forgalmazás során velük érintkezõ személyek, tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségé-nek, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmé-nek. Az ellenõrzés kiterjed a belföldön elõállított és forga-lomba kerülõ élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol állították elõ. Az ellenõrzés kiterjed az élelmiszer-elõállí-tás, az országba való behozatal és az élelmiszer-forgalma-zás minden szakaszára;

– ellenõrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümöl-csöt;

– járványügyi és higiéniai szempontból elõzetesen mi-nõsíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási technoló-giákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyésztõte-lepeket;

– területi szerv elsõ fokú állategészségügyi hatósági jogkörében:

a)elrendeli a járványveszély esetén a szükséges ható-sági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gaz-dálkodó szervezet közcélú igénybevételét is;

b)elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhul-lott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertõzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját, egyidejûleg értesíti a területileg illetékes te-lepülési önkormányzat jegyzõjét, a környezetvédelmi ha-tóságot, a vízügyi haha-tóságot, valamint az ÁNTSZ területi intézetét;

c)meghatározza az idegen állományból származó álla-tok állategészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének módját és idejét;

d)elbírálja a külföldrõl érkezõ állatok fogadására kivá-lasztott, illetõleg elkülönítõ alkalmasságát;

e)állategészségügyi szempontból ellenõrzi a piac, az latvásár, állatfelvásárlás, állatkereskedés, állatkiállítás, ál-latbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, állat-kert, vadaspark mûködését;

f) engedélyezi az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelõ, állatorvosi laboratórium létesítését és ellenõrzi azok mûködését;

g)illetékességi területén ellenõrzi a hatósági állatorvo-sok, a települési önkormányzatok jegyzõje állategészség-ügyi hatósági tevékenységét;

h)hatósági ellenõrzést gyakorol az illetékességi terüle-tén mûködõ magánállatorvosok tevékenysége felett, jog-szabálysértés esetén saját hatáskörében eljár, vagy etikai eljárást kezdeményez a Magyar Állatorvosi Kamaránál, indokolt esetben a tevékenységet felfüggesztheti;

i) engedélyezi élelmiszer-elõállító üzem, valamint az export állatrakodók létesítését, szállítóeszköz használatát;

j)a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen folyamatosan ellenõrzi az élelmiszer-elõállító hely export termelésre való alkalmasságát;

k)járványügyi szempontból korlátozza, illetve megtiltja az állati eredetû élelmiszer – nyersanyag vagy kész élelmi-szer – felhasználását, forgalomba hozatalát, meghatározza a további eljárást, és szükség esetén értesíti az illetékes hatóságokat;

l)az állati hulladék ártalmatlanná tétele keretében enge-délyezi az állati fehérje feldolgozó tevékenység folytatá-sát. A több megye területén folytatott tevékenység engedé-lyezésérõl, a vállalkozó vagy gazdálkodó székhelye (te-lephelye) szerint illetékes területi szerv – a tevékenységgel érintett területi szervek szakhatósági véleménye alapján – dönt;

m)engedélyezi és ellenõrzi az élelmiszert elõállító üze-mekbõl származó, takarmányként felhasználható mellék-termékek felhasználását, továbbfeldolgozását vagy keze-lését;

n)ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények elõállítá-sának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit;

o)elõzetes helyszíni ellenõrzést végez az állatgyógyá-szati készítmények forgalmazására jogosító engedély ki-adása elõtt;

p)ellenõrzi a takarmányokba keverhetõ állatgyógyásza-ti készítmények felhasználását és forgalmazását;

390 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

q) állategészségügyi szempontból ellenõrzi a takar-mány-elõkeveréket és takarmány keverékeket gyártó üze-meket, valamint azok forgalmazását;

r) intézkedik az elõírt engedéllyel, illetõleg bizonyít-vánnyal érkezõ, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok során állategészségügyi kifogás alá esõ, az állategészség-ügyrõl szóló törvény hatálya alá tartozó áruk állategész-ségügyi hatósági felügyelet alá vételérõl;

s)ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények elõállítá-sát, a végterméket, a forgalmazást és a felhasználást;

t) járványügyi okok miatt elkülönített vágást rendel-het el;

u)elrendeli az állategészségügyi szempontból külön el-járást igénylõ állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját és errõl tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot;

v)engedélyezi a kísérleti állatok tenyésztését és forga-lomba hozatalát, valamint az állatkísérletek végzését, a jo-gosultságról nyilvántartást vezet;

w)kiszabja az állategészségügyi és az állatvédelmi bír-ságot;

x)megtilthatja az élelmiszer-elõállító üzem, vendéglátó és közétkeztetõ hely, élelmiszer-forgalmazó egység, gép, felszerelés, berendezés mûködtetését, nyersanyag, techno-lógiai segédanyag, csomagolóanyag, mosó- és fertõtlení-tõszer felhasználását és további feltételekhez kötheti az újbóli mûködést, használatba vételt, használatban tartást;

y)élelmiszert és takarmányt közfogyasztásra alkalmat-lannak, csökkent minõségûnek nyilváníthat. Felhasználá-sát, fogalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, a környezetvédelmi elõírások betartásával történõ megsemmisítését elrendelheti;

z) javaslatot tehet mûködési engedély visszavonására, illetve azt visszavonhatja;

zs)az élelmiszer- és takarmány-ellenõrzõ hatóság a sza-bálysértésekre vonatkozó jogszabályok alapján szabály-sértési, illetve helyszíni bírságot, továbbá minõségvédelmi bírságot szabhat ki, értékcsökkenést állapíthat meg.

– szakhatósági hozzájárulást ad vagy megtagadja a hozzájárulást:

a)a járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl. állati eredetû nyerstermék- és hulladékgyûjtõ, -tároló, -feldol-gozó, -forgalmazó hely, baromfikeltetõ, legelõ, úsztató) kialakításához;

b)az állatvásár, állatrakodó, állatfelvásárló hely, kiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely, állat-panzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, hullaégetõ létesítéséhez;

c)az állattartó és -forgalmazó hely, az élelmiszert elõál-lító és az állati eredetû élelmiszert forgalmazó hely, a ta-karmányelõállító, -forgalmazó, és -tároló hely, a mestersé-ges termékenyítõ-, embrióátültetõ-, baromfi- és halkeltetõ állomás, a méhanyanevelõ telep létesítéséhez, átalakításá-hoz;

d) az állatkereskedelmi és -forgalmazási tevékenység foglalkozásszerû végzéséhez.

IV. Ellátja a szervezetében mûködõ falugazdász háló-zattal:

– a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi ká-rok felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyil-vántartások vezetésével összefüggõ feladatokat, családi gazdálkodók nyilvántartását;

– folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a kormányzati döntésekrõl, a nemzeti támogatási lehetõsé-gekrõl, kiállítja és érvényesíti az õstermelõi igazolványt, valamint ellátja az õstermelõk nyilvántartását;

– igazolja az egyes mezõgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó támogatások igényjogosultságát; folyamato-san gyûjti és elemzi a területi tapasztalatokat; figyelemmel kíséri a mezõgazdasági termelõk által igénybe vett nem-zeti agrártámogatások jogszerû felhasználását;

– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és kör-nyezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-ban; a földhivatalok által szervezett határszemléken; köz-remûködik a minisztérium által elrendelt statisztikai adat-gyûjtésben, az agrárpiac szabályozásával összefüggõ fel-adatok végrehajtásában;

– tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szer-veivel együttmûködve az önkormányzat területén lévõ mezõgazdasági utak állapotáról, a termõföld külön jogsza-bály szerinti termõföld-hasznosítási, illetve termõképes-ség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól.

V. Ellátja az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.

évi LIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatáro-zott erdészeti igazgatással összefüggõ szervezési és ható-sági feladatokat, különösen:

– az erdõgazdálkodás területén az elsõ fokú hatósági feladatokat;

– szakhatóságként eljár, szakhatósági hozzájárulást ad.

VI. Ellátja illetékességi területén az operatív szakmai, szántóföldi ellenõrzési és minõsítési, továbbá vetõmag-vizsgálati és minõsítési, fémzárolási és hatósági ellenõr-zési feladatokat.

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH ellátja továbbá a kü-lön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

18. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH tevékenységi

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 140-143)