• Nem Talált Eredményt

Egy elfelejtett magyar királyi jelvény

In document tiszatáj 1976. OKT.* 30. ÉVF. (Pldal 39-47)

1030-ban II. K o n r á d (1024—1039) n é m e t császár és hűbérese, a cseh herceg fia, Bretiszláv, hódító szándékkal tört b e Magyarországra, a D u n a jobb és bal p a r t j á n n y o m u l v a Esztergom felé. I. István (997—1038) k i r á l y u n k K o n r á d ellen vonult, d e k e r ü l t e a harcot, s a R á b a m e n t i gyepűvonal mögé vonta vissza seregeit, elpusztítva és félégetve a terepet az ellenség előtt. Az erdőkben és a mocsarakban rekedt n é m e -teket az éhség is nyomorgatta, ezalatt a m a g y a r o k megkerülték őket, elfoglalták Bécset, s a reményeiben teljesen megfogyatkozott „ . . . császár hadsereg és m i n d e n e r e d m é n y nélkül t é r t vissza M a g y a r o r s z á g b ó l . . . " — írta az altaichi krónikaíró barát. 1031 tavaszán II. K o n r á d f i á t — a későbbi III. H e n r i k e t — k ü l d t e Eszter-gomba, az „ . . . igazságtalanul m e g b á n t o t t m a g y a r k i r á l y h o z . . . " a b é k e

megköté-3* 35

sére. A k o r s z a k k a l foglalkozó történészek és m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k szerint, h á l a a d á s u l e k a t o n a i és diplomáciai győzelemért, r e n d e l t e m e g I s t v á n k i r á l y és Gizella k i r á l y n é azt a gyönyörű, a r a n y és színes s z á l a k k a l k i v a r r t bizánci b í b o r s e l y e m m i s e r u h á t , a m e l y a XII. s z á z a d b a n — t a l á n III. Béla u r a l k o d á s a a l a t t — p a l á s t t á á t a l a k í t v a , a m a g y a r királyi h a t a l o m jelvényei közé került. Feltételezik, hogy a V e s z p r é m - v ö l g y i görög a p á c a k o l o s t o r b a n hímezték ki, a k á r a k i r á l y n ő és u d v a r h ö l g y e i k ö z r e m ű k ö d é -sével, s h í m z e t t f e l i r a t á b ó l az is kiderül, hogy a „ F e h é r v á r v á r o s á b a n l é v ő S z e n t M á r i a t e m p l o m s z á m á r a készült és a d o m á n y o z t a t o t t " . G a z d a g díszítései k ö z ö t t K r i s z tus, Szűz M á r i a , az angyalok, a p r ó f é t á k és apostolok, s az e g y h á z h a r c o s s z e n t j e i -nek a l a k j á t v a r r t á k ki, t o v á b b á az a d o m á n y o z ó k i r á l y i p á r és f i u k , I m r e h e r c e g képét. Mivel m i n k e t a t o v á b b i a k b a n I s t v á n király s z e m é l y e érdekel, i d ő z z ü n k el egy pillanatig u r a l k o d ó i viseletén. A n a g y ú r d e r e k á n övvel á t f o g o t t t u n i k á t és f e l e t t e bő köpenyt visel, melyet a j o b b v á l l á n boglár kapcsol össze. F e j é n zárt, d i a d é m -szerű, h á r o m s z ö g a l a k ú k o r o n a van öt drágakővel, s a r k a i n és c s ú c s á n liliomos dísz-szel; a bal k e z é b e n keresztes országalmát, j o b b j á b a n l á n d z s á t t a r t (1:1 k é p ) . A k é p hitelességében aligha k é t e l k e d h e t ü n k , hiszen a k i r á l y i j e l v é n y e k e t a k i r á l y i m e g -r e n d e l ő s z á m á -r a csak a valódi a l a k j u k b a n á b -r á z o l h a t t á k . A k o -r o n a és a z o -r s z á g a l m a a királyi viselet „megszokott" kellékei, d e miért t a r t a k e z é b e n l á n d z s á t ? A g y ő z e -l e m r e a k a r t a k e f e g y v e r r e -l u t a -l n i ? F e g y v e r - e e g y á -l t a -l á n és e-lsőd-legesen ez a -l á n d z s a , vagy a k o r o n a és az o r s z á g a l m a m e l l e t t a királyi h a t a l o m t o v á b b i j e l k é p e ? V a j o n s e g í t e n e k - e a korabeli történeti f o r r á s o k eldönteni ezt a k é r d é s t ?

Egy 1035 t á j á n e l h u n y t a n g o u l é m e - i szerzetes, A d e m a r u s C a b a n n e n s i s k r ó n i k á t írt az a q u i t á n i a i a k és a f r a n c i á k történetéről. M ű v é n e k f e n n m a r a d t egy b ő v í t é s e k -kel t a r k í t o t t XII. századi v á l t o z a t a is, s csak e b b e n a k é s ő b b i szövegben s z e r e p e l a z a m a g y a r v o n a t k o z á s ú betoldás, a m e l y b ő l k i i n d u l h a t u n k : „ . . . S z e n t B r ú n ó p e d i g a h i t r e t é r í t e t t e M a g y a r o r s z á g p r o v i n c i á t , . . . M a g y a r o r s z á g k i r á l y á t m e g k e r e s z t e l t e , kit G o u z n a k h í v t a k és n e v é t a keresztségben m e g v á l t o z t a t v a , I s t v á n n a k ( S t e p h a n u s ) n e v e z t e el, a m i t Ottó császár I s t v á n p r o t o m á r t í r é v f o r d u l ó j á n a k e r e s z t e l é s k o r k i -választott, a királyságot pedig á t e n g e d t e teljesen s z a b a d o n birtokolnia, e n g e d é l y t a d v a neki a szent l á n d z s á t h o r d a n i m i n d e n ü t t , m i n t a h o g y a n az m a g á n a k a c s á s z á r -n a k szokása, és ereklyéket az Ü r szögéből, és s z e -n t M a u r i t i u s l á -n d z s á j á t á t e -n g e d t e neki s a j á t l á n d z s á j á u l . A f e n t n e v e z e t t király m e g p a r a n c s o l t a szent B r ú n ó n a k , h o g y f i á t is k e r e s z t e l j e meg, és azt a n e v e t adta neki, a m i az övé is volt, a z I s t v á n (Stephanus) nevet. É s e h h e z a fiához, Istvánhoz, Ottó császár h o z z á a d t a H e n r i k n e k , a későbbi c s á s z á r n a k n ő v é r é t f e l e s é g ü l . . . " A b e t o l d á s a s z ó b a n f o r g ó e s e m é n y e k -nél l e g a l á b b 150 évvel későbbi, s a szereplők s z e m é l y é r e és c s e l e k e d e t e i r e n é z v e is sok tévedést t a r t a l m a z , a m i n t e r r e m i n d e n k u t a t ó r á m u t a t o t t , aki e m i a t t a s z a v a -hihetőségét elutasította. Mások viszont éppen a z e l l e n k e z ő j e m e l l e t t t ö r t e k l á n d z s á t , a b e n n e foglalt, hitelesnek t ű n ő részletek miatt. Egyik v a g y m á s i k v é l e m é n y h e z v a l ó c s a t l a k o z á s u n k előtt t e k i n t s ü k á t ezeket a részleteket! A k e r e s z t e l é s b e n B r ú n ó p ü s -pök szerepeltetése tévedés! Gézát 974-ben P i l g r i m p a s s a u i p ü s p ö k p a p j a i , V a j k o t (ez volt I. I s t v á n k i r á l y pogány neve) valószínűleg 975 k a r á c s o n y á n A d a l b e r t p r á g a i p ü s p ö k k e r e s z t e l t e meg. A G o u z n é v a n a g y f e j e d e l e m p o g á n y n e v é n e k c s a k a r e f o r m k o r i v á l t o z a t á v a l cseng egy kissé össze, a z idő t á j t a m a h a s z n á l a t o s G é z a helyett Gyécsa—Gyécse—Décse-féleképpen ejtették. Géza r e x (király) m é l t ó s á g n e v e m é g i s m e r t u g y a n n é h á n y forrásból, de „király" é r t e l m e z é s e ellen sok é r v h o z h a t ó fel. Géza „ I s t v á n " k e r e s z t n e v é r e f o r r á s u n k o n k í v ü l m é g csak egy, s n e m t ú l h i t é l e s helyen t a l á l u n k adatot. Ezzel s z e m b e n V a j k I s t v á n r a keresztelése, s a k é s ő b b i II.

H e n r i k császár nővérével, Gizellával k ö t ö t t h á z a s s á g a k ö z i s m e r t t é n y !

S m o s t n é z z ü k a l á n d z s á t ! A n é m e t birodalom l e g f ő b b v é d ő s z e n t j é v é v á l t a z e z r e d f o r d u l ó r a , a III. század végén v é r t a n ú h a l á l t h a l t tébai e r e d e t ű r ó m a i h a d v e z é r , Mauritius, s a személyéhez kötött v a s lándzsát e r e k l y e k é n t tisztelték. A m i k e g y e -letnélküli s z e m ü n k a z o n b a n rögtön elárulja, h o g y s o h a s e m l e h e t e t t az övé. Ez a lándzsa u g y a n i s a I X — X I . s z á z a d b a n kedvelt, f r a n k g y á r t m á n y ú ú g y n e v e z e t t s z á r -n y a s l á -n d z s a ; olya-n fegyver, a m e l y e t a f r a -n k b i r o d a l o m t e r ü l e t é -n s s z o m s z é d s á g á b a -n 36

— így M a g y a r o r s z á g o n is — g y a k r a n t a l á l u n k . Nevét o n n a n k a p t a , hogy a f r a n k o k g y á r t o t t á k és t e r j e s z t e t t é k el, és a k ö p ű j é n (melyet a f a n y é l r e húztak) két, kereszt-b e n kiálló l e m e z k e van, a m i az ellenfél v a g y a v a d testékereszt-be ü t k ö z v e m e g a k a d á l y o z t a a p e n g e túl m é l y r e h a t o l á s á t (1:3—4. kép). Visszatérve a szent M a u r i t i u s - l á n d z s á r a : a k k o r t á j t t e r m é s z e t e s e n senki s e m k é t e l k e d e t t az eredetiségében, sőt tiszteletét csak n ö v e l t e a p e n g é j é b e foglalt ú j a b b e r e k l y e : egy szög K r i s z t u s keresztjéről. Hozzá-k a p c s o l ó d o t t m é g a L o n g i n u s - l e g e n d a is; L o n g i n u s volt az a r ó m a i Hozzá-katona, aHozzá-ki l á n d z s á j á v a l m e g n y i t o t t a a kereszten f ü g g ő K r i s z t u s oldalát. E h á r o m s z o r o s becsű szent l á n d z s á n a k kevés k o r a b e l i á b r á z o l á s a m a r a d t , d e m a g á t a t á r g y a t a bécsi S c h a t z k a m m e r a m a i napig megőrizte. Jól l á t h a t ó r a j t a , hogy a f r a n k lándzsa, p e n -g é j é b e e-gy h o s s z ú k á s nyílást vá-gtak, s i d e d r ó t o z t á k be ezüst szállal a szö-gereklyét.

N e m végeztek ügyes m u n k á t ; valószínűleg m á r e k k o r eltört a meggyengített penge, s k é t d a r a b j á n a k összefogására egy vas v é d ő h ü v e l l y e l l á t t á k el, századokkal k é s ő b b p e d i g m é g egy ezüst, m a j d egy a r a n y h ü v e l y t h ú z t a k r á (2:1—2. kép).

N e m volt szó m é g a császár személyéről, a k i t f o r r á s u n k n e m jelölt m e g ponto-san, hiszen e g y m á s u t á n h á r o m Ottó császár következett a trónon. I. Ottó (936—973) m é g n e m j ö h e t számításba, II. Ottó (973—983) viszont m á r igen, hiszen Géza és V a j k k e r e s z t e l é s é n e k idején ő u r a l k o d o t t . A l e g v a l ó s z í n ű b b szereplő mégis III. Ottó (983—

1002), m e r t ő volt a császár I s t v á n (Vajk) életének további k é t nagy e s e m é n y e ide-j é n : 996-ban a házassága és 1000-ben a k o r o n á z á s a a l k a l m á v a l . III. Ottó mellett m é g egy k o m o l y érv szól, a l á n d z s a a d o m á n y o z á s beleillik az általa i r á n y í t o t t politikába, s n é m e t — l e n g y e l v o n a t k o z á s b a n a m a g y a r h o z hasonló e s e m é n y m e g t ö r t é n t é r ő l t u -d u n k . III. Ottó császár 1000-ben a lengyelországi G n i e z n ó b a utazott, s Vitéz Bolesz-l á v Bolesz-lengyeBolesz-l f e j e d e Bolesz-l m e t a b i r o d a Bolesz-l o m p a t r í c i u s á v á emeBolesz-lte, s „ . . . Bolesz-levevén s a j á t f e j é r ő Bolesz-l a f e j e d e l m i diadémot, Boleszláv f e j é r e helyezte a b a r á t i szövetség jeléül, a győzelmi zászló s z á m á r a pedig az Ü r k e r e s z t j é b ő l egy szöget szent M a u r i t i u s l á n d z s á j á v a l a j á n d é k u l a d t a . . . " — tudósít a XII. századi, d e egy k o r t á r s f o r r á s r a visszavezethető krónikásszöveg, melyet A n o n y m u s G a l l u s írt. S z e r e n c s é n k r e ez a l á n d z s a is m e g -m a r a d t , a k r a k k ó i d ó -m k i n c s t á r á b a n őrzik. Ez a j e l v é n y ' a vasból kovácsolt n é -m e t szent l á n d z s a bronzból öntött m á s o l a t a , s azt a szögereklye befoglalása u t á n , a v a s v é d ő h ü v e l l y e l ellátva á b r á z o l j a (2:3. kép). Mindezek a l a p j á n egyöntetű az A d e m a r u s C a b a n n e n s i s - a d a t o t elfogadó k u t a t ó k véleménye, hogy a l e g n a g y o b b valószínűséggel I I I . Ottó l e h e t e t t az I. I s t v á n n a k is l á n d z s á t k ü l d ő császár.

M i k o r t ö r t é n t v a j o n ez az a d o m á n y o z á s ? A szkeptikus történészek szerint sem-m i k o r ! Úgy vélik, hogy A d e sem-m a r u s szövegének XII. századi i s sem-m e r e t l e n b ő v í t ő j e el-o l v a s t a az A n el-o n y m u s G a l l u s f e n t e b b idézett sel-orait (vagy v a l a m i l y e n más, a n é m e t — lengyel diplomáciai e s e m é n y t m e g ö r ö k í t ő adatot), és ebből t á k o l t a össze a m a g a b e t o l d á s á t . Egy osztrák történész, m i n d e n t szó szerint véve, csak úgy t u d t a egy idő-p o n t r a „összehozni" a szereidő-plő személyeket — azaz hogy V a j k o t 996 k a r á c s o n y á n K ö l n b e n , B r ú n ó augsburgi p ü s p ö k jelenlétében, III. Ottó keresztapaságával, A d a l b e r t p r á g a i p ü s p ö k keresztelte m e g —, hogy a m a g y a r k u t a t á s m e g s e m m i s í t ő b í r á l a t á b a n részesült. V a n - e az e l l e n t m o n d á s o k b ó l k i ú t ? Az A d e m a r u s - a d a t o t felhasználó szer-z ő k sszer-zerint a n n a k tényei n e m i d ő r e n d b e n követik egymást, s a tudósítás elemeit (Géza „ r e x " c í m e és I s t v á n r a keresztelése, a lándzsa és a szögereklye-ajándék, V a j k I s t v á n r a keresztelése és házassága) k ö t e t l e n e b b ü l r e n d e z t é k el úgy, hogy a l á n d z s a a d o m á n y o z á s legvalószínűbb i d e j é r e a k o r o n á z á s a l k a l m á t f o g a d t á k el. T u d o m á n y beli e l l e n f e l e i k k e l szemben a z o n b a n m i n d v é g i g kisebbségben m a r a d t a k , m e r t m i n d -e r r -e n -e m volt bizonyíték.

Itt segített a bevezetőben t á r g y a l t koronázási palást, m e l y n e k szent I s t v á n á b r á z o l á s á t természetesen régen ismerték, d e e b b e n a v o n a t k o z á s b a n n e m figyeltek f e l rá. F e g y v e r t ö r t é n é s z s z e m m e l nézve a k é p e t viszont n y i l v á n v a l ó volt, hogy a k i r á l y kezében (s t a l á n v é d ő s z e n t j é é b e n is, d e róla részletfelvételt á szakirodalom n e m közölt) n e m a szokványos a l a k ú l á n d z s a van, m i n t a vele egy s o r b a n ábrázolt h a r c o s szenteknél, h a n e m az úgynevezett f r a n k szárnyaslándzsa, vagyis a n é m e t és a lengyel szent M a u r i t i u s - l á n d z s á k é v a l egyező típusú. H a m i n d e z t a paláston is

e l l e n ő r i z h e t n é n k , a t o v á b b i k é t e l k e d é s n e k elejét v e h e t t ü k volna, d e a p a l á s t a többi k o r o n á z á s i j e l v é n n y e l e g y ü t t 1945-ben k ü l f ö l d r e k e r ü l t , s a z ó t a i s m e r e t l e n helyen őrzik. A régen készített f e k e t e - f e h é r felvételeken és az a p r ó színes r a j z o k o n a b í b o r s e l y e m a l a p b a szőtt l ó h e r e l e v é l - m i n t a és a h í m z e t t díszítések k a c s k a r i n g ó i között n e m l e h e t e t t e g y é r t e l m ű e n eligazodni; I s t v á n l á n d z s á j á n a k c s a k a b a l „ s z á r n y a " v e h e t ő ki, a m á s i k t a l á n m á r kifoszlott (vö. 1:1. kép). A p a l á s t r ó l a X V I I I . s z á -z a d b a n egy b y s s u s - s e l y e m r e f e s t e t t másolatot k é s -z í t e t t e k (jelenleg P a n n o n h a l m á n látható), d e m i v e l az á b r á z o l á s o k a t néhol p o n t a t l a n u l f e s t e t t é k m e g , n e m ö r ü l h e t ü n k m a r a d é k t a l a n u l a n n a k , hogy szent I s t v á n és I s t v á n p r o t o m á r t í r k e z é b e n a s z á r n y a s -l á n d z s a e g y é r t e -l m ű e n f e -l i s m e r h e t ő (1:2. k é p ) ; h i s z e n -lehetséges, hogy a m á s o -l ó é p p e n e k i s részletnél hibázott. 1969ben e t á r g y b a n írott f e j t e g e t é s e i m e t a z z a l k e l -lett l e z á r n o m , hogy a m a g y a r k i r á l y i lándzsa f r a n k s z á r n y a s l á n d z s a a l a k j á t n e m s i k e r ü l t végleg bebizonyítani.

E k ö z b e n v á r a t l a n és h a l l a t l a n u l é r d e k e s e s e m é n y t ö r t é n t !

1968ban N a g y h a r s á n y b a n egy é r e m l e l e t e t t a l á l t a k , a m e l y e t G e d a i I s t v á n , Á r p á d -k o r i é r e m t a n u n -k sza-ktudósa, 1971-re dolgozott fel. A l e l e t b e n 40 d b , M a g y a r o r s z á g o n eddig i s m e r e t l e n ezüstpénz (dénár) k e r ü l t elő, a m i a z é r t okozott o l y a n n a g y m e g -lepetést, m e r t p é n z v e r é s ü n k k e z d e t é n e k f ő k é r d é s e i t a s z a k t u d o m á n y , m á r r é g ó t a m e g o l d o t t n a k tekintette. A d é n á r e l ő l a p j á n két s i m a v o n a l ú k ö r között f L A N C E A R E G I S (A K I R Á L Y L Á N D Z S Á J A ) k ö r i r a t van, k ö z e p é n p e d i g egy r u h a u j j b ó l k i -n y ú l ó és zászlós -n y e l ű s z á r -n y a s l á -n d z s á t t a r t ó kéz. A l á -n d z s á -n a k csak a j o b b oldali

„ s z á r n y a " látszik, m e r t a b a l t a zászló bojtos (?) s z a l a g j a i t a k a r j á k el. A d é n á r h á t -l a p j á n R E G I A C I V I T A S (bizonyta-lan je-lentésű m e g n e v e z é s , v i t a t á r g y a , hogy a v e r d e h e l y e t jelentie, azaz E s z t e r g o m v a g y S z é k e s f e h é r v á r v á r o s á t ) k ö r i r a t o l v a s -ható, közepén, a z úgynevezett k a r o l i n g t e m p l o m á b r á z o l á s , b e n n e R E G I ( b i z o n y t a l a n feloldású) f e l i r a t t a l (2:9—10. kép). Mivel a p é n z e n szokás szerint n e m j e l ö l t é k a k i b o c s á t á s idejét, s t e l j é s e n s z o k a t l a n u l a kibocsátó u r a l k o d ó n e v é t sem, a l e l e t -k ö r ü l m é n y e -k b ő l -k i i n d u l v a -kellett m e g h a t á r o z n i a -k o r á t . A l e l e t b e n t a l á l t t o v á b b i , b a j o r , cseh és bizánci p é n z e k és ezüst ékszerek n y o m á n G e d a i I s t v á n a z 1010-es évek t á j á r a b e c s ü l t e a k i n c s elrejtését. M a g y a r o r s z á g f e l é i r á n y í t o t t a a t e k i n t e t é t az, hogy a leletbeli 40 p é l d á n y o n k í v ü l 1—1 németországi és s k a n d i n á v i a i d a r a b k e r ü l t m i n d e d d i g elő. Egy lépéssel t o v á b b segítette a R E G I A C I V I T A S k ö r i r a t , a m i s e h o l m á s u t t , csak M a g y a r o r s z á g o n f o r d u l elő, m é g p e d i g I. I s t v á n f é l d e n á r a i n (obulus) é s I. A n d r á s (1046—1060) első o b u l u s á n . G e d a i I s t v á n azt is észrevette, h o g y c s a k a m a g y a r királyi l á n d z s á t n e v e z t é k a — később t á r g y a l a n d ó — f o r r á s o k L A N C E A R E G I S n e k , L A N C E A R E G I S D E A U R A T A (A K I R Á L Y A R A N Y O Z O T T L Á N D Z S Á

-JA)-nak. Kiderítette, hogy a d é n á r o k átlagsúlya (pénzlába) IV. H e n r i k b a j o r ' h e r c e g (995—1002; 1002—1024 között II. H e n r i k néven n é m e t császár), I. I s t v á n sógora, d e n á r a i é v a l egyező, vagyis ez u t ó b b i a k a d h a t t á k a m i n t á t . S a j á t o s a n m a g y a r n a k h a t á r o z t a m e g azt a t e c h n i k a i k ü l ö n b s é g e t , hogy m í g a n y u g a t e u r ó p a i p é n z e k v e r ő tövein véséssel készítették el a l e e n d ő é r e m k é p e t , a d d i g e d é n á r h o z p o n c o l t v e r ő tövet h a s z n á l t a k (a k i v e r t é r e m k é p e k e n a vésett és a poncolt v e r ő t ő n y o m a m e g -különböztethető). Végezetül a „ m a g y a r p a l m e t t á s ízlés" szerinti á t f o g a l m a z á s s a l m a g y a r á z t a a n y u g a t - e u r ó p a i p é n z e k e n megszokott, ú g y n e v e z e t t k a r o l i n g t e m p l o m és a d é n á r h á t l a p i á b r á z o l á s a közötti k ü l ö n b s é g e k e t (vö. 2:4—5. kép). T a n u l m á n y á -b a n á t é r t é k e l t e az eddig egyedüli I. I s t v á n - f é l e p é n z t í p u s n a k vélt S T E P H A N U S R E X k ö r i r a t ú obulusok (2:6—8. kép) keltezését, v e r é s é n e k k e z d e t é t a k o r á b b a n e l -f o g a d o t t 1000 t á j á r ó l 1015 k ö r ü l i i d ő r e módosítva, és I. I s t v á n k i r á l y első -f o r g a l m i p é n z é n e k ezt, a m o s t m e g t a l á l t d é n á r t nevezte ki.

M a g a m t o v á b b r a is a S T E P H A N U S R E X k ö r i r a t ú o b u l u s t t a r t o m I. I s t v á n első pénzének, sőt László G y u l a n y o m á n azt is elképzelhetőnek v é l e m , sőt m á r m á r b i -z o n y í t h a t ó n a k is tekintem, hogy csekély rés-züket m é g a p j a , G é -z a (István) v e r e t t e . S a j n o s a z o n b a n e n n e k t á r g y a l á s a n e m f é r c i k k e m k e r e t é b e , s u g y a n c s a k r ö v i d e n foglalom össze, a d é n á r r a vonatkozó, a fentiektől n é m i l e g eltérő e r e d m é n y e i m e t . S z e r i n t e m ugyanis a d é n á r és a n é m e t pénzverés k a p c s o l a t a csak a p é n z l á b n á l 38 1 •

1. T Á B L A : I I S T V Á N K I R Á L Y K É P E A K O R O N Á Z Á S I P A L Á S T O N (1) É S A P A L Á S T M Á S O L A T Á N (2) M A G Y A R O R S Z A G I . I S M E R E T L E N L E L Ö H E L Y Ü I X X I . S Z A Z A D I F R A N K S Z A R

-W , #

M¡¡¡i

l i

V - - {

• . Sít f

2. T Á B L A : A N É M E T S Z E N T L Á N D Z S A V É D Ö H U V E L Y N É L K Ü L (1) É S A V É D Ö H Ü V E L L Y E L (2), A K R A K K Ó I L Á N D Z S A (3). I V . H E N R I K B A J O R H E R C E G D E N A R A (4) É S O B U L U S A (5) I. I S T V Á N K I R Á L Y O B Ü L U S A I ( 6 - 8 ) É S D E N A R A (9-10. E R Ő S E N N A G Y Í T V A ) . A B U D A P E S T I

V I K I N G L Á N D Z S A (11). A Z 1 - 3 . É S A 11. K É P E R Ő S E N K I C S I N Y Í T V E

egyértelmű, a többi részlet teljesen önállónak tűnik. Nemcsak a LANCEA REGIS szóhasználat sajátos, hanem az is egyedülálló, hogy a körirat a pénz ábrázolására vonatkozzék. A német szárnyaslándzsa-ábrázolásos pénzeken a lándzsás éremkép oldalán a kibocsátó uralkodó, egyházi vagy világi előkelő vagy a város, esetleg az ábrázolt, lándzsát tartó szent neve olvasható. Olyan önálló éremképi szerepben, mint dénárunkon, a szárnyaslándzsa csak Magdeburg veretein látható, de legalább 50 évvel későbbi időből. Azok az ábrázolások, ahol a szárnyaslándzsát a császár vagy az előkelőség t a r t j a a kezében, 1024 előttre szintén nem keltezhetők, vagyis az I. István dénárnál mindenképpen későbbiek. Arról m á r volt szó, hogy a REGIA CIVITAS körirat és a verőtövek poncolt technikája magyar sajátosság, ugyanezt állíthatom az úgynevezett karoling templomnak vélt hátlapi képről is.

Mire alapozható ez az állítás? Mivel a STEPHANUS REX köriratú obulusoknál a német (bajor) pénzverés hatása bebizonyítottnak tekinthető, ezt a hatást kutatóink automatikusan átvitték a dénárra is. Pedig még az obulusoknál is van egy elgondol-koztató és nehezen értelmezhető tény, az ugyanis, hogy a mintául szolgáló, IV. Hen-rik bajor herceg verette obulus előlapján kereszt van, a hátlapján pedig a „karoling templom" (2:5. kép); a magyar obulus mindkét oldalán viszont a kereszt jelent meg, s később egyetlen magyar pénzre sem került rá a szóban forgó „templom". Magam e hasonló és idevágó jelenségen felbátorodva, a dénár hátlapi képét sem a „karoling templom" magyar ízlés szerinti átfogalmazásának, hanem koronaábrázolásnak tartom, még akkor is, ha a koronázási palást szent István királyának koronájával nem is azonos típusú. A benne levő REGI felirat megfejtése bizonytalan, noha több kísérlet is történt rá, de önmagóban ez még nem szól a koronaábrázolás ellen. Végső

követ-Í

keztetésem tehát az, hogy a dénáron I. István király a koronázási jelvényeit ábrá-zoltatta, ebből az is következik, hogy életének három szóba jöhető eseménye — keresztelés, esküvő, koronázás — közül az utóbbira készíttethette. Mivel ez a pénz-típus a STEPHANUS REX obulusokhoz képest elenyészően csekély számban került eddig elő (már említettem, hogy a 40 hazai példánya mellett csak 2 külföldit isme-rünk), nem forgalmi pénznek, hanem az ünnep alkalmára veretett emlékpénznek tekintem. Nagy események, koronázás, székesegyház felszentelése, nevezetes követ-járás stb. idején lengyel és német emlékpénzeket is vertek nagyjából ekkortájt,

»úgyhogy feltevésem nem kizárt.

Az olvasó joggal kérdezheti, mi értelme van az ilyen aprólékos elemzésnek?

J A z volt vele a célom, hogy a dénár éremképének a kortárs német pénzveréstől

* való függetlenítésével az előlap szárnyaslóndzsa ábrázolásának önállóságát bizonyít-hassam. Véleményem szerint ugyanis a dénár lándzsája a palást idevonatkozó lán-dzsaképével együtt, hitelesítheti a gyenge lábon álló Ademarus Cabannensis-adatot, kiindulási pontunkat. Csatlakozva tehát az adatot felhasználó kutatók táborához, következtetéseimet így foglalhatom össze: csaknem bizonyos, hogy I. István a koronázása alkalmával III. Ottó császártól a német szent lándzsa típusával egyező, ereklyés (?) szárnyaslándzsát kapott, s azt királyi jelvényeként hordozta.

A királyi lándzsa további sorsa néhány forrásadat nyomán vázolható. 1044 nya-rán III. Henrik német császár (1039—1056) sereggel tört be hazánkba, hogy az el-űzött, s az udvarába menekült Péter királyt (1038—1041) trónjára visszaültesse. Aba Sámuel (1041—1044) király a Fertő és a Rába menti mocsarak közé akarta csalni az ellenséget (emlékezzünk arra. hogy I. István ugyanígy járt el II. Konráddal szem-ben!), de a Péterhez hű magyarok átvezették a gyepűn a németeket. Július 5-én Ménfőnél csapott össze a két sereg, Abát hívei cserbenhagyták, és vereséget szen-vedeti, de sikerült még elmenekülnie. Az altaichi évkönyvek kortárs krónikása sze-rint a csatatéren a földet sok hulla borítja, az aranyos királyi lándzsa (LANCEA REGIS DEAURATA) zsákmányul esik, püspökök, káplánok, főurak, valamint sokan mások e l p u s z t u l n a k . . . " Észrevehetjük, mennyire fontosnak tartotta a krónikás a lándzsa elvesztését, ami Aba számára a hatalom elvesztését jelentette az ő szemé-ben. A csata után III. Henrik és Péter diadalmenetben vonult Székesfehérvárra, a császár a saját kezével vezette fel Pétert a trónra, felruházva I. István királyi

jel-39

vényeivel. A következő é v b e n a császár ismét M a g y a r o r s z á g r a látogatott, s p ü n k ö s d n a p j á n ( m á j u s 26-án) „ . . . P é t e r , M a g y a r o r s z á g királya, á t a d t a k i r á l y s á g á t a z a r a n y o s l á n d z s á v a l (LANCEA D E A U R A T A ) a m i császári u r u n k n a k , a z ő és a m i n é p e i n k színe e l ő t t . . . " — számolt b e a n a g y e s e m é n y r ő l u g y a n a z a k r ó n i k á s . Ü g y t ű n i k , hogy ezzel vagy e z u t á n k ö v e t k e z e t t b e a l á n d z s a j e l v é n y h a n y a t l á s a , m e r t P é t e r (1044—1046) ó l o m b u l l á j á n és I. A n d r á s (1046—60) i d é z ő p e c s é t j é n az u r a l k o d ó k m á r liliomos jogart t a r t a n a k . A viharos e s e m é n y e k e t m é g egyszer felidézi VII. G e r g e l y p á p a (1073—85) 1074. o k t ó b e r 28án k e l t levele S a l a m o n (1063—1074) k i r á l y h o z , m e l y -ben azért k o r h o l j a őt, hogy országát IV. H e n r i k (1056—1105) c s á s z á r n a k a j á n l o t t a f e l h ű b é r ü l , holott a r r a ő, a p á p a t a r t igényt. Mert — m i n t í r j a — „ . . . országod v é n e i t ő l t u d h a t n á d , hogy Magyarország, m e l y e t h a j d a n I s t v á n k i r á l y m i n d e n joggal é s h a t a l o m m a l szent P é t e r n e k a j á n l o t t f e l és a d o t t át, a r ó m a i s z e n t e g y h á z é . A m e g b o l d o -g u l t H e n r i k császár (III. H e n r i k r ő l v a n szó, f l 0 5 6 ) pedi-g, a m i k o r a z o r s z á -g o t s z e n t P é t e r tiszteletére m e g h ó d o l t a t t a és a királyt legyőzte, l á n d z s á t és k o r o n á t k ü l d ö t t szent P é t e r sírjához, g y ő z e d e l m é n e k dicsőségére, oda i r á n y o z v á n a z o r s z á g j e l v é -nyeit, a h o n n a n m é l t ó s á g a e r e d . . . "

Hogy áll össze v a j o n ez a n é h á n y szórványos a d a t ? A m i k o r P é t e r t h á r o m é v i u r a l k o d á s u t á n 1041-ben elűzték, b i z o n y á r a m i n d e n e k e l ő t t a k i r á l y i j e l v é n y e k e t v i t t e m a g á v a l . A b a k é n y t e l e n volt ú j a k a t csináltatni, s ezeket, t e h á t A b a l á n d z s á j á t és k o r o n á j á t k ü l d h e t t e III. H e n r i k R ó m á b a . P é t e r t I. I s t v á n j e l v é n y e i b i r t o k á b a n segí-tette vissza a t r ó n r a , s P é t e r n e k a z országot j e l k é p e z ő l á n d z s á j a 1045-ben t e h á t csakis ez, vagyis I s t v á n egykori, a III. Ottótól k a p o t t j e l v é n y e l e h e t e t t .

A b a l á n d z s á j á t 1077-ben A r n u l f milánói é r s e k l á t t a is R ó m á b a n az a p o s t o l o k t e m p l o m á b a n , h a s o n l ó k é p p e n k é s ő b b Bonizo s u t r i p ü s p ö k is; 1693-ban p e d i g m é g a P o r t a G u i d o n e a f e l e t t őrizték. K é s ő b b nyoma veszett. A III. H e n r i k n e k á t a d o t t I s t -v á n - f é l e lándzsáról -viszont soha többé n e m h a l l u n k .

Azt hiszem, n e h é z volt végigkísérni a személyek és t á r g y a k k a v a r g á s á n k í v ü l m é g a sok „valószínűleg", „feltehetőleg", „bizonyára", „ t a l á n " k i f e j e z é s e k k e l t a r k í t o t t , s sokszor csak a b i z o n y t a l a n s á g b a n m a r a d ó beszámolót. A b i z o n y t a l a n s á g a r é g m ú l t mélyébe vesző t á r g y a k és e s e m é n y e k k a p c s o l a t á n a k felidézési nehézségeiből e r e d , hiszen a f o r r á s o k csak v é l e t l e n s z e r ű e n m a r a d t a k r á n k , s n e m a m i t ö r t é n e t s z e m l é letünkkel, n e m a mi m ó d s z e r e i n k k e l íródtak. Csak a k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű t á r gyak kerültek n é h a a f o r r á s o k r e f l e k t o r f é n y é b e , az e g y s z e r ű b b e k r e jóval k e v e s e b b az utalás. A t á r g y a k beszéde pedig legtöbbször a n n y i r a halk, hogy m e g s z ó l a l -t a -t ó j u k s-tílusa és logikája, az, a m i -t h a l l a n i s z e r e -t n é n k róluk, e l n y o m h a -t j a g y e n g e h a n g j u k a t . Ezért s z e r e t n é m hangsúlyozni, hogy az itt előadott g o n d o l a t m e n e t a tények és a szerző e l k e r ü l h e t e t l e n s z u b j e k t i v i t á s á n a k olyan k e v e r é k e , a m e l y n e k igazságában meggyőződött és hisz u g y a n , de t o v á b b i a l a k í t h a t ó s á g á b a n n e m k é -telkedik.

M o n d a n i v a l ó m a t egy további, a t é m á n k h o z m á r c s a k é r i n t ő l e g k a p c s o l ó d ó „ r e j -téllyel" zárom. 1910 n y a r á n a N e m z e t i M ú z e u m m e g v á s á r o l t egy lándzsát, m e l y e t a D u n a b u d a i p a r t j á n á l k o t o r t a k ki a mederből. A n y i l v á n v a l ó a n X I . század e l e j i viking (varég, n o r m a n n ) g y á r t m á n y ú , n y ú l á n k l á n d z s a (ma is a N e m z e t i M ú z e u m kiállításán látható) k ö p ű j é n e k díszítése miatt, e g y e d ü l á l l ó r i t k a s á g n a k s z á m í t (2:11.

kép). Az a r e n d k í v ü l i r a j t a , hogy a k ö p ű t a r a n y l e m e z z e l b u r k o l t á k b e (a t ö b b ezer viking l á n d z s a közül egyedül ezen a p é l d á n y o n ; e g y é b k é n t h a díszíteni a k a r t a k , a k k o r ezüstöt használtak), s niellós, vagyis fekete a n y a g g a l kitöltött v o n a l ú , s z a l a g -fonatos díszítéssel l á t t á k el. N y i l v á n v a l ó a n nagyon előkelő t u l a j d o n o s a l e h e t e t t , d e a f e n t i e k n y o m á n — a k o r á b b a n feltételezett — I. I s t v á n v a g y A b a S á m u e l n e m ! A m é g szóba jöhető személyek között a döntés egyelőre l e h e t e t l e n , e l é g e d j ü n k c s a k m e g a n e v ü k felsorolásával: I m r e herceg; a jórészt v a r é g zsoldosokból álló k i r á l y i testőrség p a r a n c s n o k a ; E a d m u n d Ironside angolszász k i r á l y M a g y a r o r s z á g r a m e n e -k ü l t f i a i n a -k e g y i -k e . . . ? A „ r e j t é l y " t e h á t jelenleg m e g o l d a t l a n !

40

MÁNDOKY KANGUR ISTVÁN

In document tiszatáj 1976. OKT.* 30. ÉVF. (Pldal 39-47)