A FAO konferencia harmincegyedik ülésszakán 2001.

november 3-án elfogadásra került, majd 2004. június 29-én hatályba lépett az élelmezési és mezõgazdasági célú növényi génforrásokról szóló nemzetközi egyezmény („az Egyezmény”)1;

1A Titkárság megjegyzése: amint azt az Anyagok Átadását Szabályozó minta Megállapodás megszövegezése során a Jogi Munkacsoport javasolta, a definiált kifejezések – az egyértelmûség érdekében – az egész szövegben fél-kövér betûkkel szerepelnek.

6Note by the Secretariat:The Governing Body has not yet considered the question of currency of payment. Until it does so, Standard Material Transfer Agreements should specify United States dollars (US$).

7Note by the Secretariat:This is the Trust Account provided for in Article 6.3 of the Financial Rules, as approved by the Governing Body (Appendix E to this Report). The details of the Trust Account when established, will be intoduced here, and communicated to Contract Parties.

nyök tisztességes és méltányos megosztása – a Biológiai Sokféleség Egyezményben foglaltakkal összhangban – a fenntartható mezõgazdaság és az élelmezésbiztonság ér-dekében;

Az Egyezmény Szerzõdõ Felei – sajátélelmezési és me-zõgazdasági növényi genetikai erõforrásaikfölötti szu-verén jogaik gyakorlása során –Multilaterális Rendszert alakítottak ki egyrészt az élelmezési és mezõgazdasági növényi genetikai erõforrásokhozvaló hozzáférés meg-könnyítése, másrészt az ezen források hasznosításából származó elõnyök tisztességes és méltányos megosztása érdekében, egymást kiegészítõ és kölcsönösen elõnyös alapon;

Megtörtént azEgyezmény4., 11., 12.4. és 12.5. cikké-nek figyelembe vétele;

A Szerzõdõ Felek jogrendszereinek különbözõségei – tekintettel a bíróságokhoz és a választottbírósághoz való hozzáférésre vonatkozó nemzeti eljárási szabályokra –, valamint az ezen eljárási szabályokra alkalmazandó nem-zetközi és regionális megállapodásokból származó kötele-zettségek ismeretesek;

AzEgyezmény12.4. cikke szerint egy Anyagok Átadá-sát Szabályozó Minta Megállapodás értelmében a Multi-laterális Rendszer keretén belül könnyített hozzáférés biztosítandó, és 2006. június 16-i 1/2006. számú határoza-tával az Egyezmény Irányító Testülete elfogadta az Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodást.

1. CIKK – ALÁÍRÓ FELEK

1.1. A jelen Anyagok Átadását Szabályozó Megállapo-dás („jelen MegállapoMegállapo-dás”) megegyezik az Egyezmény 12.4 cikkében hivatkozott Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodással.

1.2.A jelen Megállapodás az alábbi felek között jött létre:

(a szállító vagy a szállító intézmény neve és címe, a hi-vatalos képviselõ neve, a hihi-vatalos képviselõ elérhetõ-sége*) („aSzállító”),

*Szükség szerint töltendõ ki. Nem vonatkozik a shrink-wrap és click-wrap Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodások esetére.

A „shrink-wrap” Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás esetén a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás egy példányát beteszik azAnyagcsomagolásába, és azAnyag Fogadóáltali átvétele jelenti a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodásban foglalt feltételek és kikötések elfogadását.

A „click-wrap” Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás ese-tén a szerzõdést a világhálón kötik, és aFogadóazzal fogadja el a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodásban foglalt feltételeket és kiköté-seket, hogy rákattint a megfelelõ ikonra a weboldalon vagy – az esettõl füg-gõen – a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás elektronikus

(„aFogadó”).

1.3. Ajelen Megállapodástmegkötõ felek az alábbiak szerint állapodnak meg:

2. CIKK – MEGHATÁROZÁSOK

Ajelen Megállapodásbanszereplõ alábbi kifejezések a következõ jelentéssel bírnak:

„Korlátozás nélkül rendelkezésre áll”: valamely Ter-mékakkor tekinthetõ mások számára további kutatás és nemesítés céljából korlátozás nélkül rendelkezésre álló-nak, ha minden olyan jogi vagy szerzõdéses kötelezettség-tõl, illetve technológiai korlátozástól mentesen áll rendel-kezésre kutatás és nemesítés céljából, amelyek egyébként megakadályoznák azEgyezményszerinti módon történõ felhasználását.

„Genetikai anyag”: bármely, az örökítõanyag funkcio-nális egységeit tartalmazó növényi eredetû anyag, beleért-ve a reproduktív és beleért-vegetatív szaporítóanyagot is.

„Irányító Testület”: azEgyezmény Irányító Testülete.

„Multilaterális Rendszer”: azEgyezmény10.2. cikke szerint létrehozott rendszer.

„Élelmezési és mezõgazdasági növényi genetikai erõ-források”: tényleges vagy potenciális élelmezési és mezõ-gazdasági értékkel bíró bármely növényi eredetû geneti-kai anyag.

„Fejlesztés alatt levõ élelmezési és mezõgazdasági nö-vényi genetikai erõforrások”: az átadott genetikai Anyag-bólnyert – és így attól elkülönülõ – olyan anyag, amely még nem kész azértékesítésreés amelynél a fejlesztõ ter-vezi a további fejlesztést, illetve a más személy vagy szer-vezet számára továbbfejlesztési céllal történõ átadást.

Afejlesztés alatt levõ élelmezési és mezõgazdasági nö-vényi genetikai erõforrásokfejlesztési idõszaka akkor te-kintendõ befejezettnek, amikor megkezdõdik azok Ter-mékformájában való értékesítése.

„Termék”: azok az értékesítésre kész élelmezési és mezõgazdaságinövényi genetikai erõforrások, amelyek magukban foglalják2 az átadottAnyagotvagy annak bár-mely genetikai részét vagy alkotóelemét, kivéve a termé-nyeket és az élelmiszer, takarmány vagy feldolgozás céljá-ra használt termékeket.

„Árbevétel”: aTerméknekvagyTermékekneka Fo-gadó, illetve annak leányvállalatai, vállalkozói, licenctu-lajdonosai és lízingelõi által történõ értékesítése után ke-letkezõ bruttó bevétel.

tés nem foglalja magában afejlesztés alatt levõ élelme-zési és mezõgazdaságinövényi genetikai erõforrások át-adásának semmilyen formáját.

3. CIKK – AZ ANYAGOK ÁTADÁSÁT SZABÁLYOZÓ MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA Ajelen Megállapodás1. mellékletébenmeghatározott élelmezési és mezõgazdaságinövényi genetikai erõfor-rásokat(„Anyag”) és az 5.b)cikk és1. mellékletszerinti rendelkezésre álló kapcsolódó információkat a jelen Meg-állapodás feltételei és kikötései szerint adja át aSzállítóa Fogadónak.

4. CIKK – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.1. Ajelen MegállapodásaMultilaterális Rendszer keretén belül lép hatályba, megvalósítását és értelmezését pedig az Egyezménycélkitûzéseivel és rendelkezéseivel összhangban kell végezni.

4.2. A felek tudomásul veszik, hogy kötik õket az Egyezmény Szerzõdõ Felei által – az Egyezménynek megfelelõen – elfogadott hatályos jogi eszközök és eljá-rások, különös tekintettel az Egyezmény 4., 12.2. és 12.5. cikkének megfelelõen elfogadottakra.3

4.3. Ajelen Megállapodásaláíró felei elfogadják azt, hogy azEgyezmény IrányítóTestülete ésMultilaterális Rendszerenevében eljáró (azIrányító Testület által fel-kért szervezet),4jelenti ajelen Megállapodásszerinti kül-sõ kedvezményezettet.

4.4. A külsõ kedvezményezett jogosult megkérni ajelen Megállapodás5.e),6.5.c)és 8.3. cikke, valamint2. mel-lékletének 3. bekezdése szerint szükséges megfelelõ információkat.

4.5. A (azIrányító Testület által felkért szervezet) szá-mára a fentiek szerint biztosított jogok nem akadályozzák aSzállítótés aFogadótajelen Megállapodásszerinti jo-gaik gyakorlásában.

3 A Nemzetközi Mezõgazdasági Kutatás Tanácsadó Csoportjának (CGIAR) nemzetközi mezõgazdasági kutatóközpontjai és más nemzetközi intézmények esetében az Irányító Testület és a CGIAR központok, illetve más illetékes intézmények közötti Megállapodás tekintendõ irányadónak.

4A Titkárság megjegyzése:a 2/2006. számú határozatban a Irányító Tes-tület „felkéri[felkérte] az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezetét, mint külsõ kedvezményezettet arra, hogy lássa el – a Irányító Testület irányítása mellett – a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megálla-podásban meghatározott és elõírt feladatokat és kötelezettségeket, a Irányító Testület következõ ülésén kialakítandó eljárásokkal összhangban”.

Amennyiben a FAO elfogadja a felkérést, úgy „az Irányító Testület által megnevezett szervezet” szövegrészt „az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete” szövegrész váltja majd fel a teljes dokumentum-ban.

ASzállítóvállalja, hogy az Anyagátadása az Egyez-ményalábbi rendelkezéseivel összhangban történik:

a)A hozzáférést gyorsítva – az egyedi tételek ellenõrzé-se nélkül – és díjmenteellenõrzé-sen kell megadni, illetve díj felszá-mítása esetén a díj nem haladhatja meg a kapcsolódó mini-mális költséget;

b)Valamennyi rendelkezésre álló passzport adatot és – a hatályos törvényektõl függõen – minden más kapcsoló-dó, nem bizalmas jellegû információt az átadottélelmezési és mezõgazdasági növényi genetikai erõforrásokkal együtt kell rendelkezésre bocsátani;

c)Afejlesztés (nemesítés) alatt levõ élelmezési és me-zõgazdaságinövényi genetikai erõforrásokhozvaló hoz-záférés – beleértve a gazdálkodók által kifejlesztett anya-got is – az adott fejlesztõ döntésétõl függ a fejlesztési idõ-szak alatt;

d)A szellemi és egyéb termékjogokkal védett élelme-zési és mezõgazdasági növényi genetikai erõforrások-hozvaló hozzáférést a vonatkozó nemzetközi megállapo-dások, valamint a vonatkozó nemzeti törvények szerint kell biztosítani;

e)ASzállítórendszeresen tájékoztatja aIrányító Tes-tületet – az Irányító Testületáltal rögzítendõ ütemterv szerint – a megkötött Anyagok Átadását Szabályozó Meg-állapodásokról. Ezen információkat azIrányító Testületa külsõ kedvezményezett rendelkezésére bocsátja.5

6. CIKK – A FOGADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. AFogadóvállalja, hogy azAnyagcsak élelmezési és mezõgazdasági kutatás, nemesítés és oktatás céljaira használható fel és tárolható. Ezekbe a célokba nem tartoz-nak bele a vegyipari, gyógyszeripari és/vagy egyéb nem élelmiszer/takarmányipari felhasználások.

6.2. AFogadónem támaszthat igényt olyan szellemi és egyéb termékjogokra, amelyek korlátozzák ajelen Megál-lapodás szerinti, a Multilaterális Rendszerbõl kapott formában levõAnyaghoz, illetve annak genetikai részei-hez vagy alkotóelemeirészei-hez való könnyített hozzáférést.

5A Titkárság megjegyzése: Az Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás a következõ cikkekben írja elõ azIrányító Testületrészére történõ információszolgáltatást: 5.e),6.4.b),6.5.c)és 6.11.h),valamint 2. melléklet3. bekezdés,3. melléklet4. bekezdés, és4. melléklet.Az informá-ciókat az alábbi címre kell eljuttatni:

The Secretary

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Food and Agriculture Organization of the United Nations

I-00100 Rome, Italy

sát Szabályozó Minta Megállapodás felhasználásával a Multilaterális Rendszerrendelkezésére bocsátani.

6.4. Ha ajelen Megállapodásalapján leszállított Anya-gotaFogadóátadja egy másik személynek vagy szerve-zetnek („késõbbi fogadó”), akkor aFogadó

a)ezt a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megálla-podás feltételei és kikötései szerint teszi, egy új anyagok átadását szabályozó megállapodás kibocsátásával; és

b)az 5.e)cikkel összhangban tájékoztatja errõl az Irá-nyító Testületet.

A fentiek betartása esetén aFogadótnem terheli sem-milyen egyéb kötelezettség akésõbbi fogadó intézkedé-seit illetõen.

6.5. Ha aFogadóegy másik személynek vagy szerve-zetnek ad át egyfejlesztés alatt levõ élelmezési és mezõ-gazdaságinövényi genetikai erõforrást, akkor aFogadó:

a)ezt az Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megálla-podás feltételei és kikötései szerint teszi, egy új anyagok átadását szabályozó megállapodás alapján azzal, hogy a Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás 5.a) cikke nem alkalmazandó;

b)azonosítja – az új anyagok átadását szabályozó meg-állapodás 1. mellékletében– aMultilaterális Rendszer-bõlkapottAnyagot, valamint feltünteti azt, hogy az átadás tárgyát képezõfejlesztés alatt levõ élelmezési és mezõ-gazdaságinövényi genetikai erõforrásebbõl az Anyag-bólszármazik;

c)az 5.e)cikkel összhangban tájékoztatja azIrányító Testületet; és

d)semmilyen egyéb kötelezettséggel nem tartozik a ké-sõbbi fogadóintézkedéseit illetõen.

6.6. A 6.5. cikk szerinti anyagok átadását szabályozó megállapodás megkötése nem csorbítja a felek azon jogát, hogy a majdani termékfejlesztés vonatkozásában további feltételeket iktassanak be, beleértve – az esettõl függõen – a pénzbeli ellentételezés fizetését is.

6.7. Amennyiben aFogadóolyanTerméket értékesít, amely élelmezési és mezõgazdasági növényi genetikai erõforrásés amely tartalmaz az Egyezmény 3. cikkében hivatkozott anyagot, továbbá amennyiben ez a Termék nemáll korlátozás nélkülmások rendelkezésére további kutatás és nemesítés céljára, úgy aFogadókötelesaz érté-kesített Termék Árbevételének egy meghatározott szá-zalékát befizetni azIrányító Testületáltal erre a célra lét-rehozott mechanizmusba, ajelen Megállapodás 2. mel-lékletébenfoglaltakkal összhangban.

6.8. Amennyiben aFogadóolyanTerméket értékesít, amely élelmezési és mezõgazdasági növényi genetikai erõforrásés amelyben szerepel azAnyaga 3. cikk hivat-kozása szerint, továbbá amennyiben ez aTermék korláto-zás nélkül rendelkezésre állmásoknak további kutatás és

6.9. AFogadóköteles aMultilaterális Rendszer ren-delkezésére bocsátani – az Egyezmény17. cikkében hi-vatkozott információs rendszeren keresztül – azAnyaggal végzett kutatásból és fejlesztésbõl származó összes nem bizalmas információt, továbbá jogosult a Multilaterális Rendszeren keresztül megosztani az Egyezmény 13.2.

cikkében kifejezetten meghatározott azon nem pénzbeli elõnyöket, amelyek az említett kutatásból és fejlesztésbõl származnak. Az Anyagottartalmazó valamely Termék-hezkapcsolódó szellemi termékjog védelmi idõszakának lejárata vagy önkéntes feladása után aFogadójogosult eb-bõl aTermékbõlkutatási és nemesítési célra mintát elhe-lyezni a Multilaterális Rendszer részét képezõ gyûjte-ményben.

6.10. Ha aFogadószellemi termékjogot szerez a Multi-laterális RendszerbõlnyertAnyagbólvagy annak alko-tóelemeibõl kifejlesztett bármely Termékre és ha ezt a szellemi termékjogot átadja egy harmadik félnek, akkor a jelen Megállapodás szerinti haszonmegosztási kötele-zettségeket is köteles továbbadni a harmadik félnek.

6.11. A 6.7. cikkben jelezett fizetések alternatívájaként aFogadóa4. mellékletszerinti alábbi fizetési rendszert is választhatja:

a)Az opció érvényességi idõszaka alatt aFogadó csök-kentett mértékû fizetéseket teljesít;

b)Az opció érvényességi idõszaka tíz év, ami a jelen Megállapodás3. mellékleteszerint megújítható;

c) A fizetések alapja a Termékek Árbevétele és az olyan egyéb termékek árbevétele, amelyek ugyanahhoz, az Egyezmény 1. melléklete szerinti haszonnövényhez tartozó élelmezési és mezõgazdaságinövényi genetikai erõforrások, mint amelyhez ajelen Megállapodás1. mel-lékletébenhivatkozottAnyagtartozik;

d)Az eszközlendõ fizetések függetlenek attól, hogy a Termék korlátozás nélküláll-e rendelkezésre;

e)A fizetés mértéke, valamint az ehhez az opcióhoz tar-tozó egyéb feltételek és kikötések, beleértve a csökkentés mértékét is, ajelen Megállapodás3. mellékletében szere-pelnek;

f)AFogadó mentesül azon kötelezettség alól, hogy a jelen Megállapodás6.7. cikke, illetve az ugyanazon ha-szonnövény vonatkozásában megkötött bármely korábbi vagy késõbbi Anyagok Átadását Szabályozó Minta Meg-állapodás alapján fizetéseket eszközöljön;

g) Ezen opció érvényességi idõszakának végét köve-tõen a Fogadó a jelen cikk hatályossága alatti idõszakban kapott Anyagot magában foglaló minden Termék után fi-zetni köteles, amennyiben a Termékek nemkorlátozás nélkül állnak rendelkezésre. Ezek a kifizetések számítá-sánál a fentia)pont szerinti mértéket alkalmazzák;

natíva érvényes.

7. CIKK – IRÁNYADÓ JOG

Az irányadó jogot az általános jogi alapelvek – beleért-ve a 2004. évi UNIDROIT nemzetközi kereskedelmi szer-zõdések alapelveit is –, azEgyezménycélkitûzései és kap-csolódó rendelkezései, valamint – ha értelmezési célból szükségesek – azIrányító Testületdöntései jelentik.

8. CIKK – A JOGVITÁK RENDEZÉSE 8.1. Jogviták rendezését aSzállítóvagy aFogadóvagy az Egyezmény Irányító Testülete és a Multilaterális Rendszernevében eljáró (azIrányító Testület által kije-lölt szervezet) kezdeményezheti.

8.2. Ajelen Megállapodásaláíró felei elfogadják azt, hogy azEgyezmény Irányító TestületeésMultilaterális Rendszerenevében eljáró (azIrányító Testület által kije-lölt szervezet) – mint külsõ kedvezményezett – jogosult kezdeményezni a jogviták rendezésének eljárását a Szállí-tóés aFogadó jelen Megállapodásszerinti jogait és köte-lezettségeit illetõen.

8.3. A külsõ kedvezményezett jogosult kérni, hogy a megfelelõ információkat – szükség szerint beleértve a mintákat is – bocsássa rendelkezésre a Szállítóés a Fo-gadó, tekintettel ajelen Megállapodásszerinti kötelezett-ségeikre. Bármely így kért információt vagy mintát köteles megadni aSzállítóvagy – az esettõl függõen – aFogadó.

8.4. Ajelen Megállapodásbólszármazó jogviták ren-dezését az alábbiak szerint kell végezni:

a)Békés úton történõ rendezés: A felek megkísérlik jó-hiszemûen, tárgyalás útján rendezni a jogvitát.

b)Közvetítés: Ha a jogvitát nem sikerül tárgyalás útján rendezni, akkor a felek a közvetítést is választhatják egy kölcsönösen elfogadott semleges külsõ közvetítõ bevoná-sával.

c)Választottbíróság: Ha jogvitát nem sikerül tárgyalás vagy közvetítés útján rendezni, akkor a felek a jogvitát az abban érintett felek által jóváhagyott nemzetközi testület választottbírósági szabályai szerinti választottbíróság elé utalhatják. Ilyen jóváhagyás hiányában a jogvitát a Nem-zetközi Kereskedelmi Kamara választottbírósági szabályai szerint kell jogerõsen rendezni, az ezen szabályoknak megfelelõen kijelölt egy vagy több választott bíró bevoná-sával. Kívánsága szerint a jogvitában érintett felek bárme-lyike kijelölheti saját választottbíráját arról a szakértõi lis-táról, amelyet a Irányító Testület állíthat össze erre a célra;

a két fél, illetve az általuk kijelölt választottbírák

megálla-ménye kötelezõ érvényû.

9. CIKK – TOVÁBBI KÉRDÉSEK Garancia

9.1. ASzállítónem vállal garanciát sem azAnyag biz-tonságosságára vagy vele kapcsolatos jogcímre, sem az Anyaggalegyütt adott passzport vagy egyéb adatok pon-tosságára vagy helyességére vonatkozóan. Nem ad továb-bá garanciát a szállítottAnyagminõségére, életképességé-re, illetve (genetikai vagy mechanikai) tisztaságára vonat-kozóan. AzAnyagnövény-egészségügyi állapota csak az esetlegesen csatolt növény-egészségügyi bizonylatban foglaltak mértékéig garantált. AFogadóteljes felelõsséget vállal agenetikai anyagbehozatalára vagy kiadására vo-natkozóan a fogadó országában érvényes karantén és biológiai biztonsági rendeletek és elõírások betartásáért.

A Megállapodás érvényessége

9.2. A jelen Megállapodás addig marad hatályban, amíg azEgyezményhatályban van.

10. CIKK – ALÁÍRÁS/ELFOGADÁS

Ha a felek egyike sem igényli a jelen Megállapodás aláírását, akkor aSzállítóvagy aFogadóválaszthatja ki az elfogadás módját.

1. opció – Aláírás

Alulírott (a hivatalos képviselõ teljes neve) kijelentem és szavatolom, hogy aSzállítónevében jogosult vagyok a jelen Megállapodásaláírására és intézményem felelõssé-gének és kötelezettséfelelõssé-gének elismerésére ajelen Megálla-podásbanfogalt rendelkezések betûjének és szellemének betartását illetõen, azélelmezési és mezõgazdasági növé-nyi genetikai erõforrásokmegõrzésének és fenntartható felhasználásának elõmozdítása érdekében.

Aláírás ….……… Dátum………

Szállítóneve ………

Alulírott (a hivatalos képviselõ teljes neve) kijelentem és szavatolom, hogy aFogadónevében jogosult vagyok a jelen Megállapodásaláírására és intézményem felelõssé-gének és kötelezettséfelelõssé-gének elismerésére ajelen Megálla-podásbanfogalt rendelkezések betûjének és szellemének betartását illetõen, azélelmezési és mezõgazdasági

növé-Aláírás ….……… Dátum………

Fogadóneve ………

2. opció – Shrink-wrap Anyagok Átadását Szabályo-zó Minta Megállapodások*

Az Anyag leszállításához a jelen Megállapodásban fogalt feltételek elfogadása szükséges. Az Anyagnak a Szállítóáltali leszállítása, valamint azAnyagnaka Foga-dóáltali átvétele és felhasználása ajelen Megállapodás-banfogalt feltételek elfogadásának minõsül.

3. opció – Click-wrap Anyagok Átadását Szabályozó Minta Megállapodás*

1Ezennel elfogadom a fenti feltételeket.

1. melléklet

In document „Helyi önkormányzati rendeletalkotás és jogalkalmazás az Alkotmánybíróság és az Európai Bíróság (Pldal 40-45)