• Nem Talált Eredményt

T ECHNOLÓGIAI KÉSZÜLTSÉGI FOK (TRL)

In document Óbudai Egyetem (Pldal 55-58)

2. A TECHNOLÓGIA ÉS A KUTATÁSOK JELENLEGI ÁLLÁSA, KUTATÁSOM HELYE A VILÁGBAN

2.8. T ECHNOLÓGIAI KÉSZÜLTSÉGI FOK (TRL)

A vasúti rendszer digitalizációs fejlesztése során technológiafejlesztést hajtunk végre. A mellékletben található indikatív ábrán a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal kapcsolatos K+F+I tevékenység lépcsőzetes felépülését láthatjuk. A technológiafejlesztés esetében a

„technológiai érettségi szintek” skáláját használják az új technológiák (új anyagok, új

66 Információs és kommunikációs technológiák

67

berendezések stb.), projektek készültségi fokának mérésére, klasszifikációjára. [154] [156] A TRL skálát alkalmazhatjuk a digitalizációs projektek esetében is.

A TRL skála kilenc lépcsős. Az alapkutatásra épülően három fő pillért alkot. Az IIVR projekt során az alapkutatás azt jelenti, hogy az alapvető működési elvek megfigyelését hajtjuk végre pl. a meglévő vasúti rendszer kapcsán. Az első pillér esetében a technológiai kutatás során a digitalizációs technológiai koncepció leírását végezzük el. Majd a koncepció igazolását tesszük meg kísérletekkel segítségével. A kísérleteken bizonyított technológiát egy laboratóriumi technológiahitelesítés során az első laboratóriumi alkalmassági ellenőrzésen vizsgáljuk meg. Ezzel egy időben egy a specifikus hitelesítési protokoll kidolgozását is megtesszük. [154] [156]

A második pillér esetében a termékdemonstráció során a technológiahitelesítést a megfelelő környezetben is elvégezzük. Ezt követően a technológia demonstrációt a megfelelő környezetben végezzük el. Majd a technológia demonstrációt a működési, ez esetben ipari és vasúti környezetben hajtjuk végre. Ezután kerülhet sor a teljes rendszer minősítésére (előzetes alkalmassági tanúsítvány). [154] [156]

A harmadik pillér már a sikeresen működő rendszerrel és annak gyártásával kapcsolatos. Az első gyártás után egy piaci alapokon működő versenyképes gyártás megvalósítása következhet, amely a kereskedelmi rendszer kialakításával és a teljes kereskedelmi szintű alkalmazás piaci pozicionálásával folytatódhat. [154] [156]

Az ötlettől a piacra jutásig a folyamatot például az Európai Beruházási Bank68 az előzőekben leírtakra vonatkozólag más fogalmakat használ. Az ő olvasatukban a kutatás, fejlesztés és az innováció fogalmakkal írható le a teljes TRL skála. Az OECD69 Frascati kézikönyvében ugyanez az alapkutatást, ipari kutatást és kísérleti fejlesztést jelent. [154] [156] Ez a kilenc fázis jellemzi a digitális technológiák piacra jutását, azaz a digitális átalakulást közlekedési terület esetében is.

RÉSZKÖVETKEZTETÉSEK -EURÓPAI FEJLESZTÉSEK ÖSSZEGZÉSE

A Horizont 202070 stratégiában kitűzött cél, hogy a GDP71 3 % -át kutatás-fejlesztésre kell fordítani. Néhány kulcsfontosságú alaptechnológia terén az Európai Unióban a meglévő vasúti kutatási-fejlesztési kapacitások ellenére a kutatási eredményeket késztermékeken és szolgáltatásokon keresztül való piacra jutása meglehetősen csekély. Pedig a stratégiában

68 European Investment Bank (EIB)

69 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet / Organisation for Economic Co-operation and Development

70 A 2014-2020 közötti időszakban az Európai Uniós kutatás-fejlesztési, innovációs szakpolitikát meghatározó program

71 Bruttó hazai termék/ Gross Domestic Product

kiemelt helyen szerepel a társadalmi kihívások között az intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés. Ahhoz, hogy ezen a helyzeten javítani tudjunk, a kutatás, az innováció és a tőkésítés terén átgondoltabb európai szintű stratégiára volna szükség. Arra vonatkozóan, hogy miként lehetne ezeket a kulcstechnológiákat, ezen belül is a digitalizációt jobban kibontakoztatni a vasúti ipar és a vasúti közlekedés, az egységes vasúti térség javára fordítani, nincs európai szintű koherens stratégia. [155] A Digitális Vasúti Stratégia központi gondolata a kutatás-fejlesztésbe való invesztíció. A modernizáció és a digitalizáció nem azt jelenti, hogy minden vonaton és állomáson legyen ingyenes WLAN72. Sokkal inkább jelenti azt, hogy európai szinten automatizált vasúti infrastruktúrát73, autonóm vasúti járművek fejlesztését, digitális tervezési eljárásokat, módszereket honosítunk meg. Az ötlettől a termékig, az alapkutatástól a piacra bevezetésig, számos nehézség állhat a digitalizációs törekvések megvalósításának útjába. Az európai iparpolitika, a vasúti ipart érintő stratégiák esetében a közös cél az európai szintű társadalmi kihívások kezelése is. Ennek okán a vasúti fókuszú kutatás és innováció európai szinten támogatott kérdés. [160] 2050-ig egy európai szakpolitikai döntés alapján, az 1990-es szinthez képest 60 %-kal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást, ezért fontos, hogy a digitális technológiák révén való fejlődést felhasználva a közlekedés területén is ennek a célnak az elérését célozzuk. [160] A kutatásalapú közlekedési szakpolitika és stratégiai tervezés támogatására ma mindennél jobban szükség van a versenyképes és fenntartható európai közlekedési rendszer létrehozásáért. A közlekedési fejlesztések az európai

„Intelligens városok és községek” kezdeményezés sikeres előmozdításában is szerepet játszanak. Éppen ezért a karbonszegény társadalom felé tartó átalakulásban döntő jelentősége van a közlekedési rendszerek digitális átalakításának. A társadalom igényeihez igazított technológiai fejlődésre van szükség. Az igények kutatása a fejlesztések folyamatossága mellett kell, hogy megvalósuljon. A közlekedési infrastruktúra, rendszer fejlesztésért folytatott kutatások – pl.: intelligens mobilitási rendszerek: SESAR74, ERTMS, SafeSeaNet75, RIS76, ITS77 – eredményeinek gyors gyakorlati adaptációját a digitális technológiák alkalmazása és az ezzel kapcsolatos innovációs és megvalósítási stratégiák alkalmazása gyorsíthatja. [161] Az egységes európai vasúti térség digitális fejlesztésére egyértelmű európai példákat találhatunk, ilyen például a Space4Rail [162] jövőbe mutató tematikája is, a műholdas helymeghatározás (GNSS78) alkalmazása a vasúti közlekedésben. [163] A kutatás, fejlesztés és innováció

72 Wireless Local Area Network/ vezetéknélküli helyi hálózat

73 autonomus rail

74 The Single European Sky Air Traffic Management Research

75 vessel traffic monitoring system

76 River Information Services - traffic management infrastructure on the inland waterway network

77 Intelligent Transportation Systems

78

jelentősen hozzá fog járulni a célok eléréséhez szükséges megoldások kialakításához és elterjesztéséhez az intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés megvalósításával. Az európai vasúti rendszer fejlesztése évekre meghatározható programok, a magyar vasúti rendszer fejlesztésének irányát meghatározzák. A disszertációmban a magyar fejlesztések alapvető irányának vizsgálatánál magam is figyelembe veszem.

In document Óbudai Egyetem (Pldal 55-58)