• Nem Talált Eredményt

Energiabiztonság rendszerei

5. Szénerőművek tüzelőanyag-rendszerének helye a logisztika tudományában

5.2 Az energiabiztonság innovációs területei a villamosenergia-termelő erőművekben

5.2.2 Energiabiztonság rendszerei

Bajor Péter disszertációjában az ellátási hibák felmerülésére hívja fel a figyelmet és rögzíti is egyben, hogy a forrásoldali hiány bekövetkeztekor milyen korlátozások léphetnek fel. A biztonságtudomány, biztonsági folyamatok és szállításbiztonság fogalmi csoportkörére építve ismerteti egy erőműves (Mátrai Erőmű) példa alapján, hogy 2013. 01. 13-án, – amely akkor az ország villamos-energia szolgáltatásának 13%-át tette ki – 95%-al csökkent le az erőmű teljesítménye, melyet egy nem várt esemény bekövetkezése idézett elő. Az esetnél az időjárási adatok alapján a hazai viszonylatban extrémnek mondható -25 °C-os hidegben a

138 Varga Péter János: disszertáció: Kritikus infrastruktúrák vezeték nélküli hálózatának védelme, 2013., (online), url: http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2013/varga_peter_janos.pdf (letöltés ideje: 2015. 02. 09.)

139 2020-as EU direktíva tartalmi része alapján, (online), url: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

140 Zele Balázs: Az energiabiztonság innovációs területei a villamosenergia-termelő erőművekben BOLYAI SZEMLE (online), url:http://uni-nke.hu/uploads/media_items/bolyai-szemle-2015-01.original.pdf

99

pályák – melyek a lignit üzemanyag transzportálását biztosítják az erőmű bányája és a széntér-kazán útvonal között – a hideg következtében befagytak.141

A leírtak alapján az energiatermelő létesítmény blokkjai közül, melyek névleges teljesítményen 830 MW energiát képesek előállítani, a befagyott szénútvonalak miatt csupán a 100 MW teljesítményű blokk tudott 50%-os kihasználtsággal üzemelni.142

Véleményem szerint az ellátási hibák felmerülésének ezen fázisát – azaz a tervezhetőség ezen szakaszát – nehéz és bizonytalan dolog előre jelezni, legyen szó a forrásoldali hiányról vagy akár a korlátozásokról. Megfelelő biztonságtechnológiai és krízismenedzsment, továbbá kríziskommunikációs eszközök bevonásával és felhasználásával azonban a jövő egyik megoldandó kérdésköre lehet a biztonság körének kialakítása energiatermelő egységek anyagáramlási rendszereiben.143

Az importigények lekötését és ezzel együtt a másnapi várható szükséges energia mennyiségét a rendszerirányítónak egy előre (többnyire tapasztalati) meghatározott struktúra szerint mindig a következő napra előírt módon jelezni kell, mely elosztja az erőművek és energiaellátó egységek közötti várható és megkívánt másnapi előállított kapacitásbeli mennyiséget. Így az ellátásbiztonság kérdésköre véleményem szerint teljes mértékben megoldható és biztosított.

Adott időben azonban az így kiesett kapacitás miatt a MAVIR ZRt., mint rendszerirányítási és mérlegköri felelős, részleges villamosenergia-korlátozást rendelt el.144

Véleményem szerint és Bajor Péter disszertációjában megfogalmazottak alapján a logisztika – biztonságtechnika – biztonságos energiaelőállítás és ezek továbbítás kapcsolati rendszerei a példa alapján szoros egységet alkotnak. Ezeket az elemeket egy egységben összegezve egy új, energiabiztonság központú rendszerlogisztikai struktúra hozható létre.

141 Bajor Péter: disszertáció, 2013., (online),

url: http://mmtdi.sze.hu/images/Dokumentumok/BajorP_Disszertacio_2013.pdf (letöltés ideje: 2015. 02. 06.)

142 Bajor Péter: disszertáció, 2013., (online), url:

http://mmtdi.sze.hu/images/Dokumentumok/BajorP_Disszertacio_2013.pdf (letöltés ideje: 2015. 02. 06.)

143 Zele Balázs: Szénerőmű tüzelőanyag rendszerének helye a logisztika tudományában, 2014. alapján

144 Bajor Péter: disszertáció, 2013., (online),

url: http://mmtdi.sze.hu/images/Dokumentumok/BajorP_Disszertacio_2013.pdf (letöltés ideje: 2015. 02. 02.)

100

145

18. ábra - Energiabiztonság központú rendszerlogisztika felépítése, forrás: (saját szerkesztés) 146

Az energiabiztonság központú rendszerlogisztika egy folyamatirányító menedzsment köré épülő rendszert képez, amely szervezi, vezeti és alapjaiban irányítja a logisztikai folyamatokat.

Emellett központi szereppel bír az infokommunikációs rendszerelemekkel egyetemben, így egy egész struktúraként felfogható egységet képezhetünk, amellyel a folyamat biztonság elérése könnyedén megvalósíthatóvá válik.147

A villamosenergia-tárolási irányokat és módokat tekintve a szakirodalomban is összefoglaltak alapján, centralizált és decentralizált rendszereket különíthetünk el. A centralizált rendszer a nagy mennyiségben jelentkező távvezeték és tranzit útvonalakat öleli fel, a decentralizált rendszernél pedig a helyi egyensúlyt biztosítja a tárolásra alkalmazott egységek összekapcsolódása (microgrid, smart grid és egyéb intelligens hálózati elemek).

Mai ismereteink szerint a villamosenergia-tárolás nem teljes körűen megoldott, igaz a folyamatos fejlesztések és a szakemberek aktív működése révén már léteznek erre irányuló

145 * Az erőműben biztonság alatt leginkább a következőket értem: széntárolás erőművi területen belül, a tüzelőanyag biztonságos ellátási hálózatának biztosítása, a mindenkori villamosenergia-igény kielégítése, a termelt energia fogyasztókhoz való eljuttatása és ennek biztonságos megvalósítása.

146 Saját kidolgozás és szerkesztés

147 Dr. Estók Sándor: Hálózatközpontú integrált interdiszciplináris logisztika c. munkája alapján (online), url:

http://portal.zmne.hu/download/bjkmk/bsz/bszemle2009/3/02_estok.pdf(letöltés ideje: 2014. 11. 12.)

101

különböző kutatási és fejlesztési projektek. Azonban amíg ezek a rendszereket nem lehet teljes mértékben biztonságos módon kezelni, addig érdemes lenne a tüzelőanyag-ellátó rendszerek fejlesztési lehetőségeit és a bennük rejlő irányokat felszínre hozni. Dr. Estók Sándor is előre vetíti az új technológiák minél korábbi bevezetését és fejlesztési irányát a közeljövőre vetítve, melyet alább fogalmaz meg. „…a logisztikai rendszerhez hozzátartozik több ellátási lánc, amely az anyagi jellegű ellátást végzi a teljes termelő elosztó rendszerben. Feladatuk a beszerzés, szállítás, tárolás, raktározás, működtetési támogatás, szállítási tevékenység a fogyasztókig és cserék elvégzése.” Figyelemmel kísérve az együttműködést, megállapítja, hogy a megújuló energia hasznosításának bármely területén, a logisztikai támogatás és szolgáltatás soha nem önmagáért jön létre, mivel támogatni és szolgáltatni mindig partnereket lehet.148

A jövő megújuló energiáit egy rendszerben alkalmazva meglátásom szerint egy ellátásbiztonság központú struktúra hozható tehát létre, amely stabilitást képezhet és erősíthet egy országos villamos hálózati rendszert.

148 Dr. Estók Sándor értekezésében foglaltak szerint (online),

url: http://uni-nke.hu/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2011/estok_sandor.pdf (125. old.) (letöltés ideje: 2014. 11.

12.)

102

19. ábra - Ellátásbiztonsági struktúra stabilitását mutató folyamatábra erőművi, energiaelőállító szinten, (saját szerkesztés) 149

Alapjait tekintve az ellátásbiztonságnak energetikai értelmezés szerint napjainkban több változata és megfogalmazása ismert. Azonban jelen dokumentációban kísérletet teszek egy, a modern kornak és mai tudásközpontú világunk elvárásainak megfelelő tudásbázissal az ellátásbiztonság folyamatainak bemutatására, annak logisztikai hierarchiában beépült és elfoglalt helyével.

Alapjait tekintve, az ellátásbiztonság fogalma alatt külső és belső ellátási biztonságra tagolható aspektusokat ismerünk. Külső ellátásbiztonságnál a nemzetközi szinten elosztott energia elosztását, az energetikai relevanciájú külkapcsolatok alakulását értjük. A belső ellátásbiztonság megfogalmazásnál a „nemzeti szinten” történő technológiai szemléletű folyamatok történnek: egyrészt az energiapiaci szereplők működési kereteinek, másrészt pedig az ehhez kapcsolható energiainfrastruktúra kialakítása és fenntartása zajlik.

149 Saját kidolgozás és szerkesztés

103