Az adatszolgáltatáskor benyújtandó formanyomtatványok

In document Az Országgyûlés határozata (Pldal 145-156)

Az Országgyûlés határozata

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Kifizetési kérelemhez

III. Az adatszolgáltatáskor benyújtandó formanyomtatványok

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány(Közlemény 1. számú melléklete)és annak kitöltési útmutatója letölthetõ a www.mvh.gov.hu honlapról. A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, feltétlenül olvassa el aKitöltési út-mutatót(Közlemény 2. számú melléklete).

IV. Közlemény kapcsolódó mellékletei

(D0710-01) – Készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás Monitoring adatlap – Indítóformanyomtatvány(1. számú melléklet),

Kitöltési útmutatóa készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatás Monitor-ing adatlap – Indító formanyomtatvány kitöltéséhez(2. számú melléklet).

V. Ellenõrzések

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a monitoring adatokat adminisztratív úton teljes körûen ellenõrzi, vala-mint jogosult helyszíni ellenõrzés keretében is vizsgálni.

VI. A közlemény hatálya

Jelen közlemény kihirdetése napján (amely az MVH honlapján történõ közzététel napja) lép hatályba.

VII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályai-nak megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK Rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;

– 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl;

– 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megva-lósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-ve tájékoztatás az ügyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. április 8.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

Készségek elsajátítására, ösztönzésre és végrehajtásra igénybe vehetõ támogatás Monitoring adatlap – Indítókitöltési útmutatója

Jogcímkód: 6-359-01-01

Általános tudnivalók

A monitoring adatlap kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közlemé-nyeket!

A jelen kitöltési útmutató kérelmezõ által beírandó adatok jellegzetességeit határozza meg és instrukciókat ad a közölt információk kezelésére.

Az adatlapot géppel vagy kézzel, nyomtatott betûkkel kell kitölteni olyan íróeszközzel (pl. golyóstoll), amely az ada-tok utólagos módosítását megnehezíti.

Az adatlap „indító” jelölésû, azaz célja, a projekt elõtti állapot rögzítése. Éppen ezért minden olyan ügyfélnek be kell küldenie, aki a program (jogcím) keretében megvalósuló projektjének támogatásáról határozattal rendelkezik, függetle-nül attól, hogy a fejlesztés milyen állapotban van (megvalósult, kivitelezése folyamatban van, a megvalósítás még nem kezdõdött el).

Amennyiben az ügyfél a kérelmét folyósítás elõtt visszavonta, akkor monitoring adatlapot nem kell beküldenie akkor sem, ha egyébként támogatási határozattal rendelkezik.

Az1 sz. adatblokkon kívül, minden adatblokkban legalább egy mezõt ki kell tölteni!

ad. 1. Adatlap iratkódja

Ebbe az adatblokkba ne írjon semmit, hagyja üresen!

ad. 2. Azonosítási információ

Ügyfél-regisztrációs szám:Ebbe a rovatba írja be az MVH által kiadott ügyfél-regisztrációs igazoláson szereplõ 10 jegyû azonosító számot!

ad. 3. Ügyfél adatai

Elõtag:Amennyiben Ön természetes személy a személynevet elõtaggal (dr., ifj., id. stb.) együtt adja meg, de a cégfor-ma rovatot ne töltse ki! Az elõtagot akkor és úgy kell beírnia, ha valamely érvényes személyazonosító okmányában a neve elõtaggal együtt van feltüntetve.

Név: Ebbe a rovatba írja be a saját, illetve vállalkozása nevét, amelyet az Ügyfél-nyilvántartáshoz megadott.

Amennyiben természetes személyként (pl. egyéni vállalkozó) igényelte a támogatást a saját nevét, amennyiben vállalko-zásként, a vállalkozás (cég) nevét kell megadnia. Amennyiben a támogatási kérelmet az Ön által képviselt jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet) képviseletében benyújtotta be, akkor a képvi-selt szervezet elnevezését kell a mezõben feltüntetnie. Nem természetes személy ügyfél esetében az „Elõtag” megneve-zés sorában lévõ mezõt üresen kell hagyni.

Cégforma:Ha a kérelmezõ gazdálkodó szervezet, akkor feltétlenül adja meg a cégformát is (Zrt., Nyrt., Kft., Bt. stb.) és hagyja üresen az elõtag rovatot!

ad. 4. Kapcsolattartási információ

Annak a személynek a nevét és gyors elérhetõségeit kell megadni, aki felelõs a projekt megvalósításáért és egyben az MVH-tól érkezõ információkat az intézkedésre feljogosított személyhez a lehetõ leggyorsabban el tudja juttatni. Elõfor-dulhat, hogy a projekt megvalósításának ideje alatt a személy átmenetileg nem elérhetõ. Ilyenkor gondoskodni kell arról, hogy a megadott telefon és fax számok, továbbá e-mail címek mûködjenek, az oda továbbított információk a felelõs sze-mélyekhez eljussanak. A fenti adatok, különösen az elérhetõségek módosulását írásban (e-mail és/vagy fax) azonnal jelezni kell az illetékes MVH kirendeltség felé.

ad. 5. Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adatok

A foglalkoztatási adatokat a kérelmet benyújtó HVI címmel rendelkezõ egyéni vállalkozás illetve szervezet egészére kell benyújtani a kérelem beadása elõtti utolsó lezárt idõszakra vonatkozóan, az adatokat tehát a kérelem benyújtását megelõzõ év egészére kell megadni. Ha kérelmezõ mérlegbeszámolót és/vagy munkaügyi statisztikát és/vagy társada-lombiztosítási bevallást készít, akkor az adatoknak meg kell egyezniük a mérlegbeszámoló kiegészítõ mellékletében, a

járulékbevallásban, illetve a munkaügyi statisztikában közölt adatokkal. Az MVH az egyezõséget ellenõrizheti, eltérés esetén szankciót köteles alkalmazni.

A mérlegbeszámolót nem készítõ kérelmezõknek a foglalkoztatási adatmezõket a járulékbevallásaik összesítése alap-ján megkapott értékek alapalap-ján kell kitölteniük. A kitöltésnél a vállalkozás tulajdonosának (vezetõjének) „önfoglalkozta-tásra” vonatkozó adatait is maradéktalanul figyelembe kell venni. A bevallott adóalanyok (akik részére kifizetés történt) és az összegek alapján kell kalkulálni a létszámot és a ledolgozott munkaidõt.

Az újonnan létrehozott vállalkozások esetében a beadás elõtti idõszaknak a létrehozás óta a beadásig eltelt idõre vo-natkozóan kell az adatokat közölni. Ha az adatok egy évnél rövidebb idõszakra vonatkoznak, akkor azt az idõszak kezdõ és utolsó napja dátumának feltüntetésével az adatlap beküldésekor a kísérõlevélben közölni kell. Ha ún. „projektcégrõl”

van szó, tehát a kérelmezõnek a beadás idõpontja elõtt egyetlen foglalkoztatottja sincs, akkor az adott adathelyre „0”-t kell beírni.

ad. 5.1. A támogatásnak köszönhetõen megtartott munkahelyek száma (tárgyévben):A támogatási kérelem be-nyújtásakor foglalkoztatott összes munkaerõ száma.

5.1.1. a nõi foglalkoztatottak által betöltött munkahelyek száma:A nõi dolgozók számát kérjük feltüntetni.

5.1.2. a 25 éves vagy idõsebbek által betöltött munkahelyek száma:Azon dolgozók számát kell beírni, akik a kére-lem beadását megelõzõ év utolsó napján már betöltötték a 25. életévüket.

5.1.3. a roma származásúak által betöltött munkahelyek száma:A roma származásúak létszámát a helyi, vagy ha nincs olyan, a legközelebbi település roma kisebbségi önkormányzat vezetõjének igazolásával megegyezõen kell beírni.

5.1.4. a megváltozott munkaképességûek által betöltött munkahelyek száma:A megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásával összefüggõ kedvezmény igénybevételével egyezõ adatokat kell beírni. Ha a kérelmezõ foglalkoztat megváltozott munkaképességûeket, de kedvezményt nem vesz igénybe, akkor a munkaügyi statisztikával egyezõ adato-kat kell beírni.

ad. 5.2. A támogatásnak köszönhetõen megtartott munkahelyen a foglalkoztatottak által ledolgozott munka-órák száma (tárgyévben)

Ha van a ledolgozott munkaidõt tartalmazó bérszámfejtési analitika és az megbontható nõi, roma, 25 éves kor fölötti és alatti, valamint megváltozott munkaképességû állományi csoportok között, akkor az órák számát az alapján kell beírni.

Ha a kérelmezõ a foglalkoztatott típusokhoz rendelhetõ munkaidõ analitikával nem rendelkezik akkor a következõ számítási eljárást kell alkalmazni: Az 5.1. ponthoz adott útmutató szerint kiszámított támogatásnak köszönhetõen meg-tartott munkahelyek számból le kell vonni a munkát nem teljesítõ dolgozók létszámát. A maradék létszámot az állományi létszám arányai szerint fel kell osztani az állománycsoportok szerint (nõk, 25 év felettiek, romák, megváltozott munka-képességûek), majd a csoportokhoz rendelt átlagos állományi létszámhoz kell rendelni évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát.

5.2.1. a nõi foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma:Kérjük a fentiek alapján kiszámított, nõi dolgo-zók által teljesített munkaórák számát megadni.

5.2.2. a 25 éves vagy idõsebbek által ledolgozott munkaórák száma:Azon dolgozók által ledolgozott munkaórák számát kell megadni, akik a kérelem beadását megelõzõ év utolsó napján már betöltötték a 25. életévüket.

5.2.3. a roma származásúak által ledolgozott munkaórák száma:A legközelebbi település roma kisebbségi önkor-mányzat vezetõjének igazolásával rendelkezõ roma származásúak által ledolgozott munkaórák számát kell megadni.

5.2.4. a megváltozott munkaképességûek által ledolgozott munkaórák száma:Kérjük a fentiek alapján kiszámí-tott, megváltozott munkaképességûek által teljesített munkaórák számát megadni.

ad. 5.3. A támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyek száma

A támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelynek az a munkahely minõsül amennyivel az adott projektben dolgozók létszámát növelni kell.

A támogatásnak köszönhetõen, a projekt mûködtetése érdekében létrehozott új munkahelyek számát úgy kell megha-tározni, hogy amennyiben a vállalkozás létszáma az alá süllyed, azzal a projekt mûködtetés alapvetõ feltétele megszûnik, s emiatt, az igénybevett támogatást a jogosultság megszûnése következtében vissza kell fizetni.

A támogatásnak köszönhetõen létrehozott és a jelen kérelemmel (projekttel) összefüggésben bejelentett munkahely számot más kérelmekhez, illetve pályázathoz, és/vagy projekthez kapcsolódóan nem szabad figyelembe venni.

5.3.1. a nõi foglalkoztatottak által betöltött új munkahelyek száma:Az újonnan foglalkoztatott nõi dolgozók szá-mát kérjük feltüntetni.

5.3.2. a 25 éves vagy idõsebbek által betöltött új munkahelyek száma:Azon újonnan foglalkoztatottak számát kell beírni, akik a kérelem beadását megelõzõ év utolsó napján már betöltötték a 25. életévüket.

5.3.3. a roma származásúak által betöltött új munkahelyek száma:A legközelebbi település roma kisebbségi ön-kormányzat vezetõjének igazolásával rendelkezõ újonnan foglalkoztatott roma származásúak számát kell megadni.

5.3.4. a megváltozott munkaképességûek által betöltött új munkahelyek száma:Kérjük az újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességûek számát megadni.

ad. 5.4. A támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munkahelyen a foglalkoztatottak által ledolgozott munka-órák száma

Ha van a ledolgozott munkaidõt tartalmazó bérszámfejtési analitika és az megbontható a meglévõ és az újonnan, a tá-mogatásnak köszönhetõen létrehozott projektben foglalkoztatott nõi, roma, 25 éves kor fölötti és alatti, valamint meg-változott munkaképességû állományi csoportok között, akkor az órák számát az alapján kell beírni.

Ha a kérelmezõ a foglalkoztatott típusokhoz rendelhetõ munkaidõ analitikával nem rendelkezik, akkor a következõ számítási eljárást kell alkalmazni: A támogatással létrehozott projektben foglalkoztatott létszámot az állományi létszám arányai szerint fel kell osztani az állománycsoportok szerint (nõk, 25 év felettiek, romák, megváltozott munkaképessé-gûek), majd a csoportokhoz rendelt átlagos állományi létszámhoz kell rendelni teljes év esetén évi átlagos 1800, tört év esetén az arányosan csökkentett mértékû ledolgozott munkaórát.

5.4.1. az újonnan foglalkoztatott nõi dolgozók által ledolgozott munkaórák száma:Kérjük az újonnan foglalkoz-tatott nõi dolgozók által teljesített munkaórák számát megadni.

5.4.2. az újonnan foglalkoztatott 25 éves vagy idõsebbek által ledolgozott munkaórák száma:Azon újonnan fog-lalkoztatott dolgozók által ledolgozott munkaórák számát kell megadni, akik a kérelem beadását megelõzõ év utolsó napján már betöltötték a 25. életévüket.

5.4.3. az újonnan foglalkoztatott roma származásúak által ledolgozott munkaórák száma:A legközelebbi tele-pülés roma kisebbségi önkormányzat vezetõjének igazolásával rendelkezõ újonnan foglalkoztatott roma származásúak által ledolgozott munkaórák számát kell megadni.

5.4.4. az újonnan foglalkoztatott megváltozott munkaképességûek által ledolgozott munkaórák száma:Kérjük az újonnan alkalmazott megváltozott munkaképességûek által teljesített munkaórák számát megadni.

ad. 6. Generált projektekre vonatkozó adatok

A mûvelet keretében generált projektek száma: A Helyi Vidékfejlesztési Irodák ösztönzése nyomán létrejött az UMVP III-IV. intézkedéscsoportjához kapcsolódó, ill. más Operatív Programok keretében megvalósuló projektek szá-mát kell megadni.

ad. 7. A mûvelet összes kiadása

Kérjük a támogatott tevékenységre fordított éves teljes tervezett (tényleges) felmerült (elszámolható+nem elszámol-ható) költséget HVI-nként megadni, tehát az adatoknak a támogatás alapjául szolgáló és azon felüli kiadásokat is tartal-mazniuk kell.

ad. 8. Nyilatkozatok

Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatblokkban szereplõ nyilatkozatokat! Az adatlapot csak akkor írja alá és nyújtsa be, ha ezekkel egyetért.

ad. 9. Kitöltési dátum és aláírás

Ebben az adatblokkban tüntesse fel a kitöltés dátumát, majd írja alá! Az aláírás alatti mezõben tüntesse fel olvasható-an, nyomtatott betûkkel az aláíró nevét.

FONTOS! Feltétlenül töltse ki az adatlap minden oldalán az ügyfél-regisztrációs szám mezõt!

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2008 (IV. 9.) MVH

közleménye

szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatáshoz kötõdõ monitoring adatszolgáltatási kötelezettségrõl

I. A közlemény személyi hatálya, jogszabályi háttere és az adatszolgáltatási kötelezettség

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 43/2008. (IV. 9.) közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-tési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet – jogcímkód: 6.124.01.01) alapján, a támogatási rendelet 3. § szerinti célterületre támogatási határozattal rendelkezõ ügyfelekre vonatkozik, akiket/amelyeket az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: VHR) 11. §-a alapján monitoring célú adatszolgáltatási kötelezettség terhel, amely kötelezettséget a jelen közlemény 1. számú mellékleteként rendszeresített, megfelelõen kitöltött formanyomtatvány benyújtásával kell teljesíteni.

II. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének feltételei

Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének a támogatási döntés kézhezvételétõl számított 35 napon belül köteles eleget tenni.

Az adatszolgáltatást a Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás – Monitoring adatlap – Indító (D0509-01)formanyomtatványon kell teljesíteni.

A monitoring adatlap kitöltött, kinyomtatott és aláírt eredeti példányát postai úton kell benyújtani az ügyfél lakóhe-lye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére. Az adatszolgáltatás teljesítésének idõpontja a D0509-01 formanyomtatvány postára adásának dátuma.

Amennyiben az ügyfél jelen közlemény szerinti kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a 2007. évi XVII. törvény 71. § (1) bekezdéséneka)pontjában foglaltak alapján a MVH mulasztási bírsággal sújtja.

III. Az adatszolgáltatáskor benyújtandó formanyomtatványok

Az adatszolgáltatáshoz szükséges formanyomtatvány(Közlemény 1. számú melléklete)és annak kitöltési útmutatója letölthetõ a www.mvh.gov.hu honlapról. A formanyomtatvány kitöltésekor kérjük, feltétlenül olvassa el aKitöltési út-mutatót(Közlemény 2. számú melléklete).

IV. Közlemény kapcsolódó mellékletei

(D0509-01) –Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás –Monitoring adatlap – In-dítóformanyomtatvány(1. számú melléklet),

Kitöltési útmutatóa Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás – Monitoring adat-lap – Indító formanyomtatvány kitöltéséhez(2. számú melléklet).

V. Ellenõrzések

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a monitoring adatokat adminisztratív úton teljes körûen ellenõrzi, vala-mint jogosult helyszíni ellenõrzés keretében is vizsgálni.

VI. A közlemény hatálya

Jelen közlemény kihirdetése napján (amely az MVH honlapján történõ közzététel napja) lép hatályba.

VII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK Rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

– a Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK Rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályai-nak megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK Rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;

– 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgálta-tások igénybevételéhez nyújtandó támogaszolgálta-tások részletes feltételeirõl;

– 23/2007. (IV.17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megva-lósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-ve tájékoztatás az ügyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2008. április 9.

Margittai Miklóss. k.,

elnök

Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás Monitoring adatlap – Indítókitöltési útmutatója

Jogcímkód: 6-124-01-01

A monitoring adatlap kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatókat és a vonatkozó MVH közleményeket!

A jelen kitöltési útmutató kérelmezõ által beírandó adatok jellegzetességeit határozza meg és instrukciókat ad a közölt információk kezelésére.

Az adatlapot géppel vagy kézzel, nyomtatott betûkkel kell kitölteni olyan íróeszközzel (pl. golyóstoll), amely az ada-tok utólagos módosítását megnehezíti.

Az adatlap „indító” jelölésû, azaz célja, a projekt elõtti állapot rögzítése. Éppen ezért minden olyan ügyfélnek be kell küldenie, aki a program (jogcím) keretében megvalósuló projektjének támogatásáról határozattal rendelkezik, függetle-nül attól, hogy a fejlesztés milyen állapotban van (megvalósult, kivitelezése folyamatban van, a megvalósítás még nem kezdõdött el).

Amennyiben az ügyfél a kérelmét folyósítás elõtt visszavonta, akkor monitoring adatlapot nem kell beküldenie akkor sem, ha egyébként támogatási határozattal rendelkezik.

In document Az Országgyûlés határozata (Pldal 145-156)