A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 143-150)

Miniszteri utasítások

„SIERRA MÁGINA”

18. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH tevékenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ágazati

osztá-lyozási rendszere (TEÁOR) szerint:

75.11. Általános közigazgatás (fõtevékenység) 85.20. Állategészségügyi ellátás

75.14. Közigazgatást kisegítõ szolgáltatás 74.30. Mûszaki vizsgálat, elemzés 01.41. Növénytermelési szolgáltatás 01.42. Állattenyésztési szolgáltatás 72.40. Adatbázis tevékenység 73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés 72.30. Adatfeldolgozás

72.60. Egyéb számítástechnikai tevékenység

74.20. Mérnöki tevékenység, tanácsadás

80.42. Máshová nem sorolt felnõtt- és egyéb oktatás 92.11. Film-, videogyártás

92.51. Könyvtári, levéltári tevékenység

92.52. Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 74.87. Máshová nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás A Hivatal szakágazati besorolása: 751114

A Hivatal alapvetõ szakfeladata: 751135

19. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH vállalkozási tevékenysége:a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH vállal-kozási tevékenységet folytathat, ennek minõsül jelen ala-pító okiratban rögzített tevékenységi körhöz tartozó olyan tevékenység, amelyet a Hivatal szakmai jellegébõl adó-dóan bevétel, és ennek révén eredmény elérése, illetõleg haszonszerzés céljából üzletszerûen, piaci alapon végez.

A vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek együttes összege két egymást követõ évben nem haladhat-ja meg a ténylegesen teljesített – költségvetési támogatást is magában foglaló – összbevétel egyharmadát. A vállal-kozás mértéke az alapfeladatok ellátását nem veszélyeztet-heti.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülöní-tetten kell megtervezni, nyilvántartani, és elszámolni.

20. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH tevékenységé-nek ellenõrzése:a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH mû-ködését a minisztérium végzi. Ez az ellenõrzés nem érinti más, erre jogosult szervek ellenõrzési, illetve az MgSzH Központ belsõ ellenõrzési jogát.

21. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH laboratóriu-mai:

a)speciális laboratórium:

Vízélettani laboratórium, Százhalombatta, Vörösmarty út 66.

b)nem speciális laboratórium:

Károsító-diagnosztikai (növényvédelmi) laboratórium 22. A vagyonkezelés módja: A Fõvárosi és Pest Me-gyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont.

A vagyonkezelõi jogosultságot a Kincstári Vagyoni Igaz-gatóság, a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet és a Fõvá-rosi és Pest Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõ-dés rögzíti.

23.Ez az alapító okirat 2007. január 1. napján lép ha-tályba.

Budapest, 2006. december 15.

Gráf Józsefs. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Alapító okirat

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában, valamint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, to-vábbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat figye-lembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazga-tási Hivatal (a továbbiakban: Gyõr-Moson-Sopron Me-gyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A költségvetési szerv neve: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

2. A költségvetési szerv rövidített neve: Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH

3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe:

9021 Gyõr, Jókai u. 12.

4. A költségvetési szerv telephelyei:

9002 Gyõr, Régi Veszprémi u. 10. (Gyõr-Moson-Sop-ron Megyei MgSzH 1. sz. telephelye)

9028 Gyõr, Arató u. 5. (Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH 2. sz. telephelye)

9021 Gyõr, Aradi vértanuk u. 12. (Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH 3. sz. telephelye)

5. A költségvetési szerv körzeti irodái: a Gyõr-Mo-son-Sopron Megyei MgSzH feladatainak megfelelõ ellátá-sa és ügyfélszolgálat biztosítáellátá-sa érdekében körzeti irodá-kat kell mûködtetni. A körzeti iroda nem rendelkezik ön-álló jogi személyiséggel. A körzeti irodákat a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) kell felsorolni.

6. A költségvetési szerv kirendeltségei:egyes ismétlõ-dõ helyszíni feladatok ellátására, a területi szerv vezetõje – az MgSzH elnökének jóváhagyásával – szervezeti egység-nek nem minõsülõ kirendeltséget hozhat létre, illetve szüntethet meg. Az MgSzH elnöke külön jogszabályban elõírt speciális szakmai feladatok országos szintû ellátása érdekében ügyfélkapcsolatot nem bonyolító, az MgSzH Központjának alárendeltségében mûködõ kirendeltséget is létrehozhat.

7. A költségvetési szerv felügyelete: a Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH felügyeletét a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központján (a to-vábbiakban: MgSzH Központ) keresztül látja el.

392 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

8. Az alapítás idõpontja:a Mezõgazdasági Szakigaz-gatási Hivatalról szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-let alapján 2007. január 1.

9. Az alapítói jogok gyakorlója: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

10. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH mûkö-dése: határozatlan idõtartamú

11. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH általános jogutódja az alábbi szerveknek:

a) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földmûvelésügyi Hi-vatal

b) Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás

c)Gyõr-Moson-Sopron Megyei Növény- és Talajvédel-mi Szolgálat

12. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH gazdál-kodási jogköre: önálló jogi személyiségû, részben ön-állóan gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tekintetben rész-jogkörû költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdálkodási, költ-ségvetési feladatait az MgSzH Központja látja el.

13. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH illetékes-ségi területe: a Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH ille-tékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Gyõr-Moson-Sopron megye területére ter-jed ki.

14. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH vezetõ-jének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit határozatlan idõtartamra a miniszter nevez ki és ment fel. A fõigazgató képviseli a rületi szervet. A fõigazgató igazgatók útján irányítja a te-rületi szervet. Az igazgatót – az MgSzH Központ szakterü-letért felelõs elnökhelyettesének javaslatára – az MgSzH elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkál-tatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az MgSzH elnöke gyakorolja. Az igazgatók felett a munkál-tatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – a fõigazgató gyakorolja.

15. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH mûködé-si rendje:A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH felada-tait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését a mi-niszter által normatív utasításban kiadott SzMSz határozza meg.

16. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH dolgozói-nak jogállása: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH dolgozóinak munkajogi viszonyaira a köztisztviselõk jog-állásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Mun-ka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény

ren-delkezéseit kell alkalmazni. A Gyõr-Moson-Sopron Me-gyei MgSzH dolgozói felett a munkáltatói jogokat a fõ-igazgató gyakorolja.

17. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH alaptevé-kenysége:

I. Ellátja a földmûvelésügyi ágazati szakigazgatási fel-adatokat, különösen:

– a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre jutta-tását a különbözõ szintû területekre vonatkozó (régió, me-gye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, progra-mok és tervek kidolgozása és egyeztetése során;

– a jogszabály-elõkészítés keretében a minisztérium ál-tal egyeztetésre leadott tervezetek véleményezésével kap-csolatos feladatokat az agrárigazgatás más területi szakin-tézményeinek, valamint a területi szakmai érdekképvise-leti és társadalmi, civil szervezeteknek a bevonásával;

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével össze-függõ feladatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak megfelelõen, és a minisztérium által meghatározott idõ-pontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról;

– a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatá-sok felhasználásának ellenõrzését;

– a Kormány által meghirdetett, a mezõgazdasági ter-melõk éven belüli lejáratú hiteleinek, adósságrendezési programjának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;

– az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mûködtetésével összefüggõ feladato-kat;

– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, föld-árveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint közremûködik a földhasználati nyilvántartási rendszer vezetésében;

– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazga-tási feladatokat;

– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;

– a hegyközségek törvényességi felügyeletét, a szõlõ-ültetvény kataszter vezetését;

– a halászati és vadászati igazgatási feladatokat;

– a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és terén a jogszabályokon alapuló elsõ- és másodfokú hatósági fel-adatokat;

– a talajvédelmi (melioráció, öntözés) feladatokat;

– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföld-védelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos felada-tokat;

– a mezõgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos fel-adatokat;

– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi léte-sítmények kezelését, felügyeletét;

– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;

– az információszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;

a minisztériumot elsõdleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szintû mûködésével kap-csolatosan (regionális, megyei, települési és egyéni gaz-dálkodói szint);

– a mezõgazdasági gazdálkodók nyilvántartását, a ter-melõi adatbázis karbantartását;

– a mezõõri/hegyõri szolgálat mûködtetésével kapcso-latos igazgatási feladatokat;

– a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a kü-lönbözõ területi munkabizottságoknál jelentkezõ feladato-kat.

II. Ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi, talaj-védelmi, valamint agrár-környezetgazdálkodási hatósági és egyéb állami szakfeladatokat, így különösen:

– mûködteti a növény-egészségügyi határkirendeltsé-geket, illetve a területi szervekhez tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat, ellenõrzi az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat, valamint a hazai szaporító- és ültetvényanyag-elõállítást és az egyéb szemleköteles növények termõ-, tároló-, berakó-, feladó-és forgalmazóhelyeit;

– nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelõket, és ellenõrzi a nyilvántartási fel-tételek megtartását;

– ellenõrzi a növényvédelmi tevékenység, a kijuttatás technikai, egészségügyi, biztonságtechnikai, szakképesí-tési szabályainak betartását és a nyilvántartási kötelezett-ség teljesítését;

– kiadja a növényvédõ szerekkel folytatható tevékeny-ségekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási en-gedélyeket;

– ellenõrzi az engedélyköteles termék minõségét, a tá-rolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás sze-mélyi és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerûségét, az elõírt nyilvántartás vezetését;

– talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, állásfoglalást, bizonyítványo-kat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkoza-tot tesz, talajvédelmi hatósági ellenõrzést végez, és szük-séges esetben megteszi a megfelelõ intézkedéseket;

– termelési, betakarítási, raktározási, behozatali, kivi-teli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási, alkalma-zási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelezõ nö-vényvédelmi technológia alkalmazását rendelheti el;

– hatósági engedélyezési, technológiai, módszerfej-lesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez, közremû-ködik az eredmények összesítésében és feldolgozásában;

– ellátja a termõföld minõségi változásait követõ moni-toring rendszer mûködtetésébõl adódó feladatokat;

– szervezi és mûködteti a megyei növényvédelmi elõ-rejelzési rendszert. A termelõket tájékoztatja a járványel-hárítás, védekezés aktuális feladatairól;

– részt vesz a mezõgazdasági termelõk növény-egész-ségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek

fej-lesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban.

III. Az állategészségügy, állatvédelem, élelmiszer-, friss zöldség-gyümölcs-, dohány-, állatgyógyászati készítmé-nyek, valamint a takarmány-ellenõrzés jogszabályban meghatározott hatósági és egyéb állami szakfeladatait látja el. Ellátja az állategészségüggyel kapcsolatos irányí-tási és szervezési feladatokat, így különösen:

– illetékességi területén szervezi az állatbetegségek megelõzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt okozó vagy közegészségügyileg ve-szélyes állatbetegségek felszámolására – a Kormány jóvá-hagyásával – állami pénzeszközökkel támogatott mentesí-tési programok végrehajtását;

– laboratóriumot mûködtethet a hatósági döntések megalapozására;

– elrendeli a jogszabályokban elõírt állategészségügyi akciókat (kötelezõ védõoltások, diagnosztikai vizsgálatok, parazitózisok elleni védekezés stb.);

– kivizsgálja az oltási baleseteket, mérgezéseket, az ál-latgyógyászati készítmények hatása elmaradásának okát és intézkedik megelõzésükrõl, illetve megszüntetésükrõl;

– kapcsolatot tart a megye területén lévõ települési ön-kormányzattal, a megyei közigazgatási hivatallal, az ÁNTSZ területi intézeteivel, az illetékes környezetvédel-mi hatósággal, valakörnyezetvédel-mint a Magyar Állatorvosi Kamara te-rületi szerveivel;

– hatósági feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez;

– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési te-rületét és meghatározza feladatait;

– gondoskodik hatósági állatorvos útján az állategész-ségügyi szolgáltatások végzésérõl;

– ellátja a jogszabályban meghatározott élelmiszer- és takarmány-biztonsági, valamint minõségellenõrzési fel-adatokat;

– ellenõrzi az élelmiszerek, valamint az élelmiszer-elõ-állítás és -forgalmazás során velük érintkezõ személyek, tárgyak, anyagok megfelelnek-e a fogyasztók egészségé-nek, érdekeinek és a piaci verseny tisztaságának, védelmé-nek. Az ellenõrzés kiterjed a belföldön elõállított és forga-lomba kerülõ élelmiszerre, függetlenül attól, hogy azt hol állították elõ. Az ellenõrzés kiterjed az élelmiszer-elõállí-tás, az országba való behozatal és az élelmiszer-forgalma-zás minden szakaszára;

– ellenõrzi a belföldön megtermelt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümöl-csöt;

– járványügyi és higiéniai szempontból elõzetesen mi-nõsíti az állattartási, állattenyésztési, szaporítási technoló-giákat, gépeket, eszközöket, berendezéseket, tenyésztõte-lepeket;

394 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2. szám

– területi szerv elsõ fokú állategészségügyi hatósági jogkörében:

a)elrendeli a járványveszély esetén a szükséges hatósá-gi intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gazdál-kodó szervezet közcélú igénybevételét is;

b)elrendeli az emberre is veszélyes betegségben elhul-lott vagy leölt állatok hullái és melléktermékei, a fertõzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját, egyidejûleg értesíti a területileg illetékes te-lepülési önkormányzat jegyzõjét, a környezetvédelmi ha-tóságot, a vízügyi haha-tóságot, valamint az ÁNTSZ területi intézetét;

c)meghatározza az idegen állományból származó álla-tok állategészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének módját és idejét;

d)elbírálja a külföldrõl érkezõ állatok fogadására kivá-lasztott, illetõleg elkülönítõ alkalmasságát;

e)állategészségügyi szempontból ellenõrzi a piac, az latvásár, állatfelvásárlás, állatkereskedés, állatkiállítás, ál-latbemutató, állatverseny, állatpanzió, állatmenhely, állat-kert, vadaspark mûködését;

f) engedélyezi az állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelõ, állatorvosi laboratórium létesítését és ellenõrzi azok mûködését;

g)illetékességi területén ellenõrzi a hatósági állatorvo-sok, a települési önkormányzatok jegyzõje állategészség-ügyi hatósági tevékenységét;

h)hatósági ellenõrzést gyakorol az illetékességi terüle-tén mûködõ magánállatorvosok tevékenysége felett, jog-szabálysértés esetén saját hatáskörében eljár, vagy etikai eljárást kezdeményez a Magyar Állatorvosi Kamaránál, indokolt esetben a tevékenységet felfüggesztheti;

i) engedélyezi élelmiszer-elõállító üzem, valamint az export állatrakodók létesítését, szállítóeszköz használatát;

j)a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen folyamatosan ellenõrzi az élelmiszer-elõállító hely export termelésre való alkalmasságát;

k)járványügyi szempontból korlátozza, illetve megtiltja az állati eredetû élelmiszer – nyersanyag vagy kész élelmi-szer – felhasználását, forgalomba hozatalát, meghatározza a további eljárást, és szükség esetén értesíti az illetékes ha-tóságokat;

l)az állati hulladék ártalmatlanná tétele keretében enge-délyezi az állati fehérjefeldolgozó tevékenység folytatá-sát. A több megye területén folytatott tevékenység engedé-lyezésérõl, a vállalkozó vagy gazdálkodó székhelye (te-lephelye) szerint illetékes területi szerv – a tevékenységgel érintett területi szervek szakhatósági véleménye alapján – dönt;

m)engedélyezi és ellenõrzi az élelmiszert elõállító üze-mekbõl származó, takarmányként felhasználható mellék-termékek felhasználását, tovább feldolgozását vagy keze-lését;

n)ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények elõállítá-sának, forgalmazásának és felhasználásának feltételeit;

o)elõzetes helyszíni ellenõrzést végez az állatgyógyá-szati készítmények forgalmazására jogosító engedély ki-adása elõtt;

p)ellenõrzi a takarmányokba keverhetõ állatgyógyásza-ti készítmények felhasználását és forgalmazását;

q) állategészségügyi szempontból ellenõrzi a takar-mány-elõkeveréket és takarmány keverékeket gyártó üze-meket, valamint azok forgalmazását;

r) intézkedik az elõírt engedéllyel, illetõleg bizonyít-vánnyal érkezõ, de az azonossági vagy egyéb vizsgálatok során állategészségügyi kifogás alá esõ, az állategészség-ügyrõl szóló törvény hatálya alá tartozó áruk állategész-ségügyi hatósági felügyelet alá vételérõl;

s)ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények elõállítá-sát, a végterméket, a forgalmazást és a felhasználást;

t) járványügyi okok miatt elkülönített vágást rendel-het el;

u)elrendeli az állategészségügyi szempontból külön el-járást igénylõ állati hulladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját és errõl tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot;

v)engedélyezi a kísérleti állatok tenyésztését és forga-lomba hozatalát, valamint az állatkísérletek végzését, a jo-gosultságról nyilvántartást vezet;

w)kiszabja az állategészségügyi és az állatvédelmi bír-ságot;

x)megtilthatja az élelmiszer-elõállító üzem, vendéglátó és közétkeztetõ hely, élelmiszer-forgalmazó egység, gép, felszerelés, berendezés mûködtetését, nyersanyag, techno-lógiai segédanyag, csomagolóanyag, mosó- és fertõtlení-tõszer felhasználását és további feltételekhez kötheti az új-bóli mûködést, használatba vételt, használatban tartást;

y)élelmiszert és takarmányt közfogyasztásra alkalmat-lannak, csökkent minõségûnek nyilváníthat. Felhasználá-sát, fogalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja, a környezetvédelmi elõírások betartásával történõ megsemmisítését elrendelheti;

z) javaslatot tehet mûködési engedély visszavonására, illetve azt visszavonhatja;

zs)az élelmiszer- és takarmány-ellenõrzõ hatóság a sza-bálysértésekre vonatkozó jogszabályok alapján szabály-sértési, illetve helyszíni bírságot, továbbá minõségvédelmi bírságot szabhat ki, értékcsökkenést állapíthat meg.

– szakhatósági hozzájárulást ad vagy megtagadja a hozzájárulást:

a)a járványügyi felügyelet alá tartozó helyek (pl.: állati eredetû nyerstermék- és hulladékgyûjtõ, -tároló, -feldol-gozó, -forgalmazó hely, baromfikeltetõ, legelõ, úsztató) kialakításához;

b)az állatvásár, állatrakodó, állatfelvásárló hely, kiállítás, állatbemutató, állatverseny, állatmenhely,

állat-panzió, állatkert, állatkereskedés, vadaspark, hullaégetõ létesítéséhez;

c)az állattartó és -forgalmazó hely, az élelmiszert elõál-lító és az állati eredetû élelmiszert forgalmazó hely, a ta-karmányelõállító, -forgalmazó, és -tároló hely, a mestersé-ges termékenyító-, embrióátültetõ-, baromfi- és halkeltetõ állomás, a méhanyanevelõ telep létesítéséhez, átalakításá-hoz;

d) az állatkereskedelmi és -forgalmazási tevékenység foglalkozásszerû végzéséhez.

IV. Ellátja a szervezetében mûködõ falugazdász háló-zattal:

– a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi ká-rok felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyil-vántartások vezetésével összefüggõ feladatokat, családi gazdálkodók nyilvántartását;

– folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a kormányzati döntésekrõl, a nemzeti támogatási lehetõsé-gekrõl, kiállítja és érvényesíti az õstermelõi igazolványt, valamint ellátja az õstermelõk nyilvántartását;

– igazolja az egyes mezõgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó támogatások igényjogosultságát; folyamato-san gyûjti és elemzi a területi tapasztalatokat; figyelemmel kíséri a mezõgazdasági termelõk által igénybe vett nem-zeti agrártámogatások jogszerû felhasználását;

– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és kör-nyezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-ban; a földhivatalok által szervezett határszemléken; köz-remûködik a minisztérium által elrendelt statisztikai adat-gyûjtésben, az agrárpiac szabályozásával összefüggõ fel-adatok végrehajtásában;

– tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szer-veivel együttmûködve az önkormányzat területén lévõ mezõgazdasági utak állapotáról, a termõföld külön jogsza-bály szerinti termõföld-hasznosítási, illetve termõképes-ség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól.

V. Ellátja az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.

évi LIV. törvény, a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény, valamint külön jogszabályokban meghatáro-zott erdészeti igazgatással összefüggõ szervezési és ható-sági feladatokat, különösen:

– az erdõgazdálkodás területén az elsõ fokú hatósági feladatokat;

– szakhatóságként eljár, szakhatósági hozzájárulást ad.

VI. Ellátja illetékességi területén az operatív szakmai, szántóföldi ellenõrzési és minõsítési, továbbá vetõmag-vizsgálati és minõsítési, fémzárolási és hatósági ellenõr-zési feladatokat.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladato-kat.

18. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH tevé-kenységi köre a gazdasági tevékenységek egységes ága-zati osztályozási rendszere (TEÁOR) szerint:

75.11. Általános közigazgatás (fõtevékenység) 85.20. Állategészségügyi ellátás

75.14. Közigazgatást kisegítõ szolgáltatás 74.30. Mûszaki vizsgálat, elemzés 01.41. Növénytermelési szolgáltatás 01.42. Állattenyésztési szolgáltatás 72.40. Adatbázis tevékenység 73.10. Mûszaki kutatás, fejlesztés 72.30. Adatfeldolgozás

72.60. Egyéb számítástechnikai tevékenység

72.60. Egyéb számítástechnikai tevékenység

In document Miniszteri rendeletek (Pldal 143-150)