Bér lõ te nyé szet kód ja

In document Kor mány ren de le tek (Pldal 169-173)

Kor mány ren de le tek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

8 Bér lõ te nyé szet kód ja

Ebbe az adat blokk ba írja be a bér lõ ENAR-ban sze rep lõ te nyé sze te i nek azo no sí tó szá mát (te nyé szet kód). Az itt be írt te nyé sze tek ENAR-ban re giszt rált tar tó já nak és a 4. adat blokk ban meg ha tá ro zott bér lõ nek azonosnak kell len nie.

9 Nyi lat ko za tok

Ol vas sa el a fel so rolt nyi lat ko za to kat! A K8001 ké rel met csak ak kor írja alá és nyújt sa be, ha ezek kel egyetért.

10 Kel te zés és alá írás

A Kel te zés és alá írás adat blokk ban mind a bér be adó, mind a bér lõ írja alá a K8001 Bér be adá si ké rel met! Cé gek ese tén cég sze rû alá írás szük sé ges.

Fi gye lem! A K8001 Bér be adá si ké re lem hez csa tol ni kell a bér le ti szer zõ dés má so la tát!

1. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 169

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

K8004 Tá mo ga tá si jo go sult ság bér be adá sá nak vissza vo ná si ké rel me

A K8004 Tá mo ga tá si jo go sult ság bér be adá sá nak vissza vo ná si ké rel me ki töl té se elõtt fi gyel me sen ol vas sa el a vo nat -ko zó Gaz da tá jé -koz ta tót!

A ki töl ten dõ ro va to kat ol vas ha tó an, nyom ta tott nagy be tûk kel töltse ki!

A K8004 Tá mo ga tá si jo go sult ság bér be adá sá nak vissza vo ná si ké rel met írja alá. A K8004 Tá mo ga tá si jo go sult ság bér be adá sá nak vissza vo ná si ké rel me csak alá írás sal fo gad ha tó el.

A tá mo ga tá si jo go sult ság bér be adá sá nak vissza vo ná si ké rel mét pos tai úton kell benyújtani a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta lá ba (1385 Bu da pest, 62. Pf.: 867). A ké re lem ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re -sí tett K8004 for ma nyom tat vá nyon fogadható el.

1 Hi va tal töl ti ki

Ebbe a blokk ba ne ír jon sem mit, hagy ja üre sen!

2 Tá mo ga tá si jo go sult ság tí pu sa

Eb ben a blokk ban a meg fe le lõ jo go sult ság tí pus hoz tar to zó je lö lõ négy zet ben je löl he ti, hogy me lyik tá mo ga tá si jo go -sult sá got érin ti a bér be adá si ké re lem vissza vo ná sa. Csak az egyik négy zet tölthetõ ki.

Ab ban az eset ben, ha mind két jo go sult ság tí pus nál (anya te hén, anya juh) sze ret né a jo go sult ság bér be adá si ké rel mét vissza von ni, azt kü lön for ma nyom tat vány be adá sá val kér he ti, va gyis 2 db K8004 for ma nyom tat ványt kell be nyúj ta nia.

3 Bér be adó ada tai

Itt tün tes se fel an nak a ter me lõ nek az ada ta it (ügy fél-re giszt rá ci ós szám, név, cím), akit a ko ráb ban be nyúj tott K8001-es Bér be adá si ké rel men bér be adó ként fel tün te tett.

4 Bér lõ ada tai

Itt tün tes se fel an nak a ter me lõ nek az ada ta it (ügy fél-re giszt rá ci ós szám, név, cím), akit a ko ráb ban be nyúj tott K8001-es Bér be adá si ké rel men bér lõ ként fel tün te tett.

5 Nyi lat ko za tok

Ol vas sa el a fel so rolt nyi lat ko za to kat! A K8004 ké rel met csak ak kor írja alá és nyújt sa be, ha ezek kel egyet ért.

6 Kel te zés és alá írás

A Kel te zés és alá írás adat blokk ban mind a bér be adó, mind a bér lõ írja alá a K8004 Tá mo ga tá si jo go sult ság bér be adá -sá nak vissza vo ná si ké rel mét! Cé gek ese tén cég sze rû alá írás szükséges.

Fi gye lem! A K8004 ké re lem hez csa tol ni kell a ko ráb bi szer zõ dés fel mon dá sát iga zo ló do ku men tu mok (új bér le ti szer zõ dés má so la ta, nyi lat ko zat a bér le ti szer zõ dés fel mon dá sá ról)!

1. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 171

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

K8003 Tá mo ga tá si jo go sult ság le mon dá sa az or szá gos tar ta lék ja vá ra

A K8003 Tá mo ga tá si jo go sult ság le mon dá sa az or szá gos tar ta lék ja vá ra for ma nyom tat vány ki töl té se elõtt fi gyel me -sen ol vas sa el a vo nat ko zó Gaz da tá jé koz ta tót!

A ki töl ten dõ ro va to kat ol vas ha tó an, nyom ta tott nagy be tûk kel töltse ki!

A K8003 Tá mo ga tá si jo go sult ság le mon dá sa az or szá gos tar ta lék ja vá ra for ma nyom tat ványt írja alá.

Alá írás nél kül a le mon dás ér vény te len.

A tá mo ga tá si jo go sult ság ról az or szá gos tar ta lék ja vá ra tör té nõ le mon dás ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett K8003 for ma nyom tat vá nyon tör tén het. A K8003 for ma nyom tat ványt postai úton a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz pon ti Hi va ta lá ba (1385 Bu da pest, 62. Pf.: 867) kell be nyúj ta ni.

1 Hi va tal töl ti ki

Ebbe a blokk ba ne ír jon sem mit, hagy ja üre sen!

2 Tá mo ga tá si jo go sult ság tí pu sa

Eb ben a blokk ban a meg fe le lõ jo go sult ság tí pus hoz tar to zó je lö lõ négy zet ben je löl he ti, hogy me lyik tá mo ga tá si jo go sult ság ról kí ván le mon da ni. Csak az egyik négy zet tölt he tõ ki. Ab ban az esetben, ha mind két jo go sult ság tí pus (anya te hén, anya juh) ese té ben le kí ván mon da ni jo go sult sá gá ról vagy an nak egy ré szé rõl, azt kü lön for ma nyom tat vány be adá -sá val je lent he ti be, va gyis 2 db K8003 for ma nyom tat ványt kell be nyúj ta nia.

In document Kor mány ren de le tek (Pldal 169-173)