bevezetése Magyarországon

In document Iskolakultúra. Repertórium XIV. évfolyam, 2004. (Pldal 142-146)

Ha a pedagógus szeretné továbbra is megszokott alkalmazásait használni, ám mégis integrált, iskolai környezetben gondolkodik, a

megoldást a Microsoft Learning Gateway (magyarul: Kapu a Tanuláshoz) jelenti.

Az igények harmadik köre az admi-nisztráció egyszerûsítésére és felgyorsítá-sára vonatkozik. Minden pedagógus tudja, hogy mennyi energiát emésztenek fel a fe-leslegesnek tûnõ adminisztrációs felada-tok. Az adminisztráció egyszerûsítése mel-lett fontos követelmény az informatikai rendszerekkel kapcsolatban, hogy haszná-latukkal kevesebb papíralapú mûveletre legyen szükség, csökkentsék a költsége-ket, gyorsan visszakereshetõ valós adato-kat szolgáltassanak. A tanár, a szülõ és az iskolavezetés közös érdeke, hogy a tanuló teljesítménye minél pontosabban mérhetõ és értékelhetõ legyen.

A fenti általános igények rendkívül sok-rétûek, de tekintsük át, mennyire képes ezeket kielégíteni az iskolai tudásme-nedzsment új eszköze, mit is nyújt a Learning Gateway a gyakorlatban?

A Learning Gateway a gyakorlatban

A Learning Gateway lehetõséget bizto-sít az oktatás minden résztvevõje számára, hogy internetes hozzáférés segítségével bárhonnan elérje az õt érintõ információ-kat. A rendszer megjelenési formája egy iskolai weboldal, azaz helyesebben fogal-mazva egy dinamikus iskolai portál. Hasz-nálatához egyszerû böngészõprogramon kívül másra nincs szükség. A Learning Gateway alkalmazásának elsõ kiemelkedõ haszna már itt megjelenik. A legtöbb isko-lának ugyanis rengeteg problémát jelent weboldalainak kialakítása, a megjelenõ tartalmak frissítése, aktualizálása. Az LG portálja azonban nemcsak „profi” megje-lenésû, a legapróbb részletekig testre szab-ható, de – mivel a megjelenített informáci-ók tekintetében visszanyúl az informáciinformáci-ók forrásához – mindig aktuális is.

Ugyanazon portálon jelentkeznek be ta-nárok, tanulók, szülõk és az iskolai vezetõ-ség, de a rendszer biztosítja, hogy minden-ki csak a számára érdekes és engedélyezett információkat lássa. A tanár például – ha az iskolavezetés így dönt – csak saját tanít-ványainak rendszerben tárolt adataihoz fér hozzá, de az is elképzelhetõ, hogy vala-mennyi osztály anyagába betekinthet. A

szülõ kizárólag a gyermekével kapcsolatos híreket és adatokat látja.

A tanár bejelentkezés után egy személy-re szabott kezdõoldalra jut, ahol több lehe-tõség közül választhat. Lehelehe-tõsége van hí-reket, illetve e-maileket olvasni és írni egy webes felületen keresztül (Outlook Web Access). Az alkalmazás természetesen mindenben hasonlít a már megszokott Out-look programra A pedagógus elektronikus naptárában vezetheti a teendõit, határidõit.

Mivel az egész alkalmazáshoz csak a bön-gészõ programra van szükség, így a tanár ezentúl nemcsak a munkahelyi számítógé-pérõl, hanem bárhonnan használhatja eze-ket a funkciókat, tehát otthonról is belenéz-het teendõinek listájába vagy letöltbelenéz-heti óra-vázlatait és diákjai dolgozatait. Az iskolai portálon megjelenõ híreket, tartalmakat az iskola saját szabályai szerint a tanár szintén ezen a webfelületen keresztül javíthatja, módosíthatja, fejlesztheti.

A legtöbb funkció pusztán böngészõ-programot igényel, kivéve a Class Servert érintõ funkciók, amelyek használatához önállóan installálható kliensprogram áll rendelkezésre. A Class Server segítségével a pedagógus elkészítheti tananyagainak elektronikus változatát, az ezekhez kap-csolódó teszteket, feladatokat, és lehetõsé-ge van arra is, hogy az elkészült anyagokat közzétegye diákjai számára. Az egyes tan-anyagok tanulócsoportokhoz (például 9b-Matematika), de akár önálló tanulókhoz is rendelhetõk, a legmesszebbmenõkig diffe-renciálva ezzel az oktatást, a házi felada-tot. Mindezen funkciók felhasználóbarát módon, „varázslók” segítségével

könnye-Iskolakultúra 2004/12

dén elérhetõek. A rendszerbe elõre készí-tett oktatási anyagok is betölthetõek, így nyilvánvalóan nem az egyes pedagógusok feladata lesz az általuk tanított összes té-makör lefedése elektronikus tananyaggal, tesztekkel, feladatokkal.

Az önállóan installálandó kliensprog-ram használatának oka és lényege, hogy a tananyag szerkesztési, feladat/teszt-kiadá-si, javítási tevékenységek online kapcsolat nélkül is végezhetõk legyenek, így nincs szükség állandó Internet-kapcsolatra, ezál-tal a tanár képes ezt otthonában, saját szá-mítógépén is elvégezni. Az adatok szink-ronizálásához elegendõ rövid idõre Inter-net-kapcsolatot létesíteni.

A diákok is Interneten keresztül tudják el-érni a rendszert megfelelõ azonosítás után.

Számukra is egy testre szabott, formavilágát tekintve azonban sokkal fiatalosabb kezdõ-oldal jelenik meg. A tanároknál megismert kommunikációs lehetõségek és naptárfunk-ciók náluk is biztosítottak. Markáns helyen jelennek meg a számukra közzétett doku-mentumok, házi feladatok, értékelések. A diákok igényeinek megfelelõen saját felüle-tük kiegészíthetõ olyan multimédiás részek-kel, mint a zenehallgatás, képek és videók megtekintése, csevegés a barátokkal vagy akár számítógépes (oktató) játékok.

A feladatok megoldása a diákok számá-ra a tesztek kitöltését jelenti az Interneten keresztül, ami természetesen csak végsõ fokmérõje egy valóságban végrehajtott feladatnak. A legtöbb feladatot a rendszer képes azonnal kiértékelni, de a tanár saját döntése alapján átpontozhatja, újrajavít-hatja a feladatokat.

A szülõk is hasonlóan, Interneten ke-resztül érhetik el a rendszert. Õk az iskola rendelkezéseinek megfelelõ információkat láthatják saját gyermekükrõl, mivel min-den iskola maga határozhatja meg azt, hogy az értékelés mely információit és mi-lyen ütemezésben osztja meg a szülõkkel.

A jó és rossz jegyek közlésének örömét és bánatát a rendszer tehát nem veszi el a ta-nulótól. A webportált használó édes-anyák/édesapák kommunikálhatnak a töb-bi szülõvel, gyermekeik tanáraival, az is-kola vezetésével, tájékoztatást kaphatnak a gyereket érintõ eseményekrõl. A szülõ így nemcsak arról tájékozódhat, hogy gyerme-ke mit is csinál az iskolában, hanem arról is informálódik, hogy mi történik még ott.

Az iskola elektronikus kérdõívek segítsé-gével gyorsan és külön költségek nélkül felmérheti a szülõk véleményét egy-egy adott kérdésrõl.

A Learning Gateway hazai bevezetése

A Learnig Gateway koncepció Ausztrá-liából származik, ahol a hatalmas távolsá-gok tették szükségessé az informatika se-gítségét, majd az érdeklõdés átterjedt az Egyesült Államokra és Európára is. Jelen-leg Írországban és Szicílián tesztelik a rendszert, amelybe harmadikként Magyar-ország is bekapcsolódott, s a tervek szerint még idén a budapesti III. kerületi iskolák-ban is feláll egy mûködõképes rendszer.

Egy optimálisan mûködõ rendszerhez három (Pentium IV-es) szerver szükséges Windows Server 2003-as rendszerrel. Az egyik biztosítja a tûzfalat az Internet felé

(ISA Server 2000), a második szerver a kommunikációért felelõs (Active Directo-ry, Exchange Server 2003, Live Commu-nication Server), míg a harmadik a közös adatbázist valósítja meg (SQL Server 2000, Class Server 3.0, Sharepoint Portal Server 2003). A zárójelben említett szoft-verek szinte mindegyike ingyenesen elér-hetõ az oktatási intézmények számára a Tisztaszoftver Program keretében. Ez alól csupán a videokonferenciát (elõadást) biz-tosító Live Communication Server kivétel, amire elsõ körben nincs is feltétlenül szük-sége az iskoláknak.

A hardverek összeépítése és a szoftve-rek installációja után még néhány hónapot vesz igénybe a rendszer testre szabása az iskola elvárásainak megfelelõen, az okta-tás a tanárok, a diákok, esetleg a szülõk ré-szére, illetve a háttérben meghúzódó ad-minisztrátor számára, aki a regisztrációkat és a beállításokat végezheti.

A budapesti III. kerületi Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézményben (KSZKI) minden rendelkezésre áll az elsõ sikeres hazai bevezetésre. A III. Kerületi Önkormányzat által a régi GAMESZ min-tájára 1996-ban alapított KSZKI – felis-merve az informatikai megoldások elõ-nyeit – mára minden szolgáltatását egy, az egész kerületet lefedõ intranet-hálózaton keresztül nyújtja. A minden iskolai tanári-ban megtalálható 2–5 hálózati végponton (rendszerbe kötött számítógépen) keresz-tül intézhetik a pedagógusok a gazdasági és munkaügyeiket, de használhatnak egyéb szolgáltatásokat is, például e-mail,

Internet-böngészés stb. A KSZKI az isko-lavezetéstõl 1998, a tanároktól 2001 óta jobbára elektronikus formában fogad el adatokat, kérvényeket. Ez nemcsak az ügyintézést gyorsította fel jelentõsen, ha-nem évente több tíz millió forintos költség takarítható meg a postaforgalom kizárásá-val, a papíralapú bizonylatok mellõzésé-vel. (A rendszer kiterjed nemcsak az okta-tási, hanem minden önkormányzati fenn-tartású intézményre.) Az Önkormányzat számára a KSZKI által nyújtott elõnyök világosak, az adatbázisokban naprakész gazdasági és munkaügyi adatok található-ak, amelyek rendkívül megkönnyítik az önkormányzati munkát.

A rendszer használatához szükséges in-formatikai tudás biztosításáról a KSZKI saját hatáskörében is gondoskodik. Mint akkreditált ECDL vizsga és tanártovább-képzõ központ oktatási szolgáltatást is nyújt a kerület pedagógusai számára, saját, jól felszerelt oktatóteremmel rendelkezik.

Munkájuknak köszönhetõen nagyon sok pedagógus rendelkezik ECDL alapvizsgá-val, de ami talán még ennél is fontosabb, a KSZKI által alkalmazott módszerek kiala-kítottak a kerületben egyfajta digitális kul-túrát, amelynek eredményeként a pedagó-gusok zöme nem habozik a számítógépet munkára fogni, ha annak eredményes használatát, hasznát látja.

A rendelkezésre álló informatikai inf-rastruktúra és a meglévõ oktatási profil tükrében nem meglepõ, hogy a Learning Gateway megoldás elsõ hazai bevezetésé-re éppen a KSZKI vállalkozott. A beveze-tési munkák – melyek egybeesnek az LG

Iskolakultúra 2004/12

fordítási és lokalizálási munkálataival – egyelõre 95 százalékos készenléti fokúak, a rendszer valós adatokkal feltöltése és pilot használata heteken belül megkezdõ-dik. A bevezetés egyelõre a KSZKI oktatá-si profilját érinti majd, tehát a rendszer ta-nulói a kerület pedagógusai és más közal-kalmazottai lesznek, ám máris hat kerületi iskola jelezte, hogy a sikeres kísérleteket követõen 2005 elején saját tanulói számá-ra is szívesen bevezetné a Learning Gate-way használatát.

Természetesen még a jövõ kérdése, hogy a rendszer a gyakorlatban hogyan válik majd be. A tanárok már most is túlterhel-tek, s bár a Learning Gateway sok admi-nisztrációs terhet képes levenni a vállukról, kezdetben újabbakat tesz rájuk, hiszen új eszközzel kell megismerkedniük, el kell sajátítaniuk annak használatát, multimédi-ás tananyagokkal kell feltölteni, hozzá kell szokni az elektronikus kommunikációhoz, ami mindenképp komoly kihívás a tanárok számára. Hogy az LG bevezetésének mi-lyen serkentõ és akadályozó körülményei lehetnek, használatának milyen rövid és hosszú távú elõnyei és hátrányai vannak,

azt jelenleg az Eötvös Loránd Tudomány-egyetem Multimédiapedagógiai és Okta-tástechnológiai Központja vizsgálja. A ha-sonló olasz és ír fejlesztéseket is figyelem-mel kísérõ összehasonlító kutatás célja ajánlások kidolgozása arra, hogyan válhat ez a hasznos és sokoldalú tudásmenedzs-ment-rendszer a magyar iskolák minden-napjainak részévé. Hosszú távon már egy-értelmûen látszik, hogy az iskolai élet szer-vezésében ugyanúgy, mint az oktatás segí-tõ-támogató hátterének biztosításában in-formatikai alkalmazásoké a jövõ. A hasz-nálat során fog kiderülni, hogy melyek azok a funkciók, szoftverek, megoldások, amelyek életképesek maradnak és melyek jelentenek fejlõdési zsákutcákat. Ám a jö-võ oktatásának kutatásában, felépítésében a hasonló innovatív kezdeményezések mindenképpen mérföldkövek lesznek.

Pethõ Balázs – Vidor Róbert tanársegéd, Multimédiapedagógiai és Oktatástechnológiai Központ, TTK, ELTE, Budapest tanársegéd, KVIF Kar, Budapesti

Gazdasági Fõsikola, Budapest

In document Iskolakultúra. Repertórium XIV. évfolyam, 2004. (Pldal 142-146)