EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK

In document Religio, 1899. 1. félév (Page 40-45)

Budapest, jan. 13. A lazaristák telepítése Buda-pesten. —

A katholikus közönség nagy részének bizonyára már volt alkalma egyet-mást hallani ezen, amennyire üdvös, ép oly szükséges mozgalomról. Közel hat éve annak, hogy Istenbe vetett bizodalommal az ügyet meg-indítottam. Támaszom egyedül a jó Isten volt és az a tudat, hogy annyi lélek üdve széles e hazában s főképp a rohamosan terjedő székesfővárosunkban nem lehet kö-zönyös dolog sem a fő- és alpapság, sem maguknak a hivőknek szemében sem.

Az ügy sürgős volta meglátszott csakhamar s a szán-dék tisztaságát a jó Isten áldása kisérte; mert alig hogy I ez irányú szerény felhivásom az országban elhangzott:

csakhamar egy magát megnevezni nem akaró jótékony kéz 16 ezer forintot küldött kezemhez, azzal az óhajjal, 1

bárha példája vonzóvá lenne ! S lett is, mert azóta a nél-kül, hogy bárhol csak egy szóval is alkalmatlankodtam volna, az első tőke a többi befolyó ajándékokkal s egy

telek szerencsés eladásával 40 ezer forintot fölülhaladó összeggé növekedett, nemcsak, hanem a székesfőváros tanácsa jóvoltából egy megfelelő telekhez is jutottunk;

nem ugyan ingyen, hanem mérsékelt áron, kedvező föl-tételek alatt. Igaz, hogy e telket még nem mondhatjuk

magunkénak, mert a belügyminister ur, minden ez irá-nyú jóakarata daczára, még nem erősítette meg a székes-főváros ezen intézkedését, de reméljük, hogy nemsokára

ez is megjön, s akkor a katholikus közönség s főkép a székesfőváros híveinek buzgó közreműködésére támasz-kodva, megkezdjük az ügy végleges lebonyolítását; ille-tőleg először a ház, azután a templom fölépítését. Szent

József és szent Antal, kik eddig is kiváló módon segít-ségünkre voltak, akkor még inkább fogják velünk érez-tetni hathatós pártfogásukat s bebizonyítják, hogy nem hiába bízik bennük, aki hozzájok fordul.

Elhiszszük és belátjuk, hogy a katholikus adakozó közönség most ugyancsak igenybe van véve ; de azt is belátja mindenki, hogy ha a lelki életet föl akarjuk ébreszteni, vagy ha az fölébredt, azt fönn akarjuk tar-tani, ahhoz főkép jó szerzetes rendekre van szükségünk.

A katholikus közönség előtt ez állítást fölösleges hosz«

szasan bizonyítanom, s hogy a lazaristák csakugyan buzgó, jó papok, azt ugy széles e hazában, mint a székfőváros-ban is igen sokan tudják, mert tapasztalták.

A jelenleg oly dicsérendő mozgalmat előidézett Orökimádás temploma is a mi ügyünket nemcsak hogy nem teszi fölöslegessé, hanem még kívánatosabbá, mert

ahol imádók, ott gyónok is vannak, ezeknek pedig gyón-tató atyákra, lelki vezetőkre van és lesz szükségük ; lévén pedig ez az Orökimádás temploma egy női szerzetnek szánva, e körülmény csak még inkább egy jó férfi szerzet betelepítését teszi szükségessé, lévén ez idő szerint ugy a szerzetes, mint a világi papság, mely jelenleg Budapesten működik, ugy is a lehetőnél is jobban igénybe véve.

Amidőn e jelentést a katholikus közönség becses figyelmébe és jóindulatába ajánlanám, még csak azt kell megjegyeznem, hogy ügyünket ugy a nagyméltóságú püs-pöki kar, a bibornok-herczegprimás ő eminencziájával az;

élén, mint a magas kormány is helyeselte, illetőleg meg-erősítette. A belügyminister ur pedig 58255. sz. alatt a gyűjtésre engedélyt is adott.

A befolyó kegyadományokat átveszi és hirlapilag nyugtázza Bundala Mihály,

pápai t. kamarás, a központi papnevelő lelki-igazgatója,

mint a gyűjtő-bizottság pénztárosa, Buda-pesten, központi papnevelő.

Kalocsa. Az alakuló keresztény munkásegyesületről. — A tervbevett kalocsai és kalocsavidéki keresztény munkásegyesület ismét egy lépéssel közelebb jutott a megvalósuláshoz, a mennyiben folyó hó 8-án délelőtt 10 és fél órakor már alakuló gyűlését is megtartotta. A városi elöljáróság, különösen Brandtner György főjegyző és Stulits Antal biró a legnagyobb készséggel engedték at e czelra a városháza tanácstermét, miáltal az előkészítő bizottságnak azon alapelve gyakorlására nyújtottak szives segítséget, mely szerint a munkások helyzetének javításá-ban minden erre hivatott tényezőnek vállvetve kell közre-működnie. A közigazgatási hatóságot Almássy Károly tb.

főszolgabíró ur képviselte, kinek megérkezésekor Brandt-ner György, Stulits Antal és a városi előljáró urakon kivül már egybegyűltek az előkészítő bizottság tagjai közül : ngos Zittl Róbert kanonok plébános, Petrovácz

RELIGIO. 37 József igazgató, Sztára József, Berauer József, Kopping

J a k a b képezdei tanárok, Kurcz Adolf hitoktató, Zgama Károly, Ámon Pál theol. tanárok. Mire a munkások — számra 350-en — elhelyezkedtek, Petrovácz József, mint elnök, pont féltizenegykor megnyitotta a gyűlést és röviden kifejtette a megalakítandó egyesület czélját, mely nem más mint a munkások szellemi és anyagi helyzetének törvényes uton való emelése a politika teljes kizárásával.

Erre Ámon Pál, mint az előkészítő bizottság előadója fel-olvasta az egyesület alapszabálytervezetét, melyet az alakuló gyűlés kifogás nélkül magáévá tett. Az alakuló gyűlés erre megválasztotta: I Alelnökül: Berauer Józsefet. II.

Alelnökül: Király Mártont. Pénztárosul: Szabadi Istvánt.

Ellenőrül: Horváth Jánost. Könyvtárosul: Kopping Jaka-bot. Választmányi rendes tagokul : Petrovácz Józsefet, Pethő Mihályt, Sztára Józsefet. Korsós Józsefet, Kurcz Adolfot, Farkas Istvánt, Csóti Mihályt, Katona Ferenczet, Mezei Mártont, Nagy Tamás Istvánt, Nagy Farkas Gergelyt, Kákonyi Ferenczet. P ó t t a g o k u l : Katona Istvánt, Kis Somogyi Jánost, Balaton Sándort, Kapitány Istvánt. A megalakult egyesület erre az elnök felhívására elsősorban Császka György ő exczellencziájának fejezte ki határozati-lag lelkesülten köszönetét, kinek magas pártfogása és nagylelkűen megigért támogatása nélkül még a kezdet kezdetéig sem jutott volna. Végül Király Márton mondott köszönetet Petrovácz Józsefnek az elnöklésért, mire a gyűlés a legnagyobb rendben feloszlott. Egy magát meg-nevezni nem akaró polgártársunk 25 forintot ajándékozott a keresztény munkásegyesület betegsegélyző pénztára javára.

Székesfejérvár, jan. 2. Katholikus egyesületi ház — építését sürgeti a „Fej. N.41 „Építsünk hajlékot" cz. lel-kes következő vezérczikkében :

A belvárosi katholikus kör, ez a virágzó, egyre gya-rapodó, erőben gazdag társadalmi intézmény kénytelen volt legutóbb kölcsönkérni a czisztercziták dísztermét, hogy felolvasó estét tarthasson.

Tulajdonképen nincs ebben semmi különös dolog, és mégis be kell vallanunk, hogy bizonyos röstelkedés fogott el bennünket, a mikor ezt tudomásul vettük, s egyben mintegy önkéntelenül fölmerül előttünk a kérdés : miért nincs hát már saját hajléka a körnek, a mikor a rég föl-vetett idea megvalósításának megvolnának az eszközei ? !

Szinte hihetetlen, hogy az a hatalmas erő, mely a megye s a székváros katholikus társadalmában katholikus köreink s egyleteinken rejlik, nem tudott még központot teremteni magának, a mely mintegy szilárd összetartó kapocsát képezné az együtt működésnek s hivatva volna irányt adni társadalmi téren a katholikus törekvéseknek !

Hihetetlen, de sajnálatos való, hogy olyan városban, mely bővelkedik a katholikus akczió tényezőiben, a mely-nek falai közül csak nem is nagyon régen országra szóló hatalmas katholikus mozgalom indult meg s diadalt is aratott, a mely szellemi téren is meg van áldva a

tehet-ségek egész gárdájával, a melynek van katholikus sajtója,

— mondom, hogy ilyen városban szét van forgácsolva az erő, szétdarabolva a test, melynek egy-egy része körök vagy egyletek alakjában nyomorúságos kis helyiségekben

kénytelen magát megvonni s érezni akárhányszor az elhá-ríthatatlan nehézségeket, melyeket terjeszkedni vágyó erői elé az összeszorult helyzet oda gördit !

Mi más volna egyszeriben a helyzet, ha megvalósu-lást nyerne végre a szép terv, amely nem más, mint megteremtése a megyei katholikus centrumnak, fölépítése egy minden igényeknek megfelelő körháznak !

Ez volna a sziv, melynek lüktetése mindig friss vért, életet lövelne a tagokba s óriási mértékben gyarapítaná az egész test erőit.

Kiszámíthatatlan előnyöket látunk biztositva a kör-ház fölépítésében, rizikót pedig abszolúte nem veszünk észre.

Tudtunkkal meghaladta már a 13 ezer frtot az ösz-szeg, mely a házépítés czéljaira eddig már összegyűlt.

Hisz ez a summa csaknem elegendő a már kiszemelt csa-torna-parti telek megvásárlására! Az épités már gyerek-munka, mert tudjuk, hogy bármely pénzintézet szívesen megadja ehhez a szükséges amortizácziós kölcsönt. A teher nagy lesz, az bizonyos, mert az épületnek impozáns-nak, terjedelmesnek s a czélnak teljesen megfelelőnek kell lenni, de ez ne okozzon aggodalmakat senkiben. Ha majd idővel látjuk az óriási előnyöket, melyeket az épület nyújtani fog, eltörpülnek szemeink előtt a szemben álló terhek.

Szerény nézetünk szerint helyet kell készíteni az épületben nemcsak a belvárosi katholikus körnek, hanem egyúttal a katholikus legény-egyletnek is, amelynek mos--tani vergődése a silány helyiség miatt igazáu szánalmas.

Az arányok megszabásánál azonban számítani kell a két társadalmi intézmény rohamos gyarapodására, nehogy ugy járjunk, mint a közoktatási kormány járt a buda-pesti műegyetemmel, amely néhány esztendő alatt haszna-vehetetlenné vált a szűk volta miatt.

Helyet kell adni továbbá egy létesítendő megyei szövetkezeti központi raktárnak, a melynek szüksége voltát nem igen kell bizonyítani. A fővárosi központ tulajdonképen csak direktívákat ad majd, megyei köz-ponti raktárt azonban a megye székhelyén kell létesíteni, már pedig hol volna az jobb helyen, ha nem a mi saját hajlékunkban. Az u j körház ilyenformán nemcsak a megyei katholikus mozgalmaknak volna központja, ha-nem közgazdaságilag is annak tekinthetné a katholikus polgárság.

Az öröm megdobogtatja szivünket, ha a pillanatra gondolunk, a mikor beköltözünk a mi hajlékunkba. De hol van még az a p i l l a n a t ? ! Sajnos, ugv tapasztaljuk, hogy az a lelkesedés, mely kath. társadalmunkat annyira jellemzi, mintha szunnyadoznék ennél a? ü g \ n é l ! Pedig a czél oly szép, az eredmény oly kecsegtető, hogy minden erőnkkel, egész odaadó buzgalmunkkal rajta kell lennünk, hogy minél hamarább élvezhessük annak a nagy pillanatnak gyönyörűségeit.

De talán homályosabb színben látjuk a helyzetet, mint a milyen az valóban s valóban örömünkre szolgálna, ha a közel jövő akcziója ráczáfolná gyengéd szemre-hányásainkra. S hisszük is, hogy részünk lesz a czátolat-ban, mert a mely ügy mellett oly lelkes, fáradhatatlan

alakok állanak, mint a milyenek Mayer Károly kanonok *) s az ő lángoló szivü társai a munkában, kétséget sem szenved, hogy azt az ügyet fényes eredmény, teljes diadal fogja koronázni!

U g y legyen!

Szombathely, jan. 15. A püspök-szentelésről. — Dr István Vilmos ur ő méltóságát f. hó 15-én reggel

x/29 órakor kezdődő szertartással szentelte fel megyés püspök ur ő méltósága püspökké. Mint asszisztáló püs-pökök, dr Steiner Fülöp székesfehérvári megyés püspök és Kutrovácz Ernő győri segédpüspök urak szerepeltek, kik tegnapelőtt délután a 3 órai vonattal érkeztek váro-sunkba. A pályaudvaron dr István Vilmos segédpüspök ur és Vidos Lajos püspöki titkár fogadta a magas ven-dégeket. Itt emiitjük meg, hogy egyházmegyénk segéd-püspöke a felszentelést megelőző lelki szentgyakorlatot Pilis-Csabán végezte ft. P . Lollok József lazarista atya vezetése mellett.

A lelkes „Sz. U." a következő hódolattal köszönti a legifjabb magyar püspököt a püspöki méltóságban :

István Vilmos dr !

Püspökké való felszentelésének napján tisztelettel köszöntik őt nemcsak az egyházmegyei papság, hanem mindazok, a kik munkás, egyszerű életének tanúi voltak.

Mi is leteszszük tiszteletünk és ragaszkodásunk adóját az uj főpap elé, a kinek életében már eddig is valóság volt a püspök-szenteléí rítusának amaz igéje, hogy „gyűlölje a kevélységet, szeressa az alázatosságot, az igazságot; ezt soha el ne hagyja, megszédítve akár a hízelgéstől, akár a félelemtől, ne tegye a világosságot sötétséggé, vagy a sötétséget világossággá; ne mondja a rosszat jónak és a jót rossznak."

És kérjük az | E g Urát, hogy malasztjával tegye áldásos gyümölcsökben foganatossá az u j főpap püspöki méltóságát.

Ad multos annos !

BéCS, jan. 11. Az állami népiskola visszatérése a vallásos nevelés befolyása alá. —

E nevezetes fordulat jeléül tekinthető a bécsi her-czeg-érsek, Gruscha bibornok főpásztori körlevele a fő-egyházmegye területén levő valamennyi kerületi iskola-tanácshoz. A főpásztori levél meghatározza a vallásos gyakorlatokat, melyek a nép- és polgári iskolák tanulóira általánosan kötelezők, s melyekre az ifjúság az iskola által vezetendő. A főpásztori levél intézkedik: 1. az isko-lai imádságokról, 2 a közistenitiszteletekről. 3. a szent-ségekhez való járulásokról, a 4 a körmenetekben való részvevésről. Ez intézkedés szerint az iskoláknak ezután imádságosabbaknak kell lenni, mint eddig, s pénteken egy külön imát kell elmondani. Az iskolásokat nemcsak isko-lás napokon, de vasár- és ünnepnap is tartoznak a taní-tók templomba vezetni s az istenitisztelet alatt vallásosán gondozni. Szóval, a jelszó itten i s : A'issza az Istenhez!

*) Mayer kanonok ur hatalmas buzditó beszédet tartott a székesfejérvári vizivárosi. kath. kör legutóbbi közgyűlésén.

A Ii. szerl\

T Á R C Z A .

Ä s z e r e t e t könyve.

I r t a : Violet Gyula, áldozó-pap.

— Mutatvány. — (Folytatás.)

4. Szeretetre vagyunk.

Lehetetlen nem gondolkozni azon, hogy honnét jöttem, hová megyek s mit akarok itt. Ki sem kérdezte, akarsz e élni; ki sem kérdezi meg akarsz-e halni. A hit-telen tudomány hamar kész a felelettel : finomult állat vagy, porrá leszesz. Ha por lesz belőlem, miért remélem ez élet után a boldogságot? Hogyan került a szivembe az az el nem nyomható vágy a boldogulás után ?

Nem az a felelet elegit ki, hanem amit a hit ád:

Isten t e r e m t e t t ; hozzá kell menned. Isten teremtett, mert szeret téged; hozzá mégy, ott örökké boldogulsz, mert szeret a Hatalmas. Hozzá — a Legszentségesebbhez csak a szent j u t h a t ; szent pedig, aki szeret. Aki szeret, mindent megtett, amit kell, mert az írás szerint (Róm. 13, 10.) :

„A törvény teljesítése a szeretet."

Erre a szeretetre vagyunk mi itt.

Be akarod tölteni hivatásodat? Szeretned kell csupán s mindent megtevél.

Nem kell gazdagság, nem kell kincseket gyűjtened.

Pedig hányan vannak, kik azt álmodják, hogy erre van-nak, ez az életük hivatása ! Szerencsétlen ! ha meghalsz, mondd meg igazán, kincseidből mit viszesz magaddal?

Jönnek a nevető örökösök, kik alig várták, hogy behunyd szemedet, szerte ragadják keserves nélkülözésed gyümölcsét.

Látod, ha takarékosságodhoz piczi igaz szeretet szegődött volna s te nem gazdagságod szaporulatán örültél volna, hanem azon, hogy mentül inkább szaporodnak azok, kiknek könyüit feltörülte irgalmasságod, ők azért imád-koztak volna, hogy mentül hosszabbra nyúljon életed, s halálod után nem nevetni, de az igaz részvét könyeit elsirni gyűlnének koporsódhoz.

Szeretetre vagy teremtve, mert szeretet nélkül semmi vagy. Kemény ige ez, de igaz.

Szeretet nélkül nincs élő hit. Szeretet nélkül nincs való reménység. Mid van h á t ? ! . . .

Szeretet nélkül nem lehet erényt elképzelni. Szeretet a szülőanyja-táplálója minden erénynek. Mi vagy erény nélkül ? ! . . .

Az erények legnehezebbike, a szüzesség, halljad, mivé silányul szeretet hián. Sz. Bernát mondja: „Szeretet nélkül egy erénynek sincs értébe. Maga az erénynek legszebbike, a szüzesség is, hasonló szeretet nélkül a lámpához, mely-ben nincs olaj. Vedd el az olajat s. a lámpa nem világit;

vedd el a szeretetet s a szüzesség nem fog többé tetszeni."

Mi vagy szeretet nélkül, hallgass, ne rám, de az Isten sugallatával irott könyvre: „Legyen bár jövendölő tehetségem és tudjak minden titkot és tudományt ; legyen bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, ha szeretetem nincs: semmi vagyok. Osszam el bár a szegények táplálására minden vagyonomat és adjam át testemet, ugy

RELIGIO. 39 hogy égjek, ha szeretetem nincs: mit sem használ nekem.

(I. Kor. 13, 2 - 3 . )

Semmi vagy szeretet hiáo, szeretettel pedig minden.

A teremtés koronája, az Úristen barátja, gyermeke, a mennyország örököse. Ha nem tudsz lélekzeni, elpusztulsz:

ha nem szeretsz, elvész a leiked.

Ha az Úristen nem szeret, ma sem vagy. 0 boldog volt, véghetetlen boldog magában nélküled. De 0 szere-tett, szeretetből teremszere-tett, szeretet kiván és szeretetével örökre boldogít ott túl.

Szeretetre vagyunk tehát legfőbb fokban egyesegyedül.

Nem is olyan nehéz a szeretet parancsának betöltése ! Akarni kell csupán : „Más jó cselekedetnél mentegetőz-hetni — tanit sz. Jeromos, — de azt ki sem mondhatja, hogy nem tud szeretetre szert tenni. Mondhatod : „Nem tudok házasságon kivül élni ; vagyonomat nem oszthatom szét a szegények közt ; de mondhatod-e : En nem tudok szeretni ? Nem tehetsz csudákat, nem támaszthatsz föl halottakat;

de szabad-e mondanod: Én nem tudok szeretni?"

Egy izben sz. Egid igy szólt Bonaventurához :

— 0 , mily szerencsések vagytok ti, tudósok, Isten titeket a legfölségesebb ajándékokkal halmozott el, ame-lyekkel neki sokoldalulag szolgálhattok s előmozdíthatjá-tok sz. neve dicsőségét az emberek között. Mit tehetünk mi, szegény tudatlanok, az 0 dicsőségére ?

— Mit tehettek ? Egyet biztosan : szerethetitek Ot teljes szivetekből? S ez az, ami neki egyedül tetszik.

A szeretet a legegyszerűbb és legfölségesebb tudomány azt az egyet mindenki tudhatja, mert hisz velünk születik e tudomány s az élet áradatában mindig nő, ha ápoljuk.

Természetét öli meg, aki nem szeret. Itt a földön, az ég-ben mindenkinek szeretői kell. Lenn a pokolban nincs már szeretet.

Marie Jenna érdekes álmot beszél el, melynek veleje egészen összhangzó az igazsággal.

— „Az Isten megmutatta a messze távolból nekem is a fájdalmak városát, hol a kárhozottak szenvednek.

Lelkem a menny örömeitői áradozva, végtelen szánalomra lágyult s esdve kértem az Urat, hogy 0 — az irgalom Atyja — irgalmazzon nekik. Es imádságom ép oly benső-ségteljes volt, mint aminő végtelen az ő fájdalmuk.

Ekkor igy szólt hozzám az Isten :

— Menj és oszd szét köztük irgalmasságomat.

Repültem járatlan utakon, amelyeket halandó nem érintett soha. A mélységből zavaros, ijesztő lárma hangjai törtek föl átkokkal és sikoltásokkal keverve. Zörgettem a sötét örvény ajtaján s a pillanatnyi meglepetés csöndjé-ben bekiáltottam :

— Tudtok-e szeretni?!

Mélységes hallgatás. Azután éktelen zsivaj a hangok összeségéből :

— Nem, ó mi nem tudunk szeretni!

A halálos aggodalom verítéke gyöngyözött arczomon.

Nem tudtam, hogy mit csináljak az Isten irgalmasságával.

Végre még egyszer összeszedtem minden lelki erőmet s túlharsogtam a lármát:

— Legalább akartok e szeretni?!

Néma csend. Azután ismét az előbbi z a j :

— Nem, ó mi nem is akarunk szeretni!

Imádva borultam le az én igazságos Istenem előtt és megértettem, hogy miért nem tud leszállani végtelen irgalmasságával a gyűlölet e sötét hazájába."

Csak a pokolban nincs tehát szeretet. Akik oda jut-nak, azok nem is tudjut-nak, nem is akarnak szeretni. Rette-netes a pokolnak szenvedése-kinja. Azt hiszem, mégis az teszi pokollá a poklot, hogy ott nincs többé szeretet. Az a szerencsétlen, aki odajut, kifordul természetéből, szere-tetre teremtett szive csak gyűlölni tud már.

Szeretetből szeretetre teremtett minket az U r ! Nincs más rendeltetésem, parancsom a szereteten kivül.

Ha szeretek : mindent megtettem. Ha szeretek :

meg-szentülök, üdvözülök. (Folytatjuk.)

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG

és

Egyesületi Élet.

— Az Országos Pázmány-Egyesület választmánya tegnapelőtt este 6 órakor ülést tartott az egyesületnek Gvöngytyuk-utcza 3. sz. a. levő helyiségeiben. Az ülésen folyó ügyek intéztettek el, majd tagfölvételek eszközöl-tettek. Az 0 . x\ E. közgyűlése január 26-án lesz.

— A Budapesti Katholikus Kör e hó 18 án, este 6 órakor saját dísztermében (Molnár-utcza 11.) a következő műsorral tartja hatvanhatodik felolvasó.estélyét : Az örök emberről. Huttkay Lipóttól. A földön és a csillagok közt. (Elbeszélés.) Cyprian-tói. — Elbeszélés Krúdy Gyulától. — Ostorpattogás. (Humoreszk.) Czenner Lajostól.

— A Budapesti Katholikus Népkörben Esterházy Jenő Jézus-társasági atya f. hó 8-tól 15-íg este félnyolcz és kilencz óra között lelkigyakorlatokat tartott, melyeknek végeztével a tagok vasárnap a szent gyónás- és áldáshoz járultak. Vasárnap este, a befejezés alkalmával. P.

Mészáros Kálmán, Ferencz-rendi áldozár a Népkörnek buzgó elnöke, szép alkalmi beszédben köszönte meg szives fáradozásait P . Esterházynak és a kör nevében emlékül Jézus szent Szive képét ajánlotta fel neki.

H I V A T A L O S .

Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-terjesztésére Laky Demeter premontrei kanonoknak és csornai perjelnek a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett rajki czimzetes prépostságot adományozom.

Kelt Bécsben, 1898. évi deczember hó 20-án.

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k.

Dr Wlassics Gyula, s. k.

V E G Y E S E K .

*** A budapesti központi papnevelő intézetben Vaszary Kolos bibornok hgprimás és esztergomi érsek ur ő emja a pozsonyi kanonokságba emelt dr Való Simon helyett 1-ső tanulmány felügyelővé és könyvtárossá dr Purt Iván eddigi 2-ik tanulmány felügyelőt léptette elő. Az igy üresedésbe jött 2-ik praefectusi állásra dr Glattfelder Gyu!a fővárosi hittanárt nevezte ki. A távozó után

szivé-lyes vale-1 küldünk, az u j praefectusoknak pedig legjobb kivánatainkat nyilvánítjuk. Salvete !

— Szilágyi Sándor, t. egyetemi könyvtárigazgató halála

— Szilágyi Sándor, t. egyetemi könyvtárigazgató halála

In document Religio, 1899. 1. félév (Page 40-45)

Related documents