EGYEäEI tüdositások

In document Religio, 1899. 1. félév (Page 90-93)

Nagyvárad. A Kath. Kör közgyűlése. —

Harmadik közgyűlését tartotta jan. 29-én a helybeli katholikus kör, mely rövid fennállása alatt a társadalom egyik elsőrangú intézményévé küzdötte fel magát. A be-számoló, mit az igazgató-választmány a mult évről a teg-napi közgyűlés elé terjesztett, azt mutatja, hogy a mnlt évben hatalmasan megizmosodott a Kath. K ö r ; tagjainak száma növekedett, matinéi, hangversenyei eseményszámba mentek, befolyásával létrejönni segített városunkban egy, társadalmi szempontból igen áldásos egyesületet, a katb.

legényegyletet.

A közgyűlést a kör érdemes elnöke báró Gerliczy Ferencz vezette, ki szívélyes szavakkal üdvözölte a nagy-számú jelenvoltakat, kik közül a következőket jegyez-tük f e l :

Palotay László egyházi elnök, Dencs János egyházi, Dús László világi alelnök, Fetser Antal, Bereczky Géz?, Géczy Lajos, Tóth Márton, dr Hoványi Gyula, Stark Gyula, Csobánczy Lajos, Szűcs István, dr Diószegi Győző, Wolfrán József, Weidlich István, Cziegelt József, dr Vucs-kics Gyula, Kugler Albert, Hoffmann Henrik, Halász Gyula, Rigli József, Lukáts István, Hant Frigyes, Kalmár Illés, Böszörményi Géza, Gram Sylvester, Gyalokay János, Országh Antsl, Gálbory Sámuel, Péchy Sándor, Pintér János, Heiser Gyula1 Tislarits Károly, Nyáry Igcácz, Heilinger József, dr Schveiger Ede, Némethy Ferencz, Bázár Gyula, dr Lindenberger János, Makay József, An-lauf János, Takács János, Andriska Károly, Pásztor And-rás, Gyenge Béla, Imrik Gusztáv t tkár stb. és a kir. kath.

jogakadémiai polgárok nagy számmal.

Az évi jelentés.

Az elnöki megnyitó után Imrik Gusztáv titkár ol-vasta fél az igazgató-valasztmánynak következő, sok helyen éljenzéssel kisért jelentését, mely a kör mult évi életének főbb vonásait élénken vázolja :

Tisztelt közgyűlés !

Midőn kath. körünk immár III. évi működéséről a tisztelt közgyűlésnek számot adni szerencsénk van, hála-teljes szivvel tekintünk a Mindenható felé, hogy szt. ke-gyelmével s az egyletünk vezetésére hivatottak buzgólko-dásával irányítva: annyira erősnek érezhetjük maguukat, miszerint elmondhatjuk : hogy a kezdet nehézségein keresz-tül utat törtünk.

Még élénken viszhangzanak bensőnkben ama magasz-tos elvek, melyeket báró Gerliczy Ferencz őméltósága, világi elnökünk, mult évi febr. 9. tartott székfoglalója alkal mával a tisztelt közgyűlés előtt hangoztatott. Igazi ker. kath. szellemtől ragyogó szép beszédével hatalmasan bebizonyította a kath. kör létjogát és szükségességét; mert

ha nemcsak egyes emberek, hanem a társadalomnak egy tekintélyes része: talán mondhatjuk a mi körünk hirdeti a ker. kath. elveket, lehetetlen, hogy azok be ne hatolja-nak a családba, honnan a szeretet szálai a társadalommal közlik. Igy jutván érvényre a ker. példás élet.

Az ily eszmék bátor s nyilt megvallása nemes kath.

lélek hü fotográfiája. Nagy hatást keltett e székfoglaló s a febr. 9 iki közgyűlés általános lelkesedéssel kívánta, hogy a szép beszéd az utókornak leendő megőrzés végett egész terjedelmében jzkvbe iktattassák.

Eme mély vallásosságot s hazafias lelkületet vissza-tükröző enunciatir hatása alatt kezdte meg körünk III.

évi működését. A következőkben röviden kívánunk ez év-ről megemlékezni, jelentésünk keretében.

Juciusi rendes havi vál. ülésünkön vettük tárgyalás alá Gyürky Ödön a budapesti k^tb. kör titkárának ter-vezetét, a magyarországi kath. körök és olvasó egyesüle-tek szövetségéről. — Hogy mily nagy horderejű volt e kérdés, azt mindnyájfn tudjuk, kik az augusztusi kath.

kougresszus működését, — hol e tervezet a nagyszámban megjelent kath. körök képviselői között megvitatva lett,

— figyelemmel kisértük.

A kongresszus czélja az volt, t. közgyűlés, hogy az összes magyarországi kath. köröket, olvasó egyesületeket egy szervezetben egyesítse, eme szervezetnek alapszabályait megállapítsa; hogy közvetve eme munkában erősítgesse azt a kath. öntudatot és közérzést, melyen Magyarország-nak, — épen a sokféle elfoglaltság és anyagiakban való szertelen kedvtelés által szétzüllő társadalmi életét, egye-dül helyes és szilárd alapon megmenteni és újjáépíteni kell.

Mi sem természetesebb, hogy a mi körünk is tüstént csatlakozott a tervezetben előlegezett programúihoz s a juliusi választmány a Budapesten aug. 24. s következő napjain megtartott kongresszusra világi elnökünk báró Gerliczy Ferencz ő méltóságát, Palotay László egyh. elnök ur ő nagyságát, dr Hoványi Gyula s dr Vucskics Gyula urakat küldé képvi«eloküL

Hogy mily impozáns módon njilatkozott meg e kon-gresszuson, — melyen a világi elem mondhatjuk túlnyomó volt, — a katb. öntudat és közérzet, arról a választmány szept. 14-én tartott ülésén vett hivatalosan, de benső lelki örömmel tudomást, midőn szeretett egyh. elnökünk Palotay László ur ő nagysága küldetéséről beszámolt. Az általános s egész Magyarország katholikusait érdeklő örömhöz részünkről még ker. törekvésünket csak lelkesítő azon tudat is járult, hogy a tanácskozásokban kath. körünk képviselői egyh. elnökünkkel élükön tevékeny vezérszere-pet vittek. A kath. körök és hitéletről tartott ez alkalom-mal magvas előadást buzgó egyh. elnökünk ; vil. elnökünk ő méltósága egyik alelnökké, egyh. elnökünk ő mga pedig a választmányi tagok sorába vétettek föl.

A kongresszus missziójának megfelel s a megvitatott alapszabályok megállapitattak s október 7. tartott vál.

ülésükből kifolyólag, az országos szövetségbe kötelező nyilatkozattal formálisan is beléptünk.

(Vége köv.)

RELIGIO.

P é c s i egyházmegye. Még néhány szó a nép-missziókról. —

Bis repetita piacent mondja a latin közmondás, mit magyarra igy is lehet fordítani „sohsem elég vala-miről csak egyszer beszélni." — Az e tárgyban megjelent első czikk mintba visszhangra talált volna, mert volt valaki, a ki a mélt. megyés püspökünk által fölvetett eszmét, hogy a papság maga tartson hiveivel missziókat, meleg hangon és szakavatottan méltatta.

Ámde a szózat elhangzott, anélkül, hogy ez utóbbi igazán könnyen megvalósítható eszme a gyakorlatban is pártolókra akadt volna. Pedig itt az ideje, mert ilyen dolgot alig lehet egy-két hét alatt keresztülvinni. Min-den kezdetnek meg vannak a maga nehézségei s aránylag ritkák ama vállalkozó szellemek, kik eddig még szokatlan dolgokba belevágjanak, mikor nem látnak kellő garancziákat szemök előtt, hogy követőkre találnak s hogy általában művök sikerül. De ha csak egy-két apostoli lelkű — s bizonyos fokú szónoki tehetséggel megáldott egyén talál-kozik, ki a nyilvánosság előtt magát e bár fáradtságos, de mondhatatlan lelki örömmel s haszonnal járó műre fölajánlja, mindjárt akadnak százan is, kiket talán szerény-ségük, fiatalabb koruk vagy egyéb körülmények a kezde-ményezéstől visszariasztanak.

Mulfc év pünkösd hetében néhány napig a gyűdi búcsújáró helyen tartózkodván, volt szerencsém hazánk különböző vidékéről összesereglett nép között a buzgalom eddig nem tapasztalt megnyilatkozásában gyönyörködni.

E hatást bizooyára nagy részben magának a helynek, mint „kegyhelynek " természete idézte föl, de szemmel láthatólag működtek közre ama lelkes szónoklatok, miket egyházmegyénk két jeles plébánosa napjában kétszei tar-tottak. Valósággal az evangéliumban vázolt jelenetek jutottak eszünkbe. Elesik tehát ama föltevésnek még árnyéka is, mintha a hatás csupán a szerzetes papság működéséhez volna kötve. És azt hisszük, nem sértjük meg a nevezett plébános urakat, midőn azt mondjuk, hogy egyházmegyénkben még sok oly jeles pap van, kik velők szónoki tekintetben versenyezhetnek.

Néhol talán ellenvetéskép lehetne fölhozni, hogy j hiszen nem is olyan nagyon régen missziók már tartattak.

De ez a körülmény is csak arra buzdíthat, hogy azok megujittassanak. A házat az ember nem szokta félig föl-építeni vagy az alapvetésnél abban hagyni. Pedig az első misszió, mint igen tapasztalt misszionáriustól tudom, de meg magától is érthető, voltaképen csak a kezdet. A tulajdonképeni maradandó hatás, a lelki élet alapos reformja csak a missziók ismétlésétől remélhető. A hatás még e tekintetben is némi ellenhatást szokott szülni, ha csak nem ismétlődő, ha nem kitartó és folytonos. Innen van, hogy sok helyütt a kitűnő sikerrel tartott első misszió után nem nagyon sokára rohamos visszaesés szokott elő-fordulni. Az ember, ha esik, annál mélyebbre esik, minél magasabban állott azelőtt. Ebben az esésben kell a népet föltartani, és még az előző állapotnál is magasabbra emelni, a jóban megszilárdítani a missziók ismétlése által.

Csak igy óvható meg a nép, sőt a lelkipásztor is a nem I ritkán tapasztalható csüggedéstől, kedvvesztéstől.

A világi papság által indítandó eme lelki hadjárat

87 rendkívül kedvező pezsgő vérkeringést eszközölne a népben, de magában a papságban is. A népet közelebb hozná pap-jaihoz és az egyházhoz, nagyobb bizalmat és érdeklődést ébresztene benne legfontosabb ügyei i r á ü t ; a papságban növelné a testvéries egyetértés érzetét s a tapasztalat és buzgalom gazdag forrását nyitná meg számára. Föl tehát ! jelentkezzenek plébániák, hol ily missziókat örömmel fogadnak, jelentkezzenek papok, kik az igazán apostoli munkára magukat nagylelküleg felajánlják. Kis szikra gyakran nagy tüzeket támaszt, kicsinyes kezdet gyakran óriási eredményeket rejt méhében. Minő lélekemelő látvány volna ha a pécsi egyházmegye példája fölszitaná egész

hazánkban a buzgalom lángjait! —r—s.

KATH. KÖZTEVÉKENYSÉG

és

Egyesületi Élet.

= A Katholikus Ifjak Köre értesíti a tagokat, hogy a körben az eddig vasárnapon tartott felolvasással egybekötött köreste január hó 19 tői kezdve minden csü-törtök este Y29 órakor (saját helyiségünkben Barossutcza 42.) tartatik meg.

IRODALOM.

= A gyémántmisés pap öröme. Egyházi beszéd, melyet dr Csajághy Károly érd. esperes-plebános gyé-mántmiséje alkalmából 1898. decz. 4 én a budapest-ferenczvárosi plebánia-templomban tartott dr Kiss János.

A győregyházmegyei hatóság engedelmével. Győr, 1899.

Győregyházmegye könyvsajtója. 8-r. 12 1.

H I V A T A L O S .

I. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem elő-terjesztésére a csanádi székeskáptalanban Hemmen Ferencz székesegyházi idősb kanonoknak és főesperesnek az őr-kanonokságra, dr Kun László székesegyházi ifjabb kano-nak a székesegyházi idősb kanonokságra és főesperességre és dr Szentkláray Jenő alapítványi idősb kanonoknak a székesegyházi ifjabb kanonokságra való fokozatos előlép-tetését jóváhagyom. Kelt Bécsben, 1899. évi jan. hó 25-én.

F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k.

II. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére dr Ujfalusi (Tódor) József gyulafehérvári olvasó-kanonoknak a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett kolosmonostori czimzetes apátságot adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 28-án.

III. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére Malatinszky József nyitrai székesegyházi kanonoknak a trencséni főesperesnek a Lengyel- és Ma-gyarország közti uj czimzetes apátságot és Sinikó Antal ugyanottani székesegyházi kanonoknak a zsolnai főesperes-nek a Szent Háromságról nevezett budai félhévvizi czim-zetes prépost&ágot adományozom. Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 28-án.

IV. Vallás- és közoktatásügyi magyar ministerem előterjesztésére a pécsi székeskáptalanban dr Dobszay Antal éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra és az azzal egybekötött Keresztelő Szent Jánosról nevezett pécsi várbeli prépostságra, Szeifricz István őr-kanonoknak az éneklő-kanonokságra, Walter Antal székesegyházi fő-esperesnek az őr-kanonokságra, dr Lecliner János tolnai főesperesnek a székesegyházi főesperességre és dr Szeredy József idősb mester-kanonoknak a tolnai főesperességre való fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ekként meg-üresedő utolsó mester-kanonokságot dr Wurster József tiszteletbeli kanonok és püspöki irodaigazgatónak ado-mányozom; Hegyessy László hosszu-hetényi esperes-ple-bánost, Hangyály Mihály pinczehelyi esperes-pleesperes-ple-bánost, Döbrössy Alajos püspöki tanitóképző-intézeti igazgatót pedig ugyanazon székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjaivá kinevezem. Kelt Bécsben, 1899. évi január hó 24-én F E R E N C Z J Ó Z S E F , s. k. Dr Wlassics Gyula, s. k.

V E G Y E S E K .

-}- A jelen év legnagyobb eseményei közé tartozik az, hogy a német birodalmi gyűlés a jezsuitákat kitiltó törvény eltörlését jan. 25-én kimondotta. Az igazság utat tör magának, csak legyenek szószólói és követői. Jól mondta a német kath. centrum vezére, Lieber dr, hogy a jezsuita-kérdés a német katbolikusokra nézve zászlókérdés,

„a jog, az örök igazság, a szabadság, a polgári egyenlő-ség kérdése," és tevé hozzá speciális német hazafiságávi], , a német haza boldogságának egyik legégetőbb kérdése."

Ha Németországban a haza boldogságához tartozik, hogy a katholikusok minden joga érvényesüljön és ők magukat a német hazában jól érezzék : gondolom, Magyarország boldogsága sem lehet teljes akkor, ha a kath. egyház bármi tekintetben magát nem jól érzi.

— A k e g y e l e t napjai. Ma, febr. 7-én van évfor-dulója annak, hogy ő eminentiája, Vaszary Kolos bibor-nok bgprimás és esztergomi érsek ur püspökké szentel-tetett. Jövő vasárnap pedig születésnapja lesz ő eminen-tiájának. Isten rendelése, hogy az alattvalók a felsőbbsé-get imával és engedelmességgel támogassák. Mindakettőt teljesítsük mindnyájan szívesen: akkor lesznek üdvkivá-nataink kedvesek Isten és az emberek előtt.

— Kassáról figyelemre méltó apró fuzetke érkezett hozzánk. Czime : „Katholikusok szervezkedése." Irta Alfonz. Veleje, hogy a népet, és az intelligencziát is, gyorsan szervezzük a — hitéletre. Különösen sürgeti a kath. intelligenczia számára a katholikus körök behoza-talát, a hol nincs, és istápolását, a hol vannak. Mi ezt már évtizedek előtt kezdtük sürgetni, mikor Magyarország még keresztény, sőt részben katholikus állam vala. Mi előrelátásból beszéltünk akkor : a kassai röpirat

tapasz-talás után beszél. Vajha sokaknak megnyitná a szemét — i a tapasztalás, quod iam sub ho^tili potestate sumus — és nincs mit várnunk, hanem halaszthatatlanul meg kell kez-deni az önvédelmet.

— A Váczi egyházmegye imába van merülve. Imád-kozik súlyos betegséggel vivódó agg főpásztoráért, nm. és ft. Schuszter Konstantin püspök úrért, ki rendszeretettel és jósággal kormányozta egyházmegyéjét s a kinek feje-delmi adományait és alapitványait az utókor példaképpen fogja hirdetni és hálás kegyelettel fogja áldani Isten angyalai őrködjenek a jó pásztor élete felett!

— Adományok. Palásthy Pál dr fölszentelt püspök és esztergomi kanonok ur ő méltósága a Budapesten épí-tendő lazarista templom és lakházra 1000 forintot volt kegyes küldeni az alulírotthoz, aki ezen kegyességeért ez uton is hálás köszönetet mond ő méltóságának. Isten fizesse meg ! Ugyan e czélra kegyes adományokat küldtek az alulírotthoz : nagyságos Berger János apát magyar királyi egyetemi ny. r. rendes tanár Budapest 25 forint, méltóságos Majorossy János fölszentelt püspök ur Kalocsa 20 forint, főtisztelendő Herald Antal plébános ur álsó-Köröskény 1 forint. Az „Alkotmány" utján begyült 3 forint Összesen: 1049 forint. Egész összeg: 41547 forint 68 krajczár. Bundala Mibály, a központi papnevelő lelki-igazgatója, mint a gyűjtő-bizottság pénztárosa.

— A S z e n t s z é k é s a békekoníerenczia. Igen figyelemreméltó czikket közölt az Osservatore Botnano e napokban. E czikk azt jelenti ki, hogy ugyanazon közle-ményeket, melyeket a békekonferencziát illetőleg az orosz kormány valamennyi hatalommal közölt, eddigelé a Szent-szék államtitkári hivatalának is megküldötte, továbbá, hogy a Szentszék diplomácziája semmi lépést nem tett a végből, hogy a konferencziára meghívót eszközöljön ki magának. Ez által mindazon hirek, melyek a Szentszék mellőzéséről szóltak a czár békekonferencziáját illetőleg, kellő czáfolatban részesülnek, Olaszország diplomatái be-érhetik a dicsőséggel, hogy a Szentszéket az anarchista-ellenes konferencziára meg nem hívta, amely konferenczia tudvalevőleg nem is végzett semmit.

f Gyászhír. Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: A rozsnyói kath. főgymnasiutn tanári kara fájdalmas szívvel jelenti, hogy szeretett tanártársa, Láng Aurél Gyula, jászóvári premontrei rendi kanonok s fő-gymn. rendes tanár, élete 27., áldozópapságának 3. s tanári működésének 2. évében, rövid szenvedés — és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, ma délelőtt 10 órakor az Urban elhunyt. Temetése a Kósa Schopper kórházból folyó hó 5-én délután félnégy órakor lesz. Az engesztelő szentmiseáldozatot folyó hó 6-án, reggel 9 óra-kor fogjuk a Mindenhatónak bemutatni. Rozsnyón, 1899.

febr. hó 3-án. Áldás és béke lengjen porai felett!

Kiadótulajdonos ós telelős szerkesztő : Breznay Béla, hittudor, k. m. tud. egyetemi ny. r. tanár.

Budapest. 18í9 Nagy tíandor könyvnyomdájából. (IV., Papnövelde-utcza 8. sz.)

Megjelenik e lap heten-ként kétezer : szerdán és szombaton.

In document Religio, 1899. 1. félév (Page 90-93)

Related documents